Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Turkish Journal of Forestry
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma DergisiRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1310
YesterdayYesterday
1646
This weekThis week
8454
Last WeekLast week
25587
This monthThis month
55117
Last monthLast month
46293
All daysAll days
5249097

NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL

Number 18, 2012

 • 1-2
  COVER
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 48
 • 3-4
  CONTENTS
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 50
 • 5-11
  SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIŲ PAMOKOS [LESSONS ABOUT HEALTHY LIFESTYLE SKILLS]
  Authors: Jūratė Armonienė, Fausta Gulbinienė
  Number of views: 101
 • 12-19
  GROŽINĖS LITERATŪROS PANAUDOJIMAS BIOLOGIJOS IR FIZIKOS PAMOKOSE [USE OF LITERATURE IN BIOLOGY AND PHYSICS LESSONS]
  Authors: Zosė Aškinienė, Giedrė Kvietkauskienė
  Number of views: 38
 • 20-27
  PROJEKTO METODO TAIKYMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE: KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ PATIRTIS [THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT APPROACH IN THE PRE-SCHOOL INSTITUTION]
  Authors: Danutė Bernatavičienė, Jurgita Vanckavičienė
  Number of views: 60
 • 27-32
  EUROPOS MOKOMIEJI SCENARIJAI IR TECHNOLOGINĖ STRATEGIJA ATEITIES MOKYKLAI [EUROPEAN LEARNING SCENARIOS AND TECHNOLOGICAL STRATEGY FOR THE FUTURE SCHOOL]
  Authors: Virginija Birenienė, Eugenijus Kurilovas
  Number of views: 37
 • 32-39
  PROJEKTO „MEDŽIAI – MŪSŲ DRAUGAI“ REALIZAVIMO PRAKTINIAI ASPEKTAI [THE PROJECT'S "TREES ARE OUR FRIENDS" PRACTICAL ASPECTS OF REALISATION]
  Authors: Aušrelė Gesevičienė, Gražina Girdžiuvienė
  Number of views: 39
 • 39-45
  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO YPATUMAI PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE LESSONS OF SOCIAL ENVIRONMENT, SCIENCE AND HEALTH EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Irena Ivanauskienė
  Number of views: 46
 • 49-55
  PRAKTIKOS DARBŲ TAIKYMAS GAMTAMOKSLINIAME UGDYME [APPLICATION OF PRACTICAL WORKS IN NATURAL SCIENCE EDUCATION]
  Authors: Laima Jonušaitė
  Number of views: 45
 • 55-59
  DARNAUS SANTYKIO SU GAMTA UGDYMAS PRADINĖSE KLASĖSE [THE EDUCATION OF SUSTAINABLE RELATIONSHIP WITH NATURE IN PRIMARY CLASSES]
  Authors: Regina Kairienė
  Number of views: 54
 • 59-64
  GĖLO VANDENS LAŠAS – GERIAU UŽ SŪRIĄ UPĘ [A DROP OF FRESH WATER IS BETTER THAN A SALT RIVER]
  Authors: Asta Karliene, Vanda Palubinskiene
  Number of views: 39
 • 64-75
  ATRADIMAI PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOJE: NUO TEORIJOS LINK KONKREČIOS VEIKLOS [DISCOVERIES IN A LESSON OF SURROUNDING WORLD LEARNING: FROM THEORY TO SPECIFIC ACTIVITY]
  Authors: Silvija Kazakevičienė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 43
 • 75-83
  AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIŲ SVEIKOS GYVENSENOS SAMPRATA [UPPER-SECONDARY SCHOOL STUDENTS UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF A HEALTHY WAY OF LIFE]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Jūratė Armonienė
  Number of views: 50
 • 83-88
  GAMTOTYRA ŠILUTĖS PRADINĖJE MOKYKLOJE [NATURAL SCIENCES AT ŠILUTĖS PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Violeta Lukočienė
  Number of views: 45
 • 88-97
  TĖVŲ NUOMONĖ SVEIKOS GYVENSENOS KLAUSIMAIS: VIENOS MOKYKLOS PATIRTIS [PARENTS’ OPINION REGARDING HEALTHY LIFESTYLE: EXPERIENCE OF ONE PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Jurgita Pagrandytė
  Number of views: 51
 • 97-101
  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SUSIDOMĖJIMO GAMTA REALIZAVIMO GALIMYBĖS [POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN’S INVOLVEMENT IN NATURE]
  Authors: Danutė Plytnykienė, Ramunė Vėželytė
  Number of views: 45
 • 102-106
  GEOGRAFINIAI RENGINIAI MOKYKLOJE, SKIRTI ŽEMĖS DIENAI [EARTH DAY GEOGRAPHICAL EVENTS AT SCHOOL]
  Authors: Laima Railienė
  Number of views: 50
 • 107-114
  TRUMPA MOKINIŲ KŪRYBINIŲ IR TIRIAMŲJŲ DARBŲ KONKURSO „MANO ŽVILGSNIS Į SUPANTĮ PASAULĮ“ VEIKLOS 1999−2012 m. APŽVALGA [SYNOPSIS OF SCHOOLCHILDREN SCIENTIFIC AND CREATIVE RESEARCH WORKS CONTEST "My view at the world around me” WITHIN 1999−2012 YEARS PERIOD]
  Authors: Irena Stankevičienė, Julija Baniukevič, Laimutė Salickaitė-Bunikienė
  Number of views: 53
 • 115-119
  „PRAKTINĖS VEIKLOS PARADOKSAI – DAR VIENA VAIKŲ PAŽINTINIO UGDYMO GALIMYBĖ“ [„PRACTICAL ACTIVITY PARADOXES – ANOTHER ONE CHILDREN COGNITIVE EDUCATION POSSIBILITY”]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 43
 • 120-123
  ASMENINIO INTERNETINIO PUSLAPIO NAUDOJIMAS APLINKOS PAŽINIMO UGDYMO PROCESE [THE USE OF PERSONAL WEBSITE IN THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE TEACHING]
  Authors: Dainius Statkevicius
  Number of views: 48
 • 123-132
  CHANGES OF PHYSICS CONTENT AND OPPORTUNITIES OF THEIR IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF RENEWED GENERAL SECONDARY EDUCATION PROGRAMS
  Authors: Violeta Šlekienė, Loreta Ragulienė
  Number of views: 67
 • 133-138
  VERSLUMO UGDYMAS DALYKINIŲ ŽAIDIMŲ PAGALBA PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [THE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN SUBJECT GAME DURING SCIENCE LESSONS]
  Authors: Loreta Vaitkeviciute
  Number of views: 38
 • 138-145
  THE FORMATION OF ECOLOGICAL SELF-CONSCIOUSNESS IN THE PRESCHOOL INSTITUTION: THE ASPECTS OF PROJECT WORK
  Authors: Gražina Valeikaitė, Jolanta Baltakienė
  Number of views: 48
 • 175
  END
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 44

Number 17, 2011

 • 1-2
  COVER
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 3
 • 3-4
  CONTENTS
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 3
 • 5-7
  GAMTOS RATAS: DAUGIAMETIS GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PROJEKTAS J. JANONIO GIMNAZIJOJE [NATURE INVESTIGATIONS AND STUDYING PROCESS IN THE SIAULIAI JULIUS JANONIS GYMNASIUM]
  Authors: Danutė Aleksonienė
  Number of views: 3
 • 8-15
  TARPTAUTINĖ „GLOBE“ PROGRAMA IR NEFORMALUSIS GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE [INTERNATIONAL GLOBE PROGRAMME AND INFORMAL NATURAL SCIENCES EDUCATION IN FABIJONIŠKĖS SECONDARY SCHOOL, VILNIUS]
  Authors: Rūta Alkimavičienė
  Number of views: 4
 • 16-21
  TAUTIŠKUMO ASPEKTAI INTEGRUOTUOSE PROJEKTINIUOSE BIOLOGIJOS IR TECHNOLOGIJŲ DARBUOSE [ASPECTS OF NACIONALITY IN BIOLOGY AND TECHNOLOGY PROJECTS]
  Authors: Zosė Aškinienė, Laura Kaziliūnienė
  Number of views: 4
 • 22-28
  HUMANITARINIS EKOLOGINĖS ETIKOS DISKURSAS ČESLOVO KALENDOS DARBUOSE [HUMANITARIAN DISCOURCE OF ECOLOGICAL ETHICS IN CESLOVAS KALENDA WORKS]
  Authors: Mikas Balkevičius
  Number of views: 4
 • 29-33
  PAUKŠČIŲ GLOBA ŽIEMĄ – BŪDAS JUOS PAŽINTI [BIRDS CARE IN THE WINTER – THE WAY TO KNOW THEM]
  Authors: Danutė Bernatavičienė
  Number of views: 3
 • 34-38
  MOKOMŲJŲ FIZIKOS OBJEKTŲ DAUGKARTINIO NAUDOJIMO TYRIMAS LIETUVOS SAUGYKLOSE [PHYSICS LEARNING OBJECTS REUSABILITY RESEARCH IN LITHUANIAN REPOSITORIES]
  Authors: Virginija Birenienė, Eugenijus Kurilovas
  Number of views: 5
 • 39-43
  MOKYMOSI MOTYVACIJOS SKATINIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE [STUDENTS' MOTIVATION IN PROJECT WORK]
  Authors: Aušrelė Gesevičienė, Gražina Girdžiuvienė
  Number of views: 4
 • 44-48
  PROJEKTAI SPICE IR SCIENTIX – PAGALBA GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJAMS [SPICE AND SCIENTIX PROJECTS SUPPORT SCIENCE TEACHERS]
  Authors: Aušra Gutauskaitė
  Number of views: 3
 • 49-54
  ŠVARI GAMTA – EKOLOGINIO UGDYMO IR PAŽINIMO ŠALTINIS [CLEAN ENVIRONMENT - THE SOURCE OF ECO-DEVELOPMENT AND KNOWLEDGE]
  Authors: Rūta Jacevičienė, Danguolė Telišauskienė
  Number of views: 5
 • 54-60
  GAMTAMOKSLINIŲ DALYKŲ VERTINIMAS: BALTIJOS ŠALIŲ MOKSLEIVIŲ POZICIJA [EVALUATING OF NATURAL SCIENCE SUBJECTS: STUDENTS` POSITION IN THE BALTIC COUNTRIES]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Renata Bilbokaitė
  Number of views: 4
 • 60-69
  COHERENCE OF NATURE OF SCIENCE AND INQUIRY IN SCIENCE INSTRUCTION
  Authors: Danuše Nezvalová
  Number of views: 3
 • 69-73
  GEOGRAFIJOS TERMINŲ MOKYMAS DIDAKTINIO ŽAIDIMO METODU: KAI KURIE TAIKYMO ASPEKTAI [TEACHING OF GEOGRAPHY TERMS BY DIDACTIC GAME METHOD. SOME ASPECTS OF USE]
  Authors: Laima Railienė
  Number of views: 3
 • 74-80
  SAVARANKIŠKO STUDENTŲ DARBO ORGANIZAVIMO ASPEKTAI: VILNIAUS KOLEGIJOS CHEMIJOS KATEDROS PATIRTIS [STUDENTS INDEPENDENT WORK ORGANIZATION ASPECTS: EXPERIENCE OF VILNIUS COLLEGE CHEMISTRY DEPARTMENT]
  Authors: Nijolė Ružienė, Gitana Zaleskienė
  Number of views: 2
 • 80-87
  NEFORMALIOJO ORGANIZUOTO CHEMIJOS MOKYMO VARIANTAS. NEAKIVAIZDINĖS JAUNŲJŲ CHEMIKŲ MOKYKLOS „PAŽINIMAS“ (NJCHM) DEŠIMTIES METŲ VEIKLOS APŽVALGA [ORGANISED NON-FORMAL TRAINING VERSION OF CHEMISTRY. EXTRAMURAL YOUNG CHEMISTS' SCHOOL “COGNITION” (EYChSC) TEN YEARS REVIEW]
  Authors: Laimutė Salickaitė-Bunikienė, Irena Stankevičienė, Julija Baniukevič
  Number of views: 5
 • 88-98
  VAIKŲ PRIGIMTINIO IR NATŪRALAUS PAŽINTINIO AKTYVUMO UGDYMAS PASAULIO PAŽINIMO PAMOKOSE [CHILDREN’S INNATE AND NATURAL COGNITIVE ACTIVITY TRAINING IN WORLD COGNITION LESSONS]
  Authors: Danguolė Savičienė
  Number of views: 3
 • 98-107
  FIZIKOS IR MATEMATIKOS RYŠIAI IR JŲ DIDAKTINĖS TAIKYMO GALIMYBĖS FIZIKOS PAMOKOSE [RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICS AND MATHEMATICS AND DIDACTICAL POSSIBILITIES OF THEIR APPLICATION AT THE PHYSICS LESSONS]
  Authors: Violeta Šlekienė, Loreta Ragulienė
  Number of views: 4
 • 108-112
  GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS MOKYKLOJE BENDRADARBIAUJANT SU VILNIAUS UNIVERSITETO GEOLOGIJOS MUZIEJUMI [ECOLOGICAL EDUCATION AT SCHOOL IN COOPERATION WITH THE GEOLOGY MUSEUM OF VILNIUS UNIVERSITY]
  Authors: Lida Vilčinskaitė, Alma Jociuvienė, Eugenija Rudnickaitė
  Number of views: 4
 • 113-128
  PRADINĖS MOKYKLOS I–II KLASIŲ PASAULIO PAŽINIMO VADOVĖLIŲ PALYGINIMAS: VERTYBINIŲ NUOSTATŲ UGDYMO ASPEKTAS [COMPARISON OF PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS OF COGNITION OF THE WORLD FOR 1ST-2ND FORMS: ASPECT OF VALUES DEVELOPMENT]
  Authors: Daiva Vaičikauskienė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 2
 • 128-135
  SPALVINĖS APLINKOS SVARBA UGDANT VAIKO NATŪRALISTINĮ INTELEKTĄ [THE IMPORTANCE OF THE COLOUR ENVIRONMENT IN THE CHILD'S NARTURALISTIC INTELLECTUAL DEVELOPMENT]
  Authors: Zinaida Žvinklienė
  Number of views: 4
 • 136-144
  ИГРЫ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ГЕОГРАФИИ [GAMING TECHNOLOGY ON THE LESSONS OF NATURAL SCIENCES AND GEOGRAPHY]
  Authors: Liliya Edinskaya, Аleksandra Urbanovich
  Number of views: 3
 • 162-166
  ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ КАК КОМПОНЕНТ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА [THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY OF PUPILS AS THE COMPONENT OF WORK OF SCHOOL SCIENTIFIC ORGANIZATION]
  Authors: Irina Zhikina, Inna Portyanskaya
  Number of views: 5
 • 167-168
  END
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 3

Number 16, 2010

 • 1-2
  COVER
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 3
 • 3-5
  CONTENTS
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 2
 • 7-14
  VERSLUMO UGDYMO GALIMYBĖS BIOLOGIJOS PAMOKOSE [THE POSSIBILITIES OF TRAINING ENTERPRISE DURING BIOLOGY LESSONS]
  Authors: Violeta Aniūnienė, Zosė Aškinienė
  Number of views: 3
 • 14-19
  KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ PATIRTIS, TAIKANT IKT GAMTAMOKSLINIAME UGDYME [KAUNAS PANEMUNE PRIMARY SCHOOL’S TEACHERS EXPERIENCE IN USING INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGY FOR NATURAL SCIENCES EDUCATION]
  Authors: Natalija Bankauskaitė, Sonata Bružienė
  Number of views: 2
 • 20-26
  VIZUALIZACIJOS TAIKYMĄ SKATINANTYS IR RIBOJANTYS VEIKSNIAI: GEOGRAFIJOS MOKYTOJŲ EKSPERTŲ VERTINIMAS [STIMULATING AND RESTRICTIVE FACTORS OF VISUALIZATION USAGE: THE EVALUATION OF GEOGRAPHY EXPERT TEACHERS’ OPINION]
  Authors: Renata Bilbokaitė
  Number of views: 4
 • 26-32
  VIZUALIZACIJOS TAIKYMO LYGIO IR JO KITIMO GEOGRAFIJOS PAMOKOSE DIAGNOSTIKA: MOKYTOJŲ EKSPERTŲ VERTINIMAS [VARIATION OF VISUALIZATION AND ITS’ LEVEL USAGE IN GEOGRAPHY LESSONS: EVALUATION OF EXPERT TEACHERS]
  Authors: Renata Bilbokaitė
  Number of views: 2
 • 32-40
  THE USE OF THE BLOG AS TOOL OF AID IN THE EDUCATION OF SCIENCES
  Authors: Gláucia Silva Bierwagen
  Number of views: 3
 • 41-47
  PERTRAUKA PRADINĖJE MOKYKLOJE: VEIKLA, SUSIJUSI SU PASAULIO PAŽINIMO UŽDUOTIMIS [A BREAK AT PRIMARY SCHOOL: ACTIVITIES RELATED TO SCIENCE TASKS]
  Authors: Neringa Epštein, Violeta Varnagirienė
  Number of views: 3
 • 50-56
  NEŽINOJIMAS NEATLEIDŽIA NUO ATSAKOMYBĖS: LYTINIO UGDYMO AKTUALIJOS MOKYKLOJE [IGNORANCE DOES NOT EXEMPT FROM LIABILITY. SEX EDUCATION IN SCHOOL]
  Authors: Elena Gedvilienė, Diana Prialgauskaitė
  Number of views: 2
 • 56-60
  KAIP SUDOMINTI VAIKUS MOKANTIS FIZIKOS – KAI KURIE PRAKTINIAI PAMĄSTYMAI [LEARNING OF PHYSICS: HOW TO DO IT MORE INTERESTING. SOME ASPECTS OF PRACTISE]
  Authors: Gediminas Girdžius
  Number of views: 3
 • 60-65
  KODĖL ATSIRANDA ĮGRIUVOS? [WHY SINKHOLES OCCUR?]
  Authors: Aušrelė Gesevičienė, Gražina Girdžiuvienė
  Number of views: 2
 • 66-70
  PROJEKTO METODO TAIKYMO PATIRTIS GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOJE [EXPERIENCE OF PROJECT METHOD PRACTICE IN GARLIAVA JUOZAS LUKŠA GYMNASIUM]
  Authors: Rita Kareckienė, Zita Talutienė
  Number of views: 2
 • 70-74
  MENINIO UGDYMO ĮTAKA MOKINIŲ GAMTAMOKSLINĖS KOMPETENCIJOS PLĖTOTEI [INTEGRATION OF ARTS INTO NATURAL SCIENCE COMPETENCE IN EDUCATION PROCESS]
  Authors: Aldona Klebonaitė, Dainora Venslovienė, Vida Nuobarienė
  Number of views: 3
 • 74-78
  EKSKURSIJŲ METODO PANAUDOJIMAS STIPRINTI MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJĄ [THE PRACTICE OF EXCURSION METHOD FOR RAISING STUDENTS‘ MOTIVATION]
  Authors: Irma Krivickienė
  Number of views: 2
 • 78-83
  „INSPIRE“ PROJEKTO SKAITMENINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO FIZIKOS PAMOKOSE TYRIMAS [RESEARCH ON INSPIRE PROJECT'S DIGITAL LEARNING TOOLS USAGE IN PHYSICS LESSONS]
  Authors: Eugenijus Kurilovas, Virginija Birenienė
  Number of views: 3
 • 89-100
  CHEMIJOS MOKYMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE: KAI KURIE AKTUALŪS KLAUSIMAI [TEACHING CHEMISTRY IN COMPREHENSIVE SCHOOL: SOME ACTUAL QUESTIONS]
  Authors: Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 3
 • 100-107
  GAMTOS MOKSLŲ DALYKŲ MOKYMO (-SI) PRIEMONĖS IR BŪDAI: LIETUVOS IR LATVIJOS MOKSLEIVIŲ POŽIŪRIS [SCIENCE TEACHING/LEARNING METHODS: LITHUANIAN AND LATVIAN STUDENTS’ POSITION]
  Authors: Vincentas Lamanauskas, Renata Bilbokaitė, Janis Gedrovics
  Number of views: 4
 • 108-113
  TURINĮ TIKSLINANTYS TERMINAI [THE TERMS WHICH CORRECT ON CONTENT]
  Authors: Evaldas Vylius Navys
  Number of views: 4
 • 113-120
  FIZIKOS IR BIOLOGIJOS INTEGRACIJOS GALIMYBĖS FIZIKOS PAMOKOSE [POSSIBILITIES FOR INTEGRATION OF PHYSICS AND BIOLOGY IN PHYSICS LESSONS]
  Authors: Loreta Ragulienė, Violeta Šlekienė
  Number of views: 3
 • 120-125
  KONFERENCIJA – METODAS, SKATINANTIS MOKSLEIVIŲ DALYKINES ŽINIAS IR BENDRĄSIAS KOMPETENCIJAS [CONFERENCE – THE METHOD, STIMUALTING STUDENTS‘ SUBJECT KNOWLEDGE AND COMMON COMPETENCE]
  Authors: Laima Railienė
  Number of views: 3
 • 134-142
  TARPTAUTINIO „MUSEUMSCOUTS“ PROJEKTO, VYKDYTO VILNIAUS „AKIRAČIO“ SUAUGUSIŲJŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE 2006–2009 M., VEIKLOS ANALIZĖ BENDRAME VEIKLOS VERTINIMO KONTEKSTE [INTERNATIONAL MUSEUMSCOUTS PROJECT DONE BY VILNIUS „AKIRAČIO“ ADULT SECONDARY SCHOOL, 2006–2009, OPERATIONAL ANALYSIS OF JOINT ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF ASSESSMENT]
  Authors: Laimutė Salickaitė-Bunikienė, Andrej Rožkov, Ana Diadiūra, Renata Miliauskaitė, Danuta Paškevič
  Number of views: 3
 • 143-148
  ŠACHTINIŲ ŠULINIŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMAS KAIP NEFORMALIOJO UGDYMO METODAS [WELL SHAFT WATER QUALITY TESTING AS A METHOD FOR NON–FORMAL EDUCATION]
  Authors: Alma Šarlauskaitė
  Number of views: 3
 • 149-157
  ELEKTRONINIS FIZIKOS ŽINYNAS [ELECTRONIC MANUAL OF PHYSICS]
  Authors: Violeta Šlekienė, Loreta Ragulienė
  Number of views: 3
 • 158-164
  ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PAAUGLIŲ POŽIŪRIS Į GEOGRAFIJOS POPAMOKINĘ VEIKLĄ [ADOLESCENTS OPINION TO GEOGRAPHY AFTER SCHOOL OF SIAULIAI COMPREHENSIVE SCHOOLS]
  Authors: Giulnaz Smirnova, Jurgita Smilgienė
  Number of views: 3
 • 165-171
  GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI IR TĘSTINUMAS KOLEGIJOS STUDIJŲ PROGRAMOSE [THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS AND CONTINUOUS OF NATURAL SCIENCE EDUCATION IN THE COLLEGE PROGRAMMES]
  Authors: Ramunė Vanagaitė
  Number of views: 3
 • 171-180
  EMOTIONAL RESPONSE TO VISUAL STIMULI AND IT’S APPLICATION IN LEARNING
  Authors: Ludmila Volozonoka, Mariona Baltkalne, Igors Svikis, Viktors Veliks
  Number of views: 3
 • 175-180
  GAMTAMOKSLINIO UGDYMO INOVACIJOS [INNOVATIONS IN SCIENCE EDUCATION]
  Authors: Lida Vilčinskaitė, Alma Jociuvienė, Raminta Matulytė-Šilienė
  Number of views: 2
 • 181-192
  ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ЛАТВИИ К ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ В ЦЕЛОМ [THE ATTITUDE OF SENIOR FORM STUDENTS TOWARDS SCHOOL SCIENCE SUBJECTS AND NATURAL SCIENCES IN GENERAL]
  Authors: Janis Gedrovics
  Number of views: 3
 • 193-195
  ОРГАНИЗАЦИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ [THE ORGANISATION OF OPTIONAL COURSES AT A SECONDARY SCHOOL]
  Authors: Nataliya Sychevskaya, Teresa Shabunko
  Number of views: 3
 • 202-207
  МОТИВАЦИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ХИМИИ У ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ – СТУДЕНТОВ 1 КУРСА [MOTIVATION TO STUDY CHEMISTRY OF SECONDARY SCHOOL GRADUATES – 1-ST YEAR STUDENTS]
  Authors: Elena Vasilevskaya, Olga Poddubnaya, Vera Mikula
  Number of views: 2
 • 208
  END
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 4

Number 15, 2009

 • 1-2
  COVER
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 4
 • 3-4
  CONTENTS
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 2
 • 7-12
  MES IR GAMTA: KAD MOKYMASIS TAPTŲ ĮDOMESNIS [WE AND THE ENVIRONMENT: TO MAKE THE EDUCATIONAL PROCESS MORE INTERESTING]
  Authors: Jolita Ajutienė, Aušrelė Gesevičienė, Gražina Girdžiuvienė
  Number of views: 4
 • 12-21
  DALYKŲ INTEGRACIJA SKATINA MOKYMOSI MOTYVACIJĄ [INTEGRATION OF SUBJECTS IS A PATH TO QUALITY OF EDUCATION]
  Authors: Zosė Aškinienė, Giedrė Kvietkauskienė
  Number of views: 2
 • 21-25
  GAMTOSAUGINIS UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE [ENVIRONMENTAL EDUCATION IN PRESCHOOLERS GROUP]
  Authors: Danutė Bernatavičienė
  Number of views: 3
 • 25-31
  MOKINIŲ MOTYVACIJA MOKYTIS GAMTOS MOKSLŲ DISCIPLINAS: PILOTINIO TYRIMO REZULTATAI [THE STUDENTS’ MOTIVATION TO LEARN SCIENCE EDUCATION: THE RESULTS OF PILOT RESEARCH]
  Authors: Renata Bilbokaitė
  Number of views: 2
 • 32-37
  LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ KONTEKSTO SĄSAJA SU GAMTA PRADINĖJE MOKYKLOJE [THE CONNECTION OF CONTEXT BETWEEN LITHUANIAN FOLK SONGS AND NATURE IN PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Renata Bilbokaitė
  Number of views: 2
 • 38-45
  VIRTUALAUS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS PER CHEMIJOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKAS „MUSEUMSCOUTS“ PROJEKTO „EVOLUTION“ PROGRAMOJE VILNIAUS „AKIRAČIO“ SUAUGUSIŲJŲ VIDURINĖJE MOKYKLOJE [VIRTUAL EDUCATION CONTENTS UPDATING THROUGH CHEMISTRY AND INFORMATION TECHNOLOGY IN LESSONS IN THE MUSEUMSCOUTS PROJECT PROGRAMM EVOLIUTION IN VILNIUS „AKIRATIS“ ADULT SECONDARY SCHOOL]
  Authors: Ana Diadiūra, Renata Miliauskaitė, Danuta Paškevič, Laimutė Salickaitė-Bunikienė, Andrej Rožkov
  Number of views: 4
 • 46-51
  PHYSICS STUDYING EFFICIENCY
  Authors: Svetlana Ganina, Henn Voolaid, Ly Sõõrd
  Number of views: 3
 • 52-58
  GAMTAMOKSLINIO UGDYMO TURINIO RYŠYS SU REALIU GYVENIMU [THE CONNECTION BETWEEN THE NATURAL SCIENCE CURRICULUM WITH REAL LIFE]
  Authors: Danuta Golnis
  Number of views: 2
 • 59-66
  PRADINĖS MOKYKLOS II KLASĖS MOKINIŲ GAMTOSAUGINĖS ŽINIOS, NUOMONĖS IR RYŠKĖJANČIOS EKOLOGINĖS NUOSTATOS [ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE, OPINIONS AND EMERGING ECOLOGICAL ATTITUDES OF SECOND FORMERS IN PRIMARY SCHOOL]
  Authors: Akvilija Gudonytė, Rita Makarskaitė-Petkevičienė
  Number of views: 3
 • 66-70
  EKOLOGINIS PROJEKTAS „VANDENS LAŠELIO KELIONĖ“ [THE ECOLOGICAL PROJECT „TRAVEL OF A DROPLET OF WATER“]
  Authors: Rita Kareivienė, Auksė Kavaliauskienė, Gražina Masandavičienė
  Number of views: 2
 • 70-73
  VIDINIAI INTEGRACINIAI IR TARPDALYKINIAI RYŠIAI MOKINIŲ FIZIKINĖJE KŪRYBOJE [INNER INTEGRATIONAL AND INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN PUPILS‘ PHYSICS CREATION]
  Authors: Birutė Kasiulytė
  Number of views: 3
 • 74-78
  PROJEKTŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO GALIMYBĖS NAUDOJANT VIRTUALIAS MOKYMOSI APLINKAS [POSSIBILITIES OF USING VIRTUAL LEARNING SPACE FOR ORGANIZING AND LEADING PROJECTS]
  Authors: Regina Kaušienė
  Number of views: 4
 • 78-84
  VISUALIZATION OF PHYSICAL PHENOMENON WITH INTERACTIVE (SMART) BOARD
  Authors: Aivars Krons
  Number of views: 4
 • 84-94
  GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PROBLEMATIKA: RETROSPEKTYVINĖ IR PERSPEKTYVINĖ ANALIZĖ [PROBLEMS OF SCIENCE EDUCATION: RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVE ANALYSIS]
  Authors: Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 2
 • 95-101
  GAMTOS MOKSLŲ DALYKŲ MOKYTOJŲ RENGIMAS: TARPTAUTINIO „IQST“ PROJEKTO DIDAKTINIS INDĖLIS [SCIENCE TEACHER TRAINING: DIDACTICAL INPUT OF INTERNATIONAL PROJECT IQST]
  Authors: Vincentas Lamanauskas
  Number of views: 5
 • 101-106
  INTERNETAS GEOGRAFIJOS PAMOKOJE: KAI KURIE TAIKYMO ASPEKTAI [THE INTERNET IN A GEOGRAPHY LESSON: SOME ASPECTS OF THE USAGE]
  Authors: Laima Railienė
  Number of views: 2
 • 117-125
  KOMPIUTERINĖ MOKOMOJI PRIEMONĖ „ELEKTROMAGNETINIAI REIŠKINIAI“ [THE ELECTRONIC EDUCATIONAL IMPLEMENT ELECTROMAGNETIC PHENOMENA]
  Authors: Violeta Šlekienė, Loreta Ragulienė
  Number of views: 2
 • 125-129
  PAŽINKIME IR IŠSAUGOKIME GYVŪNIJOS PASAULĮ [KNOW AND SAVE THE ANIMAL KINGDOM]
  Authors: Lida Vilčinskaitė
  Number of views: 2
 • 129-135
  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GALIMYBĖS IR INICIATYVOS, PAŽĮSTANT IR SAUGANT GAMTĄ [OPPORTUNITIES AND INITIATIVES OF PRE-SCHOOL CHILDREN TAKING CARE OF THE ENVIRONMENT]
  Authors: Zinaida Žvinklienė
  Number of views: 3
 • 145-153
  ДИДАКТИКА ХИМИИ В ЛАТВИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ [MODERN CHEMISTRY DIDACTICS IN LATVIA]
  Authors: Janis Gedrovics, Dagnija Cedere
  Number of views: 3
 • 162-165
  МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И МЕТОД ПРОЕКТОВ [INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AND THE METHOD OF THE PROJECTS]
  Authors: Irina Zhikina, Inna Portyanskaya
  Number of views: 3
 • 170-177
  ФЕНОМЕН ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА К ПОНИМАНИЮ МИРА ШКОЛЬНИКАМИ [PHENOMENON OF TIME AND SPACE TO UNDERSTANDING OF THE WORLD BY THE LEARNERS]
  Authors: Eleonora Melnik, Irina Schekoldina
  Number of views: 3
 • 182-191
  АБИТУРИЕНТЫ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 2008 ГОДУ [UNIVERSITY ENTRANTS OF CHEMICAL FACULTY IN THE YEAR 2008]
  Authors: Margarita Shishonok, Eugene Makarenko, Vladimir Pankov
  Number of views: 2
 • 191-198
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАТИНСКОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ КУРСОВ [USAGE OF GREEK AND LATIN TERMINOLOGY IN NATURAL SCIENCE COURSES EDUCATION]
  Authors: Boris Yarinovsky
  Number of views: 2
 • 199
  END
  Authors: Editorial Board
  Number of views: 2


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us