Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Pedagogical Almanac
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Proglas
Drugs in ContextRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
31
YesterdayYesterday
2077
This weekThis week
11090
Last WeekLast week
12541
This monthThis month
36588
Last monthLast month
57541
All daysAll days
5972932

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 90, 2019

 • 11-24
  SIDKÎ BABA’NIN VELÂYETNÂME MÜELLİFİ ALİ NİHÂNÎ’YE DAİR HATIRALARI
  Authors: Orhan Kurtoğlu
  Number of views: 694
 • 25-46
  BAZI FÜTÜVVETNAMELER VE ŞECERENAMELER IŞIĞINDA HZ. ALİ (Hz. Ali in The Light of Futuwwatnamas and Genealogies)
  Authors: Salahaddin Bekki and Enis Yalçın
  Number of views: 1195
 • 47-64
  GÜNÜMÜZ ALEVİ VE BEKTAŞİ TOPLULUKLARINDA İSİM KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ (A Survey on Naming Culture in Contemporary Alevi and Bektashi Communities: Istanbul Example)
  Authors: Gökçen Çatlı Özen
  Number of views: 8715
 • 65-76
  XIV. YÜZYIL HORASAN’INDA ŞİÎ BİR OTORİTE: ŞEYH HASAN CEVRÎ VE SİYASET ALGISI (A Shia Authority in XIV. Century Horasan: Sheik Hasan Cevri and His Perception of Politics)
  Authors: Derya Coşkun
  Number of views: 690
 • 77-98
  NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE PİREVİ (HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ) (1830-1846) [Pirhouse (Haci Bektaş Veli Dervish Lodge) According to the Civil Registration Records (1830-1846)]
  Authors: Aziz Altı
  Number of views: 979
 • 99-110
  OSMANLI SARAYINDA AŞURE YAPIMI VE DAĞITIMI (XVIII.-XIX. YÜZYILLAR) [Making and Distribution Of Ashura At The Ottoman Palace (XVIIIth - XIXth Centuries)]
  Authors: Fatma Ünyay Açıkgöz
  Number of views: 1362
 • 111-134
  “AYRILIK” TEMİ EKSENİNDE ÖNCELENEN DİL ÖGELERİNİN STİLİSTİK KULLANIMLARI: KUMRÎ ÖRNEĞİ [ Stylistic Use of The Prominent Language Items Within The Theme of “Separation”: Example of Kumrî]
  Authors: Rabia Şenay Şişman
  Number of views: 757

Number 89, 2019

 • 11-41
  OSMANLI METİNLERİNDE MEHDÎ TASAVVURLARI
  Authors: İncinur ATİK GÜRBÜZ
  Number of views: 3705
 • 43-54
  MAKRÎZÎ’NİN EL-HITAT ADLI ESERİNDE MISIR VE İFRÎKIYYE'DE MEZHEPLERİN ORTAYA ÇIKIŞI
  Authors: Mehmet ŞEKER
  Number of views: 789
 • 55-70
  KÖK DEĞERLER AÇISINDAN HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN ESERLERİ
  Authors: Fatma Süreyya KURTOĞLU
  Number of views: 1224
 • 71-81
  TAHTACI SEMAHLARININ HAREKET OLARAK İNCELENMESİ
  Authors: İlknur DEMİRBAĞ
  Number of views: 596
 • 83-95
  SAFEVî ŞEYHLERİNİN DULKADİRLİ MÜRİTLERİ
  Authors: Arif SARI
  Number of views: 1141
 • 97-117
  ÇUBUK VE ŞABANÖZÜ BÖLGELERİ ALEVİ KÖYLERİNDEKİ CEM GELENEKLERİNE MÜZİKAL AÇIDAN BİR BAKIŞ
  Authors: Cenk GÜRAY
  Number of views: 4852
 • 119-146
  MUHABBETTEN HINCA: BEKTAŞİ AYNASINDA YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
  Authors: Yalçın ÇAKMAK
  Number of views: 1094
 • 147-167
  XVI. ASIR ŞAİRLERİNDEN EMÎRÎ’NİN MERGÛBU’L-KULÛB TERCÜMESİ
  Authors: İsa AKPINAR
  Number of views: 570
 • 169-185
  AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜRÜNDE İLKBAHAR BAYRAMI
  Authors: Türkan ARIK
  Number of views: 758
 • 187-213
  KIRGIZİSTAN'DA DÜNDEN BUGÜNE EŞ SEÇİMİ PRENSİPLERİ
  Authors: Ali ÜNAL
  Number of views: 1332

Number 88, 2018

 • 11-34
  SÂDIK VİCDÂNÎ’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: HURÛFÎLİK VE BEKTÂŞİLİK NE İDİLER VE NASIL KAYNAŞTILAR
  Authors: İsmail GÜLEÇ
  Number of views: 811
 • 35-57
  ŞAİR HÜSEYNÎ VE MESNEVİSİ: MANZUM RİSÂLE-İ PENC-İ ÂL-İ ABÂ
  Authors: Bünyamin TAN
  Number of views: 749
 • 59-84
  CEMEVİ: ÂDÂB VE ERKÂNIN İCRÂ EDİLDİĞİ MEKÂN [CEMEVI: PLACE WHERE MANNERS AND CEREMONIES ARE PERFORMED]
  Authors: Cenksu ÜÇER
  Number of views: 679
 • 85-95
  DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN “ALEVİ ŞEHRİ” ÜZERİNE BİR İNCELEME [AN INVESTIGATION ON “ALEVI CITY” WHICH TAKES PLACE IN DIVANU LUGATI’T TURK]
  Authors: Özlem DEMİREL DÖNMEZ
  Number of views: 1018
 • 97-109
  HACI BEKTAŞ-I VELİ ÖĞRETİSİNDE AKLIN VE İLMİN YERİ [THE PLACE OF REASON AND WISDOM IN DOCTRINE OF HACI BEKTAŞ-I VELI]
  Authors: İbrahim GÜL
  Number of views: 888
 • 111-122
  PİR SULTAN ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE TURNA MOTİFİ TURNA MOTION IN PIR SULTAN ABDAL
  Authors: Fatma PINAR KUZU
  Number of views: 1558
 • 123-134
  TÜRK KÜLTÜRÜNDE LOKMAN HEKİM* LOKMAN HEKIM IN TURKISH CULTURE
  Authors: Elif GÜLTEKİN
  Number of views: 1250
 • 135-144
  GİRESUN’DA TÜRK İSKÂNINA BİR ÖRNEK: ZAVİYE AN EXAMPLE OF TURKISH SETTLEMENT IN GIRESUN: ZAWIYA
  Authors: Mehmet ÖZMENLİ and Nazım KURUCA
  Number of views: 837
 • 145-154
  MANAS DESTANI’NDA İSLAMİYETLE İLİŞKİLİ URANLAR / SAVAŞ NARALARI BATTLE CRYS RELATED WITH ISLAM IN THE MANAS EPIC
  Authors: Nurdin USEEV
  Number of views: 672
 • 155-186
  HABİBZÂDE RODOSLU AHMET KEMAL’İN (1889-1966) CEM SULTAN HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR TİYATRO ESERİ [AN UNKNOWN THEATER WORK ABOUT SULTAN CEM BY HABİBZÂDE RODOSLU AHMET KEMAL (1889-1966)]
  Authors: Ayşe CAMKARA ERGİNER
  Number of views: 737
 • 187-199
  KAŞGARLI MAHMUT’UN DİVANU LÜGATİ’T-TÜRK ADLI ESERİNDE YER ALAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ UNITIES OF MEASUREMENT IN KAŞGARLI MAHMUTS DIVANU LUGATI’T-TURK
  Authors: Yermukhamet MARALBEK and Muhammet KOÇAK
  Number of views: 1020
 • 203-208
  ALEVÎ-BEKTAŞÎ İNANCINA DAİR İKİ VELÂYET-NÂME* TWO VELAYETNAMES ABOUT THE ALEVI-BEKTASHI BELIE
  Authors: Mevlüt İLHAN
  Number of views: 488

Number 87, 2018

 • 9-22
  TABERSÎ TEFSİRİNDE HZ. ALİ’YE NİSBET EDİLEN KIRAATLERİN İNCELENMESİ
  Authors: Nesrişah SAYLAN
  Number of views: 743
 • 23-48
  DEVİRSEL İBADET MODELLERİ OLARAK SEMAH- SEMÂ UYGULAMALARININ TARİHSEL KÖKENLERİ [THE HISTORICAL ROOTS OF SEMAH PRACTICES AS MODELS OF CYCLIC WORSHIP]
  Authors: Cenk GÜRAY
  Number of views: 604
 • 49-71
  TEZKİRE-İ ŞEYH SAFÎ’YE GÖRE ERDEBİL TEKKESİ’NDE SEMAH [SEMAH IN ARDABIL DARVISH LODGE ACCORDING TO TEZKIRE-I SHEIKH SAFI ]
  Authors: Feyza TOKAT
  Number of views: 907
 • 73-87
  MEMLÛKLERDE DÖRT MEZHEP BAŞKADILIKLARININ KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ THE ESTABLISHMENT OF FOUR JUDGESHIPS IN THE MAMLUKS AND ITS FUNCTIONING
  Authors: Burak Gani EROL
  Number of views: 1060
 • 89-102
  AKKOYUNLU SARAYINDA MANEVİ VE İDARİ GÜÇ: DERVİŞLER SPIRITUAL AND ADMINISTRATIVE POWER IN AQ-QOYUNLU PALACE: DERVISHES
  Authors: Ayşe ATICI ARAYANCAN
  Number of views: 839
 • 103-151
  KARADENİZ BÖLGESİNDE 18. YÜZYIL ERKEK MEZAR TAŞLARI 18TH CENTURY MALE GRAVESTONES IN THE BLACK SEA REGION
  Authors: Halit ÇAL
  Number of views: 1146
 • 153-182
  ŞEYH ŞABÂN-I VELÎ VAKIF MÜZESİ VAKIF ŞAMDANLARI FOUNDATION CANDLESTICKS IN ŞEYH ŞABAN-I VELI FOUNDATION MUSEUM
  Authors: Lütfiye GÖKTAŞ KAYA and Ebubekir Sıddık ATA
  Number of views: 814
 • 183-194
  III. AHMET DÖNEMİ’NDE PİREVİ HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ PIREVI HACI BEKTAŞ VELI DERVISH LODGE IN THE PERIOD OF AHMET III
  Authors: Aziz ALTI
  Number of views: 562
 • 195-217
  ONDOKUZUNCU YÜZYILA AİT BİR KIYAFET ALBÜMÜ A CLOTHING ALBUM FROM THE NINETEENTH CENTURY
  Authors: Ökkeş Hakan ÇETİN
  Number of views: 1503
 • 219-236
  EHL-İ BEYT’İN GİZEMLİ MİRASI CİFİR VE TÜRKÇE CİFİR METİNLERİNDEN ÖRNEKLER EHL-I BEYT’S MYSTERIOUS HERITAGE CIFIR AND EXAMPLES FROM TURKISH CIFIR TEXTS
  Authors: Özer ŞENÖDEYİCİ
  Number of views: 6800

Number 86, 2018

 • 9-20
  ZÜLFİKAR: EFSANEVİ BİR KILICIN TARİHİ SERÜVENİ
  Authors: Hüseyin GÜNEŞ
  Number of views: 4526
 • 21-44
  HALVETİYYE GELENEĞİNDE ETVÂR-I SEBA/NEFSİN MERTEBELERİ
  Authors: İsa ÇELİK and Birol YILDIRIM
  Number of views: 5401
 • 45-59
  NUSAYRÎLİKTEKİ AMCALIK GELENEĞİNİN YORUMLANMASI [THE INTERPRETATION OF UNCLE CUSTOM IN NUSAYRISM]
  Authors: Gökçen Çatlı Özen
  Number of views: 1853
 • 61-82
  IRAK TÜRKMENLERİ ARASINDA MUHARREM AYI RİTÜELLERİ ÇERÇEVESİNDE OLUŞAN SÖZLÜ HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ VE BU ÜRÜNLERİN GELENEKSEL ANLATICILARI [PRODUCTIONS AND NARRATORS OF ORAL FOLK POETRY ABOUT MONTH OF MUHARRAM RITUALS AMONG IRAQI TURKMEN]
  Authors: Necdet Yaşar Bayatlı
  Number of views: 702
 • 83-93
  SÜNNİ MUTASAVVIFLARDA HZ. ALİ VE EHL-İ BEYT ALGISI: EŞREFOĞLU RUMİ ÖRNEĞİ [THE PERCEPTION OF SUNNI SUFIS ON HZ. ALI AND AHL AL-BAYT: ESHREFOGHLU RUMI’S SAMPLE]
  Authors: Ahmet Özkan
  Number of views: 1741
 • 95-110
  TÜRK HALK DİNDARLIĞI VE EVLİYA İNANCI: SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM [TURKISH FOLK RELIGION AND SAINT BELIEF: A SOCIOLOGICAL APPROACH]
  Authors: Muammer Ak
  Number of views: 1085
 • 111-132
  YEDİ SAYISININ KÜLTÜREL ARKAPLANI ÇERÇEVESİNDE GARÎBNÂME MESNEVİSİ’NİN YEDİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME [A REVIEW OF THE 7TH CHAPTER OF THE MESNEVI GARÎBNÂME WITHIN THE SCOPE OF THE CULTURAL BACKGROUND OF NUMBER SEVEN]
  Authors: Sevda Önal Kılıç
  Number of views: 1206
 • 133-152
  P. J. PIGURE’ÜN GRAMMATİK DER TÜRKİSCHOSMANİSCHEN UMGANGSSPRACHE ADLI ESERİNDEKİ TÜRK ATASÖZLERİ [TURKISH PROVERBS IN THE GRAMMATIK DER TURKISCHOSMANISCHEN UMGANGSSPRACHE OF P.J. PIQURE]
  Authors: Beytullah Bekar
  Number of views: 709
 • 153-168
  BALKANLAR’DA MERKEZİ BİR TEKKE: HARABATİ BABA BEKTAŞİ TEKKESİ [A CENTRAL TEKKE IN BALKANS: HARABATİ BABA BEKTASHI TEKKE]
  Authors: Erdal Aksoy
  Number of views: 1200
 • 169-185
  LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF GUEST HOSTING TRADITIONS OF KAZAKH AND TURKISH PEOPLE
  Authors: Zubaida SHADKAM and Yktiyar PALTORE
  Number of views: 549


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5 6  Следующая страница  В конец
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us