Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

International Journal for Quality Research
Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya
GardarikaRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
955
YesterdayYesterday
1151
This weekThis week
8908
Last WeekLast week
7972
This monthThis month
4646
Last monthLast month
40835
All daysAll days
5607179

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 87, 2018

 • 9-22
  TABERSÎ TEFSİRİNDE HZ. ALİ’YE NİSBET EDİLEN KIRAATLERİN İNCELENMESİ
  Authors: Nesrişah SAYLAN
  Number of views: 706
 • 23-48
  DEVİRSEL İBADET MODELLERİ OLARAK SEMAH- SEMÂ UYGULAMALARININ TARİHSEL KÖKENLERİ [THE HISTORICAL ROOTS OF SEMAH PRACTICES AS MODELS OF CYCLIC WORSHIP]
  Authors: Cenk GÜRAY
  Number of views: 577
 • 49-71
  TEZKİRE-İ ŞEYH SAFÎ’YE GÖRE ERDEBİL TEKKESİ’NDE SEMAH [SEMAH IN ARDABIL DARVISH LODGE ACCORDING TO TEZKIRE-I SHEIKH SAFI ]
  Authors: Feyza TOKAT
  Number of views: 878
 • 73-87
  MEMLÛKLERDE DÖRT MEZHEP BAŞKADILIKLARININ KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ THE ESTABLISHMENT OF FOUR JUDGESHIPS IN THE MAMLUKS AND ITS FUNCTIONING
  Authors: Burak Gani EROL
  Number of views: 1039
 • 89-102
  AKKOYUNLU SARAYINDA MANEVİ VE İDARİ GÜÇ: DERVİŞLER SPIRITUAL AND ADMINISTRATIVE POWER IN AQ-QOYUNLU PALACE: DERVISHES
  Authors: Ayşe ATICI ARAYANCAN
  Number of views: 812
 • 103-151
  KARADENİZ BÖLGESİNDE 18. YÜZYIL ERKEK MEZAR TAŞLARI 18TH CENTURY MALE GRAVESTONES IN THE BLACK SEA REGION
  Authors: Halit ÇAL
  Number of views: 1099
 • 153-182
  ŞEYH ŞABÂN-I VELÎ VAKIF MÜZESİ VAKIF ŞAMDANLARI FOUNDATION CANDLESTICKS IN ŞEYH ŞABAN-I VELI FOUNDATION MUSEUM
  Authors: Lütfiye GÖKTAŞ KAYA and Ebubekir Sıddık ATA
  Number of views: 727
 • 183-194
  III. AHMET DÖNEMİ’NDE PİREVİ HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ PIREVI HACI BEKTAŞ VELI DERVISH LODGE IN THE PERIOD OF AHMET III
  Authors: Aziz ALTI
  Number of views: 536
 • 195-217
  ONDOKUZUNCU YÜZYILA AİT BİR KIYAFET ALBÜMÜ A CLOTHING ALBUM FROM THE NINETEENTH CENTURY
  Authors: Ökkeş Hakan ÇETİN
  Number of views: 1468
 • 219-236
  EHL-İ BEYT’İN GİZEMLİ MİRASI CİFİR VE TÜRKÇE CİFİR METİNLERİNDEN ÖRNEKLER EHL-I BEYT’S MYSTERIOUS HERITAGE CIFIR AND EXAMPLES FROM TURKISH CIFIR TEXTS
  Authors: Özer ŞENÖDEYİCİ
  Number of views: 6725

Number 86, 2018

 • 9-20
  ZÜLFİKAR: EFSANEVİ BİR KILICIN TARİHİ SERÜVENİ
  Authors: Hüseyin GÜNEŞ
  Number of views: 4476
 • 21-44
  HALVETİYYE GELENEĞİNDE ETVÂR-I SEBA/NEFSİN MERTEBELERİ
  Authors: İsa ÇELİK and Birol YILDIRIM
  Number of views: 5217
 • 45-59
  NUSAYRÎLİKTEKİ AMCALIK GELENEĞİNİN YORUMLANMASI [THE INTERPRETATION OF UNCLE CUSTOM IN NUSAYRISM]
  Authors: Gökçen Çatlı Özen
  Number of views: 1781
 • 61-82
  IRAK TÜRKMENLERİ ARASINDA MUHARREM AYI RİTÜELLERİ ÇERÇEVESİNDE OLUŞAN SÖZLÜ HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ VE BU ÜRÜNLERİN GELENEKSEL ANLATICILARI [PRODUCTIONS AND NARRATORS OF ORAL FOLK POETRY ABOUT MONTH OF MUHARRAM RITUALS AMONG IRAQI TURKMEN]
  Authors: Necdet Yaşar Bayatlı
  Number of views: 663
 • 83-93
  SÜNNİ MUTASAVVIFLARDA HZ. ALİ VE EHL-İ BEYT ALGISI: EŞREFOĞLU RUMİ ÖRNEĞİ [THE PERCEPTION OF SUNNI SUFIS ON HZ. ALI AND AHL AL-BAYT: ESHREFOGHLU RUMI’S SAMPLE]
  Authors: Ahmet Özkan
  Number of views: 1652
 • 95-110
  TÜRK HALK DİNDARLIĞI VE EVLİYA İNANCI: SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM [TURKISH FOLK RELIGION AND SAINT BELIEF: A SOCIOLOGICAL APPROACH]
  Authors: Muammer Ak
  Number of views: 1042
 • 111-132
  YEDİ SAYISININ KÜLTÜREL ARKAPLANI ÇERÇEVESİNDE GARÎBNÂME MESNEVİSİ’NİN YEDİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME [A REVIEW OF THE 7TH CHAPTER OF THE MESNEVI GARÎBNÂME WITHIN THE SCOPE OF THE CULTURAL BACKGROUND OF NUMBER SEVEN]
  Authors: Sevda Önal Kılıç
  Number of views: 1178
 • 133-152
  P. J. PIGURE’ÜN GRAMMATİK DER TÜRKİSCHOSMANİSCHEN UMGANGSSPRACHE ADLI ESERİNDEKİ TÜRK ATASÖZLERİ [TURKISH PROVERBS IN THE GRAMMATIK DER TURKISCHOSMANISCHEN UMGANGSSPRACHE OF P.J. PIQURE]
  Authors: Beytullah Bekar
  Number of views: 677
 • 153-168
  BALKANLAR’DA MERKEZİ BİR TEKKE: HARABATİ BABA BEKTAŞİ TEKKESİ [A CENTRAL TEKKE IN BALKANS: HARABATİ BABA BEKTASHI TEKKE]
  Authors: Erdal Aksoy
  Number of views: 1165
 • 169-185
  LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF GUEST HOSTING TRADITIONS OF KAZAKH AND TURKISH PEOPLE
  Authors: Zubaida SHADKAM and Yktiyar PALTORE
  Number of views: 507

Number 85, 2018

 • 9-41
  MANSUR BABA HAZİRESİ’NDEKİ SON OSMANLICA BEKTAŞİ MEZAR TAŞLARI [LAST OTTOMAN TOMBSTONES BELONG TO BEKTASHIES IN MANSUR BABA GRAVEYARD]
  Authors: H. Dursun GÜMÜŞOĞLU
  Number of views: 1362
 • 43-62
  ALEVİ/BEKTAŞİ GELENEĞİNDE DEDELİK KURUMU “SİVAS KANGAL TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ” [THE INSTUTION OF DEDE IN ALEVI/BEKTASHI TRADITION: SAMPLE OF TURKOMAN ALEVIS IN KANGAL, SIVAS]
  Authors: Hasan COŞKUN
  Number of views: 2301
 • 63-70
  SEMAHLARIN YAŞATTIĞI VE YANSITTIĞI DEĞERLER [SEMAH GROUPS’ SUSTENANCE AND REFLECTION VALUES]
  Authors: Salahaddin BEKKİ
  Number of views: 838
 • 71-85
  HZ. ALİ CENKNÂMELERİ VE BİR METİN: “ESED İLE ŞÂH-I MERDÂN CENGİ” [BATTLE TALES OF HZ. ALI AND A TEXT: “BATTLE OF ESED AND SHAH MERDAN”]
  Authors: Reyhan Gökben SALUK
  Number of views: 2655
 • 87-103
  DİASPORA İÇİNDE DİASPORA: ALMANYA ALEVİLERİ [DIASPORA WITHIN DIASPORA: GERMAN ALEVIS]
  Authors: Erdal AKSOY and Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ
  Number of views: 763
 • 103-125
  TOKAT ŞEYH PİR HAVEND ZAVİYESİ VAKFI (1453-1839) VE ÇÖREĞİBÜYÜK KÖYÜ TÜRBESİ [THE WAQF OF SHEIKH PIR HAVEND’S DERVISH LODGE IN TOKAT (1453-1839) AND THE TOMB OF COREGIBUYUK VILLAGE]
  Authors: Ali AÇIKEL
  Number of views: 779
 • 127-159
  BİR BEKTAŞİ ŞAİR RÂŞİD HAKKINDA BAZI TESPİTLER VE DÎVÂNÇESİ [SOME ASSESSMENTS ABOUT A BEKTASHI POET RASHID AND HIS DIWANCHA]
  Authors: Adnan OKTAY
  Number of views: 915
 • 161-181
  TEKKE HAYATINDA ÜÇ MUKTEDİR FİGÜR: SANCAK, ALEM VE TUĞ [THREE POWERFUL FIGURES IN THE LIFE OF THE LODGE: SANJAK, ALEM AND TUG]
  Authors: Güldane GÜNDÜZÖZ
  Number of views: 1607
 • 183-195
  ALEVİLİK-BEKTAŞİLİKTE DÂR [ABODE OF ALEVISIM-BEKTASHISM]
  Authors: Mehmet DÖNMEZ and Hasan ÇELİK and Ergün ARMAĞAN
  Number of views: 1432
 • 199-216
  18. YÜZYILDA YAZILMIŞ MENSÛR BİR HİKÂYE: “BİR İÇİM SU BAHÂNESİYLE NİSÂR-I CÛD” [A STORY IN PROSE WRITTEN IN THE 18th CENTURY “BIR ICIM SU BAHANESIYLE NISAR-I CUD”]
  Authors: Cafer MUM
  Number of views: 666
 • 217-227
  AZERBAYCAN’IN NAHÇIVAN BÖLGESİNDE YAĞMURLA İLGİLİ İNANIŞLAR VE YAĞMURÇAĞIRMA MERASİMLERİ [BELIEFS ABOUT RAIN IN NAKHCHIVAN REGION OF AZERBAIJAN and CEREMONIES OF RAIN CALLING]
  Authors: Türkan ARIK
  Number of views: 607

Number 84, 2017

 • 9-45
  ŞEYH ŞÜCÂEDDÎN VELÂYET-NÂMESİ’NİN SON NEŞRİ ÜZERİNE [ON THE LAST PUBLICATION OF THE WALAYAT-NAMA OF SHEIKH SHUCA AL-DIN]
  Authors: M. Fatih KÖKSAL
  Number of views: 741
 • 47-60
  MÂTÜRÎDÎ ÖĞRETİSİNİN YESEVÎ SUFİLİĞİNDEKİ YANSIMALARI [REFLECTION OF MÂTÜRÎDÎ’S APPROACH ON THE SUFISM OF YASAVÎ]
  Authors: Sıddık KORKMAZ
  Number of views: 643
 • 61-91
  CEMLERDE KUR’AN’IN TÜRKÇE MEÂLİNİN OKUNMASI ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR [SOME OBSERVATIONS ON THE READING OF THE TURKISH TRANSLATION OF THE QUR’AN AT CEMS]
  Authors: Cenksu Üçer
  Number of views: 1140
 • 93-115
  FORMWANDEL AM BEISPIEL DER ISLAMISCHEN WIRTSCHAFTSSOLIDARITÄT, VOM SADAQA ZUM ZAKÂT [FORM CHANGES ON THE EXAMPLE OF ISLAMIC ECONOMIC SOLIDARITY, FROM SADAQA TO ZAKÂT]
  Authors: Ali DEMİR
  Number of views: 538
 • 117-136
  HZ. ALİ’NİN, OĞLU MUHAMMED B. HANEFİYYE’YE ÖĞÜTLERİ [ALI’S ADVICE TO HIS SON MUHAMMED HANEFIYYE]
  Authors: Turgut KOÇOĞLU
  Number of views: 1237
 • 137-161
  MUHAMMED B. HANEFİYYE’NİN EHL-İ BEYT FERTLERİYLE İLİŞKİLERİ [THE RELATIONS BETWEEN MUHAMMAD IBN AL-HANAFIYA AND AHL AL-BAYT]
  Authors: Hüseyin GÜNEŞ
  Number of views: 817
 • 163-193
  ŞEYH SAFİ VELÂYETNÂMESİ: TAHKİKİ VE TRANSKRİPSİYONU [VELAYET-I SHEIKH SAFI: INVESTIGATION AND TRANSCRIPTION]
  Authors: Namiq MUSALI
  Number of views: 1162
 • 195-210
  THE KAZAK WEDDING “BETASHAR”: REGIONAL FEATURES AND RITES
  Authors: Tattigul KARTAEVA and Bakytzhan KALNIYAZ
  Number of views: 1189
 • 213-227
  MAHMUD TÂRÂBÎ İSYANI (1238) [MAHMUD TARABI REBELLION (1238)]
  Authors: Aykut ÖZBAYRAKTAR
  Number of views: 832
 • 229-261
  KONİÇE DERGÂHI POSTNİŞÎNİ AMASYALI TÜRÂBÎ BABA VE ŞİİRLERİ [KONICE DERVISH CONVENT SHEIKH TURABI BABA OF AMASYA AND HIS POEMS]
  Authors: Orhan KURTOĞLU
  Number of views: 807

Number 83, 2017

 • 9-29
  ŞAH İSMAİL (HATÂYÎ) DÎVÂNI’NIN MEVCUT NEŞİRLERİNDE KULLANILMAYAN YAZMA NÜSHALARI1 [UNUSED MANUSCRIPTS OF SHAH ISMAIL (HATAYİ) DİVANI IN PRESENT PUBLICATIONS]
  Authors: Muhsin Macit
  Number of views: 1623
 • 31-48
  MAKTEL-İ HÜSEYİNLER HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ1 [ A BIBLIOGRAPHY TRIAL (STUDY) ON “MAQTAL-E HUSSAIN]
  Authors: Sibel Özil
  Number of views: 1094
 • 49-79
  YEDİ ULU OZAN’IN “YEDİ” SEMBOLİZMİ1 [THE SYMBOLISM OF “SEVEN” OF SEVEN GRAND POETS]
  Authors: Reyhan Keleş
  Number of views: 2013
 • 81-100
  HIZIR-İLYAS ZAVİYELERİ, AYA YORGİ ve BEKTAŞÎLER [HIZIR-İLYAS ZAWİYAS, AYA YORGİ and BEKTASHİS]
  Authors: Sadullah Gülten
  Number of views: 1341
 • 101-123
  ÂŞIK VEYSEL’İN ŞİİRLERİNİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN OKUMAK [READING ÂŞIK VEYSEL POEMS IN TERMS OF VALUES EDUCATION]
  Authors: Fatma Süreyya Kurtoğlu
  Number of views: 1947
 • 125-148
  HAK ÂŞIĞI AMASYALI FEDÂÎ BABA VE TASAVVUF KÜLTÜRÜ [GOD-LOVER FEDÂÎ BABA FROM AMASYA AND SUFI CULTURE]
  Authors: Cafer Özdemir
  Number of views: 1476
 • 149-169
  MEŞÎHAT ARŞİV KAYITLARINDA HACI BEKTAŞ VELÎ VE BEKTAŞİLİK İLE İLGİLİ YAZILI KAYNAĞIN TESPİTİ [DETECTION OF WRITTEN SOURCES RELATED TO HAJI BEKTASH VELI AND BEKTASHI ORDER IN THE MEŞÎHAT ARCHIVE RECORDS]
  Authors: Uğur Sümer
  Number of views: 904
 • 199-221
  KASTAMONU’DA ASA SULARI [ASA WATERS IN KASTAMONU]
  Authors: Gülten KÜÇÜKBASMACI
  Number of views: 1155
 • 223-240
  ŞEYH HASAN OCAĞI VE VEFÂİLİKLE İRTİBATI [SHEIKH HASSAN OCAK AND ITS CONNECTION TO WAFAI ORDER]
  Authors: Hacı YILMAZ
  Number of views: 1802


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us