Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

International Journal of Fertility and Sterility
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical Chemistry
Slovenská literatúra
Media Education = MediaobrazovanieRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
981
YesterdayYesterday
1055
This weekThis week
3103
Last WeekLast week
7972
This monthThis month
39676
Last monthLast month
33584
All daysAll days
5601374

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 25, 2020

 • 9-28
  Türkiye’de Medya ve Demokrasinin Yapısal ve Etik Sorunları / Structural and Ethical Problems of Media and Democracy in Turkey
  Authors: H. Emre Bağce
  Number of views: 233
 • 29-45
  Geleneksel ve Dijital Kitle İletişim Araçları Bakımından 1952 ve 2008 ABD Başkanlık Seçim Kampanyaları / The 1952 and 2008 US Presidential Election Campaigns in terms of Traditional and Digital Mass Communication
  Authors: Mustafa C. Sadakaoğlu / Özgür Emek Korkmaz
  Number of views: 234
 • 47-64
  The Role of Mass Media in Terrorism and Its Effect on Individuals / Kitle İletişim Araçlarının Terörizmdeki Rolü ve Bireyler Üzerindeki Etkisi
  Authors: Ahmet Yiğitalp Tulga
  Number of views: 255
 • 65-84
  Sosyal Medya ve Şiddet: Ekşi Sözlük’te Çinli Algısı / Social Media and Violence: Chinese Perception in Ekşi Sözlük
  Authors: Çağla Pınar Tunçer
  Number of views: 243

Number 24, 2020

 • 9-29
  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) İlişkin Avrupa Birliği’ndeki Yasal Düzenlemeler / The Legal Arrangements of European Union Concerning The Genetically Modified Organisms
  Authors: Zehra Gizem Ateş
  Number of views: 395
 • 30-61
  Kaybedilen Yaşam Yılını Etkileyen Risk Faktörlerinin DEMATEL Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi / Investigation of the Risk Factos Affecting Years of Life Lost Via DEMATEL Method
  Authors: Gizem Zevde Aydın / Ahmet Serhat Uludağ
  Number of views: 264
 • 62-83
  Sağlığın Kavramsallaştırılması ve İnsan Odaklı Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Perspektif / Health Conceptualization and Quality and Accreditation Perspective in Person-Centered Health Care
  Authors: Bayram Demir
  Number of views: 316
 • 84-96
  Bireylerin E-Sağlık Okuryazarlığı ve Siberkondri Düzeylerinin İncelenmesi / A Study on the e-Health Literacy and Cyberchondria Levels of Individuals
  Authors: Serkan Deniz
  Number of views: 396
 • 97-126
  Hasta Merkezlilik ve Hasta Merkezli Bakım / Patient Centeredness and Patient-Centered Care
  Authors: Mustafa Erdoğan / Harun Kırılmaz
  Number of views: 849
 • 127-153
  Aktör İlişkilerağı, Sağlık-Hastalık ve Suç: Şahsiyet Dizisi Üzerinden Bir Tartışma / Actor Network, Health-Illness and Crime: A Discussion over Sahsiyet (Persona) Mini-Series
  Authors: Ali Gündüz / Günnur Ertong Attar
  Number of views: 280

Number 23, 2020

 • 1-19
  19. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Zina: Bazı Zina Vakalarında İşlenen Cinayetler Üzerine Bir Değerlendirme / Adultery in Ottoman Society in 19th Century: An Evaluation on the Commit Murders on Some Adultery Events
  Authors: Fehminaz Çabuk
  Number of views: 296
 • 20-36
  Hakikatin Yitimi Olarak Post-Truth: Bir Kavramsallaştırma Denemesi / Post-Truth as the Loss of the Truth: A Conceptualization Attempt
  Authors: Ahmet Güven
  Number of views: 596
 • 37-51
  Lojistik 4.0 Uygulamaları ve Lojistik Firmalarının Bakış Açısı / Logistics 4.0 Applications and Industry 4.0 from Logistics Firms’ Point of View
  Authors: Bihter Karagöz / Hande Begüm Bumin Doyduk
  Number of views: 926
 • 52-67
  The Consumption of Relations and Loneliness amongst Adults / Yetişkinler Arasında İlişki Tüketimi ve Yalnızlık
  Authors: Ayşe Müge Yazgan
  Number of views: 238

Number 22, 2019

 • 737-766
  15 Temmuz’a Giden Süreçte Türk Demokrasisinde Sivil Asker İlişkileri / Civil-Military Relations in Turkish Democracy in the Period Leading to the July 15th
  Authors: Önder A. Afşar
  Number of views: 283
 • 767-783
  Yapay Zekâ Olgusunun Güncel Sanat Çalışmalarındaki Açılımları / Reflections of Artificial Intelligence in Contemporary Artworks
  Authors: Selçuk Artut
  Number of views: 313
 • 785-808
  İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin Ekonometrik Analizi / Econometric Analysis of Internal Migration Movements towards İstanbul
  Authors: Hamdi Emeç / Şenay Üçdoğruk Birecikli / Burcu Kümbül Güler
  Number of views: 312
 • 809-830
  Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi / The Impact of Nationalist Movements on Turkey and Iran Contemporary Architectural Evolution
  Authors: Navid Khaleghimoghaddam
  Number of views: 286
 • 831-851
  Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Fesin Yansıması Bağlamında Antepli Aynî’nin Divanında Fes / Antepli Ayni’s Poems in the Context of Reflection of Turkish Socio-Cultural Life
  Authors: Nurgül Özcan
  Number of views: 508
 • 853-864
  İkinci Cins’te Simone De Beauvoir’ın Giyinme ve Süslenme Üzerine Çözümlemesi / Simone de Beauvoir’s Analysis of Dressing up and Adornment in The Second Sex
  Authors: Deniz Soysal
  Number of views: 295
 • 865-881
  Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak / An Evaluation of Female Heroes in Kuyucaklı Yusuf with Psycho-Social Aspects in the Context of Gender Roles
  Authors: Aziz Şeker
  Number of views: 457
 • 883-902
  Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler için Yeni Stratejiler / Social Media, Local Governments and Participatory Management: New Strategies for Local Governments in Information Era
  Authors: Ali Yeşildal
  Number of views: 291

Number 21, 2019

 • 395-411
  Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın / Women in Turkish Culture and Tradition of State
  Authors: Hasan Acar
  Number of views: 1103
 • 413-430
  Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi / The Origin of Nationalism: Ethnicity, Nation and Nation Relations
  Authors: Abdulvahap Akıncı
  Number of views: 1080
 • 431-451
  Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması / The Effect of the Effective Communication on Patient Safety Culture and the Intermediary Role of the Internal Intrapreneurship: A Private Hospital Practice
  Authors: Ali Arslanoğlu
  Number of views: 353
 • 453-475
  Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım / Rights Based Approach to Poverty
  Authors: Hicran Atatanır / Kasım Karataş
  Number of views: 625
 • 477-492
  12 Temmuz Beyannamesinin Gölgesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Yurt Gezileri / President Ismet Inönü’s Nationwide Tours in the Shadow of the July 12 Declaration
  Authors: Ahmet Emre Ateş / Onur Gökçeler
  Number of views: 390
 • 493-523
  İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma / Job Stress and Positive Psychological Capital on Burnout: A Research in the Banking Sector
  Authors: Ebru Beyza Bayarçelik / Burçak Vatansever Durmaz / Nilay Gürler
  Number of views: 407
 • 525-542
  Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / The Investigation of Science and Classroom Teacher Candidates Attitudes to Sustainable Environment
  Authors: Hicret Çimen / Semra Benzer
  Number of views: 402
 • 543-551
  Amfitiyatro, Panoptikon ve Görme Rejimleri / Amphitheater, Panopticon and Vision Regimes
  Authors: Tuba Kancı
  Number of views: 342
 • 553-572
  Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama / An Application on Multi-Store Marketing System in Antalya Province
  Authors: Davut Karaman
  Number of views: 509
 • 573-595
  Kamusal Alanın Kavramsal Sınırları / Conceptual Limits of Public Sphere
  Authors: Mustafa Ali Minarlı
  Number of views: 660
 • 633-671
  Gramsci’nin Hegemonya Kuramı Bağlamında Nükleer Karşıtı Hareketin Milliyet Gazetesindeki Temsiliyeti (11 Ocak 1999-25 Temmuz 2000) / In the context of Gramsci’s Theory of Hegemony the Representation of anti Nuclear Movement in Milliyet Daily (January 11, 1999-July 25, 2000)
  Authors: Mehmet Özçağlayan / Filiz Yavuz Çakıcı
  Number of views: 359
 • 673-690
  1742-1754 Yıllarında Vergi Tahsilatındaki Usulsüzlüklere Dair Bazı Tespit, Teşhis ve Tahliller: Diyarbakır Vilayeti Örneği / Tax Irregularities in Diyarbekir Province (1742-1752): Some New Findings and Analysis Between 1742 and 1752 Diyarbakır Province Case
  Authors: İbrahim Özgül
  Number of views: 394
 • 691-712
  Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği / Music and Politics: Interactional Cooperation of Emotion and Thought
  Authors: İrfan Paçacı
  Number of views: 422
 • 713-724
  Hukuk Felsefesine Neden İhtiyacımız Var? / Why We Need the Philosophy Of Law?
  Authors: Murat Satıcı
  Number of views: 488


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us