Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Biogeosystem Technique
Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas
Descentrada
Revista Virtual Universidad Católica del NorteRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
207
YesterdayYesterday
1176
This weekThis week
207
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
34185
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5518575

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 20, 2019

 • 131-144
  II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi / The Evolution of Populism from the Second Constitutional Period to the Early Republican Era
  Authors: Erkan Doğan
  Number of views: 323
 • 145-164
  Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri ve Askeri Darbelerin İdeolojik Kökenleri / Relation between Army and Politics in Turkey and Ideological Origins of Military Coups
  Authors: Mehmet Zeki Duman
  Number of views: 900
 • 165-183
  Kadın Rollerinin Televizyon Dizilerinde Yer Alma Biçimlerine İlişkin Bir Karşılaştırma: Paramparça ve Medcezir Örneği / A Comparison of Female Roles in TV Series: The Cases of the “Paramparça” and “Medcezir” Series
  Authors: Ebru Ağaoğlu Ercan, Nagihan Çakar Bikiç
  Number of views: 1074
 • 185-204
  Kadın Hakları ve Algısının İdeolojik Örüntüsü: KADEM Örneği / The Ideological Surroundings of Women’s Rights and Perception: The Case of KADEM
  Authors: Ekmel Geçer, Esra Kıymaz
  Number of views: 354
 • 205-218
  İş Becerikliliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: “İşe İlişkin Değişiklikler, Memnuniyeti Artırabilir mi?” / The Relationship between Job Crafting and Job Satisfaction: “Can Changes in Work Increase Satisfaction?”
  Authors: Gökhan Kerse
  Number of views: 422
 • 219-238
  Eğitimde Postmodern Durum: Yapılandırmacılık / Postmodern Situation in Education: Constructivism
  Authors: Ahmet Kesici
  Number of views: 480
 • 239-262
  Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma / Self-Respect and Organ Donation Attitude Relationship: A Research on University Students
  Authors: Harun Kırılmaz, Pelinsu Buket Güler
  Number of views: 417
 • 263-288
  Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi / Reading Turkey Politics on Values: May 14, 1950 Elections
  Authors: Aynur Köse, Mustafa Yılmaz
  Number of views: 310
 • 289-306
  16. Yüzyıl Osmanlı Kitap Sanatlarında Farklı Bir Uygulama: Şâh u Gedâ Mesnevisinin Çiçek Baskılı Kâğıtları / A Different Practice in 16th Century Ottoman Book Arts: Flower Print Papers of Şâh u Gedâ Mathnawi
  Authors: Savaş Maraşlı
  Number of views: 426
 • 307-323
  İslamî Devrim Nedir?: 1979 İran Örneği / What is Islamic Revolution?: The Case of Iran (1979)
  Authors: Mehmet Talha Paşaoğlu
  Number of views: 1100
 • 325-336
  J. S. Bach’ın Çello Süitlerine İlişkin Bir Literatür İncelemesi / A Literature Review of J. S. Bach’s Cello Suites
  Authors: Evin Erden Topoğlu
  Number of views: 520
 • 337-350
  Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları / The Absolute and Relative Crimes of Terrorism according to the Turkish Counter Terrorism Law
  Authors: Faruk Y. Turinay
  Number of views: 437
 • 351-379
  Gelişmiş Batı Demokrasilerinde Sivil-Asker İlişkilerine Dair Farklı Çözümler / Different Solutions for Civil-Military Relations in Advanced Western Democracies
  Authors: Mutlu Yıldırım
  Number of views: 357

Number 19, 2019

 • 9-31
  Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı? / Did Ottoman Waqfs have a Juristic Personality?
  Authors: Yakup Akkuş
  Number of views: 476
 • 33-44
  Politik Argümantasyonun Temellendirilmesinde Ortak Kanaatlere Başvurma: Cumhur İttifakı Argümanlarına Yönelik Bir İnceleme / Appealing Endoxa in Justification of Political Argumentation: A Study on the Arguments of People’s Alliance
  Authors: Osman Çalışkan
  Number of views: 309
 • 45-62
  Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market / Emek Göçü ve Uluslararası Çalışma Standartları: Emek Piyasası Açısından Bir Değerlendirme
  Authors: İlknur Karaaslan, Abdulkadir Şenkal
  Number of views: 269
 • 63-77
  Çağdaş Sanat ve Kimlik: Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme / Contemporary Art and Identity: A Review from Grayson Perry Artworks
  Authors: Çiğdem Saç Kavrayan
  Number of views: 621
 • 79-97
  Türk Siyasal Hayatında Danışma Meclisi / The Constituent Assembly in Turkish Political Life
  Authors: Cengiz Sunay
  Number of views: 401
 • 99-118
  A Research towards the Reality of Psychological Capital in Modern Workforce / Modern İşgücünde Psikolojik Sermayenin Realitesine Yönelik Bir Araştırma
  Authors: H. Tezcan Uysal
  Number of views: 324

Number 18, 2018

 • 259-277
  Yeni Nesil Çizim / New Generation Drawing
  Authors: Müge Akçakoca
  Number of views: 265
 • 278-298
  Sosyal Bilimsel Bir Disiplin Olma Sürecinde İletişim Bilimleri ve Felsefe İlişkisi / The Relation Between Communication Sciences and Philosophy in Social Sciences in the Process of Becoming a Discipline
  Authors: Göksel Aymaz
  Number of views: 265
 • 299-316
  Amartya Sen’s Idea of Justice and Impartial Spectator for the Question of Injustice / Amartya Sen’in Adalet Düşüncesi ve Adaletsizlik Problemi için Tarafsız Gözlemci
  Authors: Umut Dağ
  Number of views: 341
 • 317-340
  İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomiden Sosyal Anatomiye : İnsan Bedeni Üzerinden İktidarın Form Değiştiren Hikâyesi / As A Power from (Open) Physical Anatomy to Social Anatomy: The FormChanging Story of the Power on the Human Body
  Authors: Ali Taş, Oğuzhan Öztürk, Umut Orhan
  Number of views: 263
 • 341-358
  Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkeleri Çerçevesinde Türkiye’de Ülke Seçim Barajı Uygulaması / Electoral Threshold Implementation in Turkey within the Framework of Two Principles: Justice in Representation and Stability in Governing
  Authors: Batuhan Ustabulut
  Number of views: 270

Number 17, 2018

 • 163-193
  The Applicability of Program Management Approach in the Defense Acquisition Projects in Order to Avoid Deviations / Savunma Tedarik Projelerinde Sapmaların Önlenmesi Maksadıyla Program Yönetimi Yaklaşımının Uygulanabilirliği
  Authors: Özhan Eren / Fahri Erenel
  Number of views: 536
 • 194-213
  Rusya’nın Kürdoloji Çalışmaları (1787-1947) / Russia’s Kurdology Studies (1787-1947)
  Authors: Burcu Özdemir / Ayna Askeroğlu Arslan
  Number of views: 453
 • 214-232
  XVII-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Konut Mimarisinde İç Mekân Tavan Süslemelerine Genel Bir Bakış / A General Overview of Ceiling Decoration in the Interior Design in XVII-XIX. Ottoman Period Residential Architecture
  Authors: İlhan Özkeçeci / S. Nesli Gül Durukan / Hakan Alacalı
  Number of views: 1596
 • 233-248
  Dijital PR ve İtibar Yönetimi Açısından Sosyal Medyada Kriz Yönetiminde Bir Vaka İncelemesi: “Üsküdar Belediyesi – Kedi Evi” Projesi / Digital PR and Reputation Management: Analysis of “Üsküdar Municipality – Cat House” as one of the Contemporary Examples in Crisis Communication
  Authors: Saadet Uğurlu
  Number of views: 470

Number 16, 2018

 • 85-99
  Popüler Kültür, Politika ve Din: Prime-Time ya da Selfie Dindarlığı/Popular Culture, Politics and Religion: Prime-Time or Selfie Religiosity
  Authors: Ekmel Geçer
  Number of views: 655
 • 100-120
  Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki Değişimin Kronolojik Analizi (1950-2010) / A Chronological Analysis of the Change in the Ownership Structure of Media in Turkey (1950-2010)
  Authors: Zeynep Kaban Kadıoğlu
  Number of views: 1152
 • 121-138
  Anthrozoological Study on the Agro-Pastoral Societies of Kızıltepe, Southeast Anatolia / Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kızıltepe’deki Agro-Pastoral Topluluklar Üzerine Bir Antrozoolojik İnceleme
  Authors: Süleyman Şanlı, Abu Bakar Siddiq
  Number of views: 332
 • 139-152
  Hepimiz Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ından Çıktık / We All Came out of Peyami Safa’s So-Called Girls
  Authors: Arus Yumul
  Number of views: 883


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us