Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment
Revista Ciencias y Humanidades
Revista de Administração Contemporânea
PAD. Pages on Arts and DesignRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
471
YesterdayYesterday
1440
This weekThis week
4738
Last WeekLast week
9229
This monthThis month
13967
Last monthLast month
32763
All daysAll days
4876752

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 101, 2022

  • 11-36
    Geleneksel Ritüel Evreninden Popüler Kültüre Zâkirlik
    Authors: Seval EROĞLU
    Number of views: 46
  • 37-62
    Şah İsmail Safevi’den Dulkadiroğulları'na İki Mektup
    Authors: İlgar BAHARLU
    Number of views: 35
  • 63-94
    İslam Dinindeki Temel Kavramların Osmanlı Dönemi Türbe Mimarisine Yansımaları
    Authors: Birgül ÇAKIROĞLU
    Number of views: 39
  • 95-116
    Azerbaycan'da Baba Samit Tekkesi ve Safevî-Bektaşi İlişkileri Bağlamında Diğer Bektaşiler
    Authors: Fuzuli BAYAT
    Number of views: 31
  • 117-150
    Pir Sultan Abdal Balkanlarda: Otman Baba Süreğinde Pir Sultan Abdal Nefeslerinin Anlamı Üzerine
    Authors: Murat KÜÇÜK
    Number of views: 37

Number 99, 2021

  • 11-36
    Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin Onarımları (1884-1915)
    Authors: Mehmet Emin YILMAZ
    Number of views: 179
  • 37-56
    Rumeli Yöresi Otman Baba Süreğindeki Turnalar Semahı: Köşençiftliği ve Türkgücü Yerleşim Yeri Örneği
    Authors: iğdem ABDA- Sertan DEMİR
    Number of views: 94
  • 57-78
    True-To-Form Survey on the Shrine of Idris Baba in Pécs
    Authors: Gergő Máté KOVÁCS- Krisztina FEHÉR
    Number of views: 89
  • 79-104
    Balkan Fethinde Rol Alan Sarı Saltuk ve Seyyid Ali Sultan Hakkındaki Menakıpnamede Yer Alan Efsanevi Motifler Üzerine
    Authors: Fatma YILMAZ
    Number of views: 91
  • 105-128
    Places of Thinking and Self Evaluation: Anatolian Çilehanes
    Authors: Melih KURNALI- Duygu KOCA
    Number of views: 85
  • 129-142
    Alevi-Bektaşi Nevruz Kutlamalarında Melopoetik Hususlar
    Authors: Daimi CENGİZ
    Number of views: 90
  • 143-172
    SALTUKNÂME’DE DİNİ VE MEZHEBİ UNSURLAR
    Authors: Hanifi ŞAHİN- Lokman KILAVUZ
    Number of views: 84
  • 173-202
    Yoksul Derviş’in Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Sevgisi
    Authors: Mehmet SARI
    Number of views: 134
  • 203-244
    (UŞAK) KARACA AHMET SULTAN TÜRBESİ’NDEKİ TAVUS KUŞU MOTİFİ VE TÜRBEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HALK İNANIŞLARI
    Authors: Türkan ACAR
    Number of views: 231
  • 245-266
    Alevi Tarihyazımı Üzerine
    Authors: Eray YILMAZ
    Number of views: 103
  • 267-284
    Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî ve Divan-I Hikmet’te Bulunan Değerler
    Authors: Hafize ER TÜRKÜRESİN
    Number of views: 162
  • 285-298
    Bir Türkmen Babasından Bektaşi Babasına Dönüşümün Hikayesi: Halifet Baba Zaviyesi
    Authors: Ayşe DEĞERLİ
    Number of views: 98
  • 299-316
    Bektaşî Bir Şair Behrî ve Divanında Yer Almayan Şiirleri
    Authors: Ahmet UĞUR
    Number of views: 86
  • 317-340
    Alevi-Bektaşi Kültüründe Kırsal Dini Mimarinin Mekânsal Özellikleri: Seyitgazi Örneği
    Authors: Betül Gelengül EKİMCİ
    Number of views: 86
  • 341-368
    Muhibbân Dergisinin II. Meşrutiyet Dönemi Sosyal Hadiselerine Yaklaşımı
    Authors: Muhammed KALENDEROĞLU
    Number of views: 178
  • 369-390
    Sözlü Kültür Ekseninde Seyyid Derviş Beyaz Ocağı Hakkındaki Menkıbeler
    Authors: Saaddet DAĞ
    Number of views: 141
  • 391-404
    Karahisar-ı Demürlü, Ergülü / Erkulu Baba Zaviyesi
    Authors: Ali KILCI
    Number of views: 93
  • 405-414
    Zâkirin Bir Dünya Derdi: Âşıklık ve Kısas
    Authors: M. Emir İLHAN
    Number of views: 84
  • 415-432
    Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sında Hz. Hüseyin Etrafında Şekillenen Alkışlar ve Keramet İşlevindeki Kargışlar
    Authors: Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sında Hz. Hüseyin Etrafında Şekillenen Alkışlar ve Keramet İşlevindeki Kargışlar
    Number of views: 127

Number 98, 2021

  • 11-40
    Hacı Bektaş Veli’nin Ölüm Tarihi Hakkında
    Authors: M. Fatih KÖKSAL
    Number of views: 365
  • 41-64
    Moğol İstilâsına Dair İki Farklı Aktarım Biçimi: Tarihî Kaynaklar Ve Menakıpnameler
    Authors: Eyyüp YILMAZ
    Number of views: 322
  • 65-76
    An Examinationn of Sufism's Resistance Against The Regime in The Soviet Period (1922-1991)
    Authors: Turganbai ABDRASSILOV- Zhakhangir NURMATOV- Kainar KALDYBAY
    Number of views: 162
  • 77-106
    Hacı Bektaş Dergâhından Himmet Uman ve Mahlas Alan Âşıklarda Hacı Bektaş Sevgisi
    Authors: Mehmet YARDIMCI
    Number of views: 215
  • 107-130
    Emir Ömer Han’ın Sultan II. Mahmud’a Gönderdiği Muhabbetname Mecmuası Hakkında
    Authors: Saidbek BOLTABAYEV
    Number of views: 170
  • 131-150
    Alevilikte Ocak Geleneği ve Ali Bircivan Ocağı
    Authors: Begüm KURT- İlayda ÇAL
    Number of views: 215
  • 151-170
    Milli Kütüphane'de "06 Mil Yz 4573-1" Numarası ile Kayıtlı Mecmua ve Muhtevası
    Authors: Murat DEMİR
    Number of views: 168
  • 171-196
    Müslümanlar Nezdinde Mehdi Tasavvuru: 610-765 Yılları Arasında Köken ve Etkiye Dair Tespitler
    Authors: Metin Ziya KÖSE- Mihriban ARTAN
    Number of views: 212
  • 197-216
    Gaziantep Çepnilerinin Ziyaret Mekânları: Hacı Koreş ve Seydi Koreş Ziyaret Ritüeli ve Uygulamaları
    Authors: İskender KORKMAZ
    Number of views: 200
  • 217-244
    Tekkelerin Kapatılması ve Tasfiye Süreci (1925-1938)
    Authors: Sabit DOKUYAN
    Number of views: 436
  • 245-258
    Sufism and Challenges of Modern and Secular Philosophy: Nasr’s Perspective
    Authors: SeyedAmirHossein ASGHARİ
    Number of views: 224
  • 259-278
    Sufi Gelenekte Keşkül-ü Fukara Kültürü ve Seramik Keşküller Üzerine İkonografik Bir Değerlendirme
    Authors: Güler YILMAZ
    Number of views: 219
  • 281-286
    Haşim Şahin, Dervişler, Fakihler, Gaziler, Erken Osmanlı Döneminde Dinî Zümreler (1300-1400), YKY Yayınları, İstanbul, 2020.
    Authors: Yunus ARİFOĞLU
    Number of views: 164
  • 287-290
    Mehmet Ertan, Aleviliğin Politikleşme Süreci: Kimlik Siyasetinin Kısıtlılıkları ve İmkânları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017.
    Authors: Gözde ORHAN
    Number of views: 133
  • 291-296
    Hamza Aksüt, Aleviler/Türkiye-İran-Irak-Suriye-Bulgaristan Dede Ocaklarının, Toplulukların ve Yerleşimlerin Tarihi, Yurt Yayınları, Ankara, 2012.
    Authors: Hüseyin ERDOĞAN
    Number of views: 110

Number 97, 2021

  • Nuran ÖZE- Filiz SOYER
    Sosyal Ağlarda Kimliğin Sosyo-Kültürel İnşasında Sivil Toplum Kuruluşları: Kuzey Kıbrıs Alevi Dernekleri
    Authors: 47-66
    Number of views: 125
  • 11-28
    Safevîler Döneminde Sema (Semah) (Kronikler, Seyahatnâmeler ve Minyatürlerde)
    Authors: İlgar BAHARLU
    Number of views: 234
  • 29-46
    Kuzey Makedonya-Kanatlar Köyünde Anlatılan Evliya Menkıbeleri
    Authors: Satı KUMARTAŞLIOĞLU
    Number of views: 234
  • 67-82
    Folklorlaşan Hz. Hüseyin ve Kerbela Olayı
    Authors: Fuzuli BAYAT
    Number of views: 213
  • 83-94
    Dört Kapı Kavramının Kaynakları
    Authors: Ali Rıza ÖZDEMİR
    Number of views: 185
  • 95-110
    Göroğlu Destanında Mistik ve Hami Yardımcılar: Hazreti Ali, Kalenderler, Erenler, Aksakallar
    Authors: Naile ASKER
    Number of views: 208
  • 111-122
    Aşıklık Geleneğinin Oluşumunda Batıni Tekkelerin Önemi
    Authors: Caner IŞIK
    Number of views: 227
  • 123-150
    Alevilik Öğretisi Açısından Önemli Bir Eser: Fetvaname Risalesi
    Authors: Caner IŞIK
    Number of views: 175
  • 151-164
    Konak Romanındaki Börk ve Kılıç Etrafında Ahiliğin İzleri
    Authors: Derya KILIÇKAYA
    Number of views: 170
  • 165-176
    Alevi İnanç Sisteminde Bir Mikro Merkez Olarak "Dar" Kavramının Etrafında Oluşan Anlam Alanı ve Ritüel Evreni
    Authors: Didem Gülçin ERDEM
    Number of views: 117
  • 177-188
    Alevilik ve Bektaşilik'te "Nur" ve "Mişkât" Kavramlarının Nur Suresi 35. Ayeti Bağlamında İzahı ve Bir İbadet Formuna Bürünmesi
    Authors: Ramazan SÖNMEZ
    Number of views: 239
  • 189-210
    Alevi ve Bektaşi İnancında Müzik Aktarımında Kadının Rolü: Bursa-Şehitler Köyü Örneği
    Authors: Ersen VARLI, Turgay YILDIRIM
    Number of views: 162

Number 100, 2021

  • 11-24
    Göçebelikten Yerleşikliğe Geçerken Tahtacılar
    Authors: Nüket ESEN
    Number of views: 62
  • 25-38
    SPECIFIC FEATURES OF BLAGAJ TEKKE
    Authors: Naida ADEMOVİC
    Number of views: 158
  • 39-76
    Farklı Dönemlerden Örneklerle Mısır'daki Tarikat Yapılarının Gelişmesi
    Authors: Ahmet Ali BAYHAN
    Number of views: 132
  • 77-96
    Âşık Dâimi’nin Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım
    Authors: Canser KARDAŞ
    Number of views: 102
  • 97-122
    Klasik Şiirde Sinesini Dağlayan Âşık Zümresi “Abdallar”
    Authors: Erdem SEVİMLİ
    Number of views: 70
  • 123-146
    Tevfik Otman Baba Mecmuası Örneğinde Alevî-Bektaşî Kültüründe Yunus Emre
    Authors: Halil İbrahim ŞAHİN
    Number of views: 61
  • 147-158
    Ehl-İ Haklar’da Yediler
    Authors: İbrahim KARACA
    Number of views: 48
  • 159-158
    Osmanlı Devletinde Devlet-Tarikat İlişkileri Bağlamında Meclis-i Meşayih
    Authors: İsmail KAYA
    Number of views: 97
  • 181-210
    Arnavutluk’un Ergiri (Gjırokaster) İlindeki Tekkeler
    Authors: Enes KAVALÇALAN
    Number of views: 79
  • 211-234
    Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel İlişkileri Bağlamında Hurûfîlik ve Bektâşîlik
    Authors: Bilal DEDEYEV
    Number of views: 51
  • 235-252
    Şeyh Safiyyüddin-İ Erdebilî’nin Etnik Kökeni ve İnancı Hakkında Bazı Değerlendirmeler
    Authors: Ali Rıza ÖZDEMİR
    Number of views: 97
  • 253-270
    Hil’at-Nâme-i Hasan-Hüseyin: Peygamber Torunlarının Katline Dair Bir Kehanet Anlatısı
    Authors: Özkan DAŞDEMİR
    Number of views: 75
  • 271-296
    Alevi-Bektaşilikte Tanrı Algısının Sosyolojik Boyutları
    Authors: Özcan GÜNGÖR
    Number of views: 53
  • 297-326
    Doğu Karadeniz Camilerindeki Tasavvufi Tasvirler
    Authors: Muhammet ARSLAN
    Number of views: 50
  • 327-346
    Yesevilikteki Cehri Zikrin Koşul Ve Kuralları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
    Authors: Omir TUYAKBAYEV, Talgat ZHOLDASSULY
    Number of views: 56
  • 347-324
    Bir Halk Ressamının İzinde Satılmış Köyü Camii Duvar Resimleri
    Authors: Cengiz GÜRBIYIK
    Number of views: 89
  • 375-396
    Seher Abdal’ın Manzum Bir Velayetnamesi: Velâyet-nâme-i Alî (Kerrema’llâhü Vechehû) Pür-Sûhten-i Cebrâ’îl Aleyhi’s-selâm
    Authors: Meriç HARMANCI
    Number of views: 85
  • 397-426
    Tarikat Kültüründen Bir Kesit: Osmanlı Mimari Süslemesinde Karpuz Ve Karpuz-Bıçak Tasvirleri
    Authors: Semiha ALTIER
    Number of views: 163
  • 427-460
    Eskişehir Seyyit Battal Gazi Dergâhı Şeyhi Şükrü (Şükrü Arıkaya) Baba’nın Hayatı Eserleri ve Yunanlılara Esir Düşmesi: Hatırat-I Şükrü
    Authors: Ahmet TAŞĞIN, Hakkı TAŞĞIN, Ergin JABLE, Esin HÜDAVERDİ
    Number of views: 72
  • 461-484
    Bingöl’de “Cemevi İçin Arsa Tahsis Edildi” Haberine Yapılan Yorumların Sembolik Etkileşimcilik Bağlamında Değerlendirilmesi
    Authors: Mehmet YAZICI
    Number of views: 43
  • 485-514
    Tasavvuf Düşüncesinde Servi Ağacı ve Türk-İslam Sanatındaki Yansımaları
    Authors: Yusuf ÇETİN, Bahar YAYIK
    Number of views: 63
  • 515-536
    nanç-Mekân İlişkisi Bağlamında Cemevlerinin Korunması: Malatya Arapgir Onar Köyü Cemevleri
    Authors: Tuba Nur OLĞUN, Nihal Arda AKYILDIZ
    Number of views: 68
  • 537-560
    Devletle İlişkileri Etrafında Bektaşilik: Doğuşu, Dönüşümü Ve Krizi
    Authors: Alaattin AKÖZ, Hilmi Bahadır AKIN
    Number of views: 42
  • 561-580
    Dedelik Hizmetinin Performans Teori Bağlamında Değerlendirilmesi
    Authors: Bahar ODABAŞI YILMAZ, Caner IŞIK
    Number of views: 45
  • 581-620
    Meşhed’de Bektaşi Tekkesi: Bektaşiliğin İmam Rıza ve Türbesiyle Olan Bağlantıları Üzerine Bir İnceleme
    Authors: Reza NAGHDİ
    Number of views: 43
  • 621-654
    Tarikat Eşyalarında Süsleme Ve Sembolizm Üzerine Bir Deneme
    Authors: Elif CEYLAN EROL
    Number of views: 111
  • 657-660
    Hazine-i Deliorman’dan Altın Sayfalar: Mümin Ersoy Koleksiyonu
    Authors: Hakkı TAŞĞIN
    Number of views: 48


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2022, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us