Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
496
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9397
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42224
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399071

Manas Journal of Social Studies

Number 6-5, 2017

 • 1-16
  Sağlık Otelciliği Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Hastaneleri Örneği
  Authors: Meryem Akoğlan Kozak, Seher Gülenç
  Number of views: 1939
 • 17-32
  Tur Operatörlerinde Yeşil Uygulamalar: Yeşil Tur Operatörü Ödülü
  Authors: Lütfi Atay, Zhyldyz Temirkanova, Sinan Gökdemir
  Number of views: 453
 • 33-48
  Gastronomi TV ProgramıKaynaklı Turizm: Gaziantep Örneği
  Authors: Bayram Oğuz Aydın, Özlem Duğan, Salih Gürbüz
  Number of views: 440
 • 49-65
  Yerli ve Yabancı Turistlerin Sinop’un Kültür Turizmi Çekiciliklerine ve Altyapısına İlişkin Algıları
  Authors: Mustafa Boz,Sevde Burcu YURDAKUL, Sapargül Turdubekova
  Number of views: 448
 • 67-77
  Bişkek'teki Otel Çalışanlarının Kültürlerarası Iletişim Kaygıları
  Authors: A. Celil Çakıcı, İsmail Kızılırmak, Gülmira Samatova, Kayra Suna Kızılay
  Number of views: 361
 • 79-95
  Kuşadası Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Stres ve Tükenmişlik Düzeyleri
  Authors: Canan Aydın, Şenol Çavuş
  Number of views: 458
 • 97-111
  Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrencilerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
  Authors: Göksel Kemal Girgin, Musa Oflaz, Nilgün Karaman
  Number of views: 510
 • 113-130
  Türkiye'de Turizm Pazarlaması Konusunda Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: 1990-2016
  Authors: Mehmet İnce, Hasan Gü,l Sezen Bozyiğit
  Number of views: 513
 • 131-145
  Determining Hotel Performance Through Consumer Generated Travel 2.0 Reviews: a Case of Kyrgyzstan
  Authors: Kemal Kantarcı, Murat Alpe Başaran, Paşa Mustafa Özyurt
  Number of views: 506
 • 147-162
  Türk Dünyası Ülkelerinde Online Yemek Satış Siteleri Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Kutay Oktay, Gülayım Katagan Kızı
  Number of views: 562
 • 163-177
  Konaklama İşletmelerine Yönelik Seyahat Sitelerinde Yer Alan Şikayetler Üzerine Bir İnceleme: Bişkek Örneği
  Authors: Bayram Şahin, İbrahim Halil Kazoğlu, Burçin Sönmez
  Number of views: 372
 • 195-202
  Факторы, влияющие на намерение выбора студентами предпринимательской карьеры Factors Affecting Students’ Intentions to Choose an Entrepreneurial Career
  Authors: Анаркуль Урдалетова, Женгиз Йылмаз, Тунжер Оздиль
  Number of views: 323

Number 6-4, 2017

 • 1-11
  Kırgız Halk Şiirinde “Ürkün” Yansımaları /The Urkun's Reflection in Kyrgyz Folk Poetry
  Authors: Halit Aşlar
  Number of views: 435
 • 13-28
  Öğrencilerin Şirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı‘nın Kurulması ve Bilançosu / Students’ Company: the Establishment of Galatasaray High School. Saving Funds and Balance Sheet
  Authors: Betül Batır
  Number of views: 398
 • 29-48
  Hizlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Müzik Eğitiminde Ritmik Okuma Deşifre Becerisine Etkisi
  Authors: S. Cem Saktanlı, M. Can Çiftçibaşı
  Number of views: 527
 • 49-65
  Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitaplari Üzerine Bir Değerlendirme
  Authors: Eray Alaca
  Number of views: 628
 • 67-87
  Kur’an’da “Ay’ın Yarılması” Mucizesi
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 498
 • 89-101
  Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)
  Authors: Aııtmamat Karıev
  Number of views: 357
 • 103-120
  Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin İlletini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkânı
  Authors: Muhittin Düzenli
  Number of views: 417
 • 121-141
  Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü
  Authors: Enver Bayram
  Number of views: 475
 • 143-162
  Alâuddîn Semerkandî’nin Mîzânu’l-Usûlü Temelinde Semerkant Ekolünün Irak Ekolüne Muhalefet Ettiği Dil Bahisleri
  Authors: Zuhal Dağ
  Number of views: 477
 • 163-206
  İbnu’l-Esîr’in En-Nihâye Fî Garîbi’l-Hadîs Isimli Eserinde Allah’ın Isim ve Sifatlari Konusundaki Te’villeri
  Authors: Ferhat Gökçe
  Number of views: 521
 • 207-221
  Perception of Karrâmiyya in Mâturîdî Recources
  Authors: Zeynep Alimoğlu Sürmeli
  Number of views: 328
 • 223-245
  Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış
  Authors: Mustafa Köylü
  Number of views: 581
 • 247-261
  Davud El-Kayserî’ye Göre Sûfî Epis Temolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak “Keşf” ve Türleri
  Authors: M. Mustafa Çakmaklıoğlu
  Number of views: 487
 • 263-287
  Bireysel Dini Tecrübe ve Işlevselcilik Açısından Kur’an Kıssaları
  Authors: Osman Eyüpoğlu, Hüseyin Çelik, Murat Yıldız
  Number of views: 505
 • 289-301
  Maturidinin Ehli Kitaba Bakışı
  Authors: Бакыт Мурзараимов
  Number of views: 437
 • 303-331
  Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи/ International Migration in Kyrgyzstan: Dynamics and Determinants
  Authors: Бурулча Сулайманова
  Number of views: 547
 • 333-342
  FAİZ HADDİ VE PARA ARZININ DÖVİZ KURU ÜZERİNE ETKİSİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ
  Authors: Fuat Sekmen Galip Afşin Ravanoğlu
  Number of views: 388
 • 343-357
  Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma
  Authors: Zübeyir Bağcı, Gürol Demir
  Number of views: 391
 • 359-374
  İşletme Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
  Authors: Mehmet Karahan
  Number of views: 402
 • 375-398
  Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü
  Authors: Gökhan Kerse Canan nur Karabey
  Number of views: 498
 • 399-428
  Dönüştürücü Liderlik ile İşe Yabancılaşma Arasındakı İlişkide Algılanan Etik İklimin Araci Rolü
  Authors: Mustafa Babadağ Ömer Faruk İşcan
  Number of views: 425
 • 429-445
  Belediye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Samsun İlkadım Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Muhammet Yüksel
  Number of views: 423
 • 447-461
  A Research on Financial Literacy of Dumlupınar University’s Academic Staff
  Authors: Hakan Çelikkol, Mediha Mine Çelikkol, Nasif Özkan
  Number of views: 316
 • 463-473
  Çalışanların Duygusal Emekleri ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma
  Authors: İbrahim Aksel, Zübeyir Bağcı
  Number of views: 348
 • 475-489
  Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Bekir Eşitti, S. Haluk Erdem
  Number of views: 455
 • 491-501
  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Authors: Bülent Bayraktar Gülnara Karadeniz
  Number of views: 321
 • 503-513
  Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz
  Authors: Seyil Najımudınova
  Number of views: 384
 • 515-529
  Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
  Authors: Celaleddin Serinkan Mahmut Erdoğan
  Number of views: 489
 • 531-539
  Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Recep Yılmaz, Ömer Çakın
  Number of views: 478
 • 541-558
  Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rolü
  Authors: Meerim Artışeva
  Number of views: 355
 • 559-576
  Marka Sadakati Oluşturma Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri
  Authors: Özlem Akgüç Çetinkaya
  Number of views: 564
 • 577-586
  История развития иранского кино (до и после Исламской революции) / Early Period Historical Process of Iran Cinema (Before and After the Revolution)
  Authors: Yusuf Yurdıgül
  Number of views: 321
 • 587-604
  Sinemaya Gitme Motivasyonları ve Film İzleme Tutumları: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yaşayan İzler Kitle Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Kadir Yoğurtçu, Gökçe Yoğurtçu
  Number of views: 470
 • 605-615
  Internet Advertising on Consumers’ Point of View: Case of Erciyes University
  Authors: H. Nur Görkemli Betül Cetinkaya
  Number of views: 376
 • 617-625
  Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde
  Authors: Regina Camankulova, Niyazi Ayhan, Venera Narınova
  Number of views: 467
 • 627-637
  Managers' Opinions on Effects of Corporate Entrepreneurship Factors on the Performances of Health Institutions: Tokat Sample
  Authors: Altuğ Çağatay
  Number of views: 324
 • 639-661
  Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi
  Authors: Hakan Candan, Ercan Oktay
  Number of views: 436
 • 663-676
  EVOLUTION OF PARLIAMENTARY INSTITUTIONS IN THE BALTIC STATES EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF PARLIAMENTS IN ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA
  Authors: Saltanat Kydyralieva
  Number of views: 317
 • 677-687
  Nahçivan Anıtlarının Azerbaycan Arkeolojisinde Bilimsel Önemi
  Authors: Toğrul Halilov
  Number of views: 385
 • 689-711
  Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı
  Authors: M. Bürkan Serbest
  Number of views: 688
 • 713-731
  Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri
  Authors: Ekrem Yaşar Akçay
  Number of views: 506

Number 6-3, 2017

 • 1-10
  «Манас» эпосунан этнографиялык булактарга карай: жаныбарлардын тотемдик белгилери / From Epic «Manas» to Ethnographic Sources: the Signs of Animal Totems
  Authors: Зарина Кулбаракова
  Number of views: 411
 • 11-20
  Richard Swinburne’ün Kötülük Sorununa Yaklaşımı / Richard Swinburne’s Approach to the Problem of Evil
  Authors: Abdiraşit Babataev
  Number of views: 441
 • 21-51
  Kuran’da Savaşla İlgili Getirilen Düzenlemeler / Regulations Regarding the War in the Qur'an
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 412
 • 53-70
  Nisabur’da Etkili Olmuş Kerâmî Şahsiyetler / Karrâmî Names that had been Effective in Nishabur
  Authors: Zeynep Alimoğlu Sürmeli
  Number of views: 408
 • 71-86
  Beyaz Rusya’da Süt Sektörünün İhracat Yapısı ve Rekabet Gücü / Export Structure and the Competitiveness of Dairy Industry in Belarus
  Authors: Güçgeldi Bashimov
  Number of views: 375
 • 87-97
  Эффективность распределения финансовых ресурсов в государственном секторе системы здравоохранения Кыргызстана / Allocation and Use of Financial Resources in Health Care in Kyrgyzstan
  Authors: Дамира Джапарова
  Number of views: 409
 • 99-1136
  Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri / Effect of Efficiency on Interest Rate in Microfinance Systems of Some Transition Economies
  Authors: Kadırbek Sultakeev, Dastan Aseinov, Metin Bayrak
  Number of views: 305
 • 115-133
  Otel İşletmelerinde Işyerinde Dişlama ve Sosyal Zeka Ilişkisi / The Relationship Between Workplace Ostracism and Social Intelligence in Hotel İndustries
  Authors: Murad Yüksel
  Number of views: 439
 • 135-155
  İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma / Comparison of Workaholics Considering Generations: a Search on Süleyman Demirel University Academicians
  Authors: Tahsin Akçakanat, Muhammet Hamdi Mücevher, Zeynep Demirgil
  Number of views: 392
 • 157-180
  Otellerde Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kariyer Düzleşmesinin Aracılık Etkisi / The relationship Between Nepotism and Turnover Intention in the Hotels: the Mediating Effect of Career Plateau
  Authors: Oya İnci Bolat, Tamer Bolat, Oya Seymen, Yahya Katı
  Number of views: 503
 • 181-200
  Кошумча нарк салыгынын өзгөчөлүгү жана кыргызстанда реформалоо перспективасы / Features of Value Added Tax and Prospects for Reforms in Kyrgyzstan
  Authors: Dastan Aseinov
  Number of views: 383
 • 201-226
  Keloğlan Kimliğinde Türk Masallari Anlatisi: Propp Yönteminde Türk Masalları / Narrative of Turkish Tales in the Identity of Keloğlan: Turkish Tales with the Method of Propp
  Authors: Nursel Bolat
  Number of views: 428
 • 227-241
  Auteur Yönetmen Yaklaşımının Türk Sinemasına Yansımaları: Demirkubuz Sineması /The Reflections of Author's Director's Approach to Turkish Movement: the Cinema of Demirkubuz
  Authors: Ufuk Uğur
  Number of views: 721
 • 243-256
  Sayısal Yayıncılığın Sağladığı Olanaklar; Etkileşimli Televizyon ve IPTV Uygulamaları /The Opportunities Provided by Digital Broadcasting; Interactive Television and IPTV Applications
  Authors: Hasan Yaman
  Number of views: 468
 • 257-270
  Demokrat Parti Iktidari ve Basın / Press in Democratic party Era
  Authors: Hamza Çakır, Deniz Elif Yavalar
  Number of views: 501
 • 271-284
  Çalışanların Tıbbi Atık Bilinci Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Merzifon Devlet Hastanesi Örneği / A study on the Assessment of Medical Waste Awareness Levels of Employees: a Case of Merzifon State Hospital
  Authors: Demet Cansaran
  Number of views: 510
 • 285-307
  Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo-Avrasyacılığa / Russian Eurasianism in the Historıcal Process: from Classical Eurasianism to Neo-Eurasianism
  Authors: M. Bürkan Serbest
  Number of views: 573
 • 309-336
  Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü /Role of Local Governments in Youth Policy and Practices
  Authors: Tarkan Oktay
  Number of views: 406
 • 337-352
  Көркөм психологизм маселесинин кыргыз фольклорунда жана кыргыз повесттеринде чагылдырылышы / Reflection of Art Psychology Problems in the Kyrgyz Folklore and Kyrgyz Novels
  Authors: Нургуль Сулейманова
  Number of views: 553
 • 353-375
  Geleneksel Türk Konut Mimarisine Ankara-Ulus’tan Bir Örnek / A Case from Ulus-Ankara in the Context of Traditional Turkish Architecture of House
  Authors: Abdullah Karaçağ
  Number of views: 450
 • 377-400
  Ekoturizm Açısından Konya İli Doğa Yürüyüşü Rotalari Üzerine Bir Araştırma / A Research on Trekking Routes Within the Scope of Ecotourism in Konya
  Authors: Özlem Tekin
  Number of views: 596
 • 401-430
  TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI ALGISI, HİZMET VERME YATKINLIĞI VE MESLEKİ YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME /The Relationship Between Perception of Working Condintions, Service Orientation and Occupational Alienation in Tourism Sector: from the Point of View of Tourism Students
  Authors: Oya Seymen, Tamer Bolat, Oya Inci Bolat, Oğuzhan Kinter
  Number of views: 358

Number 6-2, 2017

 • 1-9
  Erzincan Değerler Eğitimi Projesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/ Evaluation of “Erzincan Values Education Project” According to the Teachers’ Views
  Authors: Fatih Aydoğdu
  Number of views: 219
 • 11-21
  İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilime Olan İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of the Relationship Between Science Process Skills And Belief in Science of Elementary Students
  Authors: Merve Lütfiye Şentürk, Hakan Dündar
  Number of views: 310
 • 23-44
  Bişkek Türk İlk ve Orta Okulu Öğrencileri ve Öğretmenlerinin "Okul" Kavramı Algılarına İlişkin Metaforların İncelenmesi / An Investigation of the Metaphors Related to “School Concept” of the Perceptions of Students and Teachers In Bishkek Turkish Primary and Secondary School
  Authors: Mehmet Gök
  Number of views: 239
 • 29-42
  PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL SORUNLARINA YÖNELİK ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ÇALIŞMA
  Authors: Selçuk Kendirli, Hülya Çağıran Kendirli, Fevzi Diker
  Number of views: 214
 • 45-55
  Üniversite Öğrencileri Hemşehrilik Tutum Ölçeği Kırgızca Formunun Psikometrik Özellikleri / Psychometric Properties of the Kyrgyz Form of the Citizenship Attitude Scale for Universıty Students
  Authors: Yücel Öksüz, Melek Baba Öztürk
  Number of views: 212
 • 57-71
  Fahreddin Er-Razî’nin Tefsir-i Kebir’inde Bir Ulumu’l Kur’an Bahsi Olarak Muhkem ve Müteşabih Âyetler / Muhkamaat (the Decisive) and Mutashabehaat (Allegorical) Verses Mentioned as a Ulum Al-Qur’an in Tafsir Al-Kabir (the Large Commentary) by Fakhr Al-Din Al-Razi
  Authors: Enver Bayram
  Number of views: 470
 • 73-96
  Asil-Vekil Arasındaki Kayırmacılığın Vekâlet Maliyetleri ile Ilişkisi / The Favoritism Between Principal-Agent in the Relationship with the Agency Costs
  Authors: Bilge Timuçin Ekinci
  Number of views: 278
 • 97-114
  Azerbaycan’da Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Sahiplik Duygusu Analizine Yönelik Bir Çalışma / A Study of the Ownership Sense of Banking Sector Employees in Azerbaijan
  Authors: Metanet Memmedova, Şahin Ekber
  Number of views: 271
 • 115-130
  Meslek Mensuplarının Gözünden Kobi’ler İçin Finansal Raporlama Standartları: Denizli İlinde Bir Uygulama / Financial Reporting Standards for SMEs in Terms of Professional Membership: An Application in Denizli Province
  Authors: M. Gürol Durak, Emin Yürekli
  Number of views: 222
 • 131-144
  Түркия жана Кыргызстандын салык системаларынын салыштырмалуу анализи / Comparative Analysis of Tax System of Turkey and Kyrgyzstan
  Authors: Metin Bayrak, Serhat Atmaca
  Number of views: 305
 • 145-168
  Türkiye’de Vergi Müfettişleri Perspektifinden Vergi Denetiminde Sorunlar: İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’den Bulgular / Problems on Tax Audıt in Turkey From Tax Inspectors’ Perspective: Evidence from İstanbul, Tekirdağ, Edirne and Kırklareli
  Authors: İbrahim Organ, Fatih Çavdar
  Number of views: 278
 • 169-181
  Meslek Yüksekokulları Halkla İlişkiler Programı Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Alışkanlığı: Ordu Üniversitesi Örneğinde / The Habit of Using Social Media of the Students of Public Relations Department at Vocational Schools: Ordu University Sample
  Authors: Cevit Yavu
  Number of views: 221
 • 183-194
  Sosyal Medyada Kültürel Sermaye Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması / Cultural Capital Scale in Social Media: A Reliabılıty and Validity Study
  Authors: Murat Seyfi
  Number of views: 313
 • 195-212
  A structural Analysis of N.V. Gogol's ‘the Overcoat’
  Authors: Recep Yılmaz
  Number of views: 458
 • 213-225
  Yeni İletişim Teknolojilerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyon Sürecinde Sanal Sınıf Ortamları: ATAUZEM Örneği / Virtual Classroom Environmenets in the Integration Process of New Communication Technologies to Distance Education: the Sample of ATAUZEM
  Authors: Yusuf Devran, Türker Elitaş
  Number of views: 303
 • 227-240
  Kırgızistan’da Göç ve Göçün Nedenleri Üzerine Değerlendirmeler / Reviews on Migration and Causes of Migration in Kyrgyzstan
  Authors: Hayati Beşirli, Serdar Geri, Ali Ünal, Erdal Aksoy
  Number of views: 342
 • 241-257
  Religious and Political Authority in the Kingdom of Saudi Arabia: Challenges and Prospects
  Authors: Kamel Alboaouh, Jon Mahoney
  Number of views: 425

Number 6-1, 2017

 • 1-11
  Internet and Social Media Usage of Secondary School Students in Rural Areas
  Authors: H. Nur GORKEMLI
  Number of views: 213
 • 13-37
  Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış- Space-Identity Interaction: a Conceptual and Theoretical Overview
  Authors: Sevcan Güleç SOLAK
  Number of views: 354
 • 37-57
  Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitimin Rolü
  Authors: Mutlu Uygun, Ebru Güner
  Number of views: 302
 • 39-51
  Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - Importance of Empathy in Interpersonal Communication Process: the in the Case of Universıty Students in Kyrgyzstan
  Authors: Tuncer ÖZDİL, Kadir YOĞURTÇU
  Number of views: 224
 • 53-62
  Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması - The Adaptation of the Respect of Differences Scale to Kyrgyz Culture
  Authors: Yücel ÖKSÜZ, Elif Güven DEMİR, Cıldız MAMIROVA
  Number of views: 216
 • 59-69
  KIRGIZ EDEBİYATINDA OLUMLU KAHRAMANLARA DAİR
  Authors: Kemal Göz
  Number of views: 222
 • 63-75
  Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme- A Comperative Study on the Role of Reader’s Representative in Newspaper Reports
  Authors: Hamza Çakır
  Number of views: 248
 • 77-94
  Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi / An Investigation of Research Tendencies of Postgraduate Thesis Studies Performed in the Context of Child Rights in Turkey
  Authors: Hakan DÜNDAR, Erdem HAREKET
  Number of views: 284
 • 95-112
  İşgörenlerin İş ve Serbest Zaman Çatışma Düzeyleri ile Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Ankara’daki 4-5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama / Work and Leisure Conflict Level of Employees: Job Burnout and Life Satisfaction Relationship: a Case Study on 4-5 Stars Hotel Employees in Ankara
  Authors: Ali İSKENDER, Ali YAYLI
  Number of views: 216
 • 113-128
  Кыргыз тарыхый романистикасы тууралуу жаңы табылгалар / New Opinions of the Kyrgyz Historical Novels
  Authors: Halit Aşlar
  Number of views: 342
 • 129-142
  Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi / The Effect of Nepotism on Innovation and Talent Management
  Authors: Yavuz DEMİREL, Yasemin SAVAŞ
  Number of views: 284
 • 129-275
  İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine / A Study on “Al-Munabbihat” Attributed to Ibn Hajar Al-Askalani
  Authors: Ferhat Gökçe
  Number of views: 465
 • 143-163
  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyeleri Üzerinden İletişim Eğitimi: “Kırgızistan Örneği” / Evaluation of Communication Education in Context of European Qua Lification Framework Reference Levels: ''Example of Kyrgyzstan
  Authors: Hakkı İŞCAN, Niyazi AYHAN
  Number of views: 238
 • 165-188
  Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi / The Facility of New Quests in Turkish Sociology or Erol Gungor’s Sociology as a Way Out
  Authors: İslam Can
  Number of views: 338
 • 189-217
  Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar The Story of Ashab-i Kehf and the Messages That Contain Its
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 278


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us