Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
Naukovij oglad
Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ ta arheologìâ
journal of Philosophical InvestigationsRegister JournalOur partners

Academic Publishing House Researcher


Visitors Counter

TodayToday
136
YesterdayYesterday
1735
This weekThis week
136
Last WeekLast week
13606
This monthThis month
35682
Last monthLast month
64492
All daysAll days
1841336

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 46, 2017

 • 3-10
  АНТРОПОНІМІКОН РОМАНУ «ЕҐОЇСТ» МАРИНИ ГРИМИЧ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТИ
  Authors: Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова
  Number of views: 10
 • 11-16
  РИБАЛЬСЬКИЙ ХРОНОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Р. В. Міняйло
  Number of views: 9
 • 17-21
  КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНІЗМІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ХIХ СТ. НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ
  Authors: Г. Я. Намачинська
  Number of views: 11
 • 22-26
  НОМІНАЦІЇ ЇЖІ, ТЕПЛА, БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ НАЇВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ СВІТУ
  Authors: О. М. Стаценко
  Number of views: 8
 • 27-50
  НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА МІЛІТАРНА ПЕРИФРАСТИКА
  Authors: М. І. Степаненко
  Number of views: 10
 • 51-55
  ДІЄСЛІВНА МЕТАФОРА ЯК ДОМІНАНТА ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРИНІСТИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ІТАЛІЙСЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: Ю. О. Тимченко
  Number of views: 11
 • 56-64
  СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧЕНЬ З ГРАМАТИЧНО ТОТОЖНИМИ ДІЄСЛІВНИМИ ФОРМАМИ
  Authors: Н. В. Кобченко
  Number of views: 8
 • 65-72
  КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття)
  Authors: О. О. Лелюк
  Number of views: 10
 • 73-79
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КВАНТИТАТИВНО-ІМЕННИХ РЕЧЕНЬ
  Authors: О. О. Леонтьєва
  Number of views: 10
 • 80-85
  ДІЄПРИСЛІВНИК У ПРОЕКЦІЇ КАТЕГОРІЇ СТАНУ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 14
 • 86-91
  ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Халіман
  Number of views: 9
 • 92-99
  РОЗБУДОВА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОЛІНГВІСТИКИ: БІБЛІЇЗМ, БІБЛІЄМА, БІБЛІЙНІСТЬ, БІБЛІОНІМ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 21
 • 100-106
  ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПІДСТИЛЬ ЯК РІЗНОВИД ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 11
 • 107-118
  МОВЛЕННЄВИЙ ПАСПОРТ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ: ГРАМАТИКА ТА ПОЕТИКА ПОМИЛОК
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 15
 • 119-129
  ОБРАЗОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСИКОНУ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
  Authors: В. Я. Мельничайко
  Number of views: 15
 • 130-137
  ХІАЗМ ЯК МОВНОСТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ВІРШОВІЙ ОПОВІДІ (на матеріалі української поезії ІІ половини – початку ХХІ століття)
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 8
 • 138-145
  СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ВІДНОШЕННЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
  Authors: О. В. Ткач, Я. В. Андрейко
  Number of views: 14
 • 146-153
  ТАКСОНОМІЯ КАТЕГОРІЙ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ-ДИСКУРСУ
  Authors: С. П. Галаур
  Number of views: 9
 • 154-160
  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
  Authors: С. Б. Маслова
  Number of views: 8
 • 161-168
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ВІДТІНКУ «СТРАХ-БЛАГОГОВІННЯ» КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ» В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЖАХІВ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 9
 • 169-173
  THE SPECIFICITY OF THE INTERNET SLANG IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF COMMUNICATION IN CHAT ROOMS
  Authors: М. V. Zabotnova
  Number of views: 12
 • 174-182
  ОСОБЛИВОСТІ ОСУДУ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ
  Authors: Ю. В. Коваленко
  Number of views: 11
 • 183-188
  СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ НОМІНАЦІЙ – ВЕРБАЛІЗАТОРІВ НЕВЕРБАЛІКИ: ДІАХРОННО-СИНХРОННИЙ ЗРІЗ
  Authors: Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 9
 • 189-193
  ТЕМПОРАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИНТАГМИ В АНГЛОМОВНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ПРОМОВІ
  Authors: І. В. Сердюк
  Number of views: 8
 • 194-198
  КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ СЛАВЯНСКОГО АКЦЕНТА НОСИТЕЛЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
  Authors: Е. М. Толмачёва
  Number of views: 10
 • 199-205
  УКРАЇНСЬКА МОВА XVI–XVIII СТ. У СФЕРІ КОМБІНАТОРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ЇХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
  Authors: Г. Дидик-Меуш
  Number of views: 9
 • 206-213
  ПОЕТИЧНА МОВА П. ТИЧИНИ В ОЦІНЦІ Ю. ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: К. Д. Каруник
  Number of views: 9
 • 214-215
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Є. С. ЧЕКАРЕВОЇ «МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ (ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АСПЕКТ)»
  Authors: Глущенко В. А.
  Number of views: 13

Number 45, 2017

 • 3-8
  Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень
  Authors: А. В. Гріччіна
  Number of views: 87
 • 9-14
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПЕРИФРАЗИ В ТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 48
 • 15-21
  SEMANTIC RELATIONS IN THE SYSTEM OF ADJECTIVES TO PORTRAY A PERSON
  Authors: I. K. Kozka
  Number of views: 34
 • 22-29
  МЕТАФОРА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ СТУДІЙ
  Authors: О. М. Лисенко
  Number of views: 45
 • 30-39
  ФІТОНІМНИЙ КОД ІДІОСТИЛЮ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле)
  Authors: Т. М. Мішеніна
  Number of views: 89
 • 40-46
  ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС БІБЛЕЇЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 40
 • 47-53
  ПЕРИФРАСТИЧНІ ЕВФЕМІСТИЧНІ НОМІНАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТАБУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі вікторіанського художнього дискурсу)
  Authors: К. І. Шишкіна
  Number of views: 38
 • 54-59
  АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НОВОТВОРІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
  Authors: М. С. Глуховська
  Number of views: 39
 • 60-69
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В ІДІОЛЕКТІ МАРКА ВОВЧКА
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 40
 • 70-76
  ПОЕТИЧНА ГРАМАТИКА: ІНТИМІЗУВАЛЬНІ СМИСЛИ ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В. СИМОНЕНКА
  Authors: Т. А. Космеда
  Number of views: 38
 • 77-82
  КОМПРЕСОВАНІ АДВЕРБІАЛЬНІ МОНОПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З СИНТАКСИЧНОЮ СИНОНІМІЄЮ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  Authors: А.В. Лепетюха
  Number of views: 36
 • 83-90
  СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОКУМЕНТНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (на прикладі технічної метамови)
  Authors: О. І. Мізіна, Л. А. Чередник
  Number of views: 34
 • 91-96
  МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВОВОГО ЕФЕКТУ АФЕКТОНІМІВ
  Authors: О. І. Мокляк
  Number of views: 34
 • 97-102
  НЕОЛОГІЗМ, ОКАЗІОНАЛІЗМ, ПОТЕНЦІЙНЕ СЛОВО: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ
  Authors: Є. Б. Новікова
  Number of views: 47
 • 103-108
  МІСЦЕ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПОЯСНЮВАЛЬНИМ ВІДНОШЕННЯМ У КЛАСИФІКАЦІЯХ СКЛАДНОГО СПОЛУЧНИКОВОГО РЕЧЕННЯ
  Authors: В. М. Терещенко
  Number of views: 37
 • 109-116
  КОНЦЕПТ СВЯТВЕЧІР У МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 38
 • 117-122
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ / КОХАННЯ ЯК ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВІКТОРА БОЙКА (на матеріалах збірки «Пролог»)
  Authors: О. І. Черненко
  Number of views: 39
 • 123-127
  ДО ПИТАННЯ ПРО МОВНІ ЗАСОБИ СМІХОТВОРЕННЯ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ АНЕКДОТІВ
  Authors: Д.М. Івашенюк
  Number of views: 38
 • 128-132
  МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ОСУДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ
  Authors: Ю. В. Коваленко
  Number of views: 37
 • 133-137
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
  Authors: Лю Юйин, И.А. Быкова
  Number of views: 37
 • 138-145
  READING ON PAPER AND DIGITAL SCREENING IN STUDENTS OF JOURNALISM AND FOREIGN LANGUAGES OF UNIVERSITIES OF MANIZALES, COLOMBIA AND KHARKIV, UKRAINE
  Authors: L.M. Ramírez, L.V. Konstantinova
  Number of views: 38
 • 146-151
  МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІСНІ СЕМЕНА КЛИМОВСЬКОГО «ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»
  Authors: О. О. Чевичелова
  Number of views: 39
 • 152-162
  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНФЛІКТОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ЗВЕРТАНЬ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 32
 • 163-169
  УКРАЇНСЬКИЙ ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ ДОСВІД У НАУКОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 46
 • 170-178
  ЛІТУРГІЙНА ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА В МОВНО-КУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
  Authors: Н. В. Пуряєва
  Number of views: 38
 • 179-183
  ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Ю. В. Бугаєвська
  Number of views: 65
 • 184-188
  ОРФОГРАФІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ПРАЦЯХ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: Ю. Є. Волошина
  Number of views: 40
 • 189-193
  МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Гаврилова
  Number of views: 47
 • 194-198
  ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ, РЕПРЕЗЕНТОВАНИХ У ПЕРЕКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СЛОВНИКАХ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н. П. Книшенко
  Number of views: 38
 • 199-205
  СИНОНІМІЯ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ В ТЕРМІНОЛОГІЇ
  Authors: О. О. Романова
  Number of views: 47
 • 206-212
  СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
  Authors: О. В. Зосімова
  Number of views: 71

Number 44, 2016

 • 3-8
  СУЧАСНІ АНГЛІЗМИ в ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
  Authors: Л. Г. Боярова
  Number of views: 88
 • 9-14
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ зі СЛОВАМИ-КОМПОНЕНТАМИ «СМЕРТЬ», «СМЕРТНИЙ»
  Authors: О. В. Омельяненко
  Number of views: 122
 • 15-23
  СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В ЩОДЕННИКУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 86
 • 24-31
  ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УМОВНО-НАСЛІДКОВИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПІВВІДНОСНИМ СПОЛУЧНИКОМ якщо … то В АСПЕКТІ ГРАМАТИЧНОГО І АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ
  Authors: Т. В. Бєляєва, О. В. Ткач, Н. В. Щербакова
  Number of views: 79
 • 32-37
  ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРИСЛІВНИКІВ ПРИЧИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Глотова
  Number of views: 79
 • 38-45
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ І ФАКУЛЬТАТИВНИХ АТРИБУТИВІВ У КОРЕЛЯТИВАХ ІЗ СЕМАНТИКОЮ НЕОЗНАЧЕНОЇ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТІ
  Authors: Л. І. Дерев’янко
  Number of views: 73
 • 46-55
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО СЛОВОТВІРНОГО ПОЛЯ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СУФІКСАЛЬ- НИХ АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ ІЗ СУФІКСОМ -MAN
  Authors: О. Я. Добровольська
  Number of views: 100
 • 56-60
  СИНТАКСИЧНА СИНОНИМІЯ І ПОЛІСЕМІЯ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  Authors: А. В. Лепетюха
  Number of views: 79
 • 61-67
  ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СИМВОЛІКИ ЧИСЛА В ПОЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
  Authors: І. А. Павлова, Ю. О. Тимченко
  Number of views: 74
 • 68-76
  АСИМЕТРИЧНІ ПРОЯВИ НА РІВНІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ МЕТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. О. Полозова
  Number of views: 79
 • 77-83
  СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ ЛІНИ КОСТЕНКО (на матеріалі збірки «Мадонна Перехресть»)
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 119
 • 84-89
  УСКЛАДНЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВИСЛОВЛЕНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОСТІ
  Authors: П. Б. Ткач
  Number of views: 66
 • 90-96
  КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі простих двоскладних речень)
  Authors: О.О. Шухова
  Number of views: 70
 • 97-102
  НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ ДІМ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі асоціативного експерименту)
  Authors: Ю. М. Лебеденко, Я. В. Василенко
  Number of views: 75
 • 103-107
  ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ»
  Authors: О. І. Пономаренко
  Number of views: 75
 • 108-114
  ЗГОДА ТА НЕЗГОДА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: Н. О. Рябокінь
  Number of views: 100
 • 115-121
  НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
  Authors: Е. В. Палатовская
  Number of views: 75
 • 122-129
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТА-ДЖЕРЕЛА СТРАХУ ЛІНГВІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ
  Authors: Я. Ю. Сазонова, К. В. Захарова
  Number of views: 73
 • 130-136
  ОСОБЛИВОСТІ ПАУЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОМОВИ
  Authors: І.В. Сердюк
  Number of views: 67
 • 137-143
  ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ Й НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ МОВНІ РЕАКЦІЇ У КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ ВІЙСЬКОВИХ УКРАЇНИ ТА США: МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ
  Authors: В. О. Старух
  Number of views: 73
 • 144-152
  ВЕРБАЛЬНИЙ ВИЯВ СКРОМНОСТІ В РЕАКЦІЯХ НА ПОЗИТИВНООЦІННІ МАНІПУЛЕМИ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 63
 • 153-157
  ЛіНГВІСТИЧНИЙ СТАТУс поняття комунікативного лідера (публічної комунікативної особистості)
  Authors: М. О. Штуцберг
  Number of views: 71
 • 158-167
  РУСЬКА (УКРАЇНСЬКА) МОВА В ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКИХ МІСЦЕВИХ УРЯДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 69
 • 168-174
  АБРЕВІАТУРНІ ТА СИМВОЛЬНІ ДУБЛЕТИ В СИНТАКСИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. І. Васецька
  Number of views: 94
 • 175-182
  Семантична структура аналітичних термінів науково-технічної термінології
  Authors: Л. Б. Гаращенко
  Number of views: 88
 • 183-188
  ЛЕКСИЧНІ РІВНІ Й ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
  Authors: М. О. Колпаков
  Number of views: 72
 • 189-192
  TERMINOLOGICAL NOUN-JUXTAPOSITIONS WITH CORRELATIVE RELATIONS
  Authors: L. A. Radomska
  Number of views: 59
 • 193-199
  СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ФУТБОЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
  Authors: Ю. Б. Струганець
  Number of views: 85
 • 200-201
  РЕЦЕНЗІЯ на монографічне видання «Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців», яке написали Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, Н.В. Піддубна Харків-Познань, 2015
  Authors: І. М. Кочан
  Number of views: 85
 • 202-203
  ДОЛАЮЧИ ПРОСТІР І ЧАС (наукові форуми нового формату)
  Authors: О.О. Маленко
  Number of views: 83

Number 43, 2016

 • 3-9
  ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРАГМАТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ВИКЛИКИ І ПРАКТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ (на матеріалі часток української мови)
  Authors: Ф. С. Бацевич
  Number of views: 108
 • 10-22
  ІМПЛІЦИТНІ ЧИ ІМПЛІКАТУРНІ ПРИХОВАНІ СМИСЛИ? ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛІЦИТНОГО В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ (на фактичному матеріалі англійської, української, польської мов)
  Authors: Л. Гнатюк
  Number of views: 117
 • 23-27
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРФОРМАТИВНИХ АКТІВ ЗАБОРОНИ І ДОЗВОЛУ
  Authors: А. В. Дедухно
  Number of views: 125
 • 28-33
  ЧАСТКИ ЛИШЕ, НАВІТЬ, ТІЛЬКИ ЯК ІЛОКУТИВНІ ІНДИКАТОРИ СИЛИ ВИСЛОВЛЕННЯ
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 120
 • 34-41
  ФОЛЬКЛОРНИЙ КОМПЛІМЕНТ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі флористичної лексики та усталених народних порівнянь)
  Authors: І. А. Колеснікова
  Number of views: 134
 • 42-50
  ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ НОВИХ МОВНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ
  Authors: T. А. Космеда
  Number of views: 98
 • 51-67
  КОНТАМІНАЦІЯ СПОРІДНЕНИХ МОВ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В СУЧАСНОМУ РОЗВАЖАЛЬНОМУ АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ КОНТЕНТІ
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 122
 • 68-72
  ПРОСОДИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ КОНФЛІКТНИХ ІНТЕРАКЦІЙ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ
  Authors: О. О. Лисичкіна
  Number of views: 103
 • 73-79
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ ІЗ КОМПОНЕНТОМ БОГ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І. Франком)
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 111
 • 80-86
  МОВНІ КЛІШЕ ЯК СКЛАДНИК СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ ПОЛІТИКІВ
  Authors: І. С. Попова, К. А. Карасьова
  Number of views: 149
 • 87-92
  ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИСЛОВЛЕНЬ
  Authors: І. В. Сердюк
  Number of views: 82
 • 93-99
  МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ СВАРКА, СУПЕРЕЧКА ЯК РІЗНОВИДИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС «НЕГАТИВНОЇ» КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса)
  Authors: В. Д. Сліпецька
  Number of views: 106
 • 100-108
  ПОРУШЕННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НОРМ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ІДІОСТИЛЮ
  Authors: Л. І. Соболь
  Number of views: 105
 • 109-116
  ФІГУРАЛЬНО-РИТОРИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНІ МАРКЕРИ ІНТЕНЦІЙ МОВЦЯ
  Authors: С. Т. Шабат-Савка
  Number of views: 118
 • 117-121
  THE LINGUO-ETHNIC CODE OF LANGUAGE PERSONALITY IN THE STUDY OF LANGUAGE INTELLECTUALIZATION
  Authors: T. M. Agibalova
  Number of views: 148
 • 122-129
  С.Т. «УКРАЇНА», У.С.К. «ТРИЗУБ», У.С.К. «СОКІЛ», АБО ЯКІ НАЗВИ МАЛИ УКРАЇНСЬКІ ФУТБОЛЬНІ КОМАНДИ ГАЛИЧИНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: І. Р. Процик
  Number of views: 98
 • 130-136
  ПЕРЦЕПТИВНИЙ ОБРАЗ ФІЗИЧНОЇ КРАСИ УКРАЇНЦІВ В АСПЕКТІ ЕТНІЧНОЇ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ
  Authors: Т. Ф. Семашко
  Number of views: 105
 • 137-143
  СЕМАНТИКА МОВНОГО ОБРАЗУ СОНЦЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі повісті І. Франка «Захар Беркут»)
  Authors: Т. В. Бавус
  Number of views: 141
 • 144-150
  Своєрідність ФУНКЦІОНУВАННЯ КАТЕГОРІЇ КОМІЧНОГО в прозі Курта Воннегута
  Authors: І. А. Блинова
  Number of views: 126
 • 151-156
  Постмодернизм и Юлий Ким
  Authors: И. В. Грачева
  Number of views: 105
 • 157-162
  ПСИХОЛОГІЗМ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ
  Authors: Я. М. Дмитренко
  Number of views: 109
 • 163-169
  ФЕНОМЕН КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ: АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: О. В. Завадська
  Number of views: 180
 • 170-174
  МОВНІ ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
  Authors: Ю. Г. Зайцева
  Number of views: 148
 • 175-182
  КРАСА ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВИЙ ФЕНОМЕН У ТЕКСТІ КНИГИ СПОГАДІВ ІРИНИ ЖИЛЕНКО «HOMO FERIENS»
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 99
 • 183-189
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ БАРОКОВОЇ ІДЕЇ БОРОТЬБИ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ ХVII CТ.
  Authors: О. Ю. Зелінська
  Number of views: 102
 • 190-201
  ТВОРЕННЯ Й РЕЦЕПЦІЯ СЛОВЕСНОГО ОБРАЗУ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ АВТОРА – ЧИТАЧА
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 346
 • 202-207
  КАЛІГРАМА ЯК ГРАФІЧНИЙ ВИЯВ МОВНОЇ ГРИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНУ
  Authors: А. В. Мартакова
  Number of views: 145
 • 208-216
  ТИПИ РЕФЕРЕНЦІЇ В ТЕКСТАХ ДИСКУРСУ ЖАХІВ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 105
 • 217-222
  «СПРАВЖНЯ РАДІСТЬ ЖИТТЯ» В ПОЕЗІЇ АНТОНІНИ ТИМЧЕНКО: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ВИМІР
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 92
 • 223-227
  ПРЕЦЕДЕНТНА МОТИВАЦІЯ ЗАГОЛОВКІВ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
  Authors: Л. П. Юлдашева
  Number of views: 82

Number 42, 2016

 • 3-9
  АД’ЄКТИВНА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА НОМІНАЦІЯ В НЕОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА
  Authors: І. М. Бабій
  Number of views: 141
 • 10-15
  Семантико-синтаксичні особливості одноактантного протиставлення на матеріалі сучасної англійської мови
  Authors: А. В. Григор’єва
  Number of views: 99
 • 16-22
  ГРАМАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА : КАТЕГОРІЙНА ДІЄСЛІВНІСТЬ
  Authors: А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко
  Number of views: 158
 • 23-28
  ВИДИ КОНВЕРСІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко)
  Authors: В. Г. Заєць
  Number of views: 81
 • 29-35
  СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ОСОБОВИХ ПРОНОМІНАТИВІВ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ОЛЕКСАНДРА ВИСОКОГО
  Authors: О. В. Калашник
  Number of views: 93
 • 36-43
  МІЖФРАЗОВІ ЗВ’ЯЗКИ У НАДФРАЗОВИХ ЄДНОСТЯХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
  Authors: І. М. Кочан
  Number of views: 112
 • 44-51
  ПРАГМАТИЧНІ ТИПИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)
  Authors: О. О. Лелюк
  Number of views: 82
 • 52-57
  МОРФОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ: ПОГЛЯДИ ДОСЛІДНИКІВ
  Authors: Т. Ю. Мороз
  Number of views: 114
 • 58-64
  ПОРОДЖУВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ І СИСТЕМНІ ВИЯВИ ПРІЗВИСЬК ДИТЯЧОГО ТОВАРИСТВА
  Authors: А. М. Нелюба
  Number of views: 84
 • 65-71
  ІННОВАТИВНІ СУБСТАНТИВИ З АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЯК ВИЯВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ МОВИ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 117
 • 72-77
  СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ МЕТИ І ПРИЧИНИ ЯК РІЗНОВИДИ РЕЧЕНЬ РОЗЧЛЕНОВАНОГО ТИПУ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗУМОВЛЕНОСТІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі романів Бориса Харчука «На майдані», «Межі і безмежжя»)
  Authors: Н. О. Свистун
  Number of views: 127
 • 78-84
  ПОЕТИКА ВІРШОВОГО ТЕКСТУ В ГРАМАТИЧНОМУ ВИМІРІ
  Authors: О. О. Скоробогатова
  Number of views: 85
 • 85-91
  ІННОВАЦІЙНІ ДЕРИВАТИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖАРГОНАХ
  Authors: Я. С. Старченко
  Number of views: 132
 • 92-98
  ЗНАЧЕННЄВИЙ СИНКРЕТИЗМ ОБ’ЄКТНО-АТРИБУТИВНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
  Authors: Л. В. Шитик
  Number of views: 106
 • 99-105
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ БАГАТОЗНАЧНИХ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі сучасної української прози)
  Authors: О. П. Штонь
  Number of views: 112
 • 106-111
  ІНВАРІАНТНИЙ ХАРАКТЕР СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕНЬ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЗМІСТУ
  Authors: Т. В. Юрчишин
  Number of views: 98
 • 112-118
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ «БІЛИЙ», «ЧОРНИЙ» ТА «ЧЕРВОНИЙ» У ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филипповича)
  Authors: Л. І. Дужа
  Number of views: 145
 • 119-128
  НЕОСЕМАНТИЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Authors: А. А. Ковтун
  Number of views: 126
 • 129-135
  МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЙНО-ДИКТУМНОЇ МОТИВАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІДІМЕННИКОВИХ ДІЄСЛІВ: ЕКВОНІМІЧНИЙ РІЗНОВИД У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ
  Authors: Г. В. Кочерга
  Number of views: 113
 • 136-143
  КАТЕГОРІЯ ВИЗНАЧЕНОСТІ / НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: В. М. Лабетова
  Number of views: 97
 • 144-149
  ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТРОПІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОСЛИН У МОВІ ТВОРУ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО «ХРИЗАНТЕМИ»
  Authors: О. О. Литвин
  Number of views: 78
 • 150-155
  ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ПОРТРЕТІВ ПЕРСОНАЖІВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ТРИПТИХУ «ХРЕСНА ПРОЩА» Р. ІВАНИЧУКА: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ
  Authors: К. В. Писаренко
  Number of views: 103
 • 156-162
  народження: КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 100
 • 163-169
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СИНТАКСИЧНИЙ СПОСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ АМЕРИКА
  Authors: М. Д. Химинець
  Number of views: 121
 • 170-182
  КОНЦЕПТ «БОГ» У ТЕКСТІ НОВОГО ЗАВІТУ
  Authors: Л. Л. Шевченко
  Number of views: 100
 • 183-188
  Структура концепту ВЛАДА (на матеріалі публіцистичних текстів)
  Authors: М. О. Штуцберг
  Number of views: 141
 • 189-196
  УКРАЇНСЬКА МОВА В ГАЛИЦЬКИХ НАРОДНИХ ШКОЛАХ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 109
 • 197-205
  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
  Authors: І. В. Козаченко
  Number of views: 103


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us