Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
485
YesterdayYesterday
1745
This weekThis week
10198
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
30292
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4387139

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 48, 2018

 • 3-7
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОМАНІ МАРИНИ ГРИМИЧ «ФРІДА»: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ
  Authors: Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова
  Number of views: 415
 • 8-12
  СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВОЇ МОДЕЛІ
  Authors: Ю. О. Божко
  Number of views: 399
 • 13-16
  СЛОВОТВОРЧІ МОЖЛИВОСТІ ІНШОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
  Authors: Ю. В. Бугаєвська
  Number of views: 392
 • 17-21
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РІЗНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТАНУ У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 556
 • 22-27
  РОЛЬ РИБАЛЬСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
  Authors: Р. В. Міняйло
  Number of views: 347
 • 28-32
  НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: В. В. Скачкова
  Number of views: 405
 • 33-41
  ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ (СТИСЛИЙ ОГЛЯД)
  Authors: В. Д. Соприкіна
  Number of views: 473
 • 42-54
  ГОМЕОТЕЛЕВТ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 333
 • 55-61
  ЗАСОБИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ОБ’ЄКТА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
  Authors: Я. В. Андрейко
  Number of views: 336
 • 62-67
  РОЛЬ СЕМАНТИЧНОГО СУБ’ЄКТА В СИНТАКСИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
  Authors: Л. М. Близнюк
  Number of views: 365
 • 68-75
  КОМБІНАТОРИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVIII СТ.: АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ШКАЛА КОМПОЗИЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ
  Authors: Г. Дидик-Меуш
  Number of views: 371
 • 76-84
  ГРАМАТИКА МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА: ФУНКЦІЙНО-ПРЕСКРИПТИВНИЙ АСПЕКТ
  Authors: А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко
  Number of views: 327
 • 85-92
  ИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ПРОМОВИ (на матеріалі виступів глав делегацій УРСР у загальних дискусіях на сесіях Генеральної Асамблеї ООН в 1962–1967 рр.)
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 341
 • 93-98
  КОНТАМІНОВАНА КОГЕЗІЯ У СИНТАКСЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ
  Authors: М. А. Карп
  Number of views: 360
 • 99-107
  РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНИХ РЕЛІГІЙНИХ ДЕРИВАТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: А. А. Ковтун
  Number of views: 391
 • 108-113
  СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОРІВНЯНЬ З ОРУДНИМ ВІДМІНКОМ У ТВОРАХ В. СТУСА
  Authors: О. С. Крячко
  Number of views: 372
 • 114-119
  ПОТЕНЦІАЛ ПРОНОМІНАЛІЗОВАНИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ У ВИРАЖЕННІ КАТЕГОРІЇ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ
  Authors: В. М. Лабетова
  Number of views: 350
 • 120-125
  ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ О. ГОНЧАРА
  Authors: С. О. Марцин
  Number of views: 394
 • 126-137
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВІРНОГО ГНІЗДА З ВЕРШИНОЮ «ЗИМА»
  Authors: В. Д. Пономаренко, О. О. Дудка
  Number of views: 433
 • 138-144
  ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ДЕРИВАТІВ-ЛОКАТИВІВ У ЖАРГОНАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Я. С. Старченко
  Number of views: 357
 • 145-152
  РЕГУЛЯТИВНІСТЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
  Authors: С. П. Галаур
  Number of views: 356
 • 153-161
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОТИВНОСТІ ЯК АСПЕКТУ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 358
 • 162-168
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Г. О. Звонко
  Number of views: 424
 • 169-173
  МІСЦЕ ЗАЙМЕННИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
  Authors: О. В. Калашник
  Number of views: 319
 • 174-177
  МОВНА ГРА: ФОНЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОГО ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
  Authors: А. В. Мартакова
  Number of views: 349
 • 178-182
  ЯВИЩЕ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРЕВЕЛОГАХ
  Authors: Є. С. Моштаг
  Number of views: 373
 • 183-187
  ДИСКУРСИВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА В ЕПІСТОЛАХ М. КУЛІША
  Authors: Ю. В. Невська
  Number of views: 346
 • 188-195
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок»)
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 335
 • 196-202
  ТЕАТРАЛІЗОВАНА ВИСТАВА «МАЛАНКА» ЯК КОНЦЕПТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 429
 • 203-210
  «МІЙ ДИРДИР». ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В МАЛІЙ ПРОЗІ АНДРІЯ БОНДАРЯ
  Authors: І. Р. Процик
  Number of views: 354
 • 211-215
  ЧИСЛОВИЙ РИТМ ТА МОТИВ РОЗДІЛЕНОСТІ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ (на прикладі поетичних творів Генадія Айгі, Юрія Ряшенцева та Юлії Олефір)
  Authors: Н. І. Самсоненко
  Number of views: 348
 • 216-223
  ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ДИСКУСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ОСНОВІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
  Authors: М. П. Янісів, М. М. Іщук, М. П. Ділай
  Number of views: 395
 • 224-230
  МОВНИЙ ОБРАЗ ВОДИ У ТВОРЧОСТІ П. ПЕРЕБИЙНОСА
  Authors: В. Є. Бєлінська
  Number of views: 358
 • 231-237
  СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ РОМАНУ «ЧЕРВОНИЙ» АНДРІЯ КОКОТЮХИ
  Authors: А. І. Вегеш
  Number of views: 386
 • 238-243
  НАЙТИПОВІШІ РІЗНОВИДИ ТА ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АНАФОРИЧНОГО ПОВТОРУ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
  Authors: І. В. Горобець
  Number of views: 349
 • 244-251
  СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОЕМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «КАТЕРИНА» ТА «НАЙМИЧКА»
  Authors: О. В. Зосімова, О. Д. Піскун
  Number of views: 383
 • 252-258
  ХУДОЖНЄ ДЕФІНІЦІЮВАННЯ СВІТУ В ЗБІРЦІ Ю. ІЗДРИКА «ТАКЕ»: СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Ю. І. Калашник, А. В. Фесенко
  Number of views: 401
 • 259-263
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБРАЗУ «СЕРЦЯ» В РОМАНІ В. ШКЛЯРА «ПРАЛІС»
  Authors: Т. Ю. Уварова
  Number of views: 372
 • 264-269
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНО-ІРОНІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ПРОЗІ ВАСИЛЯ СЛАПЧУКА
  Authors: О. П. Штонь
  Number of views: 352
 • 270-278
  ТОПОНІМ СИБІР В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАХРОНІЇ
  Authors: Ю. І. Браїлко
  Number of views: 346
 • 279-287
  ДОРОБОК ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Н. М. Карікова
  Number of views: 345
 • 288-293
  ЗМІНА МОДУСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАЗАННЯХ КІНЦЯ ХVІІ СТ.
  Authors: О. І. Ніка
  Number of views: 357
 • 294-304
  ЛІТУРГІЙНА ЛЕКСИКА В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ: СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ РЕЦЕПЦІЇ
  Authors: Н. В. Пуряєва
  Number of views: 393
 • 305-310
  ВІДСТОЮВАННЯ ПРАВ РУСЬКОЇ (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ ЯК УРЯДОВОЇ НА ВСЕНАРОДНИХ ВІЧАХ І ЗІБРАННЯХ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПІД ЧАС АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 317
 • 311-315
  ПОГЛЯДИ НА МОВНІ ІННОВАЦІЇ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ О. Г. МУРОМЦЕВОЇ
  Authors: В. Г. Сухенко
  Number of views: 336
 • 316-322
  ЛЕКСИКОГРАФІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
  Authors: О. С. Черемська
  Number of views: 343
 • 323-327
  НЕПРОМИНУЩІСТЬ ВТІЛЕНОГО В СЛОВІ
  Authors: О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх
  Number of views: 370
 • 328-336
  ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
  Authors: Л. В. Клименко
  Number of views: 535
 • 337-342
  НЕОСЕМАНТИЗАЦІЯ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОДИНАМІКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Authors: Ю. О. Цуркан
  Number of views: 338
 • 343-344
  РЕЦЕНЗІЯ на монографію Н. В. Кутуза. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект
  Authors: З. О. Валюх
  Number of views: 365
 • 345-350
  РЕЦЕНЗІЯ на монографію С. В. ХАРЧЕНКО «СИНТАКСИЧНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
  Authors: І. Я. Завальнюк
  Number of views: 344

Number 47, 2018

 • 3-5
  ЛІДІЯ АНДРІЇВНА ЛИСИЧЕНКО ЯК НАУКОВА ЦІННІСТЬ
  Authors: С. І. Дорошенко
  Number of views: 420
 • 6-12
  УКРАЇНСЬКИЙ МОВОЗНАВЕЦЬ Л. А. ЛИСИЧЕНКО: НАУКОВА ОСОБИСТІСТЬ У РИТМАХ ТРАДИЦІЇ, ЧАСУ Й КУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ НАРОДУ
  Authors: Л. І. Шевченко
  Number of views: 389
 • 13-22
  ХУДОЖНЄ СЛОВО В КООРДИНАТАХ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: КОНТЕКСТ, ОБРАЗ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЕНСУ (на пошану професора Лідії Андріївни Лисиченко)
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 518
 • 23-32
  МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ-ВЧЕНОГО В ПАЛІТРІ СПОГАДІВ КОЛЕГ, УЧНІВ, ПОСЛІДОВНИКІВ
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 365
 • 33-36
  ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Л. А. Лисиченко
  Number of views: 362
 • 37-41
  IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN-SPEAKING MEMES IN CYBERSPACE
  Authors: M.V. Zabotnova, O.V. Bohdanova
  Number of views: 347
 • 42-49
  «ЖИВЕ» НАРОДНЕ СЛОВО ЯК ПІДҐРУНТЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В. ДАЛЯ ТА МОТИВАЦІЯ ПОТРЕБИ ФІКСАЦІЇ УКРАЇНІЗМІВ
  Authors: Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська
  Number of views: 337
 • 50-56
  БІБЛІЇЗМИ Й РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ: СПРОБА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 530
 • 57-65
  ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ FACIAL EXPRESSION / МІМІКА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Т. В. Подуфалова, І. К. Козка
  Number of views: 340
 • 66-71
  ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ГОВІРОК КУП’ЯНСЬКОГО І ДВОРІЧАНСЬКОГО РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: А. А. Cагаровський
  Number of views: 361
 • 72-77
  МЕДІЙНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЗМ В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
  Authors: Д. Ю. Сизонов
  Number of views: 401
 • 78-90
  СУЧАСНА ЛІНГВОФЕМІНІЗАЦІЯ: РОДОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ПЕРИФРАСТИЧНА НОМІНАЦІЯ
  Authors: М. І. Степаненко
  Number of views: 428
 • 91-98
  СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНІ ЛЕКСИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ДИСКУРСІ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. А. Стишов
  Number of views: 428
 • 99-107
  СТАНОВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. В. Тихоненко
  Number of views: 422
 • 108-112
  ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОНІМІВ ТА ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ МЕТАМОВИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОНОМАСТИКИ
  Authors: Д. Янчура
  Number of views: 425
 • 113-119
  ХАРКІВ: ВІДОМИЙ І НЕЗНАНИЙ
  Authors: А. П. Ярещенко
  Number of views: 353
 • 120-129
  ЛЮДИНА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
  Authors: В. П. Сімонок
  Number of views: 378
 • 130-137
  УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО
  Authors: І. Є. Богданова
  Number of views: 625
 • 138-142
  МОВНІ ЗАСОБИ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯРИНИ В РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…»
  Authors: С. В. Помирча
  Number of views: 384
 • 143-149
  ФЕНОМЕН СТРАХУ В ПАРАДИГМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 367
 • 150-156
  ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПІДСТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: С. І. Дорошенко
  Number of views: 429
 • 157-164
  АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛО- ТА ФРАНКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА СЕМАНТИЧНОМУ ТА СЛОВОТВІРНОМУ РІВНЯХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
  Authors: І. М. Каминін, Л. В. Чурсіна
  Number of views: 584
 • 165-168
  ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОЛЬОРАТИВІВ (на матеріалі української та англійської мов)
  Authors: О. С. Таран
  Number of views: 349
 • 169-174
  ОРУДНИЙ ВІДМІНОК ІЗ СЕМАНТИКОЮ ПОРІВНЯННЯ В ПРИІМЕННОМУ ВЖИВАННІ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 513
 • 175-179
  ТРАНСПОЗИЦІЯ ОСОБОВИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ ЯК МЕХАНІЗМ ПОРОДЖЕННЯ ОЦІННИХ ЗНАЧЕНЬ
  Authors: О. В. Халіман
  Number of views: 375
 • 180-188
  ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО «ЧОРНОГО ГУМОРУ» (на матеріалі оповідань Ю. Винничука)
  Authors: Ф. С. Бацевич
  Number of views: 409
 • 189-195
  ШТРИХИ ДО МОВНОГО ПОРТРЕТА НАУКОВЦЯ: НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  Authors: Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 367
 • 196-203
  ПЕРЕХІДНІ ЯВИЩА У ФУНКЦІОНУВАННІ МОВ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ УКРАЇНИ
  Authors: Л. М. Пелепейченко
  Number of views: 376
 • 204-212
  УНІВЕРСАЛЬНЕ ОФІЦІЙНЕ ЗВЕРТАННЯ ДО СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВИКА (ВТРАТИ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ)
  Authors: М. С. Скаб
  Number of views: 424
 • 213-221
  СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ В МАНІПУЛЯТИВНОМУ ДИСКУРСІ ПОЗИТИВУ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 373
 • 222-227
  ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДЛЯ РІЗНОАСПЕКТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
  Authors: Н. П. Книшенко, Н. В. Нікуліна
  Number of views: 524
 • 228-231
  ПО-НОВОМУ ПРО ВІЧНЕ
  Authors: Т. А. Космеда, Н. В. Піддубна
  Number of views: 383
 • 232-234
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ШРАМКО Р. Г., СТЕПАНЕНКО М. І. «ІЗОФУНКЦІЙНІ ПАРАДИГМИ В СИСТЕМІ ПРЕДИКАТІВ СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ»
  Authors: Л. В. Шитик
  Number of views: 366

Number 46, 2017

 • 3-10
  АНТРОПОНІМІКОН РОМАНУ «ЕҐОЇСТ» МАРИНИ ГРИМИЧ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТИ
  Authors: Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова
  Number of views: 452
 • 11-16
  РИБАЛЬСЬКИЙ ХРОНОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Р. В. Міняйло
  Number of views: 375
 • 17-21
  КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНІЗМІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ХIХ СТ. НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ
  Authors: Г. Я. Намачинська
  Number of views: 397
 • 22-26
  НОМІНАЦІЇ ЇЖІ, ТЕПЛА, БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ НАЇВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ СВІТУ
  Authors: О. М. Стаценко
  Number of views: 379
 • 27-50
  НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА МІЛІТАРНА ПЕРИФРАСТИКА
  Authors: М. І. Степаненко
  Number of views: 419
 • 51-55
  ДІЄСЛІВНА МЕТАФОРА ЯК ДОМІНАНТА ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРИНІСТИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ІТАЛІЙСЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: Ю. О. Тимченко
  Number of views: 427
 • 56-64
  СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧЕНЬ З ГРАМАТИЧНО ТОТОЖНИМИ ДІЄСЛІВНИМИ ФОРМАМИ
  Authors: Н. В. Кобченко
  Number of views: 385
 • 65-72
  КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття)
  Authors: О. О. Лелюк
  Number of views: 474
 • 73-79
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КВАНТИТАТИВНО-ІМЕННИХ РЕЧЕНЬ
  Authors: О. О. Леонтьєва
  Number of views: 433
 • 80-85
  ДІЄПРИСЛІВНИК У ПРОЕКЦІЇ КАТЕГОРІЇ СТАНУ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 477
 • 86-91
  ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Халіман
  Number of views: 389
 • 92-99
  РОЗБУДОВА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОЛІНГВІСТИКИ: БІБЛІЇЗМ, БІБЛІЄМА, БІБЛІЙНІСТЬ, БІБЛІОНІМ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 594
 • 100-106
  ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПІДСТИЛЬ ЯК РІЗНОВИД ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 779
 • 107-118
  МОВЛЕННЄВИЙ ПАСПОРТ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ: ГРАМАТИКА ТА ПОЕТИКА ПОМИЛОК
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 669
 • 119-129
  ОБРАЗОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСИКОНУ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
  Authors: В. Я. Мельничайко
  Number of views: 510
 • 130-137
  ХІАЗМ ЯК МОВНОСТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ВІРШОВІЙ ОПОВІДІ (на матеріалі української поезії ІІ половини – початку ХХІ століття)
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 413
 • 138-145
  СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ВІДНОШЕННЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
  Authors: О. В. Ткач, Я. В. Андрейко
  Number of views: 390
 • 146-153
  ТАКСОНОМІЯ КАТЕГОРІЙ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ-ДИСКУРСУ
  Authors: С. П. Галаур
  Number of views: 431
 • 154-160
  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
  Authors: С. Б. Маслова
  Number of views: 363
 • 161-168
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ВІДТІНКУ «СТРАХ-БЛАГОГОВІННЯ» КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ» В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЖАХІВ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 346
 • 169-173
  THE SPECIFICITY OF THE INTERNET SLANG IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF COMMUNICATION IN CHAT ROOMS
  Authors: М. V. Zabotnova
  Number of views: 546
 • 174-182
  ОСОБЛИВОСТІ ОСУДУ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ
  Authors: Ю. В. Коваленко
  Number of views: 484
 • 183-188
  СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ НОМІНАЦІЙ – ВЕРБАЛІЗАТОРІВ НЕВЕРБАЛІКИ: ДІАХРОННО-СИНХРОННИЙ ЗРІЗ
  Authors: Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 378
 • 189-193
  ТЕМПОРАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИНТАГМИ В АНГЛОМОВНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ПРОМОВІ
  Authors: І. В. Сердюк
  Number of views: 422
 • 194-198
  КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ СЛАВЯНСКОГО АКЦЕНТА НОСИТЕЛЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
  Authors: Е. М. Толмачёва
  Number of views: 365
 • 199-205
  УКРАЇНСЬКА МОВА XVI–XVIII СТ. У СФЕРІ КОМБІНАТОРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ЇХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
  Authors: Г. Дидик-Меуш
  Number of views: 396
 • 206-213
  ПОЕТИЧНА МОВА П. ТИЧИНИ В ОЦІНЦІ Ю. ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: К. Д. Каруник
  Number of views: 427
 • 214-215
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Є. С. ЧЕКАРЕВОЇ «МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ (ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АСПЕКТ)»
  Authors: Глущенко В. А.
  Number of views: 346

Number 45, 2017

 • 3-8
  Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень
  Authors: А. В. Гріччіна
  Number of views: 888
 • 9-14
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПЕРИФРАЗИ В ТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 498
 • 15-21
  SEMANTIC RELATIONS IN THE SYSTEM OF ADJECTIVES TO PORTRAY A PERSON
  Authors: I. K. Kozka
  Number of views: 418
 • 22-29
  МЕТАФОРА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ СТУДІЙ
  Authors: О. М. Лисенко
  Number of views: 908
 • 30-39
  ФІТОНІМНИЙ КОД ІДІОСТИЛЮ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле)
  Authors: Т. М. Мішеніна
  Number of views: 498
 • 40-46
  ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС БІБЛЕЇЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 626
 • 47-53
  ПЕРИФРАСТИЧНІ ЕВФЕМІСТИЧНІ НОМІНАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТАБУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі вікторіанського художнього дискурсу)
  Authors: К. І. Шишкіна
  Number of views: 441
 • 54-59
  АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НОВОТВОРІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
  Authors: М. С. Глуховська
  Number of views: 457
 • 60-69
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В ІДІОЛЕКТІ МАРКА ВОВЧКА
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 479
 • 70-76
  ПОЕТИЧНА ГРАМАТИКА: ІНТИМІЗУВАЛЬНІ СМИСЛИ ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В. СИМОНЕНКА
  Authors: Т. А. Космеда
  Number of views: 538
 • 77-82
  КОМПРЕСОВАНІ АДВЕРБІАЛЬНІ МОНОПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З СИНТАКСИЧНОЮ СИНОНІМІЄЮ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  Authors: А.В. Лепетюха
  Number of views: 401
 • 83-90
  СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОКУМЕНТНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (на прикладі технічної метамови)
  Authors: О. І. Мізіна, Л. А. Чередник
  Number of views: 405
 • 91-96
  МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВОВОГО ЕФЕКТУ АФЕКТОНІМІВ
  Authors: О. І. Мокляк
  Number of views: 425
 • 97-102
  НЕОЛОГІЗМ, ОКАЗІОНАЛІЗМ, ПОТЕНЦІЙНЕ СЛОВО: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ
  Authors: Є. Б. Новікова
  Number of views: 2217
 • 103-108
  МІСЦЕ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПОЯСНЮВАЛЬНИМ ВІДНОШЕННЯМ У КЛАСИФІКАЦІЯХ СКЛАДНОГО СПОЛУЧНИКОВОГО РЕЧЕННЯ
  Authors: В. М. Терещенко
  Number of views: 439
 • 109-116
  КОНЦЕПТ СВЯТВЕЧІР У МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 463
 • 117-122
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ / КОХАННЯ ЯК ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВІКТОРА БОЙКА (на матеріалах збірки «Пролог»)
  Authors: О. І. Черненко
  Number of views: 506
 • 123-127
  ДО ПИТАННЯ ПРО МОВНІ ЗАСОБИ СМІХОТВОРЕННЯ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ АНЕКДОТІВ
  Authors: Д.М. Івашенюк
  Number of views: 473
 • 128-132
  МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ОСУДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ
  Authors: Ю. В. Коваленко
  Number of views: 471
 • 133-137
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
  Authors: Лю Юйин, И.А. Быкова
  Number of views: 634
 • 138-145
  READING ON PAPER AND DIGITAL SCREENING IN STUDENTS OF JOURNALISM AND FOREIGN LANGUAGES OF UNIVERSITIES OF MANIZALES, COLOMBIA AND KHARKIV, UKRAINE
  Authors: L.M. Ramírez, L.V. Konstantinova
  Number of views: 429
 • 146-151
  МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІСНІ СЕМЕНА КЛИМОВСЬКОГО «ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»
  Authors: О. О. Чевичелова
  Number of views: 483
 • 152-162
  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНФЛІКТОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ЗВЕРТАНЬ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 490
 • 163-169
  УКРАЇНСЬКИЙ ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ ДОСВІД У НАУКОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 592
 • 170-178
  ЛІТУРГІЙНА ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА В МОВНО-КУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
  Authors: Н. В. Пуряєва
  Number of views: 497
 • 179-183
  ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Ю. В. Бугаєвська
  Number of views: 536
 • 184-188
  ОРФОГРАФІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ПРАЦЯХ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: Ю. Є. Волошина
  Number of views: 481
 • 189-193
  МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Гаврилова
  Number of views: 872
 • 194-198
  ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ, РЕПРЕЗЕНТОВАНИХ У ПЕРЕКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СЛОВНИКАХ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н. П. Книшенко
  Number of views: 447
 • 199-205
  СИНОНІМІЯ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ В ТЕРМІНОЛОГІЇ
  Authors: О. О. Романова
  Number of views: 725
 • 206-212
  СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
  Authors: О. В. Зосімова
  Number of views: 858

Number 44, 2016

 • 3-8
  СУЧАСНІ АНГЛІЗМИ в ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
  Authors: Л. Г. Боярова
  Number of views: 532
 • 9-14
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ зі СЛОВАМИ-КОМПОНЕНТАМИ «СМЕРТЬ», «СМЕРТНИЙ»
  Authors: О. В. Омельяненко
  Number of views: 773
 • 15-23
  СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В ЩОДЕННИКУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 493
 • 24-31
  ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УМОВНО-НАСЛІДКОВИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПІВВІДНОСНИМ СПОЛУЧНИКОМ якщо … то В АСПЕКТІ ГРАМАТИЧНОГО І АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ
  Authors: Т. В. Бєляєва, О. В. Ткач, Н. В. Щербакова
  Number of views: 550
 • 32-37
  ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРИСЛІВНИКІВ ПРИЧИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Глотова
  Number of views: 485
 • 38-45
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ І ФАКУЛЬТАТИВНИХ АТРИБУТИВІВ У КОРЕЛЯТИВАХ ІЗ СЕМАНТИКОЮ НЕОЗНАЧЕНОЇ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТІ
  Authors: Л. І. Дерев’янко
  Number of views: 447
 • 46-55
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО СЛОВОТВІРНОГО ПОЛЯ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СУФІКСАЛЬ- НИХ АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ ІЗ СУФІКСОМ -MAN
  Authors: О. Я. Добровольська
  Number of views: 507
 • 56-60
  СИНТАКСИЧНА СИНОНИМІЯ І ПОЛІСЕМІЯ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  Authors: А. В. Лепетюха
  Number of views: 463
 • 61-67
  ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СИМВОЛІКИ ЧИСЛА В ПОЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
  Authors: І. А. Павлова, Ю. О. Тимченко
  Number of views: 451
 • 68-76
  АСИМЕТРИЧНІ ПРОЯВИ НА РІВНІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ МЕТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. О. Полозова
  Number of views: 439
 • 77-83
  СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ ЛІНИ КОСТЕНКО (на матеріалі збірки «Мадонна Перехресть»)
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 681
 • 84-89
  УСКЛАДНЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВИСЛОВЛЕНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОСТІ
  Authors: П. Б. Ткач
  Number of views: 445
 • 90-96
  КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі простих двоскладних речень)
  Authors: О.О. Шухова
  Number of views: 438
 • 97-102
  НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ ДІМ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі асоціативного експерименту)
  Authors: Ю. М. Лебеденко, Я. В. Василенко
  Number of views: 439
 • 103-107
  ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ»
  Authors: О. І. Пономаренко
  Number of views: 479
 • 108-114
  ЗГОДА ТА НЕЗГОДА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: Н. О. Рябокінь
  Number of views: 562
 • 115-121
  НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
  Authors: Е. В. Палатовская
  Number of views: 459
 • 122-129
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТА-ДЖЕРЕЛА СТРАХУ ЛІНГВІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ
  Authors: Я. Ю. Сазонова, К. В. Захарова
  Number of views: 450
 • 130-136
  ОСОБЛИВОСТІ ПАУЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОМОВИ
  Authors: І.В. Сердюк
  Number of views: 451
 • 137-143
  ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ Й НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ МОВНІ РЕАКЦІЇ У КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ ВІЙСЬКОВИХ УКРАЇНИ ТА США: МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ
  Authors: В. О. Старух
  Number of views: 445
 • 144-152
  ВЕРБАЛЬНИЙ ВИЯВ СКРОМНОСТІ В РЕАКЦІЯХ НА ПОЗИТИВНООЦІННІ МАНІПУЛЕМИ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 441
 • 153-157
  ЛіНГВІСТИЧНИЙ СТАТУс поняття комунікативного лідера (публічної комунікативної особистості)
  Authors: М. О. Штуцберг
  Number of views: 448
 • 158-167
  РУСЬКА (УКРАЇНСЬКА) МОВА В ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКИХ МІСЦЕВИХ УРЯДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 431
 • 168-174
  АБРЕВІАТУРНІ ТА СИМВОЛЬНІ ДУБЛЕТИ В СИНТАКСИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. І. Васецька
  Number of views: 519
 • 175-182
  Семантична структура аналітичних термінів науково-технічної термінології
  Authors: Л. Б. Гаращенко
  Number of views: 456
 • 183-188
  ЛЕКСИЧНІ РІВНІ Й ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
  Authors: М. О. Колпаков
  Number of views: 480
 • 189-192
  TERMINOLOGICAL NOUN-JUXTAPOSITIONS WITH CORRELATIVE RELATIONS
  Authors: L. A. Radomska
  Number of views: 409
 • 193-199
  СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ФУТБОЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
  Authors: Ю. Б. Струганець
  Number of views: 595
 • 200-201
  РЕЦЕНЗІЯ на монографічне видання «Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців», яке написали Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, Н.В. Піддубна Харків-Познань, 2015
  Authors: І. М. Кочан
  Number of views: 444
 • 202-203
  ДОЛАЮЧИ ПРОСТІР І ЧАС (наукові форуми нового формату)
  Authors: О.О. Маленко
  Number of views: 444


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us