Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Vestnik KRAUNTS. Fiziko-matematicheskie nauki
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
International Journal of Fertility and Sterility
Bylye GodyRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1105
YesterdayYesterday
1701
This weekThis week
13141
Last WeekLast week
14143
This monthThis month
98740
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2815319

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Number 4, 2019

No articles found.

Number 3, 2019

 • 247-256
  Parametric analysis of back-to-back reinforced earth retaining walls/Sırt sırta takviyeli toprak duvarların parametrik analizi
  Authors: Mehrdad Tajabadi POUR1* , Behzad KALANTARI2
  Number of views: 7
 • 257-267
  Deprem etkisi altındaki kirişsiz döşemeli betonarme yapılarda farklı analiz yöntemlerinin karşılaştırılması/Comparison of different analysis methods in flat slab reinforced concrete structures under earthquake effect
  Authors: Ahmet ÖZBAYRAK1*
  Number of views: 6
 • 268-279
  Maden sahası atıklarında bağlayıcı materyal ve Thiobacillus thiooxidans varlığının ağır metal mobilizasyonuna etkisinin araştırılması/Investigation of the effect of binding material and Thiobacillus thiooxidans on the heavy metals mobilization in the mine tailings
  Authors: Derya AKTAŞ1 , Görkem AKINCI2 , Duyuşen GÜVEN3*
  Number of views: 6
 • 280-285
  Gökçeada kıyısal alan yüzey suyunda anyonik deterjan ve fosfat kirliliğinin araştırılması/Investigation of anionic detergent and phosphate pollution in the coastal surface water of Gökçeada
  Authors: Esra Billur BALCIOĞLU1*
  Number of views: 6
 • 286-291
  Benzalkonyum klorürlerin Pseudomonas sp. BIOMIG1 tarafından farklı koşullar altında biyotransformasyon kinetiği/Biotransformation kinetics of benzalkonium chlorides by Pseudomonas sp. BIOMIG1 under different conditions
  Authors: Fatma Özge YILMAZ1 , Emine ERTEKİN2 , Ulaş TEZEL3*
  Number of views: 6
 • 292-296
  Color removal from yeast production industry wastewater using photo-fenton process/Maya endüstrisi atıksılarından foto-fenton yöntemi ile renk giderimi
  Authors: Neval BAYCAN1* , Begüm CAN2
  Number of views: 7
 • 297-303
  Evaluation of bio-oil compounds of catalytic fast pyrolysis by multivariate analysis/Çokdeğişkenli analiz ile katalitik hızlı pirolizin biyoyağ bileşenlerinin değerlendirilmesi
  Authors: Hasan MERDUN1* , İsmail Veli SEZGİN2 , Begüm GÜZELÇİFTÇİ3
  Number of views: 6
 • 304-319
  Sürdürülebilir ve çevre dostu biyoyakıt hammaddesi: Mikroalgler/Sustainable and eco-friendly raw materials for biofuels: Microalgae
  Authors: Sevil ÇALIŞKAN ELEREN1* , Burak ÖNER2
  Number of views: 6
 • 320-324
  Development of the mechanical and barrier properties of collagen hydrolysate/carboxymethyl cellulose films by using SiO2 nanoparticles/Kolajen hidrolizat/karboksimetil selüloz filmlerinin mekanik ve bariyer özelliklerinin SiO2 nanoparçacıkları kullanımı ile geliştirilmesi
  Authors: Buğra OCAK1
  Number of views: 6
 • 325-335
  Meke ve Acıgöl (Karapınar-Konya) volkanitlerinin Petro-kimyasal özellikleri/The Petro-chemical properties of Meke and Acıgöl (Karapınar-Konya) volcanites
  Authors: Bahattin GÜLLÜ1* , Yusuf Kağan KADIOĞLU2
  Number of views: 7
 • 336-341
  Kayaçların fiziko-mekanik özelliklerinin delinebilirlik üzerindeki etkisinin araştırılması/Investigation of the effect of physico-mechanical properties of rocks on drillability
  Authors: Ali Rıza KARADAL1 , Nazmi ŞENGÜN2*
  Number of views: 6
 • 342-351
  Yoğunağaç-Karakoçan ve Dedebeğ-Mazgirt sıcak ve mineralli sularının Peri Çayı Suyu üzerine etkileri/The impacts of the Yoğunağaç-Karakoçan ve Dedebeğ-Mazgirt thermal and mineral waters on the Peri Stream Water
  Authors: Özlem ÖZTEKİN-OKAN1 , Leyla KALENDER2* , Bahattin ÇETİNDAĞ3
  Number of views: 6
 • 352-363
  Gazipaşa (Antalya) kıyı akiferinin hidrojeolojik kavramsal modeli/Hydrogeological conceptual model of Gazipaşa coastal aquifer (Antalya)
  Authors: Çağlar BOZAN1 , Pınar AVCI2* , Naciye Nur ÖZYURT3 , Celal Serdar BAYARI4
  Number of views: 6
 • 364-372
  Ergene Havzası, Çorlu formasyonu, Sarılar Köyü çevresinde akifer oluşturacak stratigrafik kapanların düşey elektrik sondajları ile görüntülenmesi/Imaging of stratigraphic trap forming aquifer in the Ergene Basin, Corlu formation, in the vicinity of Sarilar Village with vertical electrical sounding
  Authors: Fethi Ahmet YÜKSEL1 , Nihan HOŞKAN2*
  Number of views: 6

Number 2, 2019

 • 132-142
  Sensorless control of permanent magnet synchronous generator drive using reduced switch inverter/Sürekli mıknatıslı senkron generatörün azaltılmış anahtarlı evirici ile sensörsüz kontrolü
  Authors: Ömer Cihan KIVANÇ1 , Salih Barış ÖZTÜRK2*
  Number of views: 22
 • 143-150
  Control of single phase grid connected transformerless PV inverter system/Tek fazlı şebeke bağlantılı transformatörsüz PV evirici sistem kontrolü
  Authors: Ahmet YÜKSEL1 , Emre ÖZKOP2*
  Number of views: 23
 • 151-156
  Termoelektrik yarıiletkenlerin P-N elektriksel iletkenlik tipinin belirlenmesine yönelik çok fonksiyonlu prob tasarımı/The design of multi-functional probe for determining the P-N electrical conductivity type of thermoelectric semiconductors
  Authors: Serkan DİŞLİTAŞ1* , Hilmi YANMAZ2 , Günay ÖMER3 , Raşit AHISKA4
  Number of views: 22
 • 157-164
  Bir depolama tesisi için otomasyon sisteminin tasarımı ve uygulanması/Design and implementation of automation system for a storage facility
  Authors: Serkan KIRCA1 , Ethem KELEKCİ2* , Murat AYAZ3
  Number of views: 24
 • 165-173
  Çeyrek ayna süzgeç bankası tasarımında Kaiser-Hamming penceresinin performansının incelenmesi/Investigation of the performance of the Kaiser-Hamming window in design of QMF bank
  Authors: Bircan KAMIŞLIOĞLU1* , Nurhan KARABOĞA2
  Number of views: 26
 • 174-187
  Kaynak değeri olan yaban hayvanlarının görüntü işleme tekniği ile tespiti ve sayımı/Detection and counting of wild animals as source value by image processing technique
  Authors: İsmail YABANOVA1 , Kadir KAYA2*
  Number of views: 27
 • 188-198
  İnsan-robot etkileşiminin biyomimetik yaklaşımla sağlanması/Providing the human-robot interaction with biomimetic approach
  Authors: Gökhan GELEN1* , Sinan ÖZCAN2
  Number of views: 35
 • 199-207
  Olay tabanlı sistemlerde karmaşık olayların tespiti amaçlı gerçek zamanlı izleme alt yapısı/Detecting complex events with real time monitoring infrastructure on event-based systems
  Authors: Mehmet Sıddık AKTAŞ1*
  Number of views: 24
 • 208-214
  Bir telsiz duyarga ağı sınama ortamının MSP430G2553 ve nRF24L01+ tabanlı duyargalar ile geliştirilmesi/Developing a wireless sensor network testbed using MSP430G2553 and nRF24L01+ based sensors
  Authors: Engin MAŞAZADE1* , Volkan Talha DOĞUKAN2 , Veysel Yaman AKGÜN3
  Number of views: 29
 • 215-222
  Taxonomic diversity-based domain interaction prediction/Taksonomik çeşitlilik tabanlı protein altünite etkileşim tahmini
  Authors: Erdem TÜRK1* , Barış Ethem SÜZEK2
  Number of views: 26
 • 223-239
  Akıllı telefon ve giyilebilir cihazlarla aktivite tanıma: Klasik yaklaşımlar, yeni çözümler/Activity recognition using smartphones and wearable devices: Traditional approaches, new solutions
  Authors: Jemshit ISKANDEROV1 , Mehmet Amaç GÜVENSAN2*
  Number of views: 26
 • 240-246
  Üç yazılım firmasında yazılım süreç değişimlerinin gözlenen etkileri: Endüstriyel keşif vaka çalışması/Observed effects of software processes change in three software firms: Industrial exploratory case study
  Authors: Murat YILMAZ1*
  Number of views: 25

Number 1, 2019

 • 1-6
  Küçük ve mikro ölçekli enerji yatırımı için hibrit enerji modeli/Hybrid energy model for small and micro scale energy investments
  Authors: Mustafa YILDIZ1 , Ferhat BİNGÖL2*
  Number of views: 39
 • 13-19
  Exergy analysis of a spark ignition engine for different crankshaft speeds/ Farklı krank mili hızları için buji ateşlemeli bir motorun ekserji analizi
  Authors: Bülent ÖZDALYAN1 , Cüneyt UYSAL2* , Hüseyin KURT3
  Number of views: 43
 • 20-26
  Investigation of effects of layer positions on mechanical buckling behavior of axially layered functionally graded beams/ Eksenel yönde tabakalı fonksiyonel derecelendirilmiş kirişlerin mekanik burkulma davranışı üzerinde tabaka pozisyonlarının etkilerinin incelenmesi
  Authors: Savaş EVRAN*
  Number of views: 38
 • 27-33
  Yapıştırma bağlantılı kompozitlerde yapıştırma geometrisininin gerilme dağılımına etkisi/The effects of adhesive geometry on the stress distribution in bonded joints
  Authors: Levent KIRKAYAK1*
  Number of views: 65
 • 34-42
  Seri elastik eyleyiciler için mekanik tasarım süreçleri/Mechanical design procedures for series elastic actuators
  Authors: Mehmet Can YILDIRIM1 , Polat ŞENDUR2 , Barkan UĞURLU3*
  Number of views: 45
 • 43-48
  Grafen oksit (GO) ve indirgenmiş grafen oksit (RGO) dolgulu PVC kompozitlerin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması/A comparison study on mechanical properties of PVC composites filled by graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (RGO)
  Authors: Ferda MİNDİVAN1*
  Number of views: 49
 • 49-55
  Stronsiyum ve stronsiyum-magnezyum katkılarının ötektiküstü Al-17Si alaşımının içyapı ve mekanik özelliklerine etkisi/Effect of strontium and strontium-magnesium additions on the microstructure and mechanical properties of hypereutectic Al-17Si alloy
  Authors: Ali Paşa HEKİMOĞLU1* , Gizem AYATA2
  Number of views: 57
 • 56-59
  Fe3O4/FeO/CoNi kompozit malzemenin sentezi ve manyetik özelliklerinin incelenmesi/Synthesis of Fe3O4/FeO/CoNi composite material and study of its magnetic properties
  Authors: Muharrem KUNDURACI1*
  Number of views: 55
 • 60-70
  Biodiesel induced corrosion and degradation: Review/Biyodizel kaynaklı korozyon ve bozunma: Bir inceleme
  Authors: Muhammet Kaan YEŞİLYURT1 , İlhan Volkan ÖNER2* , Efe Çetin YILMAZ3
  Number of views: 38
 • 71-81
  Gerçek bir sınav çizelgeleme problemi için iki aşamalı çözüm yaklaşımı/A two-phase solution approach for a real-life examination timetabling problem
  Authors: Rahime SANCAR EDİS1 , Emrah Bünyamin EDİS2*
  Number of views: 42
 • 82-88
  Çapraz sevkiyatta kamyon çizelgeleme problemi için çözüm yaklaşımları/Solution approaches for truck scheduling problem in cross-docking
  Authors: Gökçe ÖZDEN1* , İnci SARIÇİÇEK2
  Number of views: 52
 • 89-97
  A mathematical model for the delivery routing problem via drones/Drone ile teslimat rotalaması için bir matematiksel model
  Authors: Sinem HAN1 , Begüm ÖZER2 , Barış ALİOĞLU3 , Özgür POLAT4 , Ayşe Tülin AKTİN5*
  Number of views: 41
 • 98-105
  Deprem sonrası planlamaya yönelik lojistik ağ tasarımı: Ümraniye bölgesinde farklı deprem senaryoları için bir uygulama/Logistic network design for post-earthquake planning:A case study for Ümraniye district under different earthquake scenarios
  Authors: Gül TEKİN TEMUR1 , Yelda TURGUT2* , Abdurrahman YILMAZ3 , Şafak ARSLAN4 , Alper CAMCI5
  Number of views: 43
 • 106-114
  Gezgin satıcı probleminin melez akışkan genetik algoritma (MAGA) kullanarak çözümü/Solving travelling salesman problem using hybrid fluid genetic algorithm (HFGA)
  Authors: Yusuf ŞAHİN1* , Kenan KARAGÜL2
  Number of views: 54
 • 115-120
  Spor giyim sektöründe marka tercihlerine ve tercih nedenlerine saklı Markov modelinin uygulanması/Application of hidden Markov model for brand preferences and reasons of preferences in sportswear sector
  Authors: İsmail DÖNMEZ1 , Selçuk ALP2*
  Number of views: 42
 • 121-131
  Bayes ağları ile futbol analitiği: FutBA modeli/Football analytics using Bayesian networks: The FutBA model
  Authors: Mert KARABIYIK1 , Barbaros YET2*
  Number of views: 40

Number Issue Sp 8, 2018

 • 1403-1408
  Aktif süspansiyon sistemleri için bilinmeyen bozucu etkisi altında uyarlamalı kontrolcü tasarımı/ Design of an adaptive controller under unknown disturbance input for active suspension systems
  Authors: Gökhan KARARSIZ1* , Halil İbrahim BAŞTÜRK2
  Number of views: 61
 • 1409-1417
  4x4 Ağır hizmet araçları için pnömatik fren sistemi tepki süresinin bilgisayar destekli olarak hesaplanması ve deneysel doğrulaması/ Computer aided calculation and experimental verification of response time of pneumatic brake system for 4x4 heavy duty vehicles
  Authors: İbrahim Can GÜLERYÜZ1 , Özgün BAŞER1*
  Number of views: 67
 • 1418-1424
  Wiener sistemlerinin gradyan tabanlı tanımlaması/Gradient based identification of wiener systems
  Authors: İbrahim ALIŞKAN1*
  Number of views: 62
 • 1425-1434
  Belirsiz beyin korteks modelinin durum ve parametre kestirimi/State and parameter estimation of uncertain brain cortex model
  Authors: Meriç ÇETİN1* , Selami BEYHAN2
  Number of views: 65
 • 1435-1442
  TORCS oyun ortamında bulanık mantık tabanlı akıllı bir otonom araç kontrol sistemi tasarımı/A fuzzy logic based intelligent autonomous vehicle control system design in the TORCS game environment
  Authors: Ersin ARMAĞAN1 , Tufan KUMBASAR2*
  Number of views: 62
 • 1443-1449
  Hidrolik test sisteminin model öngörülü kontrolü/Model predictive control of hydraulic test system
  Authors: Ufuk DURSUN¹* , İlker ÜSTOĞLU² , Fatma Yıldız TAŞÇIKARAOĞLU³
  Number of views: 60
 • 1450-1457
  Taşıt savrulma dinamiği kontrol sistemlerinde zaman gecikmesi etkisinin zaman gecikmesi gözleyicisi kullanılarak telafi edilmesi/ Compensation of time delay effect in vehicle yaw stability control systems by using communication disturbance observer
  Authors: Mümin Tolga EMİRLER1* , Bilin AKSUN GÜVENÇ2 , Levent GÜVENÇ3
  Number of views: 65
 • 1458-1463
  CB-MeMBer filtresinin GM ve SMC gerçeklemelerinin sensör kontrolü performanslarının farklı ödül fonksiyonları için karşılaştırılması/ comparison of performances of GM and SMC implementations of CB-MeMBer filter for sensor control
  Authors: Ahmet GÜNEŞ1*
  Number of views: 57
 • 1464-1471
  Hız-algılayıcılı asenkron motor sürücüsü için indirgenmiş dereceli genişletilmiş kalman fitresi tabanlı parametre kestirimleri/ Reduced order extended kalman filter based parameter estimations for speed-sensored induction motor drive
  Authors: Rıdvan DEMİR1 , Murat BARUT2* ,Recep YILDIZ2
  Number of views: 67


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us