Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
Educação
Studia Universitatis Moldaviae. Stiinte ale educatiei
International Journal of Ayurveda and Pharmaceutical ChemistryRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1452
YesterdayYesterday
2647
This weekThis week
9802
Last WeekLast week
19213
This monthThis month
66416
Last monthLast month
77173
All daysAll days
3311062

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Number 2, 2020

No articles found.

Number 1, 2020

 • 1-8
  Karma mesnetli kirişin serbest titreşim analizi/ Free vibration analysis of mixed supported beam
  Authors: Yaşar PALA1 , Semih BEYÇİMEN2*
  Number of views: 2
 • 9-20
  Raylı taşıtlarda dinamik hareketler ve titreşim azaltma yöntemlerinin incelenmesi/ Investigation of dynamic motions and vibration reduction methods in railway vehicles
  Authors: Meral BAYRAKTAR1* , Muammer TAHTALI2 ,
  Number of views: 3
 • 21-29
  Numerical investigation of aerodynamic characteristics of generic pickup trucks/ Jenerik pikap kamyonetlerin aerodinamik karakteristiklerinin sayısal olarak incelenmesi
  Authors: Volkan ATATUG1 , Seyfettin BAYRAKTAR2*
  Number of views: 2
 • 30-36
  Natural fiber thermoplastic composites in terms of new production technologies: A review/ Yeni imalat teknolojileri açısından doğal elyaf termoplastik kompozitler: Bir derleme
  Authors: Anıl AKDOĞAN1* , Ali Serdar VANLI2
  Number of views: 3
 • 37-44
  Tek-katlı kompozit dalgalı yayların tasarımı, modellenmesi ve yapısal analizi/ Design, modeling and structural analysis of single-turn composite wave springs
  Authors: Bertan BEYLERGİL1*
  Number of views: 4
 • 45-50
  Açık hücreli metal köpüklerde hücre sayısının ve anizotropinin enerji absorbe etme verimliliği üzerine etkisi/ Effects of the cell number and anisotropy in the open cell metal foams on the energy absorption efficiency
  Authors: Ali Can KAYA1*
  Number of views: 2
 • 51-53
  Investigation of protective surface film behavior of fluorine containing cover gas parameters on molten magnesium alloy/ Florin içerikli koruyucu gaz parametrelerinin ergiyik magnezyum alaşımlarının yüzey filmi üzerine etkilerinin incelenmesi
  Authors: Ali Serdar VANLI1* , Anıl AKDOĞAN2 , Meltem ERYILDIZ3
  Number of views: 3
 • 54-67
  Ortopedik implantlarda kullanılan biyomalzemeler/ Biomaterials used in orthopedic implants
  Authors: Ali Tekin GÜNER1 , Cemal MERAN2*
  Number of views: 1
 • 68-74
  Helikopter pali aşınma kalkanındaki katı partikül erozyon davranışının incelenmesi/ Investigation of solid particle erosion behaviour on erosion shield of a helicopter rotor blade
  Authors: Hasan GEDİKLİ1* , İsmail ÖZEN2
  Number of views: 1
 • 75-81
  AA7075 alaşımının işlenebilirliğine suni yaşlandırmanın etkisinin analizi ve kesme parametrelerinin optimizasyonu/ Optimization of cutting parameters and analysis of effects of artificial aging on machinability of AA7075 alloy
  Authors: Mahir AKGÜN1* , Hakan YURTKURAN2 , Hasan Basri ULAS3
  Number of views: 1
 • 82-87
  Gazaltı metal ark kaynak (GMAK) yöntemiyle birleştirilen AA5754 ve AA6013 alüminyum alaşımlarının mikro yapı ve mekanik özellikleri/ Microstructure and mechanical properties of aluminum alloys AA5754 and AA6013 joined by GMAW (Gas metal arc welding) method
  Authors: Emine MERCAN1* , Yusuf AYAN2 , Nizamettin KAHRAMAN3
  Number of views: 1
 • 88-98
  Değişik şekilde tasarlanan ısıtılmış yüzeylerin hava jeti çarpmalı soğutulmasının araştırılması/ Study of cooling of the varied designed warmed surfaces with an air jet impingement
  Authors: Koray KARABULUT1* , Doğan Engin ALNAK2
  Number of views: 1
 • 99-105
  Influences of out-of-plane fiber waviness on the curved beam strength of glass fiber composite laminates/ Düzlem dışı fiber dalgalanmasının cam elyaf takviyeli tabakalı kompozitlerin kavisli kiriş dayanımı üzerindeki etkileri
  Authors: Kenan ÇINAR1*
  Number of views: 2
 • 106-112
  Adana iklim koşullarında Organik Rankine Çevrimi ile bütünleşik düzlem-plakalı ve vakum tüplü kolektörlerin ısıl verimlerinin karşılaştırılması/ Comparison of heat efficiencies of flat-plate and vacuum tube collectors integrated with Organic Rankine Cycle in Adana climate conditions
  Authors: Ayhan ATIZ1 , Mehmet KARAKILCIK2*
  Number of views: 3
 • 113-121
  Jeotermal enerji destekli çok fonksiyonlu enerji üretim sisteminin termodinamik analizi/ Thermodynamic analysis of a multigeneration energy system based geothermal energy
  Authors: Yunus Emre YÜKSEL1 , Murat ÖZTÜRK2*
  Number of views: 2
 • 122-126
  Endüstriyel çay atıklarından üretilen biyokömürün yakıt pillerinde uygulanması-yenilikçi bir yaklaşım/ Application of biochar derived from industrial tea waste into the fuel cell-a novel approach
  Authors: Gökçen AKGÜL1* , Zehra TURAN2
  Number of views: 2
 • 127-132
  İstanbul’da bir fotovoltaik sistemin tekno-ekonomik ve çevresel analizi/ Techno-economic and environmental analysis of a photovoltaic system in İstanbul
  Authors: Egemen SULUKAN1*
  Number of views: 2
 • 133-139
  Monte Carlo based stochastic approach for the first order nonlinear ODE systems/ Birinci mertebeden lineer olmayan adi diferansiyel denklem sistemleri için Monte Carlo temelli stokastik yaklaşım
  Authors: Hande USLU1* , Murat SARI2
  Number of views: 3
 • 140-149
  Akış tipi çizelgeme problemlerinin hibrit ateşböceği ve parçacık sürü optimizasyonu algoritmasıyla çözümünde başlangıç popülasyonlarının etkileri/ The effects of initial populations in the solution of flow shop scheduling problems by hybrid firefly and particle swarm optimization algorithms
  Authors: Serkan KAYA1* , İzzettin Hakan KARAÇİZMELİ2 , İbrahim Berkan AYDİLEK3 , Mehmet Emin TENEKECİ4 , Abdülkadir GÜMÜŞÇÜ5
  Number of views: 4
 • 150-156
  Design and analysis of bi-objective flexible job shop scheduling problem: A case study in construction equipment manufacturing industry/İki amaçlı esnek atölye tipi çizelgeleme probleminin tasarımı ve analizi: İnşaat ekipmanları imalatı sektöründe bir vaka çalışması
  Authors: Hamdi Giray REŞAT1*
  Number of views: 4
 • 157-173
  Combined facility location and distribution network design problem: Progressive models and a case study/ Birleşik depo yeri seçimi ve dağıtım ağı tasarımı problemi: Aşamalı modeller ve bir uygulama
  Authors: Ibrahim KUCUKKOC1* , Mustafa ACAR2
  Number of views: 2
 • 174-183
  An empirical look at the variation associated with bootstrap estimates of location parameters/ Konum parametrelerinin bootstrap tahminleri ile ilişkili varyasyona ampirik bir bakış
  Authors: Levent ERİŞKİN1*
  Number of views: 3
 • 184-194
  Malzeme güvenilirlik analizinde Weibull alt yüzdeliklerinin alt güven sınırının küçük örneklemlerle tahmini/ Estimating confidence lower bounds of Weibull lower percentiles with small samples in material reliability analysis
  Authors: Meryem YALÇINKAYA1* , Burak BİRGÖREN2
  Number of views: 3
 • 195-202
  GI/M/3/K kuyruk sisteminin Yarı-Markov süreciyle analizi/ Analysis of the GI/M/3/K queueing system by Semi-Markov process
  Authors: Hanifi Okan İŞGÜDER1*
  Number of views: 4
 • 203-210
  Mazeret/Telafi sınavı çizelgeleme problemi için bir hedef programlama modeli/ A goal programming model for the make-up/compensation examination problem
  Authors: Tuğba SARAÇ1* , Feriştah ÖZÇELİK2 , Hatice ERDOĞAN3
  Number of views: 2
 • 211-226
  Ar-Ge proje seçim problemine yeni bir yaklaşım ve çözüm önerisi: UTA yöntemi/ A new approach to R&D project selection problem and a solution proposal: UTA method
  Authors: Ela BİNİCİ1* , Erdem AKSAKAL2
  Number of views: 2
 • 227-240
  Warehouse Location selection for an electricity distribution company by KEMIRA-M method/Bir elektrik dağıtım firması için KEMIRA-M yöntemi ile depo yeri seçimi
  Authors: Öznil KIŞ1* , Gülin Feryal CAN2 , Pelin TOKTAŞ3
  Number of views: 3
 • 241-253
  DEMATEL ve ELECTRE yöntemi ile tedarik zincirinde bayi performans değerlendirmesi/ Dealership performance evaluation in supply chain with DEMATEL and ELECTRE methods
  Authors: Nihan KABADAYI1* , Sündüz DAĞ2
  Number of views: 4
 • 254-267
  Şehir içi toplu taşıma şoförlerinin toplam iş yüklerinin fiziksel ve zihinsel iş yükü ölçütlerine göre yeni bir yaklaşımla karşılaştırılması/ Comparison of the total workload of local public transportation drivers with a new approach according to physical and mental workload criteria
  Authors: Tuba ADAR1* , Elif KILIÇ DELİCE2
  Number of views: 3
 • 268-278
  Türkiye’deki Üniversitelerde Endüstri Mühendisliği alanında yapılan lisansüstü tezlerin analizi/ Analysis of post-graduate theses in Industrial Engineering area of Turkish Universities
  Authors: Cihan ÇETINKAYA1 , Ayşenur USLU2 , Eren ÖZCEYLAN3* , Kaan Mert HAYIRSÖZ4
  Number of views: 3

Number Issue-Sp-9, 2019

 • 1014-1019
  The study of cold storage and temperature controlled transportation: A case study of a chain restaurant in Thailand/ Soğuk hava deposu ve sıcaklık kontrollü taşımacılık çalışması: Tayland'da bir zincir lokantası örneği
  Authors: Pannita CHAITANGJIT1 , Pornthipa ONGKUNARUK2*
  Number of views: 17
 • 1020-1032
  A robust closed loop supply chain network design under different carbon emission policies/ Farklı karbon emisyon politikaları altında sağlam bir kapalı döngü tedarik zinciri şebeke tasarımı
  Authors: Murtadha A. ALDOUKHI1* , Surendra M. GUPTA2
  Number of views: 13
 • 1033-1040
  Evaluation of smart city logistics solutions with fuzzy MCDM methods/Akıllı kentsel lojistik çözümlerinin bulanık ÇKKV yöntemleri ile değerlendirilmesi
  Authors: Gülçin BÜYÜKÖZKAN1* , Esin MUKUL2
  Number of views: 15
 • 1041-1049
  A constraint programming approach for the pickup and delivery problem with time windows/ Zaman pencereli toplama ve dağıtım problemi için kısıt programlama yaklaşımı
  Authors: Mustafa KÜÇÜK1 , Şeyda TOPALOĞLU YILDIZ2*
  Number of views: 14
 • 1050-1055
  A mathematical model for in-plant Milk-Run routing/Fabrika içi Milk Run rotalama için bir matematiksel model
  Authors: Aydın SİPAHİOĞLU1* , İslam ALTIN2
  Number of views: 17
 • 1056-1061
  A model for determining the locations of electric vehicles’ charging stations in Istanbul/ İstanbul’da elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlandırılması için bir model
  Authors: Büşra Gülnihan DAŞCIOĞLU1* , Gülfem TUZKAYA2 , Hüseyin Selçuk KILIÇ3
  Number of views: 14
 • 1062-1070
  Literature review on success factors and methods used in warehouse location selection/ Depo yeri seçiminde kullanılan başarı faktörleri ve yöntemler üzerine bir literatür araştırması
  Authors: Ramazan Eyüp GERGİN1* , İskender PEKER2
  Number of views: 11
 • 1071-1079
  Design of job assignment and routing policies in service logistics/ Hizmet lojistiğinde iş atama ve rotalama politikaları tasarımı
  Authors: Zehra DÜZGİT1* , Ayhan Özgür TOY2 , Simge ÇOBAN1 , Zeynep ALİBAŞOĞLU1 , Özlem TOK ÖZKESKİN1 , Mert KARAKAYA1 , Yücel BAYRAK1
  Number of views: 13
 • 1080-1086
  Determining the locations of airports and passenger demand by evaluating accessibility and special properties: Case study of Turkey/ Erişilebilirlik ve diğer özelliklerin değerlendirilerek havalimanları yerlerinin ve yolcu taleplerinin belirlenmesi: Türkiye örneği
  Authors: Görkem GÜLHAN1* , Soner HALDENBİLEN2 , Halim CEYLAN3
  Number of views: 14
 • 1087-1096
  An integrated mathematical model for the milk collection problem/ Süt toplama problemi için bütünleşik bir matematiksel model
  Authors: Olcay POLAT1* , Can Berk KALAYCI1 , Bilge BİLGEN2 , Duygu TOPALOĞLU1
  Number of views: 15

Number Issue-Sp-8, 2019

 • 914-921
  Asidik boyaların poli(akrilamid-vinilimidazol) hidrojel kullanılarak atık sulardan giderimi/ Removal of acid dyes from wastewater using poly(acrylamide-vinylimidazole) hydrogel
  Authors: Emir TOSUN1* , Cihangir BOZTEPE2 , Ahmet BAYSAR3 , Asım KÜNKÜL4
  Number of views: 12
 • 922-928
  Besi çiftliği atıksularının anaerobik/aerobik yöntemlerle arıtılabilirliği/ Anaerobic/aerobic treatability of livestock wastewater
  Authors: Roda Gökçe YILMAZ ÇİNÇİN1* , Osman Nuri AĞDAĞ1
  Number of views: 13
 • 929-937
  Pektin-nano manyetit kompozit (Pektin-Fe3O4) kullanılarak sulardan nonilfenol etoksilatların giderilmesi/ Removal of nonylphenol ethoxylates from water by using pectin coated nano magnetite composite (Pectin-Fe3O4)
  Authors: Yağmur UYSAL1* , Pınar BELİBAĞLI2
  Number of views: 17
 • 938-944
  Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) pollution in Büyük Menderes River/ Büyük Menderes Nehri'nde polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) kirliliğinin değerlendirilmesi
  Authors: Serkan EKER1* , Ebru ÇOKAY1 , İlgi KARAPINAR1 , Dilek ERSÖZ1
  Number of views: 16
 • 945-948
  Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı/ Design of siphonic rainwater drainage system
  Authors: Bora DOĞAROĞLU1* , Mehmet Ali YURDUSEV2
  Number of views: 17
 • 949-955
  Yenicegörüce Havzası’ndaki yağış-akış ilişkisinin HEC-HMS hidrolojik modeli ile belirlenmesi/Determination of rainfall-runoff relationship in Yenicegoruce Basin with HEC-HMS hydrologic model
  Authors: Buket MESTA1 , Pınar Gökçe KARGI2 , İpek TEZYAPAR3 , M. Tamer AYVAZ4 , Recep Kaya GÖKTAŞ5 , Elçin KENTEL6* Ulaş TEZEL7
  Number of views: 18
 • 956-961
  Temporal trend analysis of extreme precipitation: a case study of Konya Closed Basin/ Ekstrem yağışların zamansal eğilim analizi: Konya Kapalı Havzası örneği
  Authors: Cihangir KÖYCEĞİZ1* , Meral BÜYÜKYILDIZ1
  Number of views: 19
 • 962-967
  Bulanık çıkarım sistemlerinde kullanılan küme sayılarının K-ortalamalar ile belirlenmesi ve baraj hacmi modellenmesi: Kestel barajı örneği/ Determination of the number of clusters used in fuzzy inference systems by means of K-means and modeling of dam volume: Kestel dam example
  Authors: Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM1 , Murat KİLİT2 , Kemal SAPLIOĞLU3*
  Number of views: 17
 • 968-976
  Kentsel alanlarda doğal kanallardan kaynaklanan taşkınların analizi ve risk haritasının oluşturulması: Malatya ili örneği/Analysis of floods from natural channels in urban areas and creation of risk map: Malatya province case
  Authors: Selami KILIÇ1 , Özgür ÖZDEMİR2 , Mahmut FIRAT3*
  Number of views: 12
 • 977-984
  Denizli ili sınırlarındaki yeraltı su seviyelerinin alansal değişimi/ Spatial variation of groundwater levels in Denizli
  Authors: Mehmet Ali ÇILDIR1* , Fatih DİKBAŞ2 , Mahmud GÜNGÖR3 , Abdullah Cem KOÇ4
  Number of views: 18
 • 985-991
  Makine öğrenmesi yöntemleri ile kuraklık analizi/ Drought analysis with machine learning methods
  Authors: Eyyup Ensar BAŞAKIN1* , Ömer EKMEKCİOĞLU1 , Mehmet ÖZGER1
  Number of views: 14
 • 992-997
  Genetic programming for turbidity prediction: hourly and monthly scenarios/ Suda bulanıklık tahmini için genetik programlama: saatlik ve aylık senaryolar
  Authors: Bahrudin HRNJICA1* , Ali Danandeh MEHR2 , Behrem SEFIK3 , Necati AĞIRALİOĞLU4
  Number of views: 14
 • 998-1013
  Şiddet-süre-frekans bağıntıları ve kümeleme analizi yardımıyla homojen alt bölgelerin belirlenmesi: Ege Bölgesi için bir uygulama/ Determination of homogeneous sub-regions by using ıntensity-duration-frequency relationships and cluster analysis: an application for the Aegean Region
  Authors: Halil KARAHAN1*
  Number of views: 12

Number 7, 2019

 • 794-804
  Elektronik tekstillerde iletken mürekkep uygulamaları/Conductive ink applications on electronic textiles
  Authors: İbrahim ÜNER1 , Banu Hatice GÜRCÜM2*
  Number of views: 44
 • 805-809
  Tekstil endüstrisi için geri dönüşüm ve önemi/Recycling and importance for textile industry
  Authors: Merve TÜREMEN1 , Aslı DEMİR2* , Esen ÖZDOĞAN3
  Number of views: 62
 • 810-823
  Tekstil üretim süreçleri açısından endüstri 4.0 kavramı/ Concept of industry 4.0 in textile manufacturing processes
  Authors: İlhami İLHAN1*
  Number of views: 56
 • 824-833
  Physical characterization of spray-dried milk powders and their agglomerates with the addition of carob, cinnamon, and ginger powders/Keçiboynuzu, tarçın ve zencefil tozu içeren püskürtmeli kurutucuda kurutulmuş süt tozlarının ve aglomeratlarının fiziksel karakterizasyonu
  Authors: Hira YÜKSEL1 , Gülşah ÇALIŞKAN KOÇ2* , Safiye Nur DİRİM3
  Number of views: 14
 • 834-838
  Geleneksel et ürünlerindeki laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç profili/Antibiotic resistance profile of lactic acid bacteria from traditional meat products
  Authors: Zerrin ERGİNKAYA1 , İbrahim YALANCA2 , Emel ÜNAL TURHAN3*
  Number of views: 22
 • 839-845
  Sağlıklı et ürünleri geliştirme stratejileri/The strategies of developing healthy meat products
  Authors: Orhan ÖZÜNLÜ1* , Haluk ERGEZER2 , Ramazan GÖKÇE3
  Number of views: 16
 • 846-853
  Gıda sanayiinde kullanılan uçucu yağların mikroenkapsülasyon uygulamaları/ Microencapsulation applications of essential oils used in food industry
  Authors: Sevi BOSNALI1 , Özgül ÖZDESTAN OCAK2*
  Number of views: 44
 • 854-863
  Gıda sistemlerinde etil laurol arjinat’ın antimikrobiyal aktivitesi, etki mekanizması ve kullanım potansiyeli/ Antimicrobial activity, mechanism of effect and usage potential of ethyl lauroyl arginate in food systems
  Authors: Bahar DEMİRCAN1 , Özgül ÖZDESTAN OCAK2*
  Number of views: 17
 • 864-870
  Betalain ekstraktlarının gıdalarda kullanım olanakları/Usage of betalain extracts in food
  Authors: Vasfiye Hazal ÖZYURT1* , Hazal SARALI2 , Semih ÖTLEŞ3
  Number of views: 35
 • 871-877
  Ozonlama ile çeşitli model tekstil boyalarından KOİ ve TOK giderimi: Box-Behnken yaklaşımı/Removal of COD and TOC from various model textile dyes by ozonation: Box-Behnken approach
  Authors: Musa BÜYÜKADA1*
  Number of views: 13
 • 878-883
  Tarımsal atık üzerine malahit yeşili adsorpsiyonunda denge ve kinetik verilerin incelenmesi/Investigation of equilibrium and kinetic data in agricultural waste with malachite green adsorption
  Authors: Çiğdem SARICI ÖZDEMİR1*
  Number of views: 20
 • 884-888
  Investigation of the effects on rheological and filtration properties of water-based drilling mud of boron minerals: An experimental study/Bor minerallerinin su bazlı sondaj çamurunun reolojik ve filtrasyon özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi: Deneysel çalışma
  Authors: Abdullah ÖZKAN1* , Behlül Merve KAPLAN2
  Number of views: 15
 • 889-892
  Kuru kayısılardaki kükürt miktarının serum oksidatif stres parametleri üzerine etkisi/Effect of sulfur amount in dry apricot on serum oxidative stress parameters
  Authors: Önder OTLU1 , Tuğba Raika KIRAN2* , Ercan KARABULUT3 , Aysun BAY KARABULUT4
  Number of views: 25
 • 893-898
  The leaching kinetics of gold from gold scraps in Cl2-saturated HCl solutions/ Cl2 gazı ile doyurulmuş HCI çözeltilerinde altın hurdalarından altının liçing kinetiği
  Authors: Dilara TOKKAN1 , Bünyamin DÖNMEZ2* , Osman Nuri ATA3
  Number of views: 14
 • 899-903
  Conformational and FTIR analyses of 2,3-dimethoxyphenylboronic acid/2,3-dimetoksifenilboronik asit molekülünün konformasyon ve FTIR analizi
  Authors: Duygu BİLGE1*
  Number of views: 18
 • 904-906
  Application of polyoxometalate/carbon nitride nanotubes nanocomposite for directly methanol oxidation/ Doğrudan metil alkol oksidasyonu için polioksometalat/karbon nitrit nanotüp nanokompozitinin uygulanması
  Authors: Mehmet Lütfi YOLA1*
  Number of views: 16
 • 907-913
  A review on silica aerogels for CO2 capture applications/Karbondioksit yakalama uygulamaları için silika aerojeller üzerine derleme
  Authors: Bora YAY1 , Nilay GİZLİ2*
  Number of views: 19


1 2 3 4 5  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us