Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical Journal
Asian Pacific Journal of Tropical BiomedicineRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
352
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6091
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
352
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733278

Journal of accounting, finance and auditing studies

Number 2/2, 2016

 • 1-22
  The Impact of Financial Literacy and Frequency of Meetings of Members of Audit Committe on Financial Reporting Quality in Nigerian Quoted Companies
  Authors: Eriabie Sylvester OSARUMWENSE, Adeyemo Kingsley ADEREMI
  Number of views: 571
 • 23-38
  Determining the Optimum Production Portfolio in Agricultural Sector: Province of Denizli Case
  Authors: Hasan AKYER, Mehmet UTKU, Yusuf KAYA
  Number of views: 423
 • 39-69
  Sustainability Indices in Developing Markets: A Study About Borsa İstanbul Sustainability Index (Gelişmekte Olan Piyasalarda Sürdürülebilirlik Endeksleri : Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi)
  Authors: Nevser Mine TÜKENMEZ, Ahmet Galip GENÇYÜREK
  Number of views: 454
 • 70-95
  A New Era for Sustainable Development: A Comparison for Sustainability Indices
  Authors: Nilgün KUTAY, Fatma TEKTÜFEKÇİ
  Number of views: 656
 • 96-114
  Analyzing The Relationship Between Profitability and Traditional Ratios: Major Airline Companies Sample (Karlılık ve Geleneksel Oranlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Büyük Havayolu Şirketleri Örneği)
  Authors: Ahmet Selçuk DİZKIRICI, Bayram TOPAL, Hatem YAGHI
  Number of views: 706
 • 128-144
  Firm Characteristics and Accounting Fraud: A Multivariate Approach (Firma Karakteristikleri ve Muhasebe Hilesi: Çok Değişkenli Yaklaşım)
  Authors: Ahmet ÖZCAN
  Number of views: 404
 • 145-163
  Framework for Management Accounting Research: A Bibliographic Study
  Authors: Alper ERSERİM
  Number of views: 499
 • 164-191
  Muhasebe Standartları Açısından Eşit Geri Ödemeli Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesi (Accounting for Fixed Repayment Bank Loans in Accordance with Accounting Standards)
  Authors: Caner ATIŞ, Gizem ÇOPUR VARDAR
  Number of views: 846
 • 192-223
  İflasın Ertelenmesi ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırmada Muhasebe Meslek Mensubunun Rolü (Role of Certified Public Accountant in Postponement of Bankruptcy and Restructuring by Conciliation)
  Authors: Birol YILDIZ
  Number of views: 481
 • 224-238
  Hava Sıcaklıkları ile Borsa Gıda ve İçecek Endeksleri Arasındaki İlişki: BİST Gıda ve İçecek Endeksi Uygulaması (The Relationship Between Weather Condition Reports and Stock Food and Beverage Indices: An Application for the Food and Beverage Index of Istanbul Stock Exchange)
  Authors: Sedat DURMUŞKAYA
  Number of views: 416
 • 239-264
  Havayolu Şirketlerinin Finansal Risk Düzeylerinin Bulanık Mantık Yöntemi İle Karşılaştırmalı Analizi (The Comparative Analysis of Financial Risk Level of Airlines Companies by Using Fuzzy Logic Method)
  Authors: Hakan TUNAHAN, Sinan ESEN, Davut TAKIL
  Number of views: 539
 • 265-296
  Vergi Usul Kanunundan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Doğru: Finansal Tabloların Yolculuğu (Form The Turkish Tax Procedure Law to IFRS’s: Journey of Financial Statements)
  Authors: Cemal ELİTAŞ, A. Engin ERGÜDEN
  Number of views: 522

Number 2/1, 2016

 • 1-13
  Determinants of Dividend Payout Ratios In Tunusia: Insights In Light of The Jasmine Revolution
  Authors: Abdelghani ECHCHABI, Dhekra AZOUZI
  Number of views: 462
 • 44-52
  The Use of Managerial Accounting as a Tool for Decision Making By Manufacturing Companies in Albania
  Authors: Mustafa ÜÇ, Erald KASA
  Number of views: 638
 • 53-72
  The Role of Public Oversight Authority on Reliability of Independent Auditing in Turkey (Türkiye’de Kamu Gözetimi Kurumunun Bağımsız Denetimin Güvenilirliği Üzerindeki Rolü)
  Authors: Ülkü ERGUN, Seçkin GÖNEN
  Number of views: 630
 • 112-123
  Borsa İstanbul’da Piyasa Etkinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Testi (Analysis of Market Efficiency at Borsa İstanbul: Harvey Linearity Test)
  Authors: Gürkan MALCIOĞLU, Mücahit AYDIN
  Number of views: 448
 • 124-135
  Muhasebe Eğitiminin Yeniden Şekillendirilmesine Bütünsel Bir Bakış (A Holistic Look at Restructuring Accounting Education)
  Authors: Engin ERGÜDEN, Can Tansel KAYA, A.R. Zafer SAYAR
  Number of views: 505

Number 1/4, 2015

 • 1-22
  Muhasebe Eğitiminde “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” Üzerine Görüşler (Opinions About "Alternative Methods of Evaluation and Quantification" in Accounting Education)
  Authors: Hüseyin Ali Kutlu, Seyhan Öztürk
  Number of views: 494
 • 23-41
  Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişliğine Etki Eden Faktörler: Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması (Factors that Effect to Burnout Levels of the Accounting Professionals: An Area Research in the City of Gaziantep)
  Authors: Fatih Özkan, Cenk Aksoy
  Number of views: 448
 • 81-107
  Faaliyet Bölümleri Standardı Doğrultusunda Bölümsel Bilginin Açıklanması: Borsa İstanbul Örneği (Disclosure of Segment Information in Accordance with the Operating Segment Standard: The Case of Borsa Istanbul)
  Authors: Emin Zeytinoğlu
  Number of views: 446
 • 128-146
  KOBİ’lerde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Kayseri’deki İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (Evaluating the Internal Control System in SMEs and A Study of the Manufacturing Industry in Kayseri)
  Authors: Ahmet Tanç, Adil Özhan
  Number of views: 515

Number 1/3, 2015

 • 1-16
  Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kapsamında Etik Kurallar: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma (Ethical Codes Within Corporate Governance Practices: A Research On Companies Operating In ISE)
  Authors: Şükran GÜNGÖR TANÇ
  Number of views: 535
 • 17-33
  Muhasebedeki Değerleme Yaklaşımları Üzerine Kültürel Bir Değerlendirme (A Cultural Assessment on Measurement Basis of Accounting)
  Authors: Erkan ÖZTÜRK
  Number of views: 497
 • 34-67
  Hilelerin Ortaya Çıkarılması Bakımından Bağımsız Denetim İle Adli Muhasebenin Karşılaştırılması (The Comparison Of Independent Audit And Forensic Accounting In Terms Of Exposing Fraud)
  Authors: Adnan DÖNMEZ, Kürşad ÇAVUŞOĞLU
  Number of views: 570
 • 68-90
  Dış Ticarette Akreditifli Ödemeler: UCP 600’e Göre Bankalarda Güncel Örnek Uygulamalar (Letter of Credits in Foreign Trade: Current Applications at Banks According to UCP 600)
  Authors: Oğuzhan KODALAK, Bayram TOPAL, Ahmet Selçuk DİZKIRICI
  Number of views: 536
 • 91-104
  Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş Dersine Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi (Determination of Undergraduate Students' Perceptions for the Introduction of Accounting Courses)
  Authors: Burcu DEMİREL UTKU, İbrahim EROL
  Number of views: 475
 • 105-122
  Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekillerinin TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde İncelenmesi (The Analysis of Delivery and Payment Types in Foreign Trade within the Frame of TAS 18 Revenue Standard)
  Authors: Ahmet GÖKGÖZ, Hilal ÖZDEMİR
  Number of views: 632
 • 123-153
  Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açılarından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Muhasebe İlişkisi (The Relationship Between Corporate Social Responsibility And Accounting With The Perspective Of Professional Accountants)
  Authors: Çağrı KÖROĞLU, Hüseyin Önlem ERSÖZ
  Number of views: 513
 • 154-172
  The Use Of Linear Programming In Audit Task Planning
  Authors: Süleyman UYAR, Esin YELGEN
  Number of views: 521
 • 173-204
  Türkiye’deki Akademik Dergilerde Çevre Muhasebesi Alanında 2006–2014 Yılları Arasında Yayınlanmış Bilimsel Makalelerin İçerik Analizi (A Content Analysis of The Articles Subject Environmental Accounting Field Published in Academic Journals in Turkey Between 2006–2014)
  Authors: Fatih ŞENTÜRK, Hakkı FINDIK
  Number of views: 487

Number 1/2, 2015

 • 1-21
  Türkiye’de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi (Financial Leasing Transactions and Accounting in Turkey)
  Authors: Hilmi KIRLIOĞLU, Saadet ÖZTAŞ
  Number of views: 627
 • 22-33
  Ülke Borsaları Arasında Portföy Çeşitlendirmesi: Türkiye ile Beş OECD Ülkesi Arasındaki İlişkinin Analizi (The Portfolio Diversification between Stock Exchanges: Analyzing Relationship between Turkey and Five OECD Countries)
  Authors: Ayşe Gül ÖZERALP ZEREN, Filiz KONUK, Feyyaz ZEREN
  Number of views: 585
 • 34-61
  Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri (The Opinion of Undergraduate Students on Technology Used in Accounting Classes)
  Authors: Meral Erol FİDAN, Ümmühan ASLAN, Şerife SUBAŞI
  Number of views: 702
 • 62-77
  Evaluating The Financial Performances Of The Banks Listed On Istanbul Stock Exchange Banks Index By Data Envelopment Analysis And Malmquist Index (Borsa İstanbul Banka Endeksine Kote İşletmelerin Finansal Performanslarının Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeksine Göre Değerlendirilmesi)
  Authors: Ahmet Selçuk DİZKIRICI, Ahmet GÖKGÖZ
  Number of views: 481
 • 78-102
  Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic and Socio-Economic Factors Affecting Investment Decisions)
  Authors: Eser YEŞİLDAĞ, Ercan ÖZEN
  Number of views: 467
 • 102-119
  Uluslararası Finansta İnovasyon Örneği Olarak Banka Ödeme Yükümlülüğü(BPO) (Bank Payment Obligation (BPO) As an Example of Innovation in International Finance)
  Authors: Nazire GÖLEÇ
  Number of views: 619


 В начало  Предыдущая страница  1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us