Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1328
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9296
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29390
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386237

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 48, 2018

 • 3-7
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОМАНІ МАРИНИ ГРИМИЧ «ФРІДА»: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ
  Authors: Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова
  Number of views: 415
 • 8-12
  СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВОЇ МОДЕЛІ
  Authors: Ю. О. Божко
  Number of views: 399
 • 13-16
  СЛОВОТВОРЧІ МОЖЛИВОСТІ ІНШОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
  Authors: Ю. В. Бугаєвська
  Number of views: 392
 • 17-21
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РІЗНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТАНУ У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 556
 • 22-27
  РОЛЬ РИБАЛЬСЬКОЇ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
  Authors: Р. В. Міняйло
  Number of views: 347
 • 28-32
  НІМЕЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СФЕРАХ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: В. В. Скачкова
  Number of views: 405
 • 33-41
  ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ (СТИСЛИЙ ОГЛЯД)
  Authors: В. Д. Соприкіна
  Number of views: 473
 • 42-54
  ГОМЕОТЕЛЕВТ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 333
 • 55-61
  ЗАСОБИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ОБ’ЄКТА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
  Authors: Я. В. Андрейко
  Number of views: 336
 • 62-67
  РОЛЬ СЕМАНТИЧНОГО СУБ’ЄКТА В СИНТАКСИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ
  Authors: Л. М. Близнюк
  Number of views: 365
 • 68-75
  КОМБІНАТОРИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVIII СТ.: АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ШКАЛА КОМПОЗИЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ
  Authors: Г. Дидик-Меуш
  Number of views: 371
 • 76-84
  ГРАМАТИКА МІСЦЕВОГО ВІДМІНКА: ФУНКЦІЙНО-ПРЕСКРИПТИВНИЙ АСПЕКТ
  Authors: А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко
  Number of views: 327
 • 85-92
  ИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ПРОМОВИ (на матеріалі виступів глав делегацій УРСР у загальних дискусіях на сесіях Генеральної Асамблеї ООН в 1962–1967 рр.)
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 341
 • 93-98
  КОНТАМІНОВАНА КОГЕЗІЯ У СИНТАКСЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ
  Authors: М. А. Карп
  Number of views: 360
 • 99-107
  РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНИХ РЕЛІГІЙНИХ ДЕРИВАТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: А. А. Ковтун
  Number of views: 391
 • 108-113
  СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОРІВНЯНЬ З ОРУДНИМ ВІДМІНКОМ У ТВОРАХ В. СТУСА
  Authors: О. С. Крячко
  Number of views: 372
 • 114-119
  ПОТЕНЦІАЛ ПРОНОМІНАЛІЗОВАНИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ У ВИРАЖЕННІ КАТЕГОРІЇ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ
  Authors: В. М. Лабетова
  Number of views: 350
 • 120-125
  ФУНКЦІОНУВАННЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ О. ГОНЧАРА
  Authors: С. О. Марцин
  Number of views: 394
 • 126-137
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВОТВІРНОГО ГНІЗДА З ВЕРШИНОЮ «ЗИМА»
  Authors: В. Д. Пономаренко, О. О. Дудка
  Number of views: 433
 • 138-144
  ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ДЕРИВАТІВ-ЛОКАТИВІВ У ЖАРГОНАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Я. С. Старченко
  Number of views: 357
 • 145-152
  РЕГУЛЯТИВНІСТЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
  Authors: С. П. Галаур
  Number of views: 356
 • 153-161
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ МОТИВНОСТІ ЯК АСПЕКТУ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 358
 • 162-168
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Г. О. Звонко
  Number of views: 424
 • 169-173
  МІСЦЕ ЗАЙМЕННИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
  Authors: О. В. Калашник
  Number of views: 319
 • 174-177
  МОВНА ГРА: ФОНЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОГО ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
  Authors: А. В. Мартакова
  Number of views: 349
 • 178-182
  ЯВИЩЕ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРЕВЕЛОГАХ
  Authors: Є. С. Моштаг
  Number of views: 373
 • 183-187
  ДИСКУРСИВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ АВТОРСТВА В ЕПІСТОЛАХ М. КУЛІША
  Authors: Ю. В. Невська
  Number of views: 346
 • 188-195
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок»)
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 335
 • 196-202
  ТЕАТРАЛІЗОВАНА ВИСТАВА «МАЛАНКА» ЯК КОНЦЕПТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 429
 • 203-210
  «МІЙ ДИРДИР». ФУТБОЛЬНА ЛЕКСИКА В МАЛІЙ ПРОЗІ АНДРІЯ БОНДАРЯ
  Authors: І. Р. Процик
  Number of views: 354
 • 211-215
  ЧИСЛОВИЙ РИТМ ТА МОТИВ РОЗДІЛЕНОСТІ В РОСІЙСЬКОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ (на прикладі поетичних творів Генадія Айгі, Юрія Ряшенцева та Юлії Олефір)
  Authors: Н. І. Самсоненко
  Number of views: 348
 • 216-223
  ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ДИСКУСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ОСНОВІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
  Authors: М. П. Янісів, М. М. Іщук, М. П. Ділай
  Number of views: 395
 • 224-230
  МОВНИЙ ОБРАЗ ВОДИ У ТВОРЧОСТІ П. ПЕРЕБИЙНОСА
  Authors: В. Є. Бєлінська
  Number of views: 358
 • 231-237
  СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ АНТРОПОНІМІВ РОМАНУ «ЧЕРВОНИЙ» АНДРІЯ КОКОТЮХИ
  Authors: А. І. Вегеш
  Number of views: 386
 • 238-243
  НАЙТИПОВІШІ РІЗНОВИДИ ТА ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АНАФОРИЧНОГО ПОВТОРУ В МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
  Authors: І. В. Горобець
  Number of views: 349
 • 244-251
  СПОСОБИ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ПОЕМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «КАТЕРИНА» ТА «НАЙМИЧКА»
  Authors: О. В. Зосімова, О. Д. Піскун
  Number of views: 383
 • 252-258
  ХУДОЖНЄ ДЕФІНІЦІЮВАННЯ СВІТУ В ЗБІРЦІ Ю. ІЗДРИКА «ТАКЕ»: СТИЛІСТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Ю. І. Калашник, А. В. Фесенко
  Number of views: 401
 • 259-263
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБРАЗУ «СЕРЦЯ» В РОМАНІ В. ШКЛЯРА «ПРАЛІС»
  Authors: Т. Ю. Уварова
  Number of views: 372
 • 264-269
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНО-ІРОНІЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В ПРОЗІ ВАСИЛЯ СЛАПЧУКА
  Authors: О. П. Штонь
  Number of views: 352
 • 270-278
  ТОПОНІМ СИБІР В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІАХРОНІЇ
  Authors: Ю. І. Браїлко
  Number of views: 346
 • 279-287
  ДОРОБОК ОЛЬГИ МУРОМЦЕВОЇ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Н. М. Карікова
  Number of views: 345
 • 288-293
  ЗМІНА МОДУСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАЗАННЯХ КІНЦЯ ХVІІ СТ.
  Authors: О. І. Ніка
  Number of views: 357
 • 294-304
  ЛІТУРГІЙНА ЛЕКСИКА В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ: СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ РЕЦЕПЦІЇ
  Authors: Н. В. Пуряєва
  Number of views: 393
 • 305-310
  ВІДСТОЮВАННЯ ПРАВ РУСЬКОЇ (УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ ЯК УРЯДОВОЇ НА ВСЕНАРОДНИХ ВІЧАХ І ЗІБРАННЯХ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПІД ЧАС АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 317
 • 311-315
  ПОГЛЯДИ НА МОВНІ ІННОВАЦІЇ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ О. Г. МУРОМЦЕВОЇ
  Authors: В. Г. Сухенко
  Number of views: 336
 • 316-322
  ЛЕКСИКОГРАФІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
  Authors: О. С. Черемська
  Number of views: 343
 • 323-327
  НЕПРОМИНУЩІСТЬ ВТІЛЕНОГО В СЛОВІ
  Authors: О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх
  Number of views: 370
 • 328-336
  ДОСВІД ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
  Authors: Л. В. Клименко
  Number of views: 533
 • 337-342
  НЕОСЕМАНТИЗАЦІЯ ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОДИНАМІКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Authors: Ю. О. Цуркан
  Number of views: 338
 • 343-344
  РЕЦЕНЗІЯ на монографію Н. В. Кутуза. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект
  Authors: З. О. Валюх
  Number of views: 365
 • 345-350
  РЕЦЕНЗІЯ на монографію С. В. ХАРЧЕНКО «СИНТАКСИЧНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
  Authors: І. Я. Завальнюк
  Number of views: 344

Number 47, 2018

 • 3-5
  ЛІДІЯ АНДРІЇВНА ЛИСИЧЕНКО ЯК НАУКОВА ЦІННІСТЬ
  Authors: С. І. Дорошенко
  Number of views: 420
 • 6-12
  УКРАЇНСЬКИЙ МОВОЗНАВЕЦЬ Л. А. ЛИСИЧЕНКО: НАУКОВА ОСОБИСТІСТЬ У РИТМАХ ТРАДИЦІЇ, ЧАСУ Й КУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ НАРОДУ
  Authors: Л. І. Шевченко
  Number of views: 389
 • 13-22
  ХУДОЖНЄ СЛОВО В КООРДИНАТАХ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ: КОНТЕКСТ, ОБРАЗ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЕНСУ (на пошану професора Лідії Андріївни Лисиченко)
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 518
 • 23-32
  МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ-ВЧЕНОГО В ПАЛІТРІ СПОГАДІВ КОЛЕГ, УЧНІВ, ПОСЛІДОВНИКІВ
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 365
 • 33-36
  ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Л. А. Лисиченко
  Number of views: 362
 • 37-41
  IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN-SPEAKING MEMES IN CYBERSPACE
  Authors: M.V. Zabotnova, O.V. Bohdanova
  Number of views: 347
 • 42-49
  «ЖИВЕ» НАРОДНЕ СЛОВО ЯК ПІДҐРУНТЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ В. ДАЛЯ ТА МОТИВАЦІЯ ПОТРЕБИ ФІКСАЦІЇ УКРАЇНІЗМІВ
  Authors: Т. А. Космеда, Г. Я. Намачинська
  Number of views: 337
 • 50-56
  БІБЛІЇЗМИ Й РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ: СПРОБА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 530
 • 57-65
  ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОГНІТИВНОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ FACIAL EXPRESSION / МІМІКА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Т. В. Подуфалова, І. К. Козка
  Number of views: 340
 • 66-71
  ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ГОВІРОК КУП’ЯНСЬКОГО І ДВОРІЧАНСЬКОГО РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Authors: А. А. Cагаровський
  Number of views: 361
 • 72-77
  МЕДІЙНИЙ ФРАЗЕОЛОГІЗМ В КОНТЕКСТІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
  Authors: Д. Ю. Сизонов
  Number of views: 401
 • 78-90
  СУЧАСНА ЛІНГВОФЕМІНІЗАЦІЯ: РОДОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ПЕРИФРАСТИЧНА НОМІНАЦІЯ
  Authors: М. І. Степаненко
  Number of views: 428
 • 91-98
  СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНІ ЛЕКСИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В ДИСКУРСІ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. А. Стишов
  Number of views: 428
 • 99-107
  СТАНОВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. В. Тихоненко
  Number of views: 422
 • 108-112
  ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ОНІМІВ ТА ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ МЕТАМОВИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОНОМАСТИКИ
  Authors: Д. Янчура
  Number of views: 425
 • 113-119
  ХАРКІВ: ВІДОМИЙ І НЕЗНАНИЙ
  Authors: А. П. Ярещенко
  Number of views: 353
 • 120-129
  ЛЮДИНА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
  Authors: В. П. Сімонок
  Number of views: 377
 • 130-137
  УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЛЕВКА БОРОВИКОВСЬКОГО
  Authors: І. Є. Богданова
  Number of views: 625
 • 138-142
  МОВНІ ЗАСОБИ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯРИНИ В РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…»
  Authors: С. В. Помирча
  Number of views: 384
 • 143-149
  ФЕНОМЕН СТРАХУ В ПАРАДИГМІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 367
 • 150-156
  ДО ПИТАННЯ ПРО СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО ПІДСТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: С. І. Дорошенко
  Number of views: 429
 • 157-164
  АСИМІЛЯЦІЯ АНГЛО- ТА ФРАНКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ НА СЕМАНТИЧНОМУ ТА СЛОВОТВІРНОМУ РІВНЯХ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
  Authors: І. М. Каминін, Л. В. Чурсіна
  Number of views: 584
 • 165-168
  ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОЛЬОРАТИВІВ (на матеріалі української та англійської мов)
  Authors: О. С. Таран
  Number of views: 349
 • 169-174
  ОРУДНИЙ ВІДМІНОК ІЗ СЕМАНТИКОЮ ПОРІВНЯННЯ В ПРИІМЕННОМУ ВЖИВАННІ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 513
 • 175-179
  ТРАНСПОЗИЦІЯ ОСОБОВИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ ЯК МЕХАНІЗМ ПОРОДЖЕННЯ ОЦІННИХ ЗНАЧЕНЬ
  Authors: О. В. Халіман
  Number of views: 375
 • 180-188
  ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО «ЧОРНОГО ГУМОРУ» (на матеріалі оповідань Ю. Винничука)
  Authors: Ф. С. Бацевич
  Number of views: 409
 • 189-195
  ШТРИХИ ДО МОВНОГО ПОРТРЕТА НАУКОВЦЯ: НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  Authors: Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 367
 • 196-203
  ПЕРЕХІДНІ ЯВИЩА У ФУНКЦІОНУВАННІ МОВ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ УКРАЇНИ
  Authors: Л. М. Пелепейченко
  Number of views: 376
 • 204-212
  УНІВЕРСАЛЬНЕ ОФІЦІЙНЕ ЗВЕРТАННЯ ДО СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВИКА (ВТРАТИ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ)
  Authors: М. С. Скаб
  Number of views: 424
 • 213-221
  СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІРОНІЇ В МАНІПУЛЯТИВНОМУ ДИСКУРСІ ПОЗИТИВУ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 373
 • 222-227
  ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДЛЯ РІЗНОАСПЕКТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ
  Authors: Н. П. Книшенко, Н. В. Нікуліна
  Number of views: 524
 • 228-231
  ПО-НОВОМУ ПРО ВІЧНЕ
  Authors: Т. А. Космеда, Н. В. Піддубна
  Number of views: 383
 • 232-234
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ШРАМКО Р. Г., СТЕПАНЕНКО М. І. «ІЗОФУНКЦІЙНІ ПАРАДИГМИ В СИСТЕМІ ПРЕДИКАТІВ СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ»
  Authors: Л. В. Шитик
  Number of views: 366


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us