Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1384
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9352
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29446
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386293

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 46, 2017

 • 3-10
  АНТРОПОНІМІКОН РОМАНУ «ЕҐОЇСТ» МАРИНИ ГРИМИЧ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТИ
  Authors: Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова
  Number of views: 452
 • 11-16
  РИБАЛЬСЬКИЙ ХРОНОС В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Р. В. Міняйло
  Number of views: 375
 • 17-21
  КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНІЗМІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ХIХ СТ. НА ОСНОВІ ВРАХУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КРИТЕРІЇВ
  Authors: Г. Я. Намачинська
  Number of views: 397
 • 22-26
  НОМІНАЦІЇ ЇЖІ, ТЕПЛА, БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ НАЇВНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ СВІТУ
  Authors: О. М. Стаценко
  Number of views: 379
 • 27-50
  НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА МІЛІТАРНА ПЕРИФРАСТИКА
  Authors: М. І. Степаненко
  Number of views: 419
 • 51-55
  ДІЄСЛІВНА МЕТАФОРА ЯК ДОМІНАНТА ХУДОЖНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРИНІСТИЧНОГО ПЕЙЗАЖУ В НОВЕЛІСТИЦІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ІТАЛІЙСЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: Ю. О. Тимченко
  Number of views: 427
 • 56-64
  СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЧЕНЬ З ГРАМАТИЧНО ТОТОЖНИМИ ДІЄСЛІВНИМИ ФОРМАМИ
  Authors: Н. В. Кобченко
  Number of views: 385
 • 65-72
  КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття)
  Authors: О. О. Лелюк
  Number of views: 474
 • 73-79
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КВАНТИТАТИВНО-ІМЕННИХ РЕЧЕНЬ
  Authors: О. О. Леонтьєва
  Number of views: 433
 • 80-85
  ДІЄПРИСЛІВНИК У ПРОЕКЦІЇ КАТЕГОРІЇ СТАНУ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 477
 • 86-91
  ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Халіман
  Number of views: 389
 • 92-99
  РОЗБУДОВА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОЛІНГВІСТИКИ: БІБЛІЇЗМ, БІБЛІЄМА, БІБЛІЙНІСТЬ, БІБЛІОНІМ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 593
 • 100-106
  ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПІДСТИЛЬ ЯК РІЗНОВИД ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 779
 • 107-118
  МОВЛЕННЄВИЙ ПАСПОРТ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ: ГРАМАТИКА ТА ПОЕТИКА ПОМИЛОК
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 669
 • 119-129
  ОБРАЗОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕКСИКОНУ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
  Authors: В. Я. Мельничайко
  Number of views: 510
 • 130-137
  ХІАЗМ ЯК МОВНОСТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ВІРШОВІЙ ОПОВІДІ (на матеріалі української поезії ІІ половини – початку ХХІ століття)
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 413
 • 138-145
  СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ВІДНОШЕННЯМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ТЕКСТАХ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
  Authors: О. В. Ткач, Я. В. Андрейко
  Number of views: 390
 • 146-153
  ТАКСОНОМІЯ КАТЕГОРІЙ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ-ДИСКУРСУ
  Authors: С. П. Галаур
  Number of views: 431
 • 154-160
  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
  Authors: С. Б. Маслова
  Number of views: 363
 • 161-168
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ВІДТІНКУ «СТРАХ-БЛАГОГОВІННЯ» КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ «СТРАХ» В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЖАХІВ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 346
 • 169-173
  THE SPECIFICITY OF THE INTERNET SLANG IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF COMMUNICATION IN CHAT ROOMS
  Authors: М. V. Zabotnova
  Number of views: 546
 • 174-182
  ОСОБЛИВОСТІ ОСУДУ ЯК МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ
  Authors: Ю. В. Коваленко
  Number of views: 484
 • 183-188
  СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ НОМІНАЦІЙ – ВЕРБАЛІЗАТОРІВ НЕВЕРБАЛІКИ: ДІАХРОННО-СИНХРОННИЙ ЗРІЗ
  Authors: Т. Ф. Осіпова
  Number of views: 378
 • 189-193
  ТЕМПОРАЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ СИНТАГМИ В АНГЛОМОВНІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ПРОМОВІ
  Authors: І. В. Сердюк
  Number of views: 422
 • 194-198
  КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ СЛАВЯНСКОГО АКЦЕНТА НОСИТЕЛЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
  Authors: Е. М. Толмачёва
  Number of views: 365
 • 199-205
  УКРАЇНСЬКА МОВА XVI–XVIII СТ. У СФЕРІ КОМБІНАТОРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ЇХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
  Authors: Г. Дидик-Меуш
  Number of views: 396
 • 206-213
  ПОЕТИЧНА МОВА П. ТИЧИНИ В ОЦІНЦІ Ю. ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: К. Д. Каруник
  Number of views: 427
 • 214-215
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Є. С. ЧЕКАРЕВОЇ «МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ (ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АСПЕКТ)»
  Authors: Глущенко В. А.
  Number of views: 346

Number 45, 2017

 • 3-8
  Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень
  Authors: А. В. Гріччіна
  Number of views: 888
 • 9-14
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПЕРИФРАЗИ В ТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 498
 • 15-21
  SEMANTIC RELATIONS IN THE SYSTEM OF ADJECTIVES TO PORTRAY A PERSON
  Authors: I. K. Kozka
  Number of views: 418
 • 22-29
  МЕТАФОРА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ СТУДІЙ
  Authors: О. М. Лисенко
  Number of views: 908
 • 30-39
  ФІТОНІМНИЙ КОД ІДІОСТИЛЮ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле)
  Authors: Т. М. Мішеніна
  Number of views: 498
 • 40-46
  ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС БІБЛЕЇЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 626
 • 47-53
  ПЕРИФРАСТИЧНІ ЕВФЕМІСТИЧНІ НОМІНАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТАБУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі вікторіанського художнього дискурсу)
  Authors: К. І. Шишкіна
  Number of views: 441
 • 54-59
  АСОЦІАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ НОВОТВОРІВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
  Authors: М. С. Глуховська
  Number of views: 457
 • 60-69
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ ПОРІВНЯЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В ІДІОЛЕКТІ МАРКА ВОВЧКА
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 478
 • 70-76
  ПОЕТИЧНА ГРАМАТИКА: ІНТИМІЗУВАЛЬНІ СМИСЛИ ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В. СИМОНЕНКА
  Authors: Т. А. Космеда
  Number of views: 538
 • 77-82
  КОМПРЕСОВАНІ АДВЕРБІАЛЬНІ МОНОПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З СИНТАКСИЧНОЮ СИНОНІМІЄЮ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  Authors: А.В. Лепетюха
  Number of views: 401
 • 83-90
  СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОКУМЕНТНОЇ ЛІНГВІСТИКИ (на прикладі технічної метамови)
  Authors: О. І. Мізіна, Л. А. Чередник
  Number of views: 405
 • 91-96
  МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВОВОГО ЕФЕКТУ АФЕКТОНІМІВ
  Authors: О. І. Мокляк
  Number of views: 425
 • 97-102
  НЕОЛОГІЗМ, ОКАЗІОНАЛІЗМ, ПОТЕНЦІЙНЕ СЛОВО: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ
  Authors: Є. Б. Новікова
  Number of views: 2217
 • 103-108
  МІСЦЕ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ПОЯСНЮВАЛЬНИМ ВІДНОШЕННЯМ У КЛАСИФІКАЦІЯХ СКЛАДНОГО СПОЛУЧНИКОВОГО РЕЧЕННЯ
  Authors: В. М. Терещенко
  Number of views: 439
 • 109-116
  КОНЦЕПТ СВЯТВЕЧІР У МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 463
 • 117-122
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ / КОХАННЯ ЯК ДУХОВНОЇ ЦІННОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВІКТОРА БОЙКА (на матеріалах збірки «Пролог»)
  Authors: О. І. Черненко
  Number of views: 506
 • 123-127
  ДО ПИТАННЯ ПРО МОВНІ ЗАСОБИ СМІХОТВОРЕННЯ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ АНЕКДОТІВ
  Authors: Д.М. Івашенюк
  Number of views: 473
 • 128-132
  МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ОСУДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ
  Authors: Ю. В. Коваленко
  Number of views: 471
 • 133-137
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
  Authors: Лю Юйин, И.А. Быкова
  Number of views: 634
 • 138-145
  READING ON PAPER AND DIGITAL SCREENING IN STUDENTS OF JOURNALISM AND FOREIGN LANGUAGES OF UNIVERSITIES OF MANIZALES, COLOMBIA AND KHARKIV, UKRAINE
  Authors: L.M. Ramírez, L.V. Konstantinova
  Number of views: 429
 • 146-151
  МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІСНІ СЕМЕНА КЛИМОВСЬКОГО «ЇХАВ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»
  Authors: О. О. Чевичелова
  Number of views: 483
 • 152-162
  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНФЛІКТОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ЗВЕРТАНЬ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 490
 • 163-169
  УКРАЇНСЬКИЙ ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ ДОСВІД У НАУКОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 592
 • 170-178
  ЛІТУРГІЙНА ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА В МОВНО-КУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
  Authors: Н. В. Пуряєва
  Number of views: 497
 • 179-183
  ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Ю. В. Бугаєвська
  Number of views: 536
 • 184-188
  ОРФОГРАФІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У ПРАЦЯХ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА
  Authors: Ю. Є. Волошина
  Number of views: 481
 • 189-193
  МІСЦЕ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Гаврилова
  Number of views: 872
 • 194-198
  ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ, РЕПРЕЗЕНТОВАНИХ У ПЕРЕКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СЛОВНИКАХ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: Н. П. Книшенко
  Number of views: 446
 • 199-205
  СИНОНІМІЯ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ В ТЕРМІНОЛОГІЇ
  Authors: О. О. Романова
  Number of views: 725
 • 206-212
  СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ АМЕРИКАНСЬКИХ І БРИТАНСЬКИХ МУЛЬТФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
  Authors: О. В. Зосімова
  Number of views: 858


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us