Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1370
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9338
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29432
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386279

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 43, 2016

 • 3-9
  ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРАГМАТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ВИКЛИКИ І ПРАКТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ (на матеріалі часток української мови)
  Authors: Ф. С. Бацевич
  Number of views: 370
 • 10-22
  ІМПЛІЦИТНІ ЧИ ІМПЛІКАТУРНІ ПРИХОВАНІ СМИСЛИ? ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛІЦИТНОГО В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ (на фактичному матеріалі англійської, української, польської мов)
  Authors: Л. Гнатюк
  Number of views: 379
 • 23-27
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРФОРМАТИВНИХ АКТІВ ЗАБОРОНИ І ДОЗВОЛУ
  Authors: А. В. Дедухно
  Number of views: 354
 • 28-33
  ЧАСТКИ ЛИШЕ, НАВІТЬ, ТІЛЬКИ ЯК ІЛОКУТИВНІ ІНДИКАТОРИ СИЛИ ВИСЛОВЛЕННЯ
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 379
 • 34-41
  ФОЛЬКЛОРНИЙ КОМПЛІМЕНТ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі флористичної лексики та усталених народних порівнянь)
  Authors: І. А. Колеснікова
  Number of views: 562
 • 42-50
  ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ НОВИХ МОВНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ
  Authors: T. А. Космеда
  Number of views: 328
 • 51-67
  КОНТАМІНАЦІЯ СПОРІДНЕНИХ МОВ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В СУЧАСНОМУ РОЗВАЖАЛЬНОМУ АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ КОНТЕНТІ
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 452
 • 68-72
  ПРОСОДИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ КОНФЛІКТНИХ ІНТЕРАКЦІЙ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ
  Authors: О. О. Лисичкіна
  Number of views: 365
 • 73-79
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ ІЗ КОМПОНЕНТОМ БОГ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І. Франком)
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 420
 • 80-86
  МОВНІ КЛІШЕ ЯК СКЛАДНИК СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ ПОЛІТИКІВ
  Authors: І. С. Попова, К. А. Карасьова
  Number of views: 390
 • 87-92
  ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИСЛОВЛЕНЬ
  Authors: І. В. Сердюк
  Number of views: 354
 • 93-99
  МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ СВАРКА, СУПЕРЕЧКА ЯК РІЗНОВИДИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС «НЕГАТИВНОЇ» КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса)
  Authors: В. Д. Сліпецька
  Number of views: 396
 • 100-108
  ПОРУШЕННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НОРМ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ІДІОСТИЛЮ
  Authors: Л. І. Соболь
  Number of views: 533
 • 109-116
  ФІГУРАЛЬНО-РИТОРИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНІ МАРКЕРИ ІНТЕНЦІЙ МОВЦЯ
  Authors: С. Т. Шабат-Савка
  Number of views: 463
 • 117-121
  THE LINGUO-ETHNIC CODE OF LANGUAGE PERSONALITY IN THE STUDY OF LANGUAGE INTELLECTUALIZATION
  Authors: T. M. Agibalova
  Number of views: 404
 • 122-129
  С.Т. «УКРАЇНА», У.С.К. «ТРИЗУБ», У.С.К. «СОКІЛ», АБО ЯКІ НАЗВИ МАЛИ УКРАЇНСЬКІ ФУТБОЛЬНІ КОМАНДИ ГАЛИЧИНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: І. Р. Процик
  Number of views: 361
 • 130-136
  ПЕРЦЕПТИВНИЙ ОБРАЗ ФІЗИЧНОЇ КРАСИ УКРАЇНЦІВ В АСПЕКТІ ЕТНІЧНОЇ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ
  Authors: Т. Ф. Семашко
  Number of views: 366
 • 137-143
  СЕМАНТИКА МОВНОГО ОБРАЗУ СОНЦЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі повісті І. Франка «Захар Беркут»)
  Authors: Т. В. Бавус
  Number of views: 387
 • 144-150
  Своєрідність ФУНКЦІОНУВАННЯ КАТЕГОРІЇ КОМІЧНОГО в прозі Курта Воннегута
  Authors: І. А. Блинова
  Number of views: 433
 • 151-156
  Постмодернизм и Юлий Ким
  Authors: И. В. Грачева
  Number of views: 422
 • 157-162
  ПСИХОЛОГІЗМ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ
  Authors: Я. М. Дмитренко
  Number of views: 385
 • 163-169
  ФЕНОМЕН КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ: АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: О. В. Завадська
  Number of views: 505
 • 170-174
  МОВНІ ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
  Authors: Ю. Г. Зайцева
  Number of views: 466
 • 175-182
  КРАСА ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВИЙ ФЕНОМЕН У ТЕКСТІ КНИГИ СПОГАДІВ ІРИНИ ЖИЛЕНКО «HOMO FERIENS»
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 369
 • 183-189
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ БАРОКОВОЇ ІДЕЇ БОРОТЬБИ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ ХVII CТ.
  Authors: О. Ю. Зелінська
  Number of views: 338
 • 190-201
  ТВОРЕННЯ Й РЕЦЕПЦІЯ СЛОВЕСНОГО ОБРАЗУ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ АВТОРА – ЧИТАЧА
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 655
 • 202-207
  КАЛІГРАМА ЯК ГРАФІЧНИЙ ВИЯВ МОВНОЇ ГРИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНУ
  Authors: А. В. Мартакова
  Number of views: 793
 • 208-216
  ТИПИ РЕФЕРЕНЦІЇ В ТЕКСТАХ ДИСКУРСУ ЖАХІВ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 361
 • 217-222
  «СПРАВЖНЯ РАДІСТЬ ЖИТТЯ» В ПОЕЗІЇ АНТОНІНИ ТИМЧЕНКО: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ВИМІР
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 337
 • 223-227
  ПРЕЦЕДЕНТНА МОТИВАЦІЯ ЗАГОЛОВКІВ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
  Authors: Л. П. Юлдашева
  Number of views: 301


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us