Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology
Radio physics and electronics
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1328
YesterdayYesterday
2350
This weekThis week
9296
Last WeekLast week
11962
This monthThis month
29390
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4386237

Lìngvìstičnì doslìdžennâ (Harkìv)

Number 44, 2016

 • 3-8
  СУЧАСНІ АНГЛІЗМИ в ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
  Authors: Л. Г. Боярова
  Number of views: 532
 • 9-14
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ зі СЛОВАМИ-КОМПОНЕНТАМИ «СМЕРТЬ», «СМЕРТНИЙ»
  Authors: О. В. Омельяненко
  Number of views: 773
 • 15-23
  СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В ЩОДЕННИКУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 492
 • 24-31
  ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УМОВНО-НАСЛІДКОВИХ РЕЧЕНЬ ІЗ СПІВВІДНОСНИМ СПОЛУЧНИКОМ якщо … то В АСПЕКТІ ГРАМАТИЧНОГО І АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНУВАННЯ РЕЧЕННЯ
  Authors: Т. В. Бєляєва, О. В. Ткач, Н. В. Щербакова
  Number of views: 550
 • 32-37
  ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ПРИСЛІВНИКІВ ПРИЧИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. В. Глотова
  Number of views: 485
 • 38-45
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ І ФАКУЛЬТАТИВНИХ АТРИБУТИВІВ У КОРЕЛЯТИВАХ ІЗ СЕМАНТИКОЮ НЕОЗНАЧЕНОЇ ЧАСОВОЇ ПОПЕРЕДНОСТІ
  Authors: Л. І. Дерев’янко
  Number of views: 447
 • 46-55
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО СЛОВОТВІРНОГО ПОЛЯ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ СУФІКСАЛЬ- НИХ АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ ІЗ СУФІКСОМ -MAN
  Authors: О. Я. Добровольська
  Number of views: 507
 • 56-60
  СИНТАКСИЧНА СИНОНИМІЯ І ПОЛІСЕМІЯ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)
  Authors: А. В. Лепетюха
  Number of views: 463
 • 61-67
  ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СИМВОЛІКИ ЧИСЛА В ПОЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
  Authors: І. А. Павлова, Ю. О. Тимченко
  Number of views: 451
 • 68-76
  АСИМЕТРИЧНІ ПРОЯВИ НА РІВНІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ МЕТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. О. Полозова
  Number of views: 439
 • 77-83
  СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ ЛІНИ КОСТЕНКО (на матеріалі збірки «Мадонна Перехресть»)
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 681
 • 84-89
  УСКЛАДНЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ВИСЛОВЛЕНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОСТІ
  Authors: П. Б. Ткач
  Number of views: 445
 • 90-96
  КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (на матеріалі простих двоскладних речень)
  Authors: О.О. Шухова
  Number of views: 438
 • 97-102
  НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ ДІМ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі асоціативного експерименту)
  Authors: Ю. М. Лебеденко, Я. В. Василенко
  Number of views: 439
 • 103-107
  ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ»
  Authors: О. І. Пономаренко
  Number of views: 479
 • 108-114
  ЗГОДА ТА НЕЗГОДА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: Н. О. Рябокінь
  Number of views: 562
 • 115-121
  НАУЧНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
  Authors: Е. В. Палатовская
  Number of views: 459
 • 122-129
  ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТА-ДЖЕРЕЛА СТРАХУ ЛІНГВІСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ
  Authors: Я. Ю. Сазонова, К. В. Захарова
  Number of views: 450
 • 130-136
  ОСОБЛИВОСТІ ПАУЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОМОВИ
  Authors: І.В. Сердюк
  Number of views: 451
 • 137-143
  ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ Й НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ МОВНІ РЕАКЦІЇ У КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ ВІЙСЬКОВИХ УКРАЇНИ ТА США: МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ
  Authors: В. О. Старух
  Number of views: 445
 • 144-152
  ВЕРБАЛЬНИЙ ВИЯВ СКРОМНОСТІ В РЕАКЦІЯХ НА ПОЗИТИВНООЦІННІ МАНІПУЛЕМИ
  Authors: І. Ю. Шкіцька
  Number of views: 441
 • 153-157
  ЛіНГВІСТИЧНИЙ СТАТУс поняття комунікативного лідера (публічної комунікативної особистості)
  Authors: М. О. Штуцберг
  Number of views: 448
 • 158-167
  РУСЬКА (УКРАЇНСЬКА) МОВА В ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКИХ МІСЦЕВИХ УРЯДАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 431
 • 168-174
  АБРЕВІАТУРНІ ТА СИМВОЛЬНІ ДУБЛЕТИ В СИНТАКСИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Authors: О. І. Васецька
  Number of views: 519
 • 175-182
  Семантична структура аналітичних термінів науково-технічної термінології
  Authors: Л. Б. Гаращенко
  Number of views: 456
 • 183-188
  ЛЕКСИЧНІ РІВНІ Й ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ
  Authors: М. О. Колпаков
  Number of views: 480
 • 189-192
  TERMINOLOGICAL NOUN-JUXTAPOSITIONS WITH CORRELATIVE RELATIONS
  Authors: L. A. Radomska
  Number of views: 409
 • 193-199
  СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ФУТБОЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
  Authors: Ю. Б. Струганець
  Number of views: 594
 • 200-201
  РЕЦЕНЗІЯ на монографічне видання «Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців», яке написали Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, Н.В. Піддубна Харків-Познань, 2015
  Authors: І. М. Кочан
  Number of views: 444
 • 202-203
  ДОЛАЮЧИ ПРОСТІР І ЧАС (наукові форуми нового формату)
  Authors: О.О. Маленко
  Number of views: 444

Number 43, 2016

 • 3-9
  ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРАГМАТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ВИКЛИКИ І ПРАКТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ (на матеріалі часток української мови)
  Authors: Ф. С. Бацевич
  Number of views: 370
 • 10-22
  ІМПЛІЦИТНІ ЧИ ІМПЛІКАТУРНІ ПРИХОВАНІ СМИСЛИ? ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛІЦИТНОГО В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ (на фактичному матеріалі англійської, української, польської мов)
  Authors: Л. Гнатюк
  Number of views: 379
 • 23-27
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРФОРМАТИВНИХ АКТІВ ЗАБОРОНИ І ДОЗВОЛУ
  Authors: А. В. Дедухно
  Number of views: 354
 • 28-33
  ЧАСТКИ ЛИШЕ, НАВІТЬ, ТІЛЬКИ ЯК ІЛОКУТИВНІ ІНДИКАТОРИ СИЛИ ВИСЛОВЛЕННЯ
  Authors: Г. Д. Канкаш
  Number of views: 379
 • 34-41
  ФОЛЬКЛОРНИЙ КОМПЛІМЕНТ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі флористичної лексики та усталених народних порівнянь)
  Authors: І. А. Колеснікова
  Number of views: 562
 • 42-50
  ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ НОВИХ МОВНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ
  Authors: T. А. Космеда
  Number of views: 328
 • 51-67
  КОНТАМІНАЦІЯ СПОРІДНЕНИХ МОВ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В СУЧАСНОМУ РОЗВАЖАЛЬНОМУ АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ КОНТЕНТІ
  Authors: Т. Ю. Лисиченко
  Number of views: 452
 • 68-72
  ПРОСОДИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ КОНФЛІКТНИХ ІНТЕРАКЦІЙ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ
  Authors: О. О. Лисичкіна
  Number of views: 365
 • 73-79
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ ІЗ КОМПОНЕНТОМ БОГ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І. Франком)
  Authors: Н. В. Піддубна
  Number of views: 420
 • 80-86
  МОВНІ КЛІШЕ ЯК СКЛАДНИК СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ ПОЛІТИКІВ
  Authors: І. С. Попова, К. А. Карасьова
  Number of views: 390
 • 87-92
  ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИСЛОВЛЕНЬ
  Authors: І. В. Сердюк
  Number of views: 354
 • 93-99
  МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ СВАРКА, СУПЕРЕЧКА ЯК РІЗНОВИДИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС «НЕГАТИВНОЇ» КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса)
  Authors: В. Д. Сліпецька
  Number of views: 396
 • 100-108
  ПОРУШЕННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НОРМ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ІДІОСТИЛЮ
  Authors: Л. І. Соболь
  Number of views: 533
 • 109-116
  ФІГУРАЛЬНО-РИТОРИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНІ МАРКЕРИ ІНТЕНЦІЙ МОВЦЯ
  Authors: С. Т. Шабат-Савка
  Number of views: 463
 • 117-121
  THE LINGUO-ETHNIC CODE OF LANGUAGE PERSONALITY IN THE STUDY OF LANGUAGE INTELLECTUALIZATION
  Authors: T. M. Agibalova
  Number of views: 404
 • 122-129
  С.Т. «УКРАЇНА», У.С.К. «ТРИЗУБ», У.С.К. «СОКІЛ», АБО ЯКІ НАЗВИ МАЛИ УКРАЇНСЬКІ ФУТБОЛЬНІ КОМАНДИ ГАЛИЧИНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: І. Р. Процик
  Number of views: 361
 • 130-136
  ПЕРЦЕПТИВНИЙ ОБРАЗ ФІЗИЧНОЇ КРАСИ УКРАЇНЦІВ В АСПЕКТІ ЕТНІЧНОЇ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ
  Authors: Т. Ф. Семашко
  Number of views: 366
 • 137-143
  СЕМАНТИКА МОВНОГО ОБРАЗУ СОНЦЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі повісті І. Франка «Захар Беркут»)
  Authors: Т. В. Бавус
  Number of views: 387
 • 144-150
  Своєрідність ФУНКЦІОНУВАННЯ КАТЕГОРІЇ КОМІЧНОГО в прозі Курта Воннегута
  Authors: І. А. Блинова
  Number of views: 433
 • 151-156
  Постмодернизм и Юлий Ким
  Authors: И. В. Грачева
  Number of views: 422
 • 157-162
  ПСИХОЛОГІЗМ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ
  Authors: Я. М. Дмитренко
  Number of views: 385
 • 163-169
  ФЕНОМЕН КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ: АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: О. В. Завадська
  Number of views: 505
 • 170-174
  МОВНІ ЗАСОБИ ІНТИМІЗАЦІЇ ПОЕЗІЇ В ПРОЗІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
  Authors: Ю. Г. Зайцева
  Number of views: 466
 • 175-182
  КРАСА ЯК ЦІННІСНО-СМИСЛОВИЙ ФЕНОМЕН У ТЕКСТІ КНИГИ СПОГАДІВ ІРИНИ ЖИЛЕНКО «HOMO FERIENS»
  Authors: М. С. Заоборна
  Number of views: 369
 • 183-189
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ БАРОКОВОЇ ІДЕЇ БОРОТЬБИ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ ХVII CТ.
  Authors: О. Ю. Зелінська
  Number of views: 338
 • 190-201
  ТВОРЕННЯ Й РЕЦЕПЦІЯ СЛОВЕСНОГО ОБРАЗУ В АСПЕКТІ ХУДОЖНЬОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ АВТОРА – ЧИТАЧА
  Authors: О. О. Маленко
  Number of views: 655
 • 202-207
  КАЛІГРАМА ЯК ГРАФІЧНИЙ ВИЯВ МОВНОЇ ГРИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНУ
  Authors: А. В. Мартакова
  Number of views: 793
 • 208-216
  ТИПИ РЕФЕРЕНЦІЇ В ТЕКСТАХ ДИСКУРСУ ЖАХІВ
  Authors: Я. Ю. Сазонова
  Number of views: 361
 • 217-222
  «СПРАВЖНЯ РАДІСТЬ ЖИТТЯ» В ПОЕЗІЇ АНТОНІНИ ТИМЧЕНКО: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ВИМІР
  Authors: О. О. Тєлєжкіна
  Number of views: 337
 • 223-227
  ПРЕЦЕДЕНТНА МОТИВАЦІЯ ЗАГОЛОВКІВ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
  Authors: Л. П. Юлдашева
  Number of views: 301

Number 42, 2016

 • 3-9
  АД’ЄКТИВНА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА НОМІНАЦІЯ В НЕОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА
  Authors: І. М. Бабій
  Number of views: 436
 • 10-15
  Семантико-синтаксичні особливості одноактантного протиставлення на матеріалі сучасної англійської мови
  Authors: А. В. Григор’єва
  Number of views: 347
 • 16-22
  ГРАМАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА : КАТЕГОРІЙНА ДІЄСЛІВНІСТЬ
  Authors: А. П. Загнітко, Н. Г. Загнітко
  Number of views: 444
 • 23-28
  ВИДИ КОНВЕРСІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко)
  Authors: В. Г. Заєць
  Number of views: 327
 • 29-35
  СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ОСОБОВИХ ПРОНОМІНАТИВІВ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ОЛЕКСАНДРА ВИСОКОГО
  Authors: О. В. Калашник
  Number of views: 351
 • 36-43
  МІЖФРАЗОВІ ЗВ’ЯЗКИ У НАДФРАЗОВИХ ЄДНОСТЯХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
  Authors: І. М. Кочан
  Number of views: 561
 • 44-51
  ПРАГМАТИЧНІ ТИПИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі сучасної української художньої прози)
  Authors: О. О. Лелюк
  Number of views: 341
 • 52-57
  МОРФОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ІМЕННИКІВ: ПОГЛЯДИ ДОСЛІДНИКІВ
  Authors: Т. Ю. Мороз
  Number of views: 372
 • 58-64
  ПОРОДЖУВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ І СИСТЕМНІ ВИЯВИ ПРІЗВИСЬК ДИТЯЧОГО ТОВАРИСТВА
  Authors: А. М. Нелюба
  Number of views: 359
 • 65-71
  ІННОВАТИВНІ СУБСТАНТИВИ З АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЯК ВИЯВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ МОВИ
  Authors: О. А. Олексенко
  Number of views: 350
 • 72-77
  СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ МЕТИ І ПРИЧИНИ ЯК РІЗНОВИДИ РЕЧЕНЬ РОЗЧЛЕНОВАНОГО ТИПУ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗУМОВЛЕНОСТІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі романів Бориса Харчука «На майдані», «Межі і безмежжя»)
  Authors: Н. О. Свистун
  Number of views: 416
 • 78-84
  ПОЕТИКА ВІРШОВОГО ТЕКСТУ В ГРАМАТИЧНОМУ ВИМІРІ
  Authors: О. О. Скоробогатова
  Number of views: 362
 • 85-91
  ІННОВАЦІЙНІ ДЕРИВАТИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЖАРГОНАХ
  Authors: Я. С. Старченко
  Number of views: 375
 • 92-98
  ЗНАЧЕННЄВИЙ СИНКРЕТИЗМ ОБ’ЄКТНО-АТРИБУТИВНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
  Authors: Л. В. Шитик
  Number of views: 364
 • 99-105
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ БАГАТОЗНАЧНИХ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ (на матеріалі сучасної української прози)
  Authors: О. П. Штонь
  Number of views: 455
 • 106-111
  ІНВАРІАНТНИЙ ХАРАКТЕР СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕНЬ УЗАГАЛЬНЕНОГО ЗМІСТУ
  Authors: Т. В. Юрчишин
  Number of views: 365
 • 112-118
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ «БІЛИЙ», «ЧОРНИЙ» ТА «ЧЕРВОНИЙ» У ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНСЬКИХ НЕОКЛАСИКІВ (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филипповича)
  Authors: Л. І. Дужа
  Number of views: 476
 • 119-128
  НЕОСЕМАНТИЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Authors: А. А. Ковтун
  Number of views: 433
 • 129-135
  МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЙНО-ДИКТУМНОЇ МОТИВАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІДІМЕННИКОВИХ ДІЄСЛІВ: ЕКВОНІМІЧНИЙ РІЗНОВИД У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ
  Authors: Г. В. Кочерга
  Number of views: 416
 • 136-143
  КАТЕГОРІЯ ВИЗНАЧЕНОСТІ / НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: В. М. Лабетова
  Number of views: 326
 • 144-149
  ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ТРОПІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОСЛИН У МОВІ ТВОРУ УЛЯНИ КРАВЧЕНКО «ХРИЗАНТЕМИ»
  Authors: О. О. Литвин
  Number of views: 299
 • 150-155
  ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ПОРТРЕТІВ ПЕРСОНАЖІВ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ТРИПТИХУ «ХРЕСНА ПРОЩА» Р. ІВАНИЧУКА: ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ
  Authors: К. В. Писаренко
  Number of views: 418
 • 156-162
  народження: КОНЦЕПТ-АРХЕТИП МІКРОКОНЦЕПТОСФЕРИ СВЯТКИ
  Authors: Н. В. Плотнікова
  Number of views: 349
 • 163-169
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СИНТАКСИЧНИЙ СПОСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ АМЕРИКА
  Authors: М. Д. Химинець
  Number of views: 373
 • 170-182
  КОНЦЕПТ «БОГ» У ТЕКСТІ НОВОГО ЗАВІТУ
  Authors: Л. Л. Шевченко
  Number of views: 394
 • 183-188
  Структура концепту ВЛАДА (на матеріалі публіцистичних текстів)
  Authors: М. О. Штуцберг
  Number of views: 471
 • 189-196
  УКРАЇНСЬКА МОВА В ГАЛИЦЬКИХ НАРОДНИХ ШКОЛАХ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
  Authors: Б. М. Сокіл
  Number of views: 376
 • 197-205
  ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ. ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
  Authors: І. В. Козаченко
  Number of views: 484

Number 41, 2016

 • 3-9
  ТИПОЛОГІЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ РЕЛІГІЙНИХ ІМЕН (на матеріалі творів сучасних українських письменників)
  Authors: А. А. Берестова
  Number of views: 406
 • 10-16
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ Й СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКИ КАРТЯРСТВА В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Л. І. Бобчинець
  Number of views: 446
 • 17-25
  Особливості апелятивних номінацій сучасного українського розмовного дискурсу (на матеріалі серіалу «Одного разу під Полтавою»)
  Authors: І. О. Бойко
  Number of views: 359
 • 26-33
  ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАМИНАНТЫ С СЕРИЙНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ (на материале немецкого и русского языков)
  Authors: А.Г. Голодов
  Number of views: 327
 • 34-39
  MAIN TYPES OF INFORMAL PLACE NAMES IN THE USA: A MOTIVATIONAL PERSPECTIVE
  Authors: O. V. Zosimova
  Number of views: 408
 • 40-47
  Неологічна лексика як система
  Authors: В. В. Максимчук
  Number of views: 425
 • 48-56
  До питання про структуру і семантику назв рослин у болгарських говірках Одещини
  Authors: О. В. Малаш
  Number of views: 430
 • 57-66
  ГІПОНІМІЯ ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ
  Authors: Т. В. Михайлова
  Number of views: 341
 • 67-73
  ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНІЗМІВ У ЩОДЕННИКУ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
  Authors: Г. Я. Намачинська
  Number of views: 431
 • 74-84
  СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЖАРГОНІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: О. А. Стишов
  Number of views: 475
 • 85-91
  ФОНІКА Й ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ МАЙКА ЙОГАНСЕНА
  Authors: О.С. Черемська, О.В. Масло
  Number of views: 362
 • 92-100
  Лінгвістичний стан іспанських МОВНИХ ОДИНИЦЬ та його параметризація В лексикографічній базі даних
  Authors: Є. В. Купріянов
  Number of views: 464
 • 101-109
  БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ – КОНСТИТУЕНТЫ «ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ» СМЫСЛОВ И ЗНАЧЕНИЙ
  Authors: Д. П. Амичба
  Number of views: 460
 • 110-116
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАРАДИГМИ ОБМАНУ У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХVІ–ХVІІІ СТ.
  Authors: В. В. Денисюк
  Number of views: 426
 • 117-122
  ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАМОЖНОСТІ
  Authors: Т. М. Князь
  Number of views: 477
 • 123-127
  МЕТОДИКИ ВІДБОРУ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО МІНІМУМУ
  Authors: Г. Т. Кузь
  Number of views: 391
 • 128-134
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЗІ СЛОВАМИ-КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РЕАЛІЙ ПОМИРАННя й ПОХОВАННя ЛЮДИНИ
  Authors: О. В. Омельяненко
  Number of views: 339
 • 135-138
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕПТОНІМІВ ТА ЇХ ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ
  Authors: А. С. Решетова
  Number of views: 308
 • 139-144
  РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОНТРАСТА В БЕЛОРУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
  Authors: А. А. Станкевич
  Number of views: 375
 • 145-149
  Семантичні особливості компаративних фразем у романі Мирослава Дочинця «Горянин»
  Authors: М. Ю. Яцьків
  Number of views: 458
 • 150-154
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ
  Authors: Ю. В. Бугаєвська
  Number of views: 386
 • 155-160
  ТРАНСТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
  Authors: М. І. Вус
  Number of views: 491
 • 161-167
  МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ ГЕМ- (ГЕМ(О)-, ГЕМАТ(О)-) ТА КРОВ(О)- У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
  Authors: Г. О. Германович
  Number of views: 592
 • 168-172
  МІЖГАЛУЗЕВІ ТЕРМІНИ В ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ СФЕРИ КІНО
  Authors: О. В. Ісаєнко
  Number of views: 566
 • 173-176
  НАЦІОНАЛЬНА ФАХОВА МОВА В ЦАРИНІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «АВТО І ШЛЯХИ»
  Authors: Н. П. Книшенко
  Number of views: 377
 • 177-181
  ЗВ’ЯЗОК ТЕРМІНА І ПОНЯТТЯ (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми)
  Authors: Н. В. Нікуліна
  Number of views: 356
 • 182-188
  ТИПОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі англійської та української мов)
  Authors: Д. М. Добровольська
  Number of views: 698


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us