Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

NPunto
NATURAL SCIENCE EDUCATION IN A COMPREHENSIVE SCHOOL
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Vietnam Journal of Science, Technology and EngineeringRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
720
YesterdayYesterday
1550
This weekThis week
9051
Last WeekLast week
9624
This monthThis month
43029
Last monthLast month
49411
All daysAll days
5527419

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

Number 22, 2019

 • 737-766
  15 Temmuz’a Giden Süreçte Türk Demokrasisinde Sivil Asker İlişkileri / Civil-Military Relations in Turkish Democracy in the Period Leading to the July 15th
  Authors: Önder A. Afşar
  Number of views: 279
 • 767-783
  Yapay Zekâ Olgusunun Güncel Sanat Çalışmalarındaki Açılımları / Reflections of Artificial Intelligence in Contemporary Artworks
  Authors: Selçuk Artut
  Number of views: 309
 • 785-808
  İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin Ekonometrik Analizi / Econometric Analysis of Internal Migration Movements towards İstanbul
  Authors: Hamdi Emeç / Şenay Üçdoğruk Birecikli / Burcu Kümbül Güler
  Number of views: 307
 • 809-830
  Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi / The Impact of Nationalist Movements on Turkey and Iran Contemporary Architectural Evolution
  Authors: Navid Khaleghimoghaddam
  Number of views: 281
 • 831-851
  Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Fesin Yansıması Bağlamında Antepli Aynî’nin Divanında Fes / Antepli Ayni’s Poems in the Context of Reflection of Turkish Socio-Cultural Life
  Authors: Nurgül Özcan
  Number of views: 476
 • 853-864
  İkinci Cins’te Simone De Beauvoir’ın Giyinme ve Süslenme Üzerine Çözümlemesi / Simone de Beauvoir’s Analysis of Dressing up and Adornment in The Second Sex
  Authors: Deniz Soysal
  Number of views: 291
 • 865-881
  Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak / An Evaluation of Female Heroes in Kuyucaklı Yusuf with Psycho-Social Aspects in the Context of Gender Roles
  Authors: Aziz Şeker
  Number of views: 445
 • 883-902
  Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler için Yeni Stratejiler / Social Media, Local Governments and Participatory Management: New Strategies for Local Governments in Information Era
  Authors: Ali Yeşildal
  Number of views: 287

Number 21, 2019

 • 395-411
  Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın / Women in Turkish Culture and Tradition of State
  Authors: Hasan Acar
  Number of views: 1099
 • 413-430
  Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi / The Origin of Nationalism: Ethnicity, Nation and Nation Relations
  Authors: Abdulvahap Akıncı
  Number of views: 1074
 • 431-451
  Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması / The Effect of the Effective Communication on Patient Safety Culture and the Intermediary Role of the Internal Intrapreneurship: A Private Hospital Practice
  Authors: Ali Arslanoğlu
  Number of views: 350
 • 453-475
  Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım / Rights Based Approach to Poverty
  Authors: Hicran Atatanır / Kasım Karataş
  Number of views: 621
 • 477-492
  12 Temmuz Beyannamesinin Gölgesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Yurt Gezileri / President Ismet Inönü’s Nationwide Tours in the Shadow of the July 12 Declaration
  Authors: Ahmet Emre Ateş / Onur Gökçeler
  Number of views: 386
 • 493-523
  İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma / Job Stress and Positive Psychological Capital on Burnout: A Research in the Banking Sector
  Authors: Ebru Beyza Bayarçelik / Burçak Vatansever Durmaz / Nilay Gürler
  Number of views: 402
 • 525-542
  Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / The Investigation of Science and Classroom Teacher Candidates Attitudes to Sustainable Environment
  Authors: Hicret Çimen / Semra Benzer
  Number of views: 398
 • 543-551
  Amfitiyatro, Panoptikon ve Görme Rejimleri / Amphitheater, Panopticon and Vision Regimes
  Authors: Tuba Kancı
  Number of views: 339
 • 553-572
  Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama / An Application on Multi-Store Marketing System in Antalya Province
  Authors: Davut Karaman
  Number of views: 505
 • 573-595
  Kamusal Alanın Kavramsal Sınırları / Conceptual Limits of Public Sphere
  Authors: Mustafa Ali Minarlı
  Number of views: 654
 • 633-671
  Gramsci’nin Hegemonya Kuramı Bağlamında Nükleer Karşıtı Hareketin Milliyet Gazetesindeki Temsiliyeti (11 Ocak 1999-25 Temmuz 2000) / In the context of Gramsci’s Theory of Hegemony the Representation of anti Nuclear Movement in Milliyet Daily (January 11, 1999-July 25, 2000)
  Authors: Mehmet Özçağlayan / Filiz Yavuz Çakıcı
  Number of views: 355
 • 673-690
  1742-1754 Yıllarında Vergi Tahsilatındaki Usulsüzlüklere Dair Bazı Tespit, Teşhis ve Tahliller: Diyarbakır Vilayeti Örneği / Tax Irregularities in Diyarbekir Province (1742-1752): Some New Findings and Analysis Between 1742 and 1752 Diyarbakır Province Case
  Authors: İbrahim Özgül
  Number of views: 388
 • 691-712
  Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği / Music and Politics: Interactional Cooperation of Emotion and Thought
  Authors: İrfan Paçacı
  Number of views: 419
 • 713-724
  Hukuk Felsefesine Neden İhtiyacımız Var? / Why We Need the Philosophy Of Law?
  Authors: Murat Satıcı
  Number of views: 482

Number 20, 2019

 • 131-144
  II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi / The Evolution of Populism from the Second Constitutional Period to the Early Republican Era
  Authors: Erkan Doğan
  Number of views: 324
 • 145-164
  Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri ve Askeri Darbelerin İdeolojik Kökenleri / Relation between Army and Politics in Turkey and Ideological Origins of Military Coups
  Authors: Mehmet Zeki Duman
  Number of views: 902
 • 165-183
  Kadın Rollerinin Televizyon Dizilerinde Yer Alma Biçimlerine İlişkin Bir Karşılaştırma: Paramparça ve Medcezir Örneği / A Comparison of Female Roles in TV Series: The Cases of the “Paramparça” and “Medcezir” Series
  Authors: Ebru Ağaoğlu Ercan, Nagihan Çakar Bikiç
  Number of views: 1074
 • 185-204
  Kadın Hakları ve Algısının İdeolojik Örüntüsü: KADEM Örneği / The Ideological Surroundings of Women’s Rights and Perception: The Case of KADEM
  Authors: Ekmel Geçer, Esra Kıymaz
  Number of views: 354
 • 205-218
  İş Becerikliliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: “İşe İlişkin Değişiklikler, Memnuniyeti Artırabilir mi?” / The Relationship between Job Crafting and Job Satisfaction: “Can Changes in Work Increase Satisfaction?”
  Authors: Gökhan Kerse
  Number of views: 422
 • 219-238
  Eğitimde Postmodern Durum: Yapılandırmacılık / Postmodern Situation in Education: Constructivism
  Authors: Ahmet Kesici
  Number of views: 480
 • 239-262
  Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma / Self-Respect and Organ Donation Attitude Relationship: A Research on University Students
  Authors: Harun Kırılmaz, Pelinsu Buket Güler
  Number of views: 417
 • 263-288
  Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi / Reading Turkey Politics on Values: May 14, 1950 Elections
  Authors: Aynur Köse, Mustafa Yılmaz
  Number of views: 310
 • 289-306
  16. Yüzyıl Osmanlı Kitap Sanatlarında Farklı Bir Uygulama: Şâh u Gedâ Mesnevisinin Çiçek Baskılı Kâğıtları / A Different Practice in 16th Century Ottoman Book Arts: Flower Print Papers of Şâh u Gedâ Mathnawi
  Authors: Savaş Maraşlı
  Number of views: 426
 • 307-323
  İslamî Devrim Nedir?: 1979 İran Örneği / What is Islamic Revolution?: The Case of Iran (1979)
  Authors: Mehmet Talha Paşaoğlu
  Number of views: 1100
 • 325-336
  J. S. Bach’ın Çello Süitlerine İlişkin Bir Literatür İncelemesi / A Literature Review of J. S. Bach’s Cello Suites
  Authors: Evin Erden Topoğlu
  Number of views: 520
 • 337-350
  Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları / The Absolute and Relative Crimes of Terrorism according to the Turkish Counter Terrorism Law
  Authors: Faruk Y. Turinay
  Number of views: 437
 • 351-379
  Gelişmiş Batı Demokrasilerinde Sivil-Asker İlişkilerine Dair Farklı Çözümler / Different Solutions for Civil-Military Relations in Advanced Western Democracies
  Authors: Mutlu Yıldırım
  Number of views: 357

Number 19, 2019

 • 9-31
  Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı? / Did Ottoman Waqfs have a Juristic Personality?
  Authors: Yakup Akkuş
  Number of views: 476
 • 33-44
  Politik Argümantasyonun Temellendirilmesinde Ortak Kanaatlere Başvurma: Cumhur İttifakı Argümanlarına Yönelik Bir İnceleme / Appealing Endoxa in Justification of Political Argumentation: A Study on the Arguments of People’s Alliance
  Authors: Osman Çalışkan
  Number of views: 309
 • 45-62
  Labour Migration and International Labour Standards: An Assessment in Terms of Labour Market / Emek Göçü ve Uluslararası Çalışma Standartları: Emek Piyasası Açısından Bir Değerlendirme
  Authors: İlknur Karaaslan, Abdulkadir Şenkal
  Number of views: 269
 • 63-77
  Çağdaş Sanat ve Kimlik: Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bir İnceleme / Contemporary Art and Identity: A Review from Grayson Perry Artworks
  Authors: Çiğdem Saç Kavrayan
  Number of views: 622
 • 79-97
  Türk Siyasal Hayatında Danışma Meclisi / The Constituent Assembly in Turkish Political Life
  Authors: Cengiz Sunay
  Number of views: 401
 • 99-118
  A Research towards the Reality of Psychological Capital in Modern Workforce / Modern İşgücünde Psikolojik Sermayenin Realitesine Yönelik Bir Araştırma
  Authors: H. Tezcan Uysal
  Number of views: 325


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us