Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
476
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6215
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
476
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733402

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 99, 2021

 • 11-36
  Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin Onarımları (1884-1915)
  Authors: Mehmet Emin YILMAZ
  Number of views: 337
 • 37-56
  Rumeli Yöresi Otman Baba Süreğindeki Turnalar Semahı: Köşençiftliği ve Türkgücü Yerleşim Yeri Örneği
  Authors: iğdem ABDA- Sertan DEMİR
  Number of views: 201
 • 57-78
  True-To-Form Survey on the Shrine of Idris Baba in Pécs
  Authors: Gergő Máté KOVÁCS- Krisztina FEHÉR
  Number of views: 178
 • 79-104
  Balkan Fethinde Rol Alan Sarı Saltuk ve Seyyid Ali Sultan Hakkındaki Menakıpnamede Yer Alan Efsanevi Motifler Üzerine
  Authors: Fatma YILMAZ
  Number of views: 216
 • 105-128
  Places of Thinking and Self Evaluation: Anatolian Çilehanes
  Authors: Melih KURNALI- Duygu KOCA
  Number of views: 177
 • 129-142
  Alevi-Bektaşi Nevruz Kutlamalarında Melopoetik Hususlar
  Authors: Daimi CENGİZ
  Number of views: 198
 • 143-172
  SALTUKNÂME’DE DİNİ VE MEZHEBİ UNSURLAR
  Authors: Hanifi ŞAHİN- Lokman KILAVUZ
  Number of views: 207
 • 173-202
  Yoksul Derviş’in Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Sevgisi
  Authors: Mehmet SARI
  Number of views: 274
 • 203-244
  (UŞAK) KARACA AHMET SULTAN TÜRBESİ’NDEKİ TAVUS KUŞU MOTİFİ VE TÜRBEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HALK İNANIŞLARI
  Authors: Türkan ACAR
  Number of views: 419
 • 245-266
  Alevi Tarihyazımı Üzerine
  Authors: Eray YILMAZ
  Number of views: 215
 • 267-284
  Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî ve Divan-I Hikmet’te Bulunan Değerler
  Authors: Hafize ER TÜRKÜRESİN
  Number of views: 437
 • 285-298
  Bir Türkmen Babasından Bektaşi Babasına Dönüşümün Hikayesi: Halifet Baba Zaviyesi
  Authors: Ayşe DEĞERLİ
  Number of views: 198
 • 299-316
  Bektaşî Bir Şair Behrî ve Divanında Yer Almayan Şiirleri
  Authors: Ahmet UĞUR
  Number of views: 171
 • 317-340
  Alevi-Bektaşi Kültüründe Kırsal Dini Mimarinin Mekânsal Özellikleri: Seyitgazi Örneği
  Authors: Betül Gelengül EKİMCİ
  Number of views: 190
 • 341-368
  Muhibbân Dergisinin II. Meşrutiyet Dönemi Sosyal Hadiselerine Yaklaşımı
  Authors: Muhammed KALENDEROĞLU
  Number of views: 291
 • 369-390
  Sözlü Kültür Ekseninde Seyyid Derviş Beyaz Ocağı Hakkındaki Menkıbeler
  Authors: Saaddet DAĞ
  Number of views: 290
 • 391-404
  Karahisar-ı Demürlü, Ergülü / Erkulu Baba Zaviyesi
  Authors: Ali KILCI
  Number of views: 225
 • 405-414
  Zâkirin Bir Dünya Derdi: Âşıklık ve Kısas
  Authors: M. Emir İLHAN
  Number of views: 184
 • 415-432
  Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sında Hz. Hüseyin Etrafında Şekillenen Alkışlar ve Keramet İşlevindeki Kargışlar
  Authors: Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sında Hz. Hüseyin Etrafında Şekillenen Alkışlar ve Keramet İşlevindeki Kargışlar
  Number of views: 213

Number 98, 2021

 • 11-40
  Hacı Bektaş Veli’nin Ölüm Tarihi Hakkında
  Authors: M. Fatih KÖKSAL
  Number of views: 626
 • 41-64
  Moğol İstilâsına Dair İki Farklı Aktarım Biçimi: Tarihî Kaynaklar Ve Menakıpnameler
  Authors: Eyyüp YILMAZ
  Number of views: 439
 • 65-76
  An Examinationn of Sufism's Resistance Against The Regime in The Soviet Period (1922-1991)
  Authors: Turganbai ABDRASSILOV- Zhakhangir NURMATOV- Kainar KALDYBAY
  Number of views: 258
 • 77-106
  Hacı Bektaş Dergâhından Himmet Uman ve Mahlas Alan Âşıklarda Hacı Bektaş Sevgisi
  Authors: Mehmet YARDIMCI
  Number of views: 326
 • 107-130
  Emir Ömer Han’ın Sultan II. Mahmud’a Gönderdiği Muhabbetname Mecmuası Hakkında
  Authors: Saidbek BOLTABAYEV
  Number of views: 246
 • 131-150
  Alevilikte Ocak Geleneği ve Ali Bircivan Ocağı
  Authors: Begüm KURT- İlayda ÇAL
  Number of views: 399
 • 151-170
  Milli Kütüphane'de "06 Mil Yz 4573-1" Numarası ile Kayıtlı Mecmua ve Muhtevası
  Authors: Murat DEMİR
  Number of views: 268
 • 171-196
  Müslümanlar Nezdinde Mehdi Tasavvuru: 610-765 Yılları Arasında Köken ve Etkiye Dair Tespitler
  Authors: Metin Ziya KÖSE- Mihriban ARTAN
  Number of views: 331
 • 197-216
  Gaziantep Çepnilerinin Ziyaret Mekânları: Hacı Koreş ve Seydi Koreş Ziyaret Ritüeli ve Uygulamaları
  Authors: İskender KORKMAZ
  Number of views: 332
 • 217-244
  Tekkelerin Kapatılması ve Tasfiye Süreci (1925-1938)
  Authors: Sabit DOKUYAN
  Number of views: 636
 • 245-258
  Sufism and Challenges of Modern and Secular Philosophy: Nasr’s Perspective
  Authors: SeyedAmirHossein ASGHARİ
  Number of views: 326
 • 259-278
  Sufi Gelenekte Keşkül-ü Fukara Kültürü ve Seramik Keşküller Üzerine İkonografik Bir Değerlendirme
  Authors: Güler YILMAZ
  Number of views: 377
 • 281-286
  Haşim Şahin, Dervişler, Fakihler, Gaziler, Erken Osmanlı Döneminde Dinî Zümreler (1300-1400), YKY Yayınları, İstanbul, 2020.
  Authors: Yunus ARİFOĞLU
  Number of views: 248
 • 287-290
  Mehmet Ertan, Aleviliğin Politikleşme Süreci: Kimlik Siyasetinin Kısıtlılıkları ve İmkânları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017.
  Authors: Gözde ORHAN
  Number of views: 229
 • 291-296
  Hamza Aksüt, Aleviler/Türkiye-İran-Irak-Suriye-Bulgaristan Dede Ocaklarının, Toplulukların ve Yerleşimlerin Tarihi, Yurt Yayınları, Ankara, 2012.
  Authors: Hüseyin ERDOĞAN
  Number of views: 213

Number 97, 2021

 • Nuran ÖZE- Filiz SOYER
  Sosyal Ağlarda Kimliğin Sosyo-Kültürel İnşasında Sivil Toplum Kuruluşları: Kuzey Kıbrıs Alevi Dernekleri
  Authors: 47-66
  Number of views: 235
 • 11-28
  Safevîler Döneminde Sema (Semah) (Kronikler, Seyahatnâmeler ve Minyatürlerde)
  Authors: İlgar BAHARLU
  Number of views: 433
 • 29-46
  Kuzey Makedonya-Kanatlar Köyünde Anlatılan Evliya Menkıbeleri
  Authors: Satı KUMARTAŞLIOĞLU
  Number of views: 369
 • 67-82
  Folklorlaşan Hz. Hüseyin ve Kerbela Olayı
  Authors: Fuzuli BAYAT
  Number of views: 334
 • 83-94
  Dört Kapı Kavramının Kaynakları
  Authors: Ali Rıza ÖZDEMİR
  Number of views: 328
 • 95-110
  Göroğlu Destanında Mistik ve Hami Yardımcılar: Hazreti Ali, Kalenderler, Erenler, Aksakallar
  Authors: Naile ASKER
  Number of views: 314
 • 111-122
  Aşıklık Geleneğinin Oluşumunda Batıni Tekkelerin Önemi
  Authors: Caner IŞIK
  Number of views: 391
 • 123-150
  Alevilik Öğretisi Açısından Önemli Bir Eser: Fetvaname Risalesi
  Authors: Caner IŞIK
  Number of views: 258
 • 151-164
  Konak Romanındaki Börk ve Kılıç Etrafında Ahiliğin İzleri
  Authors: Derya KILIÇKAYA
  Number of views: 279
 • 165-176
  Alevi İnanç Sisteminde Bir Mikro Merkez Olarak "Dar" Kavramının Etrafında Oluşan Anlam Alanı ve Ritüel Evreni
  Authors: Didem Gülçin ERDEM
  Number of views: 333
 • 177-188
  Alevilik ve Bektaşilik'te "Nur" ve "Mişkât" Kavramlarının Nur Suresi 35. Ayeti Bağlamında İzahı ve Bir İbadet Formuna Bürünmesi
  Authors: Ramazan SÖNMEZ
  Number of views: 367
 • 189-210
  Alevi ve Bektaşi İnancında Müzik Aktarımında Kadının Rolü: Bursa-Şehitler Köyü Örneği
  Authors: Ersen VARLI, Turgay YILDIRIM
  Number of views: 269

Number 100, 2021

 • 11-24
  Göçebelikten Yerleşikliğe Geçerken Tahtacılar
  Authors: Nüket ESEN
  Number of views: 137
 • 25-38
  SPECIFIC FEATURES OF BLAGAJ TEKKE
  Authors: Naida ADEMOVİC
  Number of views: 625
 • 39-76
  Farklı Dönemlerden Örneklerle Mısır'daki Tarikat Yapılarının Gelişmesi
  Authors: Ahmet Ali BAYHAN
  Number of views: 263
 • 77-96
  Âşık Dâimi’nin Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım
  Authors: Canser KARDAŞ
  Number of views: 370
 • 97-122
  Klasik Şiirde Sinesini Dağlayan Âşık Zümresi “Abdallar”
  Authors: Erdem SEVİMLİ
  Number of views: 167
 • 123-146
  Tevfik Otman Baba Mecmuası Örneğinde Alevî-Bektaşî Kültüründe Yunus Emre
  Authors: Halil İbrahim ŞAHİN
  Number of views: 155
 • 147-158
  Ehl-İ Haklar’da Yediler
  Authors: İbrahim KARACA
  Number of views: 184
 • 159-158
  Osmanlı Devletinde Devlet-Tarikat İlişkileri Bağlamında Meclis-i Meşayih
  Authors: İsmail KAYA
  Number of views: 269
 • 181-210
  Arnavutluk’un Ergiri (Gjırokaster) İlindeki Tekkeler
  Authors: Enes KAVALÇALAN
  Number of views: 187
 • 211-234
  Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel İlişkileri Bağlamında Hurûfîlik ve Bektâşîlik
  Authors: Bilal DEDEYEV
  Number of views: 128
 • 235-252
  Şeyh Safiyyüddin-İ Erdebilî’nin Etnik Kökeni ve İnancı Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Authors: Ali Rıza ÖZDEMİR
  Number of views: 350
 • 253-270
  Hil’at-Nâme-i Hasan-Hüseyin: Peygamber Torunlarının Katline Dair Bir Kehanet Anlatısı
  Authors: Özkan DAŞDEMİR
  Number of views: 206
 • 271-296
  Alevi-Bektaşilikte Tanrı Algısının Sosyolojik Boyutları
  Authors: Özcan GÜNGÖR
  Number of views: 157
 • 297-326
  Doğu Karadeniz Camilerindeki Tasavvufi Tasvirler
  Authors: Muhammet ARSLAN
  Number of views: 146
 • 327-346
  Yesevilikteki Cehri Zikrin Koşul Ve Kuralları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Authors: Omir TUYAKBAYEV, Talgat ZHOLDASSULY
  Number of views: 166
 • 347-324
  Bir Halk Ressamının İzinde Satılmış Köyü Camii Duvar Resimleri
  Authors: Cengiz GÜRBIYIK
  Number of views: 211
 • 375-396
  Seher Abdal’ın Manzum Bir Velayetnamesi: Velâyet-nâme-i Alî (Kerrema’llâhü Vechehû) Pür-Sûhten-i Cebrâ’îl Aleyhi’s-selâm
  Authors: Meriç HARMANCI
  Number of views: 188
 • 397-426
  Tarikat Kültüründen Bir Kesit: Osmanlı Mimari Süslemesinde Karpuz Ve Karpuz-Bıçak Tasvirleri
  Authors: Semiha ALTIER
  Number of views: 289
 • 427-460
  Eskişehir Seyyit Battal Gazi Dergâhı Şeyhi Şükrü (Şükrü Arıkaya) Baba’nın Hayatı Eserleri ve Yunanlılara Esir Düşmesi: Hatırat-I Şükrü
  Authors: Ahmet TAŞĞIN, Hakkı TAŞĞIN, Ergin JABLE, Esin HÜDAVERDİ
  Number of views: 177
 • 461-484
  Bingöl’de “Cemevi İçin Arsa Tahsis Edildi” Haberine Yapılan Yorumların Sembolik Etkileşimcilik Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Mehmet YAZICI
  Number of views: 113
 • 485-514
  Tasavvuf Düşüncesinde Servi Ağacı ve Türk-İslam Sanatındaki Yansımaları
  Authors: Yusuf ÇETİN, Bahar YAYIK
  Number of views: 179
 • 515-536
  nanç-Mekân İlişkisi Bağlamında Cemevlerinin Korunması: Malatya Arapgir Onar Köyü Cemevleri
  Authors: Tuba Nur OLĞUN, Nihal Arda AKYILDIZ
  Number of views: 196
 • 537-560
  Devletle İlişkileri Etrafında Bektaşilik: Doğuşu, Dönüşümü Ve Krizi
  Authors: Alaattin AKÖZ, Hilmi Bahadır AKIN
  Number of views: 129
 • 561-580
  Dedelik Hizmetinin Performans Teori Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Bahar ODABAŞI YILMAZ, Caner IŞIK
  Number of views: 140
 • 581-620
  Meşhed’de Bektaşi Tekkesi: Bektaşiliğin İmam Rıza ve Türbesiyle Olan Bağlantıları Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Reza NAGHDİ
  Number of views: 119
 • 621-654
  Tarikat Eşyalarında Süsleme Ve Sembolizm Üzerine Bir Deneme
  Authors: Elif CEYLAN EROL
  Number of views: 250
 • 657-660
  Hazine-i Deliorman’dan Altın Sayfalar: Mümin Ersoy Koleksiyonu
  Authors: Hakkı TAŞĞIN
  Number of views: 128


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us