Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Animal Research International
Journal of Acute Disease
The Greek e-journal of Perioperative Medicine
The Indonesian Biomedical JournalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
599
YesterdayYesterday
1642
This weekThis week
6338
Last WeekLast week
9403
This monthThis month
599
Last monthLast month
42890
All daysAll days
5733525

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 88, 2018

 • 11-34
  SÂDIK VİCDÂNÎ’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: HURÛFÎLİK VE BEKTÂŞİLİK NE İDİLER VE NASIL KAYNAŞTILAR
  Authors: İsmail GÜLEÇ
  Number of views: 785
 • 35-57
  ŞAİR HÜSEYNÎ VE MESNEVİSİ: MANZUM RİSÂLE-İ PENC-İ ÂL-İ ABÂ
  Authors: Bünyamin TAN
  Number of views: 717
 • 59-84
  CEMEVİ: ÂDÂB VE ERKÂNIN İCRÂ EDİLDİĞİ MEKÂN [CEMEVI: PLACE WHERE MANNERS AND CEREMONIES ARE PERFORMED]
  Authors: Cenksu ÜÇER
  Number of views: 662
 • 85-95
  DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE GEÇEN “ALEVİ ŞEHRİ” ÜZERİNE BİR İNCELEME [AN INVESTIGATION ON “ALEVI CITY” WHICH TAKES PLACE IN DIVANU LUGATI’T TURK]
  Authors: Özlem DEMİREL DÖNMEZ
  Number of views: 997
 • 97-109
  HACI BEKTAŞ-I VELİ ÖĞRETİSİNDE AKLIN VE İLMİN YERİ [THE PLACE OF REASON AND WISDOM IN DOCTRINE OF HACI BEKTAŞ-I VELI]
  Authors: İbrahim GÜL
  Number of views: 854
 • 111-122
  PİR SULTAN ABDAL’IN ŞİİRLERİNDE TURNA MOTİFİ TURNA MOTION IN PIR SULTAN ABDAL
  Authors: Fatma PINAR KUZU
  Number of views: 1534
 • 123-134
  TÜRK KÜLTÜRÜNDE LOKMAN HEKİM* LOKMAN HEKIM IN TURKISH CULTURE
  Authors: Elif GÜLTEKİN
  Number of views: 1136
 • 135-144
  GİRESUN’DA TÜRK İSKÂNINA BİR ÖRNEK: ZAVİYE AN EXAMPLE OF TURKISH SETTLEMENT IN GIRESUN: ZAWIYA
  Authors: Mehmet ÖZMENLİ and Nazım KURUCA
  Number of views: 816
 • 145-154
  MANAS DESTANI’NDA İSLAMİYETLE İLİŞKİLİ URANLAR / SAVAŞ NARALARI BATTLE CRYS RELATED WITH ISLAM IN THE MANAS EPIC
  Authors: Nurdin USEEV
  Number of views: 647
 • 155-186
  HABİBZÂDE RODOSLU AHMET KEMAL’İN (1889-1966) CEM SULTAN HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR TİYATRO ESERİ [AN UNKNOWN THEATER WORK ABOUT SULTAN CEM BY HABİBZÂDE RODOSLU AHMET KEMAL (1889-1966)]
  Authors: Ayşe CAMKARA ERGİNER
  Number of views: 715
 • 187-199
  KAŞGARLI MAHMUT’UN DİVANU LÜGATİ’T-TÜRK ADLI ESERİNDE YER ALAN ÖLÇÜ BİRİMLERİ UNITIES OF MEASUREMENT IN KAŞGARLI MAHMUTS DIVANU LUGATI’T-TURK
  Authors: Yermukhamet MARALBEK and Muhammet KOÇAK
  Number of views: 985
 • 203-208
  ALEVÎ-BEKTAŞÎ İNANCINA DAİR İKİ VELÂYET-NÂME* TWO VELAYETNAMES ABOUT THE ALEVI-BEKTASHI BELIE
  Authors: Mevlüt İLHAN
  Number of views: 471

Number 87, 2018

 • 9-22
  TABERSÎ TEFSİRİNDE HZ. ALİ’YE NİSBET EDİLEN KIRAATLERİN İNCELENMESİ
  Authors: Nesrişah SAYLAN
  Number of views: 712
 • 23-48
  DEVİRSEL İBADET MODELLERİ OLARAK SEMAH- SEMÂ UYGULAMALARININ TARİHSEL KÖKENLERİ [THE HISTORICAL ROOTS OF SEMAH PRACTICES AS MODELS OF CYCLIC WORSHIP]
  Authors: Cenk GÜRAY
  Number of views: 582
 • 49-71
  TEZKİRE-İ ŞEYH SAFÎ’YE GÖRE ERDEBİL TEKKESİ’NDE SEMAH [SEMAH IN ARDABIL DARVISH LODGE ACCORDING TO TEZKIRE-I SHEIKH SAFI ]
  Authors: Feyza TOKAT
  Number of views: 890
 • 73-87
  MEMLÛKLERDE DÖRT MEZHEP BAŞKADILIKLARININ KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ THE ESTABLISHMENT OF FOUR JUDGESHIPS IN THE MAMLUKS AND ITS FUNCTIONING
  Authors: Burak Gani EROL
  Number of views: 1048
 • 89-102
  AKKOYUNLU SARAYINDA MANEVİ VE İDARİ GÜÇ: DERVİŞLER SPIRITUAL AND ADMINISTRATIVE POWER IN AQ-QOYUNLU PALACE: DERVISHES
  Authors: Ayşe ATICI ARAYANCAN
  Number of views: 818
 • 103-151
  KARADENİZ BÖLGESİNDE 18. YÜZYIL ERKEK MEZAR TAŞLARI 18TH CENTURY MALE GRAVESTONES IN THE BLACK SEA REGION
  Authors: Halit ÇAL
  Number of views: 1107
 • 153-182
  ŞEYH ŞABÂN-I VELÎ VAKIF MÜZESİ VAKIF ŞAMDANLARI FOUNDATION CANDLESTICKS IN ŞEYH ŞABAN-I VELI FOUNDATION MUSEUM
  Authors: Lütfiye GÖKTAŞ KAYA and Ebubekir Sıddık ATA
  Number of views: 736
 • 183-194
  III. AHMET DÖNEMİ’NDE PİREVİ HACI BEKTAŞ VELİ TEKKESİ PIREVI HACI BEKTAŞ VELI DERVISH LODGE IN THE PERIOD OF AHMET III
  Authors: Aziz ALTI
  Number of views: 541
 • 195-217
  ONDOKUZUNCU YÜZYILA AİT BİR KIYAFET ALBÜMÜ A CLOTHING ALBUM FROM THE NINETEENTH CENTURY
  Authors: Ökkeş Hakan ÇETİN
  Number of views: 1482
 • 219-236
  EHL-İ BEYT’İN GİZEMLİ MİRASI CİFİR VE TÜRKÇE CİFİR METİNLERİNDEN ÖRNEKLER EHL-I BEYT’S MYSTERIOUS HERITAGE CIFIR AND EXAMPLES FROM TURKISH CIFIR TEXTS
  Authors: Özer ŞENÖDEYİCİ
  Number of views: 6746

Number 86, 2018

 • 9-20
  ZÜLFİKAR: EFSANEVİ BİR KILICIN TARİHİ SERÜVENİ
  Authors: Hüseyin GÜNEŞ
  Number of views: 4492
 • 21-44
  HALVETİYYE GELENEĞİNDE ETVÂR-I SEBA/NEFSİN MERTEBELERİ
  Authors: İsa ÇELİK and Birol YILDIRIM
  Number of views: 5287
 • 45-59
  NUSAYRÎLİKTEKİ AMCALIK GELENEĞİNİN YORUMLANMASI [THE INTERPRETATION OF UNCLE CUSTOM IN NUSAYRISM]
  Authors: Gökçen Çatlı Özen
  Number of views: 1797
 • 61-82
  IRAK TÜRKMENLERİ ARASINDA MUHARREM AYI RİTÜELLERİ ÇERÇEVESİNDE OLUŞAN SÖZLÜ HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ VE BU ÜRÜNLERİN GELENEKSEL ANLATICILARI [PRODUCTIONS AND NARRATORS OF ORAL FOLK POETRY ABOUT MONTH OF MUHARRAM RITUALS AMONG IRAQI TURKMEN]
  Authors: Necdet Yaşar Bayatlı
  Number of views: 679
 • 83-93
  SÜNNİ MUTASAVVIFLARDA HZ. ALİ VE EHL-İ BEYT ALGISI: EŞREFOĞLU RUMİ ÖRNEĞİ [THE PERCEPTION OF SUNNI SUFIS ON HZ. ALI AND AHL AL-BAYT: ESHREFOGHLU RUMI’S SAMPLE]
  Authors: Ahmet Özkan
  Number of views: 1682
 • 95-110
  TÜRK HALK DİNDARLIĞI VE EVLİYA İNANCI: SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM [TURKISH FOLK RELIGION AND SAINT BELIEF: A SOCIOLOGICAL APPROACH]
  Authors: Muammer Ak
  Number of views: 1050
 • 111-132
  YEDİ SAYISININ KÜLTÜREL ARKAPLANI ÇERÇEVESİNDE GARÎBNÂME MESNEVİSİ’NİN YEDİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME [A REVIEW OF THE 7TH CHAPTER OF THE MESNEVI GARÎBNÂME WITHIN THE SCOPE OF THE CULTURAL BACKGROUND OF NUMBER SEVEN]
  Authors: Sevda Önal Kılıç
  Number of views: 1184
 • 133-152
  P. J. PIGURE’ÜN GRAMMATİK DER TÜRKİSCHOSMANİSCHEN UMGANGSSPRACHE ADLI ESERİNDEKİ TÜRK ATASÖZLERİ [TURKISH PROVERBS IN THE GRAMMATIK DER TURKISCHOSMANISCHEN UMGANGSSPRACHE OF P.J. PIQURE]
  Authors: Beytullah Bekar
  Number of views: 683
 • 153-168
  BALKANLAR’DA MERKEZİ BİR TEKKE: HARABATİ BABA BEKTAŞİ TEKKESİ [A CENTRAL TEKKE IN BALKANS: HARABATİ BABA BEKTASHI TEKKE]
  Authors: Erdal Aksoy
  Number of views: 1179
 • 169-185
  LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF GUEST HOSTING TRADITIONS OF KAZAKH AND TURKISH PEOPLE
  Authors: Zubaida SHADKAM and Yktiyar PALTORE
  Number of views: 525

Number 85, 2018

 • 9-41
  MANSUR BABA HAZİRESİ’NDEKİ SON OSMANLICA BEKTAŞİ MEZAR TAŞLARI [LAST OTTOMAN TOMBSTONES BELONG TO BEKTASHIES IN MANSUR BABA GRAVEYARD]
  Authors: H. Dursun GÜMÜŞOĞLU
  Number of views: 1384
 • 43-62
  ALEVİ/BEKTAŞİ GELENEĞİNDE DEDELİK KURUMU “SİVAS KANGAL TÜRKMEN ALEVİLERİ ÖRNEĞİ” [THE INSTUTION OF DEDE IN ALEVI/BEKTASHI TRADITION: SAMPLE OF TURKOMAN ALEVIS IN KANGAL, SIVAS]
  Authors: Hasan COŞKUN
  Number of views: 2335
 • 63-70
  SEMAHLARIN YAŞATTIĞI VE YANSITTIĞI DEĞERLER [SEMAH GROUPS’ SUSTENANCE AND REFLECTION VALUES]
  Authors: Salahaddin BEKKİ
  Number of views: 852
 • 71-85
  HZ. ALİ CENKNÂMELERİ VE BİR METİN: “ESED İLE ŞÂH-I MERDÂN CENGİ” [BATTLE TALES OF HZ. ALI AND A TEXT: “BATTLE OF ESED AND SHAH MERDAN”]
  Authors: Reyhan Gökben SALUK
  Number of views: 2685
 • 87-103
  DİASPORA İÇİNDE DİASPORA: ALMANYA ALEVİLERİ [DIASPORA WITHIN DIASPORA: GERMAN ALEVIS]
  Authors: Erdal AKSOY and Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ
  Number of views: 791
 • 103-125
  TOKAT ŞEYH PİR HAVEND ZAVİYESİ VAKFI (1453-1839) VE ÇÖREĞİBÜYÜK KÖYÜ TÜRBESİ [THE WAQF OF SHEIKH PIR HAVEND’S DERVISH LODGE IN TOKAT (1453-1839) AND THE TOMB OF COREGIBUYUK VILLAGE]
  Authors: Ali AÇIKEL
  Number of views: 790
 • 127-159
  BİR BEKTAŞİ ŞAİR RÂŞİD HAKKINDA BAZI TESPİTLER VE DÎVÂNÇESİ [SOME ASSESSMENTS ABOUT A BEKTASHI POET RASHID AND HIS DIWANCHA]
  Authors: Adnan OKTAY
  Number of views: 922
 • 161-181
  TEKKE HAYATINDA ÜÇ MUKTEDİR FİGÜR: SANCAK, ALEM VE TUĞ [THREE POWERFUL FIGURES IN THE LIFE OF THE LODGE: SANJAK, ALEM AND TUG]
  Authors: Güldane GÜNDÜZÖZ
  Number of views: 1631
 • 183-195
  ALEVİLİK-BEKTAŞİLİKTE DÂR [ABODE OF ALEVISIM-BEKTASHISM]
  Authors: Mehmet DÖNMEZ and Hasan ÇELİK and Ergün ARMAĞAN
  Number of views: 1444
 • 199-216
  18. YÜZYILDA YAZILMIŞ MENSÛR BİR HİKÂYE: “BİR İÇİM SU BAHÂNESİYLE NİSÂR-I CÛD” [A STORY IN PROSE WRITTEN IN THE 18th CENTURY “BIR ICIM SU BAHANESIYLE NISAR-I CUD”]
  Authors: Cafer MUM
  Number of views: 674
 • 217-227
  AZERBAYCAN’IN NAHÇIVAN BÖLGESİNDE YAĞMURLA İLGİLİ İNANIŞLAR VE YAĞMURÇAĞIRMA MERASİMLERİ [BELIEFS ABOUT RAIN IN NAKHCHIVAN REGION OF AZERBAIJAN and CEREMONIES OF RAIN CALLING]
  Authors: Türkan ARIK
  Number of views: 613


1
© 2013-2024, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us