Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
532
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9433
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42260
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399107

Manas Journal of Social Studies

Number 6-4, 2017

 • 1-11
  Kırgız Halk Şiirinde “Ürkün” Yansımaları /The Urkun's Reflection in Kyrgyz Folk Poetry
  Authors: Halit Aşlar
  Number of views: 435
 • 13-28
  Öğrencilerin Şirketi: Galatasaray Lisesi Talebe Sandığı‘nın Kurulması ve Bilançosu / Students’ Company: the Establishment of Galatasaray High School. Saving Funds and Balance Sheet
  Authors: Betül Batır
  Number of views: 398
 • 29-48
  Hizlı Okuma Teknikleri Eğitiminin Müzik Eğitiminde Ritmik Okuma Deşifre Becerisine Etkisi
  Authors: S. Cem Saktanlı, M. Can Çiftçibaşı
  Number of views: 527
 • 49-65
  Cumhuriyet Dönemi Ortaokul Tarih Ders Kitaplari Üzerine Bir Değerlendirme
  Authors: Eray Alaca
  Number of views: 628
 • 67-87
  Kur’an’da “Ay’ın Yarılması” Mucizesi
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 498
 • 89-101
  Kırgız Biy Mahkemeleri Hakkında Kısa Bir Analiz (XVIII-XX yy.)
  Authors: Aııtmamat Karıev
  Number of views: 357
 • 103-120
  Tecrübi Bilgiden Sezgisel Bilgiye Rivâyetlerin İlletini Belirlemede Sezgisel (İlham) Gücün İmkânı
  Authors: Muhittin Düzenli
  Number of views: 417
 • 121-141
  Hz. Peygamber’in “Elçilik” Motivasyonunda Uzlet Hayatının ve İlk İnen Ayetlerin Rolü
  Authors: Enver Bayram
  Number of views: 475
 • 143-162
  Alâuddîn Semerkandî’nin Mîzânu’l-Usûlü Temelinde Semerkant Ekolünün Irak Ekolüne Muhalefet Ettiği Dil Bahisleri
  Authors: Zuhal Dağ
  Number of views: 477
 • 163-206
  İbnu’l-Esîr’in En-Nihâye Fî Garîbi’l-Hadîs Isimli Eserinde Allah’ın Isim ve Sifatlari Konusundaki Te’villeri
  Authors: Ferhat Gökçe
  Number of views: 521
 • 207-221
  Perception of Karrâmiyya in Mâturîdî Recources
  Authors: Zeynep Alimoğlu Sürmeli
  Number of views: 328
 • 223-245
  Batı Ülkelerinde Din Eğitimi: Genel Bir Bakış
  Authors: Mustafa Köylü
  Number of views: 581
 • 247-261
  Davud El-Kayserî’ye Göre Sûfî Epis Temolojisinin Temel Bir Kavramı Olarak “Keşf” ve Türleri
  Authors: M. Mustafa Çakmaklıoğlu
  Number of views: 487
 • 263-287
  Bireysel Dini Tecrübe ve Işlevselcilik Açısından Kur’an Kıssaları
  Authors: Osman Eyüpoğlu, Hüseyin Çelik, Murat Yıldız
  Number of views: 505
 • 289-301
  Maturidinin Ehli Kitaba Bakışı
  Authors: Бакыт Мурзараимов
  Number of views: 437
 • 303-331
  Кыргызстандын тышкы миграциясынын динамикасы жана анын себептеринин анализи/ International Migration in Kyrgyzstan: Dynamics and Determinants
  Authors: Бурулча Сулайманова
  Number of views: 547
 • 333-342
  FAİZ HADDİ VE PARA ARZININ DÖVİZ KURU ÜZERİNE ETKİSİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ
  Authors: Fuat Sekmen Galip Afşin Ravanoğlu
  Number of views: 388
 • 343-357
  Örgütlerde Adalet Algısının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akdeniz Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma
  Authors: Zübeyir Bağcı, Gürol Demir
  Number of views: 391
 • 359-374
  İşletme Yöneticilerinin Çevre Duyarlılığı ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
  Authors: Mehmet Karahan
  Number of views: 402
 • 375-398
  Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü
  Authors: Gökhan Kerse Canan nur Karabey
  Number of views: 498
 • 399-428
  Dönüştürücü Liderlik ile İşe Yabancılaşma Arasındakı İlişkide Algılanan Etik İklimin Araci Rolü
  Authors: Mustafa Babadağ Ömer Faruk İşcan
  Number of views: 425
 • 429-445
  Belediye Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Samsun İlkadım Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Muhammet Yüksel
  Number of views: 423
 • 447-461
  A Research on Financial Literacy of Dumlupınar University’s Academic Staff
  Authors: Hakan Çelikkol, Mediha Mine Çelikkol, Nasif Özkan
  Number of views: 316
 • 463-473
  Çalışanların Duygusal Emekleri ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma
  Authors: İbrahim Aksel, Zübeyir Bağcı
  Number of views: 348
 • 475-489
  Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek Işletmeleri Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Bekir Eşitti, S. Haluk Erdem
  Number of views: 455
 • 491-501
  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ön Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Authors: Bülent Bayraktar Gülnara Karadeniz
  Number of views: 321
 • 503-513
  Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerinde Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi: 2003-2017 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz
  Authors: Seyil Najımudınova
  Number of views: 384
 • 515-529
  Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Örneği
  Authors: Celaleddin Serinkan Mahmut Erdoğan
  Number of views: 489
 • 531-539
  Reklamda Süblatif Kodlama Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Recep Yılmaz, Ömer Çakın
  Number of views: 478
 • 541-558
  Kırgızistan’da Halkla İlişkiler Mesleğinin Gelişmesinde Yükseköğretim Kurumlarının Rolü
  Authors: Meerim Artışeva
  Number of views: 355
 • 559-576
  Marka Sadakati Oluşturma Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri
  Authors: Özlem Akgüç Çetinkaya
  Number of views: 564
 • 577-586
  История развития иранского кино (до и после Исламской революции) / Early Period Historical Process of Iran Cinema (Before and After the Revolution)
  Authors: Yusuf Yurdıgül
  Number of views: 321
 • 587-604
  Sinemaya Gitme Motivasyonları ve Film İzleme Tutumları: Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Yaşayan İzler Kitle Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Kadir Yoğurtçu, Gökçe Yoğurtçu
  Number of views: 470
 • 605-615
  Internet Advertising on Consumers’ Point of View: Case of Erciyes University
  Authors: H. Nur Görkemli Betül Cetinkaya
  Number of views: 376
 • 617-625
  Sovyet Belgesel Sinemasında Medya Metinleri Üzerinden İdeolojik İnşa: “Köyümün Askerleri” Belgesel Filmi Örneğinde
  Authors: Regina Camankulova, Niyazi Ayhan, Venera Narınova
  Number of views: 467
 • 627-637
  Managers' Opinions on Effects of Corporate Entrepreneurship Factors on the Performances of Health Institutions: Tokat Sample
  Authors: Altuğ Çağatay
  Number of views: 324
 • 639-661
  Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Turizm Sektörü Üzerine Etkisi
  Authors: Hakan Candan, Ercan Oktay
  Number of views: 436
 • 663-676
  EVOLUTION OF PARLIAMENTARY INSTITUTIONS IN THE BALTIC STATES EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF PARLIAMENTS IN ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA
  Authors: Saltanat Kydyralieva
  Number of views: 317
 • 677-687
  Nahçivan Anıtlarının Azerbaycan Arkeolojisinde Bilimsel Önemi
  Authors: Toğrul Halilov
  Number of views: 385
 • 689-711
  Süveyş Kanalı’nın Ulusallaştırılması Sorunu ve Süveyş Bunalımı
  Authors: M. Bürkan Serbest
  Number of views: 688
 • 713-731
  Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri
  Authors: Ekrem Yaşar Akçay
  Number of views: 506


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us