Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
530
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9431
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42258
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399105

Manas Journal of Social Studies

Number 6-3, 2017

 • 1-10
  «Манас» эпосунан этнографиялык булактарга карай: жаныбарлардын тотемдик белгилери / From Epic «Manas» to Ethnographic Sources: the Signs of Animal Totems
  Authors: Зарина Кулбаракова
  Number of views: 411
 • 11-20
  Richard Swinburne’ün Kötülük Sorununa Yaklaşımı / Richard Swinburne’s Approach to the Problem of Evil
  Authors: Abdiraşit Babataev
  Number of views: 441
 • 21-51
  Kuran’da Savaşla İlgili Getirilen Düzenlemeler / Regulations Regarding the War in the Qur'an
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 412
 • 53-70
  Nisabur’da Etkili Olmuş Kerâmî Şahsiyetler / Karrâmî Names that had been Effective in Nishabur
  Authors: Zeynep Alimoğlu Sürmeli
  Number of views: 408
 • 71-86
  Beyaz Rusya’da Süt Sektörünün İhracat Yapısı ve Rekabet Gücü / Export Structure and the Competitiveness of Dairy Industry in Belarus
  Authors: Güçgeldi Bashimov
  Number of views: 375
 • 87-97
  Эффективность распределения финансовых ресурсов в государственном секторе системы здравоохранения Кыргызстана / Allocation and Use of Financial Resources in Health Care in Kyrgyzstan
  Authors: Дамира Джапарова
  Number of views: 409
 • 99-1136
  Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinin Faiz Oranlarına Tesiri / Effect of Efficiency on Interest Rate in Microfinance Systems of Some Transition Economies
  Authors: Kadırbek Sultakeev, Dastan Aseinov, Metin Bayrak
  Number of views: 305
 • 115-133
  Otel İşletmelerinde Işyerinde Dişlama ve Sosyal Zeka Ilişkisi / The Relationship Between Workplace Ostracism and Social Intelligence in Hotel İndustries
  Authors: Murad Yüksel
  Number of views: 439
 • 135-155
  İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma / Comparison of Workaholics Considering Generations: a Search on Süleyman Demirel University Academicians
  Authors: Tahsin Akçakanat, Muhammet Hamdi Mücevher, Zeynep Demirgil
  Number of views: 392
 • 157-180
  Otellerde Nepotizm (Akraba Kayırmacılığı) ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kariyer Düzleşmesinin Aracılık Etkisi / The relationship Between Nepotism and Turnover Intention in the Hotels: the Mediating Effect of Career Plateau
  Authors: Oya İnci Bolat, Tamer Bolat, Oya Seymen, Yahya Katı
  Number of views: 503
 • 181-200
  Кошумча нарк салыгынын өзгөчөлүгү жана кыргызстанда реформалоо перспективасы / Features of Value Added Tax and Prospects for Reforms in Kyrgyzstan
  Authors: Dastan Aseinov
  Number of views: 383
 • 201-226
  Keloğlan Kimliğinde Türk Masallari Anlatisi: Propp Yönteminde Türk Masalları / Narrative of Turkish Tales in the Identity of Keloğlan: Turkish Tales with the Method of Propp
  Authors: Nursel Bolat
  Number of views: 428
 • 227-241
  Auteur Yönetmen Yaklaşımının Türk Sinemasına Yansımaları: Demirkubuz Sineması /The Reflections of Author's Director's Approach to Turkish Movement: the Cinema of Demirkubuz
  Authors: Ufuk Uğur
  Number of views: 721
 • 243-256
  Sayısal Yayıncılığın Sağladığı Olanaklar; Etkileşimli Televizyon ve IPTV Uygulamaları /The Opportunities Provided by Digital Broadcasting; Interactive Television and IPTV Applications
  Authors: Hasan Yaman
  Number of views: 468
 • 257-270
  Demokrat Parti Iktidari ve Basın / Press in Democratic party Era
  Authors: Hamza Çakır, Deniz Elif Yavalar
  Number of views: 501
 • 271-284
  Çalışanların Tıbbi Atık Bilinci Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Merzifon Devlet Hastanesi Örneği / A study on the Assessment of Medical Waste Awareness Levels of Employees: a Case of Merzifon State Hospital
  Authors: Demet Cansaran
  Number of views: 510
 • 285-307
  Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo-Avrasyacılığa / Russian Eurasianism in the Historıcal Process: from Classical Eurasianism to Neo-Eurasianism
  Authors: M. Bürkan Serbest
  Number of views: 573
 • 309-336
  Gençliğe Yönelik Politika ve Uygulamalarda Yerel Yönetimlerin Rolü /Role of Local Governments in Youth Policy and Practices
  Authors: Tarkan Oktay
  Number of views: 406
 • 337-352
  Көркөм психологизм маселесинин кыргыз фольклорунда жана кыргыз повесттеринде чагылдырылышы / Reflection of Art Psychology Problems in the Kyrgyz Folklore and Kyrgyz Novels
  Authors: Нургуль Сулейманова
  Number of views: 553
 • 353-375
  Geleneksel Türk Konut Mimarisine Ankara-Ulus’tan Bir Örnek / A Case from Ulus-Ankara in the Context of Traditional Turkish Architecture of House
  Authors: Abdullah Karaçağ
  Number of views: 450
 • 377-400
  Ekoturizm Açısından Konya İli Doğa Yürüyüşü Rotalari Üzerine Bir Araştırma / A Research on Trekking Routes Within the Scope of Ecotourism in Konya
  Authors: Özlem Tekin
  Number of views: 596
 • 401-430
  TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA KOŞULLARI ALGISI, HİZMET VERME YATKINLIĞI VE MESLEKİ YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME /The Relationship Between Perception of Working Condintions, Service Orientation and Occupational Alienation in Tourism Sector: from the Point of View of Tourism Students
  Authors: Oya Seymen, Tamer Bolat, Oya Inci Bolat, Oğuzhan Kinter
  Number of views: 358


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us