Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
594
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9495
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42322
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399169

Manas Journal of Social Studies

Number 6-1, 2017

 • 1-11
  Internet and Social Media Usage of Secondary School Students in Rural Areas
  Authors: H. Nur GORKEMLI
  Number of views: 213
 • 13-37
  Mekân-Kimlik Etkileşimi: Kavramsal ve Kuramsal Bir Bakış- Space-Identity Interaction: a Conceptual and Theoretical Overview
  Authors: Sevcan Güleç SOLAK
  Number of views: 354
 • 37-57
  Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitimin Rolü
  Authors: Mutlu Uygun, Ebru Güner
  Number of views: 302
 • 39-51
  Kişilerarası İletişim Sürecinde Empatinin Önemi: Kırgızistan Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - Importance of Empathy in Interpersonal Communication Process: the in the Case of Universıty Students in Kyrgyzstan
  Authors: Tuncer ÖZDİL, Kadir YOĞURTÇU
  Number of views: 224
 • 53-62
  Farklılıklara Saygı Ölçeği’ nin Kırgız Kültürüne Uyarlanması - The Adaptation of the Respect of Differences Scale to Kyrgyz Culture
  Authors: Yücel ÖKSÜZ, Elif Güven DEMİR, Cıldız MAMIROVA
  Number of views: 216
 • 59-69
  KIRGIZ EDEBİYATINDA OLUMLU KAHRAMANLARA DAİR
  Authors: Kemal Göz
  Number of views: 222
 • 63-75
  Gazete Haberlerinde Okur Temsilcisinin Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme- A Comperative Study on the Role of Reader’s Representative in Newspaper Reports
  Authors: Hamza Çakır
  Number of views: 248
 • 77-94
  Türkiye’de Çocuk Hakları Bağlamında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi / An Investigation of Research Tendencies of Postgraduate Thesis Studies Performed in the Context of Child Rights in Turkey
  Authors: Hakan DÜNDAR, Erdem HAREKET
  Number of views: 284
 • 95-112
  İşgörenlerin İş ve Serbest Zaman Çatışma Düzeyleri ile Mesleki Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Ankara’daki 4-5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama / Work and Leisure Conflict Level of Employees: Job Burnout and Life Satisfaction Relationship: a Case Study on 4-5 Stars Hotel Employees in Ankara
  Authors: Ali İSKENDER, Ali YAYLI
  Number of views: 216
 • 113-128
  Кыргыз тарыхый романистикасы тууралуу жаңы табылгалар / New Opinions of the Kyrgyz Historical Novels
  Authors: Halit Aşlar
  Number of views: 342
 • 129-142
  Nepotizmin Yenilik ve Yetenek Yönetimi Üzerine Etkisi / The Effect of Nepotism on Innovation and Talent Management
  Authors: Yavuz DEMİREL, Yasemin SAVAŞ
  Number of views: 284
 • 129-275
  İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” İsimli Eser Üzerine / A Study on “Al-Munabbihat” Attributed to Ibn Hajar Al-Askalani
  Authors: Ferhat Gökçe
  Number of views: 465
 • 143-163
  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyeleri Üzerinden İletişim Eğitimi: “Kırgızistan Örneği” / Evaluation of Communication Education in Context of European Qua Lification Framework Reference Levels: ''Example of Kyrgyzstan
  Authors: Hakkı İŞCAN, Niyazi AYHAN
  Number of views: 238
 • 165-188
  Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışların İmkânı ya da Bir Çıkış Yolu Olarak Erol Güngör Sosyolojisi / The Facility of New Quests in Turkish Sociology or Erol Gungor’s Sociology as a Way Out
  Authors: İslam Can
  Number of views: 338
 • 189-217
  Ashab-ı Kehf Kıssası ve İçerdiği Mesajlar The Story of Ashab-i Kehf and the Messages That Contain Its
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 278


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us