Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
597
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9498
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42325
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399172

Manas Journal of Social Studies

Number 5-5, 2016

 • 1-10
  Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği
  Authors: Mustafa Boz Buket Buluk Gülçin Aydinkaya Yusuf A. Arslantaş
  Number of views: 302
 • 11-22
  Porter’ın Jenerik Rekabet Stratejileri ve Performans İlişkisi; Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği- Porter's Generic Competitive Strategies and Relation wıth the Performance: A Sample Of Aksaray Organized Industrıal Zone
  Authors: Aykut Peker, Şefik Özdemir, Gökhan Kerse, Talip Arsu
  Number of views: 259
 • 23-36
  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği
  Authors: Aziz Bostan, Serap Ürüt Kelleci, Alper Yılmaz
  Number of views: 350
 • 59-73
  Üniversite Gençlerinin Girişimcilik Özelliklerinde Etkili Olan Faktörler- Factors Affecting Entrepreneurship Tendency of University Youth
  Authors: Bülent Bayraktar, Gülnara Karadeniz
  Number of views: 223
 • 75-86
  Girişimcilik Kongresinin Bildiri Kitaplarında Yer Alan Araştırmaların İçerik Analizi ve Genel Değerlendirmesi -A General Evalution of Published Papers in Entrepreneurship Congress Proceedings Using Content Analysis
  Authors: Azamat Maksüdünov
  Number of views: 228
 • 87-101
  Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques
  Authors: Adem Göleç, Feyza Gürbüz, Ercan Şenyiğit
  Number of views: 224
 • 103-118
  Girişimcilik Örneği Olarak Bankacılık Sektöründe Malmquist Yöntemiyle Kârlılık Temelinde Etkinlik Analizi: Kırgızistan Örneği -An Example of Entrepreneurship In Banking Sector which Profitability Based on Effectiveness Analysis with Malmquist Methods: The Case of Kyrgyzstan 103
  Authors: Adilya Yamaltdinova, Feyyaz Yıldız, Ali Eleren
  Number of views: 203
 • 119-136
  Duygusal Zekânın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz- The Influence of Emotional Intelligence on Entrepreneurship: An Analysis of SMEs 119
  Authors: Metin Uluköy, Yakup Ülker, Recep Kılıç, Sedat Yumuşak, Sedat Azaklı
  Number of views: 273
 • 137-154
  Kırgızistan ve Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuyla İlgili Tutum ve Davranışları - Attitudes and Behaviors of the University Students Towards Entrepreneurship in Turkey and Kyrgyzstan
  Authors: Cengiz Yılmaz, Anarkül Urdaletova, Tuncer Özdil, Beran Gülçiçek Tolun
  Number of views: 228
 • 155-170
  Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Authors: Zübeyir Bağcı, Türkmen Taşer Akbaş
  Number of views: 259
 • 171-188
  Girişimcilik Faaliyetlerinin Uluslararası Karşılaştırması: Ampirik Kanıtlar
  Authors: Mahmut Erdoğan
  Number of views: 352
 • 189-209
  Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
  Authors: Ali Eleren, Guzel Sadykova
  Number of views: 248
 • 211-227
  Bayanlara Özel Spor Merkezinde Karşılaşılan Yeterli Kilo Verememe ve İncelememe Probleminin Deney Tasarımı ile Optimizasyonu
  Authors: Kasım Baynal, Saime Taphasanoğlu
  Number of views: 232
 • 229-245
  Üretim Planlama ve Kontrolün Atölye Yükü ile Eşzamanlı Gerçekleştirilmesi
  Authors: Olcay Özge Ersöz, Ahmet Kürşad Türker
  Number of views: 238

Number 5-4, 2016

 • 1-12
  Öğretmen Adaylarının Çatışma Eylem Stilleri İle Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Authors: Yücel Öksüz, Melek Baba Öztürk
  Number of views: 264
 • 13-21
  OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN TANILANMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Authors: Fatih Aydoğdu, Ayşenur Akalın, Beyzanur Polat, Nidanur İrice, Meryem Akpınar
  Number of views: 261
 • 23-34
  Hadis Metodolojisinde Teferrüd Kavramına Yönelik Kullanılan
  Authors: Muhittin Düzenli
  Number of views: 206
 • 35-64
  Vahiy Bağlamında Kur’an-Sünnet İlişkisi
  Authors: Hüseyin Çelik, Osman Eyüpoğlu
  Number of views: 244
 • 65-76
  Yükseköğretimde Öğrencilerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algılamaları
  Authors: Azamat Maksudunov, Şenol Çavuş, Ali Eleren
  Number of views: 211
 • 77-96
  Küresel Pazara Giriş Kararının Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yaklaşımıyla Analizi
  Authors: Hasan Söyler, Eyyup Yaraş
  Number of views: 225
 • 97-111
  Kararlara Katılım ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Authors: Zübeyir Bağcı, Türkmen Taşer Akbaş
  Number of views: 223
 • 113-133
  Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Algılarına Metaforik Bakış: Türk, Azeri, Türkmen, Kazak Ve Kırgız Öğrenciler Örneği
  Authors: Yasemin Özdemir, Mustafa Aras, Samet Özdemir
  Number of views: 260
 • 135-148
  E-TİCARET İŞLETMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI: AÇIK ARTIRMA SİTELERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Authors: Hakan Özçelik, Osman Kürşat Onat
  Number of views: 217
 • 149-174
  Antik Yunan’dan Roma’ya Retorikten Propagandaya
  Authors: Necdet Ekinci
  Number of views: 364
 • 175-192
  Değer Oluşturmada Ilişki Yönetimi
  Authors: Sezgin Savaş, Ahmet Sürücü
  Number of views: 220
 • 193-206
  PELİKÜLDEN DİJİTALE: SİNEMA’DAKİ DEĞİŞİMLER
  Authors: Filiz Erdoğan Tuğran, Hakan Tuğran
  Number of views: 285
 • 207-222
  Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini: Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama
  Authors: Vahit Yiğit
  Number of views: 228
 • 223-230
  An Analysis of Anger Status of Teenagers Doing Sportive Activities and Teenagers Not-Doing Sportive Activities
  Authors: Serdar Geri, Bilal Demirhan
  Number of views: 209
 • 231-246
  İlköğretim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenleri ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Bireylerin Fiziksel Egzersize Katılımlarının Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
  Authors: Hüseyin Kırımoğlu, Oğuzkaan Esentürk, Ekrem Levent İlhan, Atike Yılmaz, Kerimhan Kaynak
  Number of views: 217

Number 5-3, 2016

 • 1-24
  Afet Odaklı Acil Manevi Sosyal Hizmet Uygulamaları Bağlamında Türkiye’ye Yönelik Bir Model Önerisi -A Model Proposal for Turkey in the Context of Disaster Based Urgent Spiritual Social Service Application
  Authors: Ali Seyyar, Aynur Yumurtacı
  Number of views: 287
 • 25-36
  Çocukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinliklerinin “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” Dersinde Okul Öncesi Bölümü Öğrencilerine Olan Etkisi (Samsun Eğitim Fakültesi Örneği)
  Authors: Murat Gökalp
  Number of views: 219
 • 37-57
  The Analysis for the Effect Of Classroom Climate on the Students of Primary Teaching
  Authors: Pınar Kızılhan
  Number of views: 218
 • 59-87
  Avrupa Birliği’nin Tarım Entegrasyon Süreci ve Türk Cumhuriyetlerinin Tarım Entegrasyon Projeksiyonu
  Authors: H. Serdar Yalçınkaya, M. Ali Aktaş
  Number of views: 221
 • 89-101
  Kırgızistan ve Kazakistan’da Dış Ticaret, Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
  Authors: Junus Ganiyev
  Number of views: 247
 • 103-117
  Kırgızistan’da Dini Durum ve Sovyet Sonrası Dini Gelişmeyi Besleyen Etkenler
  Authors: Suat Cebeci
  Number of views: 204
 • 119-137
  Hz. Peygamber (Sas)’in Kur’an’ı Tefsir Etme Şekilleri
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 239
 • 139-161
  İbnü’-Arabi’nin Marifet Teorisi Açısından Aklın Değeri
  Authors: M. Mustafa Çakmaklıoğlu
  Number of views: 233
 • 163-198
  Kur’an’ı Anlamaya Yönelik Literal ve Kültürel Yaklaşımların Sosyal Değişmeye Uyum Açısından İşlevselliği
  Authors: Osman Eyüpoğlu, Murat Yıldız
  Number of views: 253
 • 199-214
  Otomobil Bakım ve Servis Hizmetleri Tercihine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
  Authors: Mehmet Karahan, Hasan Dinç
  Number of views: 280
 • 215-227
  Döviz Kuru ve Enflasyonun Bist Banka Endeksi Üzerindeki Etkisi
  Authors: Selçuk Kendirli
  Number of views: 302
 • 229-246
  Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma
  Authors: Merve Nur Mert Şencan
  Number of views: 291
 • 247-270
  Sosyal Medyanin Örgüt İçi İletişimdeki Rolü
  Authors: Seyhan Özdemir Ramazan Erde
  Number of views: 273
 • 271-292
  Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Ülke Deneyimleri
  Authors: Seyfi Yıldız, Alparslan Uğur
  Number of views: 307
 • 293-314
  Abdi İpekçi Yönetimindeki Milliyet Gazetesi'nin Bir Kitle Gazetesi Olarak Soğuk Savaş Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Beste Nigâr Erdem
  Number of views: 280
 • 315-328
  İletişim Ediminde “Diyalog Etiği” ve Televizyon Tartışma Programlarına Eleştirel Bir Bakı
  Authors: Gökçe Yoğurtçu
  Number of views: 269
 • 329-338
  Turizmde Sürdürülebilirlikte Halkla İlişkiler Çalışmalarının Önemi
  Authors: Cevit Yavuz
  Number of views: 272
 • 339-350
  Türk Dünyasında Ulusal Kimliklerin İnşasında Manas Destanına Siyasal İletişim Açısından Bir Yaklaşım
  Authors: Necdet Ekinci
  Number of views: 217
 • 351-362
  Milli Mücadele Döneminde İç İsyanlar: Yozgat Örneği
  Authors: Demokaan Demirel
  Number of views: 239
 • 363-377
  Nikolay Lvoviç Zeland ve Kaşgariya i Perevalı Tiyanşanya (Doğu Türkistan ve Tiyan-Şan Dağları Geçitleri) Adlı Eserinde Doğu Türkistan
  Authors: Bahattin Gencal
  Number of views: 247
 • 379-385
  Кыргыз каганатынын бийлик структурасы-Government Structure of the Kirghiz Khaganate
  Authors: Muratbek Kocobekov
  Number of views: 229
 • 387-400
  Kırgız Matbuatının Ortaya Çıkmasında Ceditçiliğin Rolü
  Authors: Ebubekir Güngör
  Number of views: 254
 • 401-424
  Bağdat Paktı’nın Kuruluş Süreci ve Gelişiminde Türkiye’nin Rolü
  Authors: M. Bürkan Serbest
  Number of views: 318

Number 5-2, 2016

 • 1-20
  BÖLGESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN FAKTÖRÜ OLARAK EKO-ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ: ÜLKE KARŞILAŞTIRMALARI
  Authors: Aydanur Gacener Atış, Ayten Aysen KAYA
  Number of views: 190
 • 21-28
  МАНАС ДАСТАНЫНЫН ЖҮСҮП МАМАЙ ВАРИАНТЫНДА КЕЗДЕШКЕН -ГАнЫ ЖАНА -ГАлЫ МҮЧӨЛӨРҮНҮН КОЛДОНУЛУШ ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ-The Features Of Using Suffixes Like -Gany And -Galy In Epic Of Manas By Jusup Mamai
  Authors: Mirzat Rakımbek Uulu
  Number of views: 191
 • 43-58
  KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KADIN MUHASEBECİLERİN CAM TAVAN ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
  Authors: Ayşegül Ciğer, Güler Ferhan Uyar
  Number of views: 199
 • 70-84
  İMAM BUHARİ’NİN KİTAPLARINDA İMAM EBU HANİFE HAKKINDAKİ RİVAYETLERİN TESPİT VE TAHLİLİ
  Authors: Mehmet Erdem
  Number of views: 224
 • 85-103
  TÜRKİYE’ DE İLKÖĞRETİM HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÇOCUK HAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Authors: Hakan Dündar, Erdem Hareket
  Number of views: 196
 • 104-123
  STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜT İNOVASYONU VE İÇ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: OTELLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Authors: Ayşe Atar, Ece Konaklıoğlu
  Number of views: 219
 • 124-138
  AIR CONDITIONER SELECTION PROBLEM WITH COPRAS AND ARAS METHODS
  Authors: Esra Aytaç Adalı, Ayşegül Tuş Işık
  Number of views: 354
 • 139-156
  DAĞ TURİZMİ VE GELİŞMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
  Authors: Fazıl Şenol, Cüneyt Tokmak, Marina Gnira
  Number of views: 204
 • 157-169
  KARAHANLILAR DÖNEMİ İSLAM HUKUKÇULARINDAN ŞEMSÜ’L-EİMME ES-SERAHSİ
  Authors: Rıfat Uslu
  Number of views: 246
 • 170-185
  ALMANYA, KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Authors: Yasemin Erman, Kadian Boobekova
  Number of views: 433
 • 186-218
  TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMACISI OLARAK A. N. BERNŞTAM VE ESERLERİ
  Authors: Cengiz Buyar
  Number of views: 246
 • 219-229
  M.Ö. II. BİNDE BATI ANADOLU’DA YAKMA GÖMME ÂDETİ
  Authors: Ebru Oral
  Number of views: 293
 • 231-246
  REKLAMDA ETİK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KOTON REKLAMI
  Authors: Arzu Kızbaz
  Number of views: 215

Number 5-1, 2016

 • 1-21
  Konaklama İşletmelerinde İstihdam Edilen Personele Yönelik Eğitim Uygulamaları: Kırgızistan-Bişkek Otellerinde Örnek Olay İncelemesi
  Authors: Fazıl Şenol, Narıngül Margazieva, Abdullah Kaya
  Number of views: 210
 • 22-33
  Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi
  Authors: Hüseyin Çelik
  Number of views: 291
 • 34-63
  BIST-Ulaştırma Endeksinde Yer Alan Firmaların Mali Performanslarının Ölçülmesi Ve TOPSIS Yönteminin Uygulanması
  Authors: Selçuk Kendirli, Aslıhan Kaya
  Number of views: 227
 • 64-85
  Kırgızistan’da Bütçe Açığı İle Dış Ticaret Açığı İlişkisi
  Authors: Damira Baygonuşova, Cusup Pirimbayev
  Number of views: 204
 • 86-93
  Geçiş Ekonomilerinde Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Demografik Faktörler: Kırgızistan Örneği
  Authors: Raziyahan Abdiyeva
  Number of views: 182
 • 94-112
  Karaman Kent Dinamiklerinin Çevresel Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Authors: Hakan Candan Arzu Maltaş Erol
  Number of views: 217
 • 113-131
  Kutadgu Bilig’de Din ve Devlet İlişkisi: İki Dünyada Da Mutlu Olmak
  Authors: Nejat Doğan
  Number of views: 206
 • 132-157
  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İle Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişki: Eğitim Kurumları Örneği / The Relationship Between Strategic Human Resource Management And Organizational Learning: The Case Of Educational Institutions
  Authors: Recep Kaçmaz, Celaleddin Serinkan
  Number of views: 279
 • 158-175
  Sosyal Konut Uygulamaları Ve Sosyal Dışlanma (Toplu Konut İdaresi Yoksul Konutları Örneği)
  Authors: Hayati Beşirli, Mehmet Akif Bakır, Mustafa Koçancı, Zümre Özdemir Güler, Merve Y. Gülle
  Number of views: 219
 • 176-202
  Bir Kavramsallaştırma Denemesi Olarak Yoksulluk Çökmesi
  Authors: Mustafa Koçancı
  Number of views: 200
 • 203--213
  Canış ve Bayış’ın Sonsuz Yolculuğu
  Authors: İsmail Abalı
  Number of views: 239
 • 214-228
  Geleneksel Yayla Göçü: XX. Yüzyılın Başındaki Kırgız ve Anadolu Konar-Göçerleri Örneği
  Authors: Baktıbek Isakov
  Number of views: 249
 • 229-237
  Казахстандын Экспорт, Экономикалык Өсүш, Импорт, Валюта Курстары Жана Бюджет Дефицитинин Байланышынын VarАнализи -Investigating With The VAR Analysis Of The Relationships Between Import, Export, Exchange Rate, Economic Growth And Budget Deficits In Kazakhstan
  Authors: Adem Aktaş
  Number of views: 209
 • 238-255
  Кыргыз Республикасынын Жарандарынын Чет Өлкөдө Окууга Болгон Кызыгуусу -Kyrgyz Young People’s Interest In Studyıng Abroad
  Authors: Aizat Ibraeva, Rita Ismailova
  Number of views: 311
 • 256-267
  Samsun Bölgesi Okçuluk Takımına Beslenme Eğitimi Verilerek Bazı Hematolojik Bulguların ve Performansın Değerlendirilmesi
  Authors: Deniz Günay Derebaşı, Canan Asal, Deniz Özge Y. Keskin, Funda Elmacıoğlu, Seydi Ahmet Ağaoğlu
  Number of views: 205
 • 268-277
  Engelsiz Müzik Eğitimi
  Authors: S. Cem Şaktanlı
  Number of views: 196
 • 278-303
  Horâsân’da Siyasî Hayat ve Şehzâde Yesâvur İsyanı
  Authors: Ömer Subaşı
  Number of views: 241


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us