Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
578
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9479
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42306
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399153

Manas Journal of Social Studies

Number 4-5, 2015

 • 1-17
  Okullarda Yaşanan Şiddet Olaylarının Düzey ve Dinamiklerini Anlamak: Batman Merkez Örneği,Türkiye- Understanding the Level and Dynami cs of Violence: Examples of Batman Town/Turkey
  Authors: Yusuf Arslan
  Number of views: 374
 • 18-45
  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan’da Kalkınma Programları Çerçevesinde Faaliyet Analizi- Cooperation and Coordination Agency (TIKA)'s Activities in Kyrgyzstan in The Framework of Development Program
  Authors: Uğur Ünal
  Number of views: 221
 • 46-61
  Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kültüründe Spor Algısı-The Perception of Sport in The Turkish Culture in The Historical Peri od
  Authors: Ayhan Dever, Ahmet Islam
  Number of views: 261
 • 62-72
  Nahcivan’da Erken Tunç Çağı Buluntuları Işığında Sanatsal Yapı -Finds From the Early Bronze Age Structure in The Light of Artistic Medium in Nakhchivan
  Authors: Toğrul Halilov
  Number of views: 234
 • 73-84
  Main Features of Changes in Incoterms 2010
  Authors: S. Özgür Başlangıç
  Number of views: 221
 • 85-100
  Perakende Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma -The Impact of Service Quality in Retail Sector on Customer Satisfaction and Costumer Loyalty: A Research in the Province of Çanakkale
  Authors: Polat Yücekaya, Ömer Faruk Rençber, Hüseyin Sönmez
  Number of views: 258
 • 101-117
  Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu -Undergraduate Tourism Students' Career Planning and Their Attitudes Toward Tourism Sector
  Authors: Şenol Çavuş, Abdullah Kaya
  Number of views: 219
 • 118-135
  Азыркы Кыргыз Тилиндеги Көп Кетирилген Каталардын Типтери Жана Түрлөрү -Types and Kinds of the Mistakes Made in the Kyrgyz Language
  Authors: Burul Sagınbayeva, Nurgül Süleymanova
  Number of views: 577
 • 136-160
  Türkçedeki Örtmece Sözlerin Oluşum Yolları- The Ways of The Euphemisti c Words in Turkish
  Authors: Arzu Çiftoğlu Çabuk
  Number of views: 426
 • 212-229
  Kırgızistan Bişkek’te Ailelerin Satınalma Kararlarında Çocukların Rolü- The Role of Chi ldren on Families’ Purchasing Deci sion in Bıshkek Kyrgyzstan
  Authors: Bülent Bayraktar, Saniye Uçkaç
  Number of views: 222
 • 230-243
  Sınıf Öğretmenlerinin Soru Sorma Stratejileri ve Karşılaştıkları Sorunlar- Classroom Teachers' Questioning Strategi es and the Problems They Encounter 230
  Authors: Durmuş Kılıç, Bahattin Erkuş
  Number of views: 333
 • 244-262
  An Assessment of M-Customer Satisfactıon Drivers and Levels From M-Shopping Applicatıons with Kano’s Model
  Authors: Süleyman Barutçu, Ali Alper Akgün, Hicran U. Dinçer Aydın
  Number of views: 275
 • 263-277
  Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Araştırma -The Determination of the Level of Fear of Negative Evaluat ion: A Research on a Public University Students
  Authors: Altan Ayan, Agâh Sinan Ünsar
  Number of views: 234
 • 278-293
  Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi- Evaluation of Perceptions of Personnel Related Teamwork in a Service Sector
  Authors: Celaleddin Serinkan, Gülşah Arat
  Number of views: 194
 • 294-309
  Düzenli Fitness Egzersizlerinin Antropometrik ve Deri Altı Yağ Ölçüm Değerlerine Etkisi -The Effect of Regular Fitness Exercise on Anthropometric and Subcutaneous Fat Values
  Authors: Kadir Can Çelik, Bilal Demirhan, Kanat Canuzakov, Serdar Geri, Dciparkul Abdırahmanova, Azamat Tillabaev, Refika Geri, Süleyman Gönülateş
  Number of views: 217
 • 310-328
  Türk Siyasi Düşüncesinde Gustave Le Bon Etkisi: Abdullah Cevdet Örneği -The Influence of Gustave Le Bon on Turkish Political Thought: The Example of Abdullah Cevdet
  Authors: Ferihan Polat, Ayşegül Durmuş
  Number of views: 373
 • 329-345
  Kırgızistan’da Türk Girişimcilerin Profili Üzerine Bir Araştırma- Study on Turkish Entrepreneurs Profi le in Kyrgyzstan
  Authors: Uğur Ünal, Seyil Najimudinova, Tuncer Özdil
  Number of views: 222
 • 346-358
  Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi- A Study of Time Management, Attitudes and Skills of Individuals who Participated in Sport Organizations
  Authors: Damla Özsoy, İlhan Toksöz, Adil Oğuzhan
  Number of views: 296
 • 359-373
  Кыргыз Жана Огуздардын Этникалык Байланыштарынын Башаты- Origin of Ethnic Relati ons Between Oguzs And Kyrgyz
  Authors: Muratbek Kocobekov
  Number of views: 250
 • 374-391
  Türk Halklarının Kültürel Değerlerinin Oluşmasına Katkı Sağlayan Atasözlerinde İletişim Teması- Communicatıon within the Frameworks Of Proverbs, which have Great Contributi on to Cultural Values of Turkish People
  Authors: Mehmet Gök
  Number of views: 236
 • 392-408
  Karahanlı Hânedân Üyelerinin Gazneliler ve Selçuklularla Sıhriyeti -Kinship of Members of the Qarakhani ds Dynasty with the Ghaznavi ds and Seljukids
  Authors: Ergin Ayan
  Number of views: 412
 • 409-440
  İzmir ve Serbest Cumhuriyet Fırkası -The Liberal Republican Party and Smyrna
  Authors: Eyüp Öz
  Number of views: 269
 • 441-452
  Hemşehri Derneklerinin Kente Uyum Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme -A Consideratıon about the Effects of Fellow Countrymen Associations on the Process of Adaptation to City
  Authors: Burcu Altıparmak
  Number of views: 238


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us