Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
561
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9462
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42289
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399136

Manas Journal of Social Studies

Number 4-5, 2015

 • 1-17
  Okullarda Yaşanan Şiddet Olaylarının Düzey ve Dinamiklerini Anlamak: Batman Merkez Örneği,Türkiye- Understanding the Level and Dynami cs of Violence: Examples of Batman Town/Turkey
  Authors: Yusuf Arslan
  Number of views: 374
 • 18-45
  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan’da Kalkınma Programları Çerçevesinde Faaliyet Analizi- Cooperation and Coordination Agency (TIKA)'s Activities in Kyrgyzstan in The Framework of Development Program
  Authors: Uğur Ünal
  Number of views: 221
 • 46-61
  Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kültüründe Spor Algısı-The Perception of Sport in The Turkish Culture in The Historical Peri od
  Authors: Ayhan Dever, Ahmet Islam
  Number of views: 261
 • 62-72
  Nahcivan’da Erken Tunç Çağı Buluntuları Işığında Sanatsal Yapı -Finds From the Early Bronze Age Structure in The Light of Artistic Medium in Nakhchivan
  Authors: Toğrul Halilov
  Number of views: 234
 • 73-84
  Main Features of Changes in Incoterms 2010
  Authors: S. Özgür Başlangıç
  Number of views: 221
 • 85-100
  Perakende Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma -The Impact of Service Quality in Retail Sector on Customer Satisfaction and Costumer Loyalty: A Research in the Province of Çanakkale
  Authors: Polat Yücekaya, Ömer Faruk Rençber, Hüseyin Sönmez
  Number of views: 258
 • 101-117
  Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Planları ve Turizm Sektörüne Yönelik Tutumu -Undergraduate Tourism Students' Career Planning and Their Attitudes Toward Tourism Sector
  Authors: Şenol Çavuş, Abdullah Kaya
  Number of views: 219
 • 118-135
  Азыркы Кыргыз Тилиндеги Көп Кетирилген Каталардын Типтери Жана Түрлөрү -Types and Kinds of the Mistakes Made in the Kyrgyz Language
  Authors: Burul Sagınbayeva, Nurgül Süleymanova
  Number of views: 577
 • 136-160
  Türkçedeki Örtmece Sözlerin Oluşum Yolları- The Ways of The Euphemisti c Words in Turkish
  Authors: Arzu Çiftoğlu Çabuk
  Number of views: 426
 • 212-229
  Kırgızistan Bişkek’te Ailelerin Satınalma Kararlarında Çocukların Rolü- The Role of Chi ldren on Families’ Purchasing Deci sion in Bıshkek Kyrgyzstan
  Authors: Bülent Bayraktar, Saniye Uçkaç
  Number of views: 222
 • 230-243
  Sınıf Öğretmenlerinin Soru Sorma Stratejileri ve Karşılaştıkları Sorunlar- Classroom Teachers' Questioning Strategi es and the Problems They Encounter 230
  Authors: Durmuş Kılıç, Bahattin Erkuş
  Number of views: 333
 • 244-262
  An Assessment of M-Customer Satisfactıon Drivers and Levels From M-Shopping Applicatıons with Kano’s Model
  Authors: Süleyman Barutçu, Ali Alper Akgün, Hicran U. Dinçer Aydın
  Number of views: 275
 • 263-277
  Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Araştırma -The Determination of the Level of Fear of Negative Evaluat ion: A Research on a Public University Students
  Authors: Altan Ayan, Agâh Sinan Ünsar
  Number of views: 234
 • 278-293
  Hizmet Sektöründe Çalışan Personelin Ekip Çalışmasına İlişkin Algılamalarının Değerlendirilmesi- Evaluation of Perceptions of Personnel Related Teamwork in a Service Sector
  Authors: Celaleddin Serinkan, Gülşah Arat
  Number of views: 194
 • 294-309
  Düzenli Fitness Egzersizlerinin Antropometrik ve Deri Altı Yağ Ölçüm Değerlerine Etkisi -The Effect of Regular Fitness Exercise on Anthropometric and Subcutaneous Fat Values
  Authors: Kadir Can Çelik, Bilal Demirhan, Kanat Canuzakov, Serdar Geri, Dciparkul Abdırahmanova, Azamat Tillabaev, Refika Geri, Süleyman Gönülateş
  Number of views: 217
 • 310-328
  Türk Siyasi Düşüncesinde Gustave Le Bon Etkisi: Abdullah Cevdet Örneği -The Influence of Gustave Le Bon on Turkish Political Thought: The Example of Abdullah Cevdet
  Authors: Ferihan Polat, Ayşegül Durmuş
  Number of views: 373
 • 329-345
  Kırgızistan’da Türk Girişimcilerin Profili Üzerine Bir Araştırma- Study on Turkish Entrepreneurs Profi le in Kyrgyzstan
  Authors: Uğur Ünal, Seyil Najimudinova, Tuncer Özdil
  Number of views: 222
 • 346-358
  Spor Organizasyonlarında Görev Yapan Bireylerin Zaman Yönetimi, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi- A Study of Time Management, Attitudes and Skills of Individuals who Participated in Sport Organizations
  Authors: Damla Özsoy, İlhan Toksöz, Adil Oğuzhan
  Number of views: 296
 • 359-373
  Кыргыз Жана Огуздардын Этникалык Байланыштарынын Башаты- Origin of Ethnic Relati ons Between Oguzs And Kyrgyz
  Authors: Muratbek Kocobekov
  Number of views: 250
 • 374-391
  Türk Halklarının Kültürel Değerlerinin Oluşmasına Katkı Sağlayan Atasözlerinde İletişim Teması- Communicatıon within the Frameworks Of Proverbs, which have Great Contributi on to Cultural Values of Turkish People
  Authors: Mehmet Gök
  Number of views: 236
 • 392-408
  Karahanlı Hânedân Üyelerinin Gazneliler ve Selçuklularla Sıhriyeti -Kinship of Members of the Qarakhani ds Dynasty with the Ghaznavi ds and Seljukids
  Authors: Ergin Ayan
  Number of views: 412
 • 409-440
  İzmir ve Serbest Cumhuriyet Fırkası -The Liberal Republican Party and Smyrna
  Authors: Eyüp Öz
  Number of views: 269
 • 441-452
  Hemşehri Derneklerinin Kente Uyum Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme -A Consideratıon about the Effects of Fellow Countrymen Associations on the Process of Adaptation to City
  Authors: Burcu Altıparmak
  Number of views: 238

Number 4-4, 2015

 • 1-21
  The Kyrgyz Media’s Portrayal of the Crimean Crisis and its Impact on Kyrgyz Public Opinion
  Authors: Kulpunai Barakanova
  Number of views: 192
 • 22-30
  Nation-Building in Central Asia through Language Legislation
  Authors: Charles F. Carlson
  Number of views: 248
 • 31-40
  Democracy and Religious Freedom: Liberal Values in a Central Asian Context
  Authors: Jon Mahoney
  Number of views: 218
 • 41-51
  The Kyrgyz Republic’s Entrance into the Eurasian Economic Union: Historical Parallels with State Formation In Europe and the Potential Impact on Economic and Political Development
  Authors: Bakyt Omurzakov, Jon Mahoney
  Number of views: 223
 • 52-65
  The European Union in Central Asia: a One-Dimensional Strategy
  Authors: Çiğdem Şahin, Turgay Düğen
  Number of views: 267

Number 4-3, 2015

 • 1-29
  Karahanlıların Selçuklu Egemenliğine Girme Süreci - Karakhanids Enterance to Seljukid Domination
  Authors: Ergin Ayan
  Number of views: 255
 • 30-35
  Türkistan’da Türk-İslâm Yazıtları Kırgızistan’daki “Çiyin-Taş” Yazıtı Örneği- Turkish-Islamic Inscriptions in Turkestan “Chiyin-Tash” Inscriptions in Kyrgyzstan
  Authors: Kayrat Belek
  Number of views: 187
 • 36-48
  Yeni Arayışlar Işığında Ahmet Hamdi Tanpınar -Ahmet Hamdi Tanpinar in the Light of New Searches
  Authors: Gazi Berber
  Number of views: 369
 • 49-68
  Финляндиянын билим берүү системасы жана эл аралык деңгээлдеги ийгиликтери -Education System of Finland And its Success at the International Level 49
  Authors: Кадиян Бообекова, Жанан Гөнүлалан
  Number of views: 246
 • 69-92
  Kırgızistan Konaklama Sektöründe İnsan Kaynakları Profili Araştırması- Human Resources Profile Research In Lodging Sector In Kyrgyzstan
  Authors: Barış Erdem, Bilgehan Gülcan, Cüneyt Tokmak, Kımbat Asanova, Narıngül Margazieva
  Number of views: 252
 • 93-115
  Türk- Ermeni İlişkileri Sürecinde Gümrü Müzakereleri (26 Kasım – 2 Aralık 1920)- Gyumri Negotiations (26 November - 2 December 1920) During Turkish – Armenian Relations
  Authors: Ömer Erden
  Number of views: 476
 • 116-123
  Kadın Futbolcularda Sprint Sürati, Dikey Sıçrama ve Kuvvet Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi -Examination of the Relationship Between Sprint Speed, Vertical Jump and Strength Parameters of Female Soccer Players
  Authors: Kemal Göral, Şenol Göral
  Number of views: 223
 • 124-143
  Kırgızistan Seçimlerinin KTR Prime-Time Ana Haberlerine Yansıyışı: 2007 Parlamento Seçimleri Örneği- KTR Prime-Time News Coverage on Kyrgyzstan Elections: on the Case of 2007 Parliamentary Elections
  Authors: Kanışay Muktarova
  Number of views: 194
 • 144-166
  Чыӊгыз Айтматовдун повесттериндеги трагедиялуулук: «Бетме-бет», «Гүлсарат», “Ак кеме” повесттеринин негизинде -Tragic in the Novels by Chyngyz Aitmatov: on the Basis of the Novels Face to Face, Farewell Gulsary, the White Ship
  Authors: Gülzada Stanaliyeva
  Number of views: 247

Number 4-2, 2015

 • 1-15
  Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Bulanık Vikor Uygulaması
  Authors: Mevhibe Ay Türkmen, Tamer Bildik
  Number of views: 260
 • 17-34
  Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerin İncelenmesi: Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği Demographic
  Authors: Gülseren Yurcu, Hakan Atay
  Number of views: 272
 • 35-63
  erbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Vergi Müfettişlerinin Türkiye’deki Sahte Fatura Kullanımı Sorununa Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma
  Authors: Alpaslan Yaşar
  Number of views: 217
 • 65-82
  Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Algılarının Motivasyonlarına Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği
  Authors: Mahmut Akbolat, Meryem Turgut, Gamze Över
  Number of views: 295
 • 83-97
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yararlanılan Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerin Kırgızistan Bağlamında Değerlendirilmesi
  Authors: Pelin Ünlüler Arabacı
  Number of views: 268
 • 99-118
  Piyasa Ekonomisinin İki Zayıf Rotası: Afganistan ve Kırgızistan
  Authors: İrfan Kalaycı
  Number of views: 292
 • 119-129
  «Замана» агымынын изилдениши - An Investigation of the Literary Movement Zamana
  Authors: Гулзат Нурдин кызы
  Number of views: 554
 • 131-154
  Lise Öğrencilerinin Uyum Bozucu Şemalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Kırgızistan ve Türkiye Örneği
  Authors: Kadir Burak Salimoğlu
  Number of views: 312
 • 155-182
  Ismet Inönü'nün Eğitim Felsefesi (Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz)
  Authors: Erdal Toprakçı, Gözde Yılmaz
  Number of views: 261
 • 183-196
  Kamuoyu Oluşumunda Stratejik Bir Araç Olarak Sivil Toplum Kuruluşları
  Authors: Cavit Yavuz, İbrahim Kaynar
  Number of views: 342

Number 4-1, 2015

 • 1-12
  1930-жж. Кыргызстандан Кытайга эмиграциялык кыймылдар- Emigration Movements from Kyrgyzstan to China in 1930s
  Authors: Zyra Altmışova
  Number of views: 218
 • 13-37
  Kırgızistan’da Gazetecilik Eğitimi Alan Öğrencilerin Beklentilerine Yönelik Alan Araştırması
  Authors: Ömer Çakın, Topçugül Narmamatova
  Number of views: 175
 • 39-53
  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Hakkında Sahip Oldukları Metaforlar
  Authors: Hakan Dündar
  Number of views: 179
 • 55-74
  The Effects of Cronyism on Job Satisfaction and Intention to Quit the Job in Hotel Enterprises: the Case of Three, Four and Five Star Hotels in Muğla, Turkey
  Authors: Barış Erdem Ahmet Karataş
  Number of views: 183
 • 75-89
  Bişkek Şehrindeki 9. 10. ve 11.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısını Etkileyen Bazı Faktörlerin Analizi
  Authors: Mehmet Gök
  Number of views: 189
 • 91-116
  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerine Göre Türkiye İmajı
  Authors: Bilgehan Gülcan, Cüneyt Tokmak, Barış Erdem, Sezen Karabaş
  Number of views: 200
 • 117-127
  2464 Sayılı Kanun Kapsamında Belediye Gelirlerine Eleştirel Bir Bakış
  Authors: H. Çağıran Kendirli, M. Şakir Başaran, Hakan Turan
  Number of views: 245
 • 129-150
  Yolsuzlukla Mücadelede e-Yönetişim ve Kırgızistan’daki Durum
  Authors: A. B. Yereli, E. Atsan, M. Kızıltan
  Number of views: 179


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us