Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Taiwanese Journal of Entomological Studies
Animal Research International
Problems of Education in the 21st Century
BAR - Brazilian Administration ReviewRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
613
YesterdayYesterday
1789
This weekThis week
9514
Last WeekLast week
12733
This monthThis month
42341
Last monthLast month
50650
All daysAll days
4399188

Manas Journal of Social Studies

Number 20, 2008

 • 1-18
  Kazakistan’daki Doğrudan Yabancı Yatırımlar - Foreign Direct Investment in Kazakhstan
  Authors: Bekir Gövdere, Hüseyin Kaleli
  Number of views: 231
 • 19-32
  Satış Gücü Otomasyonunda Karşılaşılan Engeller ve Çözüm Önerileri - Impediments Faced in Sales Force Automation and Solution Proposals
  Authors: Ahmet Gürbüz, Evrim Erdoğan
  Number of views: 250
 • 33-44
  Kırgızistan’da Enflasyon Dinamikleri, 1998-2005 - Inflation Dynamics in Kyrgyzstan, 1998-2005
  Authors: Cunus Ganiyev
  Number of views: 183
 • 45-66
  Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri ve İşsizlikle Mücadele Politikaları - The Characteristics of Unemployment in Turkey and the Policies for Fighting it
  Authors: E.Yasemin Uyar Bozdağlıoğlu
  Number of views: 286
 • 67-76
  Küçük Ölçekli Firmaların Dışa Açılma Süreçleri: Denizli Örneği - Exporting Processes of Small - Scale Companies: the Example of Denizli
  Authors: Aydın Sarı
  Number of views: 189
 • 77-94
  Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklam Uygulamaları: HSBC ve Türkiye İş Bankası Örneği - Corporate Advertising in Banking Sector: HSBC and türkiye Iş Bankasi Cases
  Authors: Pınar Seden Meral
  Number of views: 342
 • 95-114
  Kırgızistan’da Döviz Kurlarının Yönü: Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı - Direction of Foreign Exchange Rate in Kyrgyzstan: Purchasing Power Parity Approach
  Authors: Cunus Ganiev, Ö. Selçuk Emsen
  Number of views: 201
 • 115-128
  Gibson Çelişkisinin Türkiye Verileri ile Analizi - The Gibson Paradox: the Case of Turkey
  Authors: Muammer Şimşek, Cem Kadılar
  Number of views: 211
 • 129-146
  Women in Urban Economy: at Which Side of Dichotomies? -Case of Ankara - Kentsel Ekonomi İçinde Kadınlar Karşıtlıkların Neresinde? - Ankara Örneği
  Authors: Ayten Alkan
  Number of views: 184
 • 147-158
  Medieval Women, Poetry and Mihri Hatun - Ortaçağ Kadını, Şiir ve Mihri Hatun
  Authors: Huriye Reis
  Number of views: 286
 • 159-172
  Cumhuriyet Eleştirisi ile Oryantalizmin İşbirliği: Hasta Adamın Hasta Şiiri Collaboration of Republic Critics With Orientalism: Sick Poetry of the Sick Man
  Authors: Fırat Caner
  Number of views: 266
 • 173-190
  Ortaöğretimde Yapılan Sınavlara İlişkin Öğretmen Görüşleri Teachers’ Views of Exams Done in the Secondary Education
  Authors: Çavuş Şahin, Şerif Korkmaz, Aynur Aytar
  Number of views: 206
 • 191-210
  Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri - The Level of Burnout of Teachers (the Assessments in Terms of Some Variations)
  Authors: Yücel Kayabaşı
  Number of views: 213
 • 211-220
  Mitoz-Mayoz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi - The Effect of Conceptual Change Text on Students’ Achievement in Teaching of Mitosis- Meiosis
  Authors: Esra Özay
  Number of views: 271
 • 221-226
  Внедрение информационно-коммуникационных технологий в профессиональное образование: суждения и размышления - Introduction of Informatization Communication Technologies in the Professional Education: Discussion and Reflection
  Authors: Ахметова Г.Б.
  Number of views: 186
 • 227-236
  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin Boş Zaman Değerlendirmelerinde Sporun Yeri - The Importance of Sport in Leisure Appreciation at Academic and Administrative Personel Kyrgyzstan-Turkey Manas University
  Authors: Musa Çakır
  Number of views: 191
 • 237-250
  Attitudes and Biases of Hacettepe University Students Towards Countries Competing in 2002 World Cup - 2002 Dünya Kapasında Ülkelerin Milli Takımlarına Karşı H.Ü. Öğrencilerinin Tutum ve Yargıları
  Authors: Serdar Sağlam
  Number of views: 190
 • 251-262
  Forced Migration From the Balkans to Anatolia: 1878-1900 - Balkanlardan Anadolu’ya Göçler: 1878-1900
  Authors: Faruk Kocacık, Cemal Yalçın
  Number of views: 200
 • 263-270
  Мировоззренческие концепты: лингвокультурический анализ - World Outlook Concepts: Linguistic–Cultural Analysis
  Authors: Айбарша Ислам
  Number of views: 193
 • 271-296
  Accounts of the Europeans on the Culture, Character and Appearance of the Turks of Turkistan in the Nineteenth Century - On Dokuzuncu Asır Türkistan Türklerinin Kültürleri, Karakterleri ve Görüntüleri Hakkında Avrupalıların Görüşleri
  Authors: Memet Yetişgin
  Number of views: 199
 • 297-324
  Safranbolu Yörük Köyü Mezarlığında Bulunan Süslemeli Mezar Taşları - Ornamented Gravestones in Safranbolu Yörük Village Cemetery
  Authors: H.Kamil Biçici
  Number of views: 259
 • 325-344
  Kuva-yı Millîye’nin Propaganda Gazetesi: İzmir’e Doğru - The Propaganda Daily of the National Forces “Kuva-yi Millîye”: “Izmir’e Doğru -Towards Smyrna”
  Authors: Bünyamin Ayhan
  Number of views: 311

Number 19, 2008

 • 1-12
  Financial System Developments in Transition Economies: The Case of Kyrgyz Financial System - Geçiş Ekonomilerinde Finansal Sistemde Gelişmeler: Kırgız Finansal Sistemi Örneği
  Authors: Onder Met, Venera Torobekova, Ibrahim Keles
  Number of views: 214
 • 13-32
  Kırgızistan’da Mali Sistemin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Bütçede Reform Arayışları - Seeking Budgetary Reforms in the Light of Restructuring Efforts of Financial System in Kyrgyzstan
  Authors: Haluk Egeli, Ahmet Özen
  Number of views: 212
 • 33-42
  Otel İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol Yöntemlerinin İncelenmesi (Marmaris İlçesi Örneği) - The Examination of Food and Beverage Cost Control Methots in Hotels (The Case of Marmaris)
  Authors: Yavuz Çiftci, Çağrı Köroğlu
  Number of views: 197
 • 43-58
  Algılanan Adalet Kavramı Perspektifinde Etkin Şikayet Yönetimi: KKTC Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma - Effective Complaint Management in the Perspective of Perceived Justice: an Emprical Research on TRNC Universities
  Authors: Erdoğan Haktan Ekiz, Hüseyin Araslı, Guita Farivarsadri, Ali Bavık
  Number of views: 195
 • 59-68
  Family Influence on Consumer Home Appliences Purchasing Behavior: an Empirical Study in Kyrgyzstan - Керектөөчүлөрдүн үй тиричилик буюмдарын сатып алуу жүрүм-турумуна үй-бүлөнүн таасири: Кыргызстандын мисалында эмпирикалык изилдөө
  Authors: Azamat Maksudunov
  Number of views: 287
 • 69-80
  Küresel Rekabette Kurumların Var Olma Arayışları: Ordu Yardımlaşma Kurumu Örneği - The Army Support Group (OYAK) Sample about the Firms Corporeity Searching on the Global Competition
  Authors: İlhan Atık
  Number of views: 181
 • 81-84
  Караханиддер доорундагы медресе - Medrese in the Period of Karakhanids
  Authors: Решат Генч
  Number of views: 177
 • 85-104
  Osmanlı Devleti’nde Kütüphane Yaptırmanın Maliyeti: Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi Örneği (1794-1796) - Library Building Expenses in the Ottoman State: Konya Yusuf Aga Library Example (1794-1796)
  Authors: Doğan Yörük
  Number of views: 202
 • 105-116
  Tanzimat Reformlarının Uygulanması Hakkında Konya Valisi Selim Paşa’ya Verilen Talimât-ı Seniyye - The Directive Given to Konya Governor Selim Pasha to Apply the Administrative Reforms
  Authors: Hüseyin Muşmal
  Number of views: 196
 • 117-122
  Divanü Lügâti’t-Türk’te Geçen Uç Şehrinin Yeri ve Anlamı - The Place and the Meaning of the Uch City in Divan Al-Lugat Al-Turk
  Authors: İbrahim Şahin
  Number of views: 204
 • 123-128
  Notes on Some Altaic Household Words - Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine
  Authors: Shoira Usmanova
  Number of views: 195
 • 129-146
  SSCB Sonrası Antlaşmalara Halefiyet Sorunu - State Succession in Respect of Treaties after USSR
  Authors: Itır Aladağ
  Number of views: 198
 • 147-156
  Türklerde Cenaze Törenleri Bağlamında Mevlid Okuma Geleneği - Mevlid in the Context of Funeral Ceremonies in Turkic Culture
  Authors: Fuzuli Bayat, Muhammet Nurullah Cicioğlu
  Number of views: 186
 • 157-174
  Историческая ретроспектива теории и практики этнопедагогической подготовки будущего учителя - Historical Prosrespectives of Ethnopadgogical Qualifications of Teachers
  Authors: Акматали Алимбеков
  Number of views: 367
 • 175-184
  İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Bilgisayar Dersi Programının İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Perceptions of Teachers Toward Primary School 6, 7, and 8th Grade Computer Course Content
  Authors: Fatma Kural Er, Bülent Güven
  Number of views: 279
 • 185-202
  İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitime İlişkin Görüşleri - Perceptions of Primary School Teachers about in Service Training
  Authors: Mehmet Gültekin, Zühal Çubukçu
  Number of views: 275
 • 203-210
  Kırgızistan’da Günlük Not Verme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi - The Effects of the Daily Evaluation Process on Student Achievement in Kyrgyzistan
  Authors: Asım Arı
  Number of views: 200
 • 211-222
  Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları ile Empatik Becerilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma - The Evaluation of Teacher Candidates’ Democratic Attitudes and Emphatic Skills
  Authors: Salih Zeki Genç, Temel Kalafat
  Number of views: 218
 • 223-234
  Eğitimle İlgili Yazılara İlişkin Yerel Basın Üzerinde Yapılan Bir Çözümleme - A Content Analysis of Local Newspapers Related to Educational Issues
  Authors: Turan Akman Erkılıç
  Number of views: 179
 • 235-250
  İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Rolleri - Instructional Leadership Roles of Elementary School Principlas
  Authors: Esra Aksoy, Halil Işık
  Number of views: 183
 • 251-268
  İlköğretimde Matematik Başarısını Etkileyen Faktörlere Ilişkin Öğrenci Görüşleri - Students’ Opinions about the Factors Which Affect the Mathematics Success in Elementary Education
  Authors: Kürşat Yenilmez, Ayşegül Duman
  Number of views: 183
 • 269-280
  Küreselleşmenin Eğitim Fakültelerinin Yönetim Boyutundaki Etkileri - The Effects of Globalization on the Administrative Dimension of Education Faculties
  Authors: Berrin Burgaz, İlknur Şentürk
  Number of views: 213


1
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us