Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Problems of Psychology in the 21st Century
Vértices (Campos Goitacazes, Online)
Arctic and North
Revista Andina de EducaciónRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
755
YesterdayYesterday
1817
This weekThis week
8508
Last WeekLast week
12729
This monthThis month
4689
Last monthLast month
61234
All daysAll days
5152376

Journal of accounting, finance and auditing studies

Number 1/4, 2015

 • 1-22
  Muhasebe Eğitiminde “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” Üzerine Görüşler (Opinions About "Alternative Methods of Evaluation and Quantification" in Accounting Education)
  Authors: Hüseyin Ali Kutlu, Seyhan Öztürk
  Number of views: 461
 • 23-41
  Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişliğine Etki Eden Faktörler: Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması (Factors that Effect to Burnout Levels of the Accounting Professionals: An Area Research in the City of Gaziantep)
  Authors: Fatih Özkan, Cenk Aksoy
  Number of views: 418
 • 81-107
  Faaliyet Bölümleri Standardı Doğrultusunda Bölümsel Bilginin Açıklanması: Borsa İstanbul Örneği (Disclosure of Segment Information in Accordance with the Operating Segment Standard: The Case of Borsa Istanbul)
  Authors: Emin Zeytinoğlu
  Number of views: 416
 • 128-146
  KOBİ’lerde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Kayseri’deki İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma (Evaluating the Internal Control System in SMEs and A Study of the Manufacturing Industry in Kayseri)
  Authors: Ahmet Tanç, Adil Özhan
  Number of views: 489

Number 1/3, 2015

 • 1-16
  Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kapsamında Etik Kurallar: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Şirketler Üzerinde Bir Araştırma (Ethical Codes Within Corporate Governance Practices: A Research On Companies Operating In ISE)
  Authors: Şükran GÜNGÖR TANÇ
  Number of views: 497
 • 17-33
  Muhasebedeki Değerleme Yaklaşımları Üzerine Kültürel Bir Değerlendirme (A Cultural Assessment on Measurement Basis of Accounting)
  Authors: Erkan ÖZTÜRK
  Number of views: 469
 • 34-67
  Hilelerin Ortaya Çıkarılması Bakımından Bağımsız Denetim İle Adli Muhasebenin Karşılaştırılması (The Comparison Of Independent Audit And Forensic Accounting In Terms Of Exposing Fraud)
  Authors: Adnan DÖNMEZ, Kürşad ÇAVUŞOĞLU
  Number of views: 540
 • 68-90
  Dış Ticarette Akreditifli Ödemeler: UCP 600’e Göre Bankalarda Güncel Örnek Uygulamalar (Letter of Credits in Foreign Trade: Current Applications at Banks According to UCP 600)
  Authors: Oğuzhan KODALAK, Bayram TOPAL, Ahmet Selçuk DİZKIRICI
  Number of views: 500
 • 91-104
  Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş Dersine Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi (Determination of Undergraduate Students' Perceptions for the Introduction of Accounting Courses)
  Authors: Burcu DEMİREL UTKU, İbrahim EROL
  Number of views: 444
 • 105-122
  Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekillerinin TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde İncelenmesi (The Analysis of Delivery and Payment Types in Foreign Trade within the Frame of TAS 18 Revenue Standard)
  Authors: Ahmet GÖKGÖZ, Hilal ÖZDEMİR
  Number of views: 545
 • 123-153
  Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açılarından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Muhasebe İlişkisi (The Relationship Between Corporate Social Responsibility And Accounting With The Perspective Of Professional Accountants)
  Authors: Çağrı KÖROĞLU, Hüseyin Önlem ERSÖZ
  Number of views: 491
 • 154-172
  The Use Of Linear Programming In Audit Task Planning
  Authors: Süleyman UYAR, Esin YELGEN
  Number of views: 474
 • 173-204
  Türkiye’deki Akademik Dergilerde Çevre Muhasebesi Alanında 2006–2014 Yılları Arasında Yayınlanmış Bilimsel Makalelerin İçerik Analizi (A Content Analysis of The Articles Subject Environmental Accounting Field Published in Academic Journals in Turkey Between 2006–2014)
  Authors: Fatih ŞENTÜRK, Hakkı FINDIK
  Number of views: 464

Number 1/2, 2015

 • 1-21
  Türkiye’de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi (Financial Leasing Transactions and Accounting in Turkey)
  Authors: Hilmi KIRLIOĞLU, Saadet ÖZTAŞ
  Number of views: 588
 • 22-33
  Ülke Borsaları Arasında Portföy Çeşitlendirmesi: Türkiye ile Beş OECD Ülkesi Arasındaki İlişkinin Analizi (The Portfolio Diversification between Stock Exchanges: Analyzing Relationship between Turkey and Five OECD Countries)
  Authors: Ayşe Gül ÖZERALP ZEREN, Filiz KONUK, Feyyaz ZEREN
  Number of views: 559
 • 34-61
  Muhasebe Derslerinde Teknoloji Kullanımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri (The Opinion of Undergraduate Students on Technology Used in Accounting Classes)
  Authors: Meral Erol FİDAN, Ümmühan ASLAN, Şerife SUBAŞI
  Number of views: 664
 • 62-77
  Evaluating The Financial Performances Of The Banks Listed On Istanbul Stock Exchange Banks Index By Data Envelopment Analysis And Malmquist Index (Borsa İstanbul Banka Endeksine Kote İşletmelerin Finansal Performanslarının Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeksine Göre Değerlendirilmesi)
  Authors: Ahmet Selçuk DİZKIRICI, Ahmet GÖKGÖZ
  Number of views: 455
 • 78-102
  Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic and Socio-Economic Factors Affecting Investment Decisions)
  Authors: Eser YEŞİLDAĞ, Ercan ÖZEN
  Number of views: 436
 • 102-119
  Uluslararası Finansta İnovasyon Örneği Olarak Banka Ödeme Yükümlülüğü(BPO) (Bank Payment Obligation (BPO) As an Example of Innovation in International Finance)
  Authors: Nazire GÖLEÇ
  Number of views: 567

Number 1/1, 2015

 • 5-20
  Hisse Bazlı Ödemelerin TFRS-2 Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi (Accounting For Share Based Payments According to TFRS-2)
  Authors: Erdal YILMAZ
  Number of views: 461
 • 21-39
  Using Beneish Model in Identifying Accounting Manipulation: An Empirical Study in BIST Manufacturing Industry Sector (Muhasebe Manipülasyonun Tespitinde Beneish Modelinin Kullanımı: BIST İmalat Sanayii Sektöründe Bir Ampirik Çalışma)
  Authors: Ekrem KARA, Mustafa UĞURLU, Mehmet KÖRPİ
  Number of views: 523
 • 40-61
  Kliniklerin Kapasite Yönetiminde ve İnsan Gücü Planlamasında Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (Time Driven Activity Based Costing Of The Clinical Capacity Management And Man Power Planning)
  Authors: Bedia ATALAY
  Number of views: 480
 • 62-81
  Borsa İstanbul Teknoloji Endeksinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi (Evaluating the Financial Performances of the Enterprises Operating in Istanbul Stock Exchange Technology Index)
  Authors: Tuğba ÖRS, Davut TAKIL, Meltem ALTIN
  Number of views: 525
 • 82-99
  Examining Firms Quoted In Borsa Istanbul IT Index Via Ratio Analysis (Borsa İstanbul Bilişim Endeksinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Oran Analizi İle İncelenmesi)
  Authors: Hatem YAGHI, Yakup KANBUR
  Number of views: 577


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us