Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Issues

Turkish Journal of Forestry
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi
Enfoque UTE
Animal Research InternationalRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
473
YesterdayYesterday
937
This weekThis week
1410
Last WeekLast week
10598
This monthThis month
2262
Last monthLast month
43724
All daysAll days
5530376

Archiwum Kryminologii (Archives of Criminology)

Number XXIX-XXX, 2008

 • 49-63
  Zakład Kryminologii INP PAN z perspektywy współczesnej
  Authors: Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst
  Number of views: 37
 • 65-74
  Zjawisko wiktymizacji wtórnej: pojęcie, przyczyny, przeciwdziałanie (na przykładzie niektórych polskich regulacji karnych)
  Authors: Ewa Bieńkowska
  Number of views: 57
 • 75-80
  Czy „ciemna liczba przestępstw” istnieje?
  Authors: Janina Błachut
  Number of views: 46
 • 81-92
  Sprawca przestępstwa oszustwa asekuracyjnego – spojrzenie kryminologiczne
  Authors: Konrad Buczkowski
  Number of views: 41
 • 93-98
  On Man-Made Pain
  Authors: Nils Christie
  Number of views: 46
 • 99-112
  Przemoc wobec kobiet i reakcja policji w perspektywie międzynarodowej
  Authors: Beata Gruszczyńska
  Number of views: 36
 • 113-118
  Kapitał społeczny a przestępczość
  Authors: Anna Kossowska
  Number of views: 37
 • 119-131
  Przestępczość przeciwko mieniu w Polsce w latach 1924–2005 w świetle danych statystyki policyjnej
  Authors: Krzysztof Krajewski
  Number of views: 42
 • 133-142
  How Efficient Is Severe Punishment, Or: More Punishment, Less Crime?
  Authors: Helmut Kury, Martin Brandenstein
  Number of views: 42
 • 143-153
  Kierunki rozwoju kryminologii w Rosji
  Authors: Katarzyna Laskowska
  Number of views: 40
 • 155-167
  Biologiczne inhibitory przestępczości
  Authors: Andrzej Mościskier
  Number of views: 41
 • 169-192
  International Crime Victim Survey ‘04/05: Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  Authors: Andrzej Siemaszko
  Number of views: 34
 • 193-202
  Rodzaje popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców
  Authors: Jan M. Stanik
  Number of views: 35
 • 203-214
  Wpływ prawa karnego na przekonania moralne społeczeństwa w świetle wybranych badań empirycznych
  Authors: Barbara Szamota-Saeki
  Number of views: 39
 • 215-225
  Kryminogeneza i sposoby jej badania
  Authors: Leon Tyszkiewicz
  Number of views: 77
 • 227-238
  Czynniki kryminogenne przestępczości podatkowej
  Authors: Leszek Wilk
  Number of views: 37
 • 239-252
  Przestępczość kobiet i dziewcząt – wybrane teorie kryminologiczne
  Authors: Dagmara Woźniakowska-Fajst
  Number of views: 39
 • 253-266
  Biologia kryminalna, czyli o właściwym miejscu nauk ścisłych w wyjaśnianiu przyczyn przestępczości
  Authors: Wojciech Zalewski
  Number of views: 34
 • 269-285
  Nieletni przed sądem. Uwagi o niektórych założeniach ogólnych oraz praktyce
  Authors: Tadeusz Bojarski
  Number of views: 45
 • 287-296
  Propozycje nowych uregulowań dotyczących mediacji w sprawach nieletnich
  Authors: Beata Czarnecka-Dzialuk
  Number of views: 36
 • 297-311
  Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia podstawowe)
  Authors: Andrzej Gaberle
  Number of views: 47
 • 313-329
  Tendencje rozwojowe włoskiego prawa nieletnich
  Authors: Alicja Grześkowiak
  Number of views: 40
 • 331-347
  Działalność wychowawcza sądu rodzinnego wobec nieletnich – pomiędzy ideami a praktyką
  Authors: Witold Klaus
  Number of views: 42
 • 349-359
  Problem potrzeby i celowości zmiany zasad odpowiedzialności i postępowania z nieletnimi
  Authors: Violetta Konarska-Wrzosek
  Number of views: 41
 • 361-374
  Dostęp do sądu pokrzywdzonego czynem nieletniego de lege lata i wedle projektu ustawy Prawo nieletnich z 2008 r.
  Authors: Marianna Korcyl-Wolska
  Number of views: 38
 • 375-381
  O pilnej potrzebie podniesienia granicy wieku pełnej odpowiedzialności karnej
  Authors: Marek J. Lubelski
  Number of views: 35
 • 383-391
  Uwagi o reformie prawa dotyczącego nieletnich
  Authors: Andrzej Marek
  Number of views: 39
 • 393-408
  Postępowanie z nieletnimi z perspektywy psychologii humanistycznej
  Authors: Krystyna Ostrowska
  Number of views: 38
 • 409-415
  Sylwetki społeczne nieletnich – późniejszych dorosłych sprawców przestępstw
  Authors: Irena Rzeplińska
  Number of views: 36
 • 417-430
  Założenia modelowe i standardy międzynarodowe dotyczące nieletnich sprawców przestępstw
  Authors: Barbara Stańdo-Kawecka
  Number of views: 50
 • 431-443
  Więzienia dla nieletnich w opinii menedżerów więziennictwa
  Authors: Piotr Stępniak
  Number of views: 42
 • 447-458
  Polityka karna w Anglii i Walii (1970–2005)
  Authors: Andrzej Adamski
  Number of views: 39
 • 459-472
  Europeizacja prewencji kryminalnej
  Authors: Janina Czapska
  Number of views: 39
 • 473-487
  Kazirodztwo jako problem karnoprawny (dwugłos)
  Authors: Paweł Daniluk, Celina Nowak
  Number of views: 53
 • 489-493
  Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi
  Authors: Marian Filar
  Number of views: 42
 • 495-505
  Contemporary Russian Corruption
  Authors: Yakov Gilinskiy
  Number of views: 36
 • 507-518
  Polityka karna sądów w sprawach o wykroczenia (w świetle danych statystycznych)
  Authors: Jolanta Jakubowska-Hara
  Number of views: 40
 • 519-531
  Racjonalny ustawodawca wobec opinii społecznej a populizm penalny
  Authors: Tomasz Kaczmarek
  Number of views: 37
 • 533-541
  Przestępstwa przeciwko rodzinie w kodeksie karnym Hiszpanii
  Authors: Barbara Kunicka-Michalska
  Number of views: 39
 • 543-554
  Development of Criminal Policy in Hungary during the First Decade of the 21st Century
  Authors: Miklós Lévay
  Number of views: 37
 • 555-565
  Assisting Victims. The British Model in Comparative Context
  Authors: Robert I. Mawby, Lesley A. Simmonds
  Number of views: 37
 • 567-580
  Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi jako nowy środek karny
  Authors: Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz
  Number of views: 38
 • 601-616
  Karnoprawne modele przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Authors: Monika Płatek
  Number of views: 37
 • 617-628
  O polityce karnej z perspektywy retrospektywnej
  Authors: Emil W. Pływaczewski
  Number of views: 34
 • 629-641
  Z rozważań o karach i środkach karnych o charakterze majątkowym (w świetle przepisów kodeksu karnego z 1997 r.)
  Authors: Zofia Sienkiewicz
  Number of views: 41
 • 643-652
  Culture defence a polskie prawo karne
  Authors: Olga Sitarz
  Number of views: 30
 • 653-657
  O niektórych miernikach oceny polityki karnej (na przykładzie Polski w ostatnim dwudziestoleciu)
  Authors: Jan Skupiński
  Number of views: 24
 • 659-668
  Uwagi o projekcie nowelizacji prawa alimentacyjnego na tle prawa rodzinnego i prawa karnego
  Authors: Tadeusz Smyczyński
  Number of views: 23
 • 669-675
  Karalność pomówienia w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  Authors: Andrzej Zoll
  Number of views: 25
 • 679-689
  Europejski Komitet Zapobiegania Torturom (kilka uwag na dwudziestolecie działalności)
  Authors: Zbigniew Hołda
  Number of views: 20
 • 691-701
  Kara pozbawienia wolności w świadomości społecznej oraz w świetle zasad sprawnego karania
  Authors: Jerzy Kwaśniewski
  Number of views: 22
 • 703-718
  Izolacja spotęgowana – kilka pytań na temat oddziałów dla tzw. więźniów niebezpiecznych
  Authors: Zbigniew Lasocik
  Number of views: 25
 • 719-727
  Rodzaj popełnionego przestępstwa jako dyrektywa wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych za uchylanie się od alimentacji
  Authors: Stefan Lelental
  Number of views: 26
 • 729-738
  Skazani – członkowie grup przestępczych w ocenie funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Authors: Grażyna B. Szczygieł
  Number of views: 18
 • 739-761
  Skazani recydywiści w Polsce w okresie transformacji w świetle danych statystycznych
  Authors: Teodor Szymanowski
  Number of views: 21
 • 763-775
  Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności skazanych młodocianych w orzecznictwie sądu penitencjarnego właściwego dla zakładu karnego we Włocławku
  Authors: Paulina Wiktorska
  Number of views: 37
 • 779-790
  DNA-Based Criminal Investigation: Problems and Prospects
  Authors: Hans-Joerg Albrecht
  Number of views: 21
 • 791-801
  O (nie)zamykaniu domów dziecka
  Authors: Marek Andrzejewski
  Number of views: 33
 • 803-814
  Ochrona dzieci i młodzieży w systemie mediów audiowizualnych w Polsce z perspektywy rozwiązań europejskich
  Authors: Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
  Number of views: 21
 • 815-825
  Zbrodnia agresji jako przestępstwo przeciwko prawu międzynarodowemu
  Authors: Władysław Czapliński
  Number of views: 20
 • 827-836
  O dysfunkcjach władzy
  Authors: Maria Jarosz
  Number of views: 20
 • 837-851
  Mediacja między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa jako forma rozwiązywania konfliktów
  Authors: Marzena Kruk
  Number of views: 26
 • 853-858
  Artykuł recenzyjny dotyczący monografii dr Marii Rogackiej-Rzewnickiej pt. "Oportunizm i legalizm ścigania przestępstw w świetle współczesnych przeobrażeń procesu karnego"
  Authors: Andrzej Murzynowski
  Number of views: 23
 • 859-869
  Przyczyny okrucieństwa i przestępczości. Batawia, Pawełczyńska, Kępiński – refleksje oświęcimskie
  Authors: Danuta Raś
  Number of views: 17
 • 871-883
  Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej korzyści dla stron
  Authors: Janina Waluk
  Number of views: 20
 • 885-893
  Abolicjonizm – obrona wartości humanistycznych
  Authors: Halina Wantuła
  Number of views: 20
 • 895-904
  Learning to Change: Restorative Responses to Wrongdoing
  Authors: Martin Wright
  Number of views: 18
 • 905-943
  Kara śmierci w trybie doraźnym (sprawa IVK dor. 24/83 w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie)
  Authors: Andrzej Rzepliński
  Number of views: 30


1
© 2013-2023, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us