Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
Annals of Spiru Haret University. Economic Series
Problems of Education in the 21st Century
Journal of Acute DiseaseRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
798
YesterdayYesterday
1746
This weekThis week
7932
Last WeekLast week
11493
This monthThis month
35514
Last monthLast month
52208
All daysAll days
4444569

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Number 99, 2021

 • 11-36
  Budapeşte’deki Gül Baba Türbesi’nin Onarımları (1884-1915)
  Authors: Mehmet Emin YILMAZ
  Number of views: 16
 • 37-56
  Rumeli Yöresi Otman Baba Süreğindeki Turnalar Semahı: Köşençiftliği ve Türkgücü Yerleşim Yeri Örneği
  Authors: iğdem ABDA- Sertan DEMİR
  Number of views: 14
 • 57-78
  True-To-Form Survey on the Shrine of Idris Baba in Pécs
  Authors: Gergő Máté KOVÁCS- Krisztina FEHÉR
  Number of views: 17
 • 79-104
  Balkan Fethinde Rol Alan Sarı Saltuk ve Seyyid Ali Sultan Hakkındaki Menakıpnamede Yer Alan Efsanevi Motifler Üzerine
  Authors: Fatma YILMAZ
  Number of views: 19
 • 105-128
  Places of Thinking and Self Evaluation: Anatolian Çilehanes
  Authors: Melih KURNALI- Duygu KOCA
  Number of views: 13
 • 129-142
  Alevi-Bektaşi Nevruz Kutlamalarında Melopoetik Hususlar
  Authors: Daimi CENGİZ
  Number of views: 16
 • 143-172
  SALTUKNÂME’DE DİNİ VE MEZHEBİ UNSURLAR
  Authors: Hanifi ŞAHİN- Lokman KILAVUZ
  Number of views: 13
 • 173-202
  Yoksul Derviş’in Şiirlerinde Hacı Bektaş Veli Sevgisi
  Authors: Mehmet SARI
  Number of views: 13
 • 203-244
  (UŞAK) KARACA AHMET SULTAN TÜRBESİ’NDEKİ TAVUS KUŞU MOTİFİ VE TÜRBEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HALK İNANIŞLARI
  Authors: Türkan ACAR
  Number of views: 14
 • 245-266
  Alevi Tarihyazımı Üzerine
  Authors: Eray YILMAZ
  Number of views: 14
 • 267-284
  Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî ve Divan-I Hikmet’te Bulunan Değerler
  Authors: Hafize ER TÜRKÜRESİN
  Number of views: 14
 • 285-298
  Bir Türkmen Babasından Bektaşi Babasına Dönüşümün Hikayesi: Halifet Baba Zaviyesi
  Authors: Ayşe DEĞERLİ
  Number of views: 18
 • 299-316
  Bektaşî Bir Şair Behrî ve Divanında Yer Almayan Şiirleri
  Authors: Ahmet UĞUR
  Number of views: 14
 • 317-340
  Alevi-Bektaşi Kültüründe Kırsal Dini Mimarinin Mekânsal Özellikleri: Seyitgazi Örneği
  Authors: Betül Gelengül EKİMCİ
  Number of views: 15
 • 341-368
  Muhibbân Dergisinin II. Meşrutiyet Dönemi Sosyal Hadiselerine Yaklaşımı
  Authors: Muhammed KALENDEROĞLU
  Number of views: 20
 • 369-390
  Sözlü Kültür Ekseninde Seyyid Derviş Beyaz Ocağı Hakkındaki Menkıbeler
  Authors: Saaddet DAĞ
  Number of views: 19
 • 391-404
  Karahisar-ı Demürlü, Ergülü / Erkulu Baba Zaviyesi
  Authors: Ali KILCI
  Number of views: 15
 • 405-414
  Zâkirin Bir Dünya Derdi: Âşıklık ve Kısas
  Authors: M. Emir İLHAN
  Number of views: 15
 • 415-432
  Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sında Hz. Hüseyin Etrafında Şekillenen Alkışlar ve Keramet İşlevindeki Kargışlar
  Authors: Bekâî’nin Kitâb-ı Kerbelâ’sında Hz. Hüseyin Etrafında Şekillenen Alkışlar ve Keramet İşlevindeki Kargışlar
  Number of views: 16

Number 98, 2021

 • 11-40
  Hacı Bektaş Veli’nin Ölüm Tarihi Hakkında
  Authors: M. Fatih KÖKSAL
  Number of views: 51
 • 41-64
  Moğol İstilâsına Dair İki Farklı Aktarım Biçimi: Tarihî Kaynaklar Ve Menakıpnameler
  Authors: Eyyüp YILMAZ
  Number of views: 40
 • 65-76
  An Examinationn of Sufism's Resistance Against The Regime in The Soviet Period (1922-1991)
  Authors: Turganbai ABDRASSILOV- Zhakhangir NURMATOV- Kainar KALDYBAY
  Number of views: 40
 • 77-106
  Hacı Bektaş Dergâhından Himmet Uman ve Mahlas Alan Âşıklarda Hacı Bektaş Sevgisi
  Authors: Mehmet YARDIMCI
  Number of views: 40
 • 107-130
  Emir Ömer Han’ın Sultan II. Mahmud’a Gönderdiği Muhabbetname Mecmuası Hakkında
  Authors: Saidbek BOLTABAYEV
  Number of views: 39
 • 131-150
  Alevilikte Ocak Geleneği ve Ali Bircivan Ocağı
  Authors: Begüm KURT- İlayda ÇAL
  Number of views: 34
 • 151-170
  Milli Kütüphane'de "06 Mil Yz 4573-1" Numarası ile Kayıtlı Mecmua ve Muhtevası
  Authors: Murat DEMİR
  Number of views: 36
 • 171-196
  Müslümanlar Nezdinde Mehdi Tasavvuru: 610-765 Yılları Arasında Köken ve Etkiye Dair Tespitler
  Authors: Metin Ziya KÖSE- Mihriban ARTAN
  Number of views: 35
 • 197-216
  Gaziantep Çepnilerinin Ziyaret Mekânları: Hacı Koreş ve Seydi Koreş Ziyaret Ritüeli ve Uygulamaları
  Authors: İskender KORKMAZ
  Number of views: 37
 • 217-244
  Tekkelerin Kapatılması ve Tasfiye Süreci (1925-1938)
  Authors: Sabit DOKUYAN
  Number of views: 41
 • 245-258
  Sufism and Challenges of Modern and Secular Philosophy: Nasr’s Perspective
  Authors: SeyedAmirHossein ASGHARİ
  Number of views: 40
 • 259-278
  Sufi Gelenekte Keşkül-ü Fukara Kültürü ve Seramik Keşküller Üzerine İkonografik Bir Değerlendirme
  Authors: Güler YILMAZ
  Number of views: 40
 • 281-286
  Haşim Şahin, Dervişler, Fakihler, Gaziler, Erken Osmanlı Döneminde Dinî Zümreler (1300-1400), YKY Yayınları, İstanbul, 2020.
  Authors: Yunus ARİFOĞLU
  Number of views: 40
 • 287-290
  Mehmet Ertan, Aleviliğin Politikleşme Süreci: Kimlik Siyasetinin Kısıtlılıkları ve İmkânları, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017.
  Authors: Gözde ORHAN
  Number of views: 30
 • 291-296
  Hamza Aksüt, Aleviler/Türkiye-İran-Irak-Suriye-Bulgaristan Dede Ocaklarının, Toplulukların ve Yerleşimlerin Tarihi, Yurt Yayınları, Ankara, 2012.
  Authors: Hüseyin ERDOĞAN
  Number of views: 39

Number 97, 2021

 • Nuran ÖZE- Filiz SOYER
  Sosyal Ağlarda Kimliğin Sosyo-Kültürel İnşasında Sivil Toplum Kuruluşları: Kuzey Kıbrıs Alevi Dernekleri
  Authors: 47-66
  Number of views: 41
 • 11-28
  Safevîler Döneminde Sema (Semah) (Kronikler, Seyahatnâmeler ve Minyatürlerde)
  Authors: İlgar BAHARLU
  Number of views: 51
 • 29-46
  Kuzey Makedonya-Kanatlar Köyünde Anlatılan Evliya Menkıbeleri
  Authors: Satı KUMARTAŞLIOĞLU
  Number of views: 40
 • 67-82
  Folklorlaşan Hz. Hüseyin ve Kerbela Olayı
  Authors: Fuzuli BAYAT
  Number of views: 45
 • 83-94
  Dört Kapı Kavramının Kaynakları
  Authors: Ali Rıza ÖZDEMİR
  Number of views: 57
 • 95-110
  Göroğlu Destanında Mistik ve Hami Yardımcılar: Hazreti Ali, Kalenderler, Erenler, Aksakallar
  Authors: Naile ASKER
  Number of views: 43
 • 111-122
  Aşıklık Geleneğinin Oluşumunda Batıni Tekkelerin Önemi
  Authors: Caner IŞIK
  Number of views: 35
 • 123-150
  Alevilik Öğretisi Açısından Önemli Bir Eser: Fetvaname Risalesi
  Authors: Caner IŞIK
  Number of views: 41
 • 151-164
  Konak Romanındaki Börk ve Kılıç Etrafında Ahiliğin İzleri
  Authors: Derya KILIÇKAYA
  Number of views: 41
 • 165-176
  Alevi İnanç Sisteminde Bir Mikro Merkez Olarak "Dar" Kavramının Etrafında Oluşan Anlam Alanı ve Ritüel Evreni
  Authors: Didem Gülçin ERDEM
  Number of views: 41
 • 177-188
  Alevilik ve Bektaşilik'te "Nur" ve "Mişkât" Kavramlarının Nur Suresi 35. Ayeti Bağlamında İzahı ve Bir İbadet Formuna Bürünmesi
  Authors: Ramazan SÖNMEZ
  Number of views: 53
 • 189-210
  Alevi ve Bektaşi İnancında Müzik Aktarımında Kadının Rolü: Bursa-Şehitler Köyü Örneği
  Authors: Ersen VARLI, Turgay YILDIRIM
  Number of views: 35

Number 96, 2020

 • Antalya, Elmalı, Tekke Köyü, Alevilik ve Bektaşilik, Abdal Musa, Halk Ezgileri.
  ANTALYA ELMALI TEKKE KÖYÜ BEKTAŞİLERİNİN MÜZİK PRATİKLERİ VE İNANÇ BAĞLAMLI SÖZLÜ EZGİLERİ
  Authors: Sami Emrah GEREKTEN-Attila ÖZDEK
  Number of views: 170
 • 11-32
  Ahu ve Derviş: XIII. Yüzyıl Tasavvuf Dünyası Üzerine Bazı Yeni Bulgular
  Authors: Vedat TURGUT
  Number of views: 163
 • 33-54
  CONCEIVING THE MEDIEVAL OTTOMAN MUSIC CULTURE THROUGH LEGENDARY NARRATIVES
  Authors: Cenk GÜRAY-Ezgi TEKİN ARICI
  Number of views: 121
 • 55-80
  TASAVVUFİ BİR ÇALGI OLARAK NEFİRİN İKONOGRAFİK EVRİLİMİ
  Authors: Bahriye GÜRAY GÜLYÜZ
  Number of views: 132
 • 81-116
  ALEVİLİK - MÜZİK İLİŞKİSİNE YÖNELİK FENOMENOLOJİK BİR YAKLAŞIM (TUNCELİ ÖRNEĞİ)
  Authors: Aziz ERDOĞAN-N. Oya LEVENDOĞLU-Cenk GÜRAY
  Number of views: 164
 • 117-144
  CEM RİTÜELLERİNDE KÜLTÜREL BELLEK OLUŞTURMA
  Authors: Ayten KAPLAN
  Number of views: 180
 • 145-162
  THE TWENTY-FIVE TURKISH ALAWI FROM TOKAT AND THE CREATION OF THE ALAWITE BEKTASHI ITALIA IN LECCO
  Authors: Marcello MOLLICA
  Number of views: 119
 • 185-200
  ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR ORTAMINDA MÜZİĞİ TEMSİL EDEN KADINLAR
  Authors: Sevilay ÇINAR
  Number of views: 161
 • 201-228
  ANSİKLOPEDİ VE SÖZLÜKLERDE ALEVİLİK KAVRAMININ ÇERÇEVELENME BİÇİMLERİ
  Authors: Zakir AVŞAR-Ayşe Elif EMRE KAYA-Songül OMUR
  Number of views: 161
 • 229-248
  MEVLANA HİMMETÎ’NİN TÜRKÇE DİVANI VE BU DİVANDA HZ. ALİ’NİN YERİ
  Authors: Mehdi REZAEI
  Number of views: 155
 • 249-261
  WOMEN’S LAMENTS AND MOURNING HYMNS: FUNERAL RITUALS OF TAHTACI COMMUNITIES IN THE AEGEAN REGION OF WESTERN TURKEY
  Authors: Rıza AKYÜREK
  Number of views: 109
 • 263-292
  HAZIM AGÂH EFENDİ VE OSMANLI DEVLETİ HÂKİMİYETİ SON DÖNEMİ IRAK’INDA BEKTAŞİ TEKKELERİNİ ANLATTIĞI MEKTUBU
  Authors: Ahmet TAŞĞIN-Nurhan AYDIN-Abdulkadir YELER
  Number of views: 169
 • 293-318
  St. PETERSBURG DOĞU YAZMALARI ENSTİTÜSÜ’NDE BULUNAN DÎVÂN-I HİKMET NÜSHALARI
  Authors: Vüsale MUSALI
  Number of views: 197
 • 319-344
  19.YÜZYIL SONLARINDA VE 20.YÜZYILIN BAŞLARINDA TÜRKİSTAN DİNÎ-MAARİFİ EDEBİYATINDA AHMED YESEVİ İZLERİ
  Authors: Khamidulla TADZHİYEV-Nodirkhon KHASANOV-Torali KYDYR
  Number of views: 179
 • 345-364
  ÂŞIK DERTLİ DİVANİ’DE TASAVVUFÎ TEMA
  Authors: Cem ERDEM
  Number of views: 125
 • 365-384
  ALEVİLİKTE İNANÇ TEMELLİ MÜZİK DÜŞÜNCESİNDEN KÜLTÜREL TEMSİL ODAKLI MÜZİK ALGISINA: MERSİN CEMEVİ’NDE DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ
  Authors: Fulya SOYLU BAĞÇECİ-Mine ŞENOL ATICI
  Number of views: 160
 • 385-410
  BİR ANTROPOLOJİK ÖZSELLEŞTİRME ÖRNEĞİ OLARAK VAHİT LÜTFİ SALCI’NIN ALEVİ MÜZİĞİ ÇALIŞMALARI
  Authors: Onur Güneş Ayas
  Number of views: 139
 • 411-428
  TUNCELİ VE ÇEVRESİNDEN DERLENEN İKİ SEMAH: MARAŞ SEMAHI VE KIRKLAR SEMAHI
  Authors: Süleyman YILDIZ
  Number of views: 241
 • 429-442
  BATI TRAKYA’DA SEYYİD ALİ SULTAN SÜREĞİNDEKİ NEFESLER VE ÖZELLİKLERİ
  Authors: Hüseyin YALTIRIK
  Number of views: 137
 • 443-458
  SİVAS KARGIN HALAYININ SEMAHLARLA BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
  Authors: Sevim COŞKUN
  Number of views: 162
 • 459-490
  ALEVİ VE BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN DERYASI KISAS VE YAŞAYAN BİR USTA: ÂŞIK SEFÂÎ
  Authors: S. Sabri KÜRKÇÜOĞLU
  Number of views: 199
 • 491-512
  TAHTACI TÜRKMENLERİNDE SEMAH: MÜZİKAL YAPIYA DAİR BİR İNCELEME
  Authors: Hakan AYKURT-Alper BÖREKCİ
  Number of views: 144
 • 513-530
  ÂŞIK VEYSEL’İN TÜRKÜLERİNDE ALEVİ VE BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ
  Authors: Hasan COŞKUN
  Number of views: 200
 • 531-556
  SOVYET KAZAKİSTAN’INDA İSLAMA YÖNELİK BİR UYGULAMA: MİLİTAN TANRISIZLAR BİRLİĞİ
  Authors: Talgat ZHOLDASSULY
  Number of views: 109
 • 557-572
  PREŞOVA VE ÇEVRESİNDE OSMANLI KİTABELERİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Authors: Isa MEMISHI-Nebahat SÜLÇEVSİ
  Number of views: 159
 • 573-594
  DABKE FOLK DANCE WITH LYRICS AND MUSIC IN HATAY ARAB ALAWITE CULTURE
  Authors: Erhan TEKİN
  Number of views: 484
 • 595-616
  MİLLİYETÇİLİK, BİLİM VE DİN: TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN MİLLİ TOPLUM TAHAYYÜLÜNDE HALK DİNİ
  Authors: Murat COŞKUNER
  Number of views: 131

Number 95th, 2020

 • 11-23
  Eskişehir Kırsalında Bir Bektaşi Zaviyesi: Bahşayış Baba
  Authors: Ayşe DEĞERLİ
  Number of views: 218
 • 25-69
  Babaeski’de Sarı Saltık (Saltuk) Baba Türbe Ve Tekkesi
  Authors: Fahri MADEN
  Number of views: 522
 • 71-99
  Gaziler Ovacığından Çağdaş Bir Derviş: Cuma Zeytünlü (Dertli Garip)
  Authors: Caner IŞIK- Ezgi AYDIN ONAR
  Number of views: 211
 • 101-142
  Demir Baba Tekkesinin Statüsü Hakkında Bulgaristan Basınında Yapılan Tartışmalar: Ananie Yavaşov Ve Mehmet Celil Arasındaki Yazışmalar Üzerine Bazı Notlar
  Authors: Memish Syuleyman MERDAN
  Number of views: 281
 • 143-167
  Kökler ve Dallar: Tahtacı Alevilerinin Menşei ve Tahtacı Cemaatleri
  Authors: Sadullah GÜLTEN
  Number of views: 706
 • 169-198
  Çorumlu Caferileşmiş Alevilerin Caferileşme Süreçleri ve Temel İnanç Esasları
  Authors: Şaban BANAZ
  Number of views: 439
 • 199-234
  İmam Cafer Es-Sadık’a Nisbet Edilen Buyruk’ta Yer Alan Ayetler Üzerine Bir İnceleme
  Authors: Yunus Emre GÖRDÜK
  Number of views: 551
 • 235-275
  Anadolu Türk Mimarisinde Zülfikar Tasvirleri
  Authors: Muhammet ARSLAN
  Number of views: 326
 • 277-299
  Kültürel Belleğin Yinelenmesi: Kayseri’de Koçgiri Aşireti’nin Yerleştiği Köylerde Bezemeli Mezar Taşları
  Authors: Ayşe BUDAK
  Number of views: 411
 • 301-322
  Hacıbektaş’ta Bir Ziyaret Yeri: Kadıncık Ana Evi
  Authors: Yusuf ACIOĞLU
  Number of views: 206
 • 323-333
  Alevi ve Bektaşi Yazı-Resim Sanatında İnsan Sureti
  Authors: Meryem GÜNANA
  Number of views: 286
 • 335-347
  Yassawi Culture Versus Historical Marxist Dialectic
  Authors: Dosay KENZHETAYEV- Muzaffer TAN
  Number of views: 146


1 2 3 4  Следующая страница  В конец
© 2013-2020, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us