Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Vestnik KemGUKI
Journal of Natural Remedis
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCESRegister JournalVisitors Counter

TodayToday
1421
YesterdayYesterday
2100
This weekThis week
5593
Last WeekLast week
14239
This monthThis month
49814
Last monthLast month
53207
All daysAll days
2766393

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Number 2, 2013

 • 1-27
  Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Osmanlı’dan Günümüze Türk Şiirinde Dilenme ve Dilenciliğe Genel Bir Bakış = Beggary and Beggars in Turkish Poetry from Ottomans to Present in Context of Literature Sociology
  Authors: Turgay ANAR, Fatih ÖZBAY
  Number of views: 614
 • 29-56
  Birlikte Eser Sahipliği Kavramı, Türlerinin Birbirleri İle Olan Benzerlikleri ve Farklılıkları = The Concept of Collaborative Authorship, Similarities and Differences of the Types With Each Other
  Authors: Evrim ATASOY
  Number of views: 923
 • 57-75
  XIX. Yüzyılda Kurumlaşma ve Hastahaneler II = Institutionalization in the XIXth Century and the Hospitals II
  Authors: Gönül Güreşsever CANTAY
  Number of views: 529
 • 77-84
  Farklı Yaşama Tarzlarının Bovarizmde Buluşturduğu İki Roman Kahramanı Ankara’daki Selma ile Bugünün Saraylısı’ndaki Ayşen = Different Life Styles Having Two Novel Characters Meet on Bovarysm; Selma from Ankara and today’s courtier Ayşen
  Authors: Mehmet ÇELİK
  Number of views: 668
 • 85-99
  Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi = Chaghatai Turkish Translation of the Kalila and Dimna by Molla Muhammed Timur
  Authors: Feyzi ÇİMEN
  Number of views: 705
 • 101-118
  Kural, Anlam ve Yorum Üçgeninde Wittgenstein = Wittgenstein in the Cross of Rules, Meaning and Interpretation
  Authors: Aslan DELİCE
  Number of views: 385
 • 119-139
  Kurgusal Metinlerde İkinci Kişili Anlatıcı ve Bakış Açısı = The Second Person Narrator and Its Point of View in the Fiction
  Authors: Meral DEMİRYÜREK
  Number of views: 736
 • 141-153
  II. Bayezid Devri Tarihçiliği ve İlk Standart Osmanlı Tarihleri = Historiography in the reign of Sultan Bayezid II and the first standard Ottoman Histories
  Authors: Abdülkadir ÖZCAN
  Number of views: 1226
 • 155-162
  “Katmanlı Çini Tekniği” ile “Bengü Çiçekleri” Panosu = Stratified Tile” Technique and its Application to “Bengü Çiçekleri/Immortal Flowers
  Authors: Latife Aktan ÖZEL
  Number of views: 704
 • 163-181
  İstanbul Zeytinburnu İlçesi’nde Afgan Türklerinin Ulusötesi Kentleşme Ağlarının Analizi = The Analysis of Transnational Urbanism Networks of the Turks from Afghanistan in Istanbul - Zeytinburnu district
  Authors: Yasemin Çakırer ÖZSERVET
  Number of views: 598
 • 183-200
  Âkif’in Şiir Dilinin Aydınlığının Sebeplerine Dair = Upon the Reasons of Clarity of Akif’s Poetic Style
  Authors: Mehmet SAMSAKÇI
  Number of views: 669
 • 201-227
  Sosyal Değerler Emek ve Sosyal Edebiyata Dair Bazı Düşünceler = Some Thoughts on Social Values, Labour and Social Literature
  Authors: Osman SARI
  Number of views: 546
 • 229-245
  Konformizm-Nonkonformizm Açısından Edip Cansever’in Şiiri = The Poetry of Edip Cansever from the perspective of Conformism- Nonconformism
  Authors: Orhan SARIKAYA
  Number of views: 750
 • 247-259
  Ömer Seyfettin’in “Fon Sadriştayn’ın Oğlu” Adlı Hikâyesi Çerçevesinde Yeni Lisan Hareketi = Yeni Lisan Movement in the Context of “Fon Sadriştayn’ın Oğlu”, Short Story Written By Omer Seyfettin
  Authors: Büşra SÜRGİT
  Number of views: 777
 • 261-283
  Dârüleytamda Çocuk Olmak: On Çocuk On Portre = To be a Child in The Early Twentieth Century Ottoman Orphanages: Ten Children, Ten Portraits
  Authors: Nurdan ŞAFAK
  Number of views: 927
 • 285-309
  Bâkî Dîvânı’na Göre 16. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı = 16th Century Ottoman Social Structure According to the Divan of Bâkî
  Authors: Esma ŞAHİN
  Number of views: 1190
 • 311-322
  Atlansoy’un “Su Burcu”nda Metinlerarasılık II = Intertextual Analysis of the Poem: “Su Burcu” By Atlansoy II
  Authors: Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU
  Number of views: 491
 • 323-341
  Eczacıların Beş Faktör Modeli Çerçevesinden Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi ve Meslek Grubu Profillerinin Oluşturulması
  Authors: Arkun TATAR, Gaye SALTUKOĞLU, Gülistan DAL, Berna ATAY
  Number of views: 515
 • 367-387
  Diyabetli Hastalarda Hastalık Algısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi = Analysis of the Factors Influencing Illness Perception in Patients with Diabetes
  Authors: Hatice YORULMAZ, Arkun TATAR, Gaye SALTUKOĞLU, Gönül SOYLU
  Number of views: 911
 • 407-416
  Hafız Divan’ının İki Yeni Türkçe Tercümesi Dolayısıyla: Hafız Divanı’ndaki İlk Gazelin İlk Beytinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bazı Notlar = About Two New Turkish Translation of Hafiz Divan: Some Notes on First Couple of First Lyric of Hafiz’s Divan
  Authors: Osman SARI
  Number of views: 1798


1
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us