Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

News of the Ural State Mining University
Izvestiya Vuzov. Prikladnaya Khimiya i Biotekhnologiya
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied ScienceRegister JournalOur partners

Academic Publishing House Researcher


Visitors Counter

TodayToday
1565
YesterdayYesterday
2207
This weekThis week
8297
Last WeekLast week
15470
This monthThis month
44922
Last monthLast month
64661
All daysAll days
1525580

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 56, 2017

 • 3-11
  НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 19
 • 12-20
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
  Authors: В. М. Олішевич
  Number of views: 16
 • 21-31
  ВАРІАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 12
 • 32-41
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
  Authors: С. О. Моргунова
  Number of views: 12
 • 42-49
  ПОСІБНИК З РЕФЕРУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ СПІЛКУВАННЮ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 15
 • 50-58
  УСВІДОМЛЕНІСТЬ ЗНАНЬ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Л. М. Калашнікова, В. В. Петрова
  Number of views: 16
 • 59-68
  МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Л. М. Кісіль
  Number of views: 14
 • 69-77
  СУТЬ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ У КОЛЕДЖАХ
  Authors: А. В. Маклакова
  Number of views: 12
 • 78-85
  КОМПОНЕНТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 14
 • 86-99
  ТЕОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВІД ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ДО СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: О. Л. Свистак-Яроцька
  Number of views: 14
 • 100-109
  АВТОРСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ЯК ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ РИТОРИКИ В УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У XVII – XVIII СТ.СТ.
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 15
 • 110-118
  МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
  Authors: Н. А. Хміль
  Number of views: 14
 • 119-128
  ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. Л. Шумський
  Number of views: 13
 • 129-135
  ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ ГАЛУЗІ
  Authors: В. Ю. Бугаєва
  Number of views: 14
 • 136-148
  ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ МОТИВІВ ДОШКІЛЬНИКІВ
  Authors: Л. В. Зімакова
  Number of views: 16
 • 149-157
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  Authors: О. Г. Олексієнко
  Number of views: 13
 • 158-166
  УНИКНЕННЯ ПОМИЛОК ПРИ ВИБОРІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРОФЕСІЇ ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
  Authors: О. М. Пильтяй
  Number of views: 13
 • 167-174
  УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Ю. Г. Барабаш
  Number of views: 11
 • 175-185
  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: Н. І. Вересоцька
  Number of views: 11
 • 186-194
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ
  Authors: В. В. Гаргін
  Number of views: 13
 • 195-203
  ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
  Authors: С. І. Горденко
  Number of views: 13
 • 204-214
  ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ЯК ЗАСІБ САМООЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВЛАСНОГО РІВНЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Authors: Г. А. Дегтярьова
  Number of views: 11
 • 215-226
  ПРОФЕСІЙНИЙ САМОМЕНДЖМЕНТ ЯК КОМПЕТЕНЦІЯ ЛІКАРЯ
  Authors: О. О. Долгопол
  Number of views: 13
 • 227-234
  ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
  Authors: І. С. Каменська, О. М. Бокшиц
  Number of views: 10
 • 235-247
  ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: В. В. Костіна
  Number of views: 11
 • 248-256
  РОЛЬ ТВОРЧОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 12
 • 257-265
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: СУБ’ЄКТНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД
  Authors: С. Ю. Масич
  Number of views: 10
 • 266-273
  ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: І. А. Небитова
  Number of views: 10
 • 274-284
  ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 12
 • 285-293
  НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: А. В. Пасічніченко
  Number of views: 14
 • 294-301
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВНЗ: ЇЇ ОЗНАКИ ТА ЯКІСТЬ
  Authors: Т. В. Рогова
  Number of views: 11
 • 302-312
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: А. С. Бондаренко
  Number of views: 12
 • 313-321
  КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ХІХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: О. П. Кальнік
  Number of views: 13
 • 322-330
  ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.СТ.
  Authors: Ю. В. Кузьменко
  Number of views: 11
 • 331-342
  .ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 10
 • 343-353
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР В АУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 8
 • 354-361
  РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: А. В. Сергієнко
  Number of views: 11
 • 362-372
  РОЛЬ САМООСВІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГАЛИЧИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ СТ.
  Authors: О. М. Царик
  Number of views: 9
 • 373-383
  ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 11

Number 55, 2016

 • 3-13
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 54
 • 14-26
  НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: О. П. Демченко
  Number of views: 50
 • 27-35
  ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЇХ ДОМІНУЮЧІ ОЗНАКИ
  Authors: Л. В. Кохан
  Number of views: 50
 • 36-42
  ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТА «КОМПЕТЕНЦІЯ»
  Authors: А. С. Ткачов
  Number of views: 39
 • 43-51
  ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДЕМОНСТРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
  Authors: Г. В. Джевага
  Number of views: 39
 • 52-63
  РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
  Authors: С. О. Доценко
  Number of views: 79
 • 64-73
  ОСНОВНІ УМІННЯ ВИКЛАДАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ УСПІШНІЙ ОРГАНИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: О. В. Рязанцева
  Number of views: 51
 • 74-80
  ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ
  Authors: К. Ф. Чуб, А. О. Борисенко
  Number of views: 44
 • 81-89
  ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: Т. М. Цимбал
  Number of views: 43
 • 90-98
  ГУМАННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
  Authors: В. М. Тихонович
  Number of views: 48
 • 99-107
  ТВОРЧИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Ю. С. Стасевський
  Number of views: 45
 • 108-116
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ЩАСТЯ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Т. Ю. Уварова
  Number of views: 40
 • 117-128
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Л. О. Байбекова
  Number of views: 49
 • 129-138
  ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: Т. В. Батієвська
  Number of views: 49
 • 139-147
  СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
  Authors: О. І. Вдовенко
  Number of views: 43
 • 148-154
  РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
  Authors: Ю. І. Завалевський
  Number of views: 66
 • 155-163
  ПЕДАГОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
  Authors: О. Л. Ільєнко
  Number of views: 47
 • 164-170
  ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
  Authors: М. О. Князян
  Number of views: 45
 • 171-182
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. О. Кондратенко
  Number of views: 49
 • 183-192
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ
  Authors: С. Г. Міщенко
  Number of views: 145
 • 193-201
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАСОБАМИ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: C. О. Моргунова
  Number of views: 52
 • 202-210
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
  Authors: Н. А. Перхайло
  Number of views: 71
 • 211-220
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧИХ ВІДДІЛЕНЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Л. В. Пономаренко
  Number of views: 36
 • 221-232
  ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. І. Гришко, Л. П. Клевака
  Number of views: 50
 • 233-243
  ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.
  Authors: О. М. Кін
  Number of views: 48
 • 244-253
  ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
  Authors: Н. М. Кушнарьова
  Number of views: 58
 • 254-265
  ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ВХОДЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ У ПРОФЕСІЮ В ЯПОНІЇ
  Authors: О. О. Лученко
  Number of views: 45
 • 266-275
  ОСОБЛИВОСТІ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Л. М. Макар
  Number of views: 58
 • 276-283
  МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ
  Authors: Н. В. Сулаєва
  Number of views: 35
 • 284-294
  ВИЩА ФІНАНСОВА ОСВІТА У ХОРВАТІЇ ТА ЧОРНОГОРІЇ
  Authors: І. О. Яблочнікова
  Number of views: 44
 • 295-304
  ТЛУМАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В ГУМАНІСТИЧНОМУ НАПРЯМІ ЗАРУБІЖНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 44

Number 54, 2016

 • 3-12
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Ж. В. Давидова
  Number of views: 43
 • 13-23
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 50
 • 24-33
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 50
 • 34-41
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУТЬ, ОЗНАКИ, ОСОБЛИВОСТІ
  Authors: В. М. Ребенок
  Number of views: 43
 • 42-49
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: Н. В. Юхно
  Number of views: 25
 • 50-58
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ВІЙСЬКОВОМУ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: І. М. Березнева, Н. В. Яковенко, О. Є. Гутнік
  Number of views: 49
 • 59-66
  РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ
  Authors: І. П. Гук
  Number of views: 43
 • 67-75
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ЛІНГВОМЕТОДИЧНОГО ТРЕНАЖЕРА У ВИВЧЕННІ ПОЧАТКОВОГО ФОНЕТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 41
 • 76-83
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ МАРШРУТІВ У НАВЧАННІ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 33
 • 84-96
  СУЧАСНА ДИТЯЧА КНИГА У КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
  Authors: Л. В. Зімакова
  Number of views: 36
 • 97-106
  ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Д. Попов
  Number of views: 42
 • 107-118
  РОЛЬ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА КНР
  Authors: Т. О. Разуменко
  Number of views: 40
 • 119-126
  РЕФЛЕКСИВНЕ ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Н. О. Ткачова, С. С. Махновський
  Number of views: 34
 • 127-133
  РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Т. Г. Белан
  Number of views: 38
 • 134-145
  М. М. Білянська (Скиба), О. О. Пінський
  Authors: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Number of views: 31
 • 146-153
  ВИКОРИСТАННЯ САПР У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИКЛАДНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
  Authors: І. С. Вдовенко
  Number of views: 44
 • 154-160
  МЕТОД ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: І. В. Грачова
  Number of views: 44
 • 161-169
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 39
 • 170-178
  ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ, АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
  Authors: Л. М. Зубкова
  Number of views: 31
 • 179-186
  ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: А. В. Ковінько
  Number of views: 44
 • 187-195
  ОСНОВНІ СФЕРИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА ЯК СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: С. Ю. Масич
  Number of views: 44
 • 196-203
  ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 30
 • 204-211
  ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ
  Authors: О. О. Резван
  Number of views: 31
 • 212-222
  САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: С. М. Хатунцева
  Number of views: 43
 • 223-235
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ СОЦІОНІЧНОГО ПІДХОДУ
  Authors: Н. П. Шаповалова
  Number of views: 42
 • 236-245
  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
  Authors: Г. Х. Яворська
  Number of views: 43
 • 246-257
  НАУКОВІ ШКОЛИ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
  Authors: О. А. Гнізділова
  Number of views: 45
 • 258-270
  ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ Й ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ІСТОРИКО-ПЕДАГOГІЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: О. М. Друганова, І. І. Мартиненко
  Number of views: 38
 • 271-277
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАДИЦІЇ» У НАУКОВІЙ ДУМЦІ ФРАНЦІЇ
  Authors: О. Г. Конопельцева
  Number of views: 46
 • 278-286
  ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ
  Authors: Н. М. Смолянюк, Т. М. Собченко
  Number of views: 41
 • 287-299
  ВПЛИВ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯПОНІЇ ТА УКРАЇНІ
  Authors: О. Л. Свистак-Яроцька, В. І. Слюзко
  Number of views: 40
 • 300-309
  ВНЕСОК ВИКЛАДАЧІВ ХАРКІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО ЖІНОЧОГО УЧИЛИЩА У РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Т. С. Твердохліб
  Number of views: 25
 • 310-317
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСОБЛИВОСТЯМИ УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ ПРИЧИН СВОЄЇ ПОВЕДІНКИ ТА РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
  Authors: О. Г. Видра
  Number of views: 37

Number 53, 2016

 • 3-10
  ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ В УМОВАХ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
  Authors: М. П. Винарчик
  Number of views: 125
 • 11-18
  ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
  Authors: В. А. Головко
  Number of views: 123
 • 19-28
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 95
 • 29-37
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦІЯ» В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ
  Authors: Л. Г. Буданова
  Number of views: 101
 • 38-46
  МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЗОШИТІВ З ЕКОНОМІКИ
  Authors: О. В. Бутко
  Number of views: 119
 • 47-57
  КАТЕГОРІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МОДЕЛЯХ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ
  Authors: М. Г. Дернова
  Number of views: 122
 • 58-65
  ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СЛУХАЧІВ В ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  Authors: О. О. Долгопол
  Number of views: 96
 • 66-74
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОНІЧНИХ ТИПІВ ТА УСТАНОВКИ НА ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О. П. Кальнік
  Number of views: 110
 • 75-83
  НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗУМОВОЇ ПРАЦІ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ
  Authors: К. О. Лебедєва
  Number of views: 100
 • 84-91
  СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО КОЛЕДЖУ
  Authors: С. Г. Міщенко
  Number of views: 97
 • 92-102
  РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ РИТОРИКИ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 89
 • 103-112
  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: О. О. Чепурна
  Number of views: 131
 • 113-118
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ЗАСОБАМИ НАРОДНО-ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ
  Authors: В. А. Кузьмічова
  Number of views: 111
 • 119-126
  ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ СТУДЕНТІВ ТЕХНІКУМІВ
  Authors: В. В. Макаренко
  Number of views: 113
 • 127-137
  ФІЗІОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ, ОСНОВНІ ЙОГО СКЛАДОВІ
  Authors: А. С. Мирошниченко
  Number of views: 100
 • 138-147
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Н. О. Сайко
  Number of views: 101
 • 148-155
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: Г. А. Тупікова
  Number of views: 118
 • 156-166
  ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЇ
  Authors: С. М. Денисенко
  Number of views: 112
 • 167-175
  РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: В. Г. Дем'янова
  Number of views: 76
 • 176-184
  РЕФЛЕКСИВНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: О. С. Кабанська
  Number of views: 99
 • 185-191
  ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ
  Authors: Л. М. Кісіль
  Number of views: 96
 • 192-200
  ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ФАХIВЦIВ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖI
  Authors: Л. М. Кириченко
  Number of views: 108
 • 201-208
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
  Authors: О. С. Климентьєва
  Number of views: 102
 • 209-214
  ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ФАКТОР УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
  Authors: О. В. Коломієць
  Number of views: 93
 • 215-223
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ФОРМУВАННІ PR-КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА
  Authors: С. О. Моргунова
  Number of views: 139
 • 224-232
  ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 86
 • 233-240
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ЩАСТЯ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Т. Ю. Уварова
  Number of views: 96
 • 241-250
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НЕПЕРЕРВНОГО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
  Authors: В. В. Ушмарова
  Number of views: 110
 • 251-263
  КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Authors: Н. П. Шаповалова
  Number of views: 116
 • 264-274
  РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВОГО НАВЧАННЯ
  Authors: Н. В. Шварп
  Number of views: 107
 • 275-282
  МІСЦЕ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ
  Authors: О. І. Башкір
  Number of views: 61
 • 283-290
  ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З КИТАЮ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
  Authors: Н. М. Божко
  Number of views: 104
 • 291-299
  ОПІКУНСЬКО-ВИХОВНА КОНЦЕПЦІЯ К. ЄЖЕВСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ СЬОГОДЕННЯ
  Authors: О. Є. Карпенко
  Number of views: 63
 • 300-308
  ІНОЗЕМНІ МОВИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 113
 • 309-319
  СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ВИЩА ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА»
  Authors: Т. В. Паньок
  Number of views: 92
 • 320-329
  ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ В КИЇВСЬКІЙ ДУХОВНІЙ АКАДЕМІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Т. С. Твердохліб
  Number of views: 89
 • 330-339
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ТЬЮТОРСЬКОЇ ТА КУРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ У ВНЗ УКРАЇНИ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 98
 • 340-349
  ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДНЗ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: А. В. Пасічніченко, Н. В. Ковалевська
  Number of views: 88
 • 350-358
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ
  Authors: Н. І. Самойленко
  Number of views: 74

Number 52, 2016

 • 3-11
  ДІАЛЕКТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ
  Authors: К. О. Лебедєва
  Number of views: 110
 • 12-19
  ПОНЯТТЯ «ПОТЕНЦІАЛ» ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Authors: І. В. Радченя
  Number of views: 117
 • 20-27
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Authors: Т. В. Рогова
  Number of views: 100
 • 28-37
  ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ
  Authors: І. А. Рядинська
  Number of views: 114
 • 38-47
  КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПЕРЦЕПЦІЇ
  Authors: І. А. Барбашова
  Number of views: 103
 • 48-59
  СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: Т. Є. Дерев’янко
  Number of views: 102
 • 60-69
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  Authors: В. А. Ляпунова
  Number of views: 172
 • 70-78
  СУТЬ І ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АВТОМОБІЛЬНО- ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ
  Authors: Г. С. Созикіна
  Number of views: 114
 • 79-88
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ-СИРІТ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 109
 • 89-96
  РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Т. В. Висікайло
  Number of views: 115
 • 97-107
  КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ
  Authors: Л. Г. Буданова
  Number of views: 124
 • 108-116
  КОГНІТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЕТАП ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ ДО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРОЕКТНОЇ НАВЧАЛЬНО- ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Г. Дейниченко
  Number of views: 98
 • 117-123
  ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВТОТРАНСПОРТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
  Authors: Т. В. Дніпровська
  Number of views: 106
 • 124-133
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДOШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО РОБОТИ З СІМ’ЄЮ
  Authors: Т. О. Довженко
  Number of views: 161
 • 134-143
  ПИТАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: С. Г. Літовка-Деменіна
  Number of views: 97
 • 144-154
  ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: В. В. Лебедєва
  Number of views: 115
 • 155-161
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: І. І. Наумова
  Number of views: 116