Open Academic Journals Index
Advanced search
Open Academic Journals Index


Recently Added Articles

Journal of Baltic Science Education
Revista Electrónica Educare
Globalization and Business
ENDOKRYNOLOGIARegister JournalOur partners

Academic Publishing House Researcher


Visitors Counter

TodayToday
2008
YesterdayYesterday
2107
This weekThis week
8154
Last WeekLast week
13606
This monthThis month
43700
Last monthLast month
64492
All daysAll days
1849355

Pedagogìka ta psihologìâ

Number 58, 2017

No articles found.

Number 57, 2017

 • 3-10
  СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Н. О. Ткачова, Я. О. Чирва
  Number of views: 17
 • 11-20
  ТЕХНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Алієв Хан Магамед огли
  Number of views: 13
 • 21-31
  ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: В. М. Богута
  Number of views: 17
 • 32-42
  ОСВІТНІЙ МЕДІАПРОСТІР
  Authors: Є. О. Гриценко
  Number of views: 21
 • 43-53
  ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД
  Authors: О. І. Гришко, Л. П. Клевака
  Number of views: 17
 • 54-62
  СУТЬ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТІВ МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ
  Authors: В. П. Жуков
  Number of views: 20
 • 63-75
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСТРУКТИВІЗМУ
  Authors: С. П. Кушнір
  Number of views: 20
 • 76-84
  НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ ЯК ОСНОВА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE
  Authors: А. Ю. Томашевська
  Number of views: 15
 • 85-92
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
  Authors: Ю. М. Дубовик
  Number of views: 14
 • 93-101
  ЗНАЧУЩІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ У МЕДИЧНИХ ВИШАХ
  Authors: О. С. Ісаєва
  Number of views: 15
 • 102-111
  РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВОГО ЕТАПУ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: О. С. Кабанська
  Number of views: 14
 • 112-125
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: В. В. Костіна
  Number of views: 14
 • 126-136
  ЗАСТОСУВАННЯ ДОКУМЕНТ-КАМЕРИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  Authors: В. В. Лебедєва
  Number of views: 17
 • 137-147
  САМОРОЗВИТОК ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЕТАПІ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬО- ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА
  Authors: М. Є. Матвієнко
  Number of views: 14
 • 146-157
  КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 16
 • 157-165
  ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В АСПЕКТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
  Authors: О. О. Резван
  Number of views: 13
 • 166-173
  ПРОБЛЕМА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ІСТОРИКО- ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
  Authors: Н. А. Бугаєць
  Number of views: 10
 • 174-182
  ПОГЛЯДИ П. Ф. КАПТЕРЕВА НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ЗВИЧКИ У ДІТЕЙ
  Authors: А. В. Говорун
  Number of views: 12
 • 183-193
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
  Authors: С. Т. Золотухіна, О. Д. Пташний
  Number of views: 12
 • 194-200
  ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГУВЕРНЕРІВ В УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. В. Кордубан
  Number of views: 13
 • 201-211
  ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ АВСТРАЛІЇ: РІВНІ РЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Л. С. Костіна
  Number of views: 12
 • 212-220
  ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
  Authors: О. М. Лук`янченко
  Number of views: 13
 • 221-235
  ВНЕСОК ФУНДАТОРІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДИЧНОЇ Й ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ В НАРОДІ ГРАМОТНОСТІ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 11
 • 236-247
  ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
  Authors: Ю. М. Лущик
  Number of views: 13
 • 248-258
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР У 60-ТІ - 70-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 12
 • 259-269
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ РИТОРИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УКРАЇНІ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 15
 • 270-279
  ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ НА ЕТАПІ ДОКОРІННОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 14
 • 280-290
  ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. Л. Шумський
  Number of views: 15

Number 56, 2017

 • 3-11
  НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 48
 • 12-20
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
  Authors: В. М. Олішевич
  Number of views: 39
 • 21-31
  ВАРІАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 36
 • 32-41
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ
  Authors: С. О. Моргунова
  Number of views: 39
 • 42-49
  ПОСІБНИК З РЕФЕРУВАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ СПІЛКУВАННЮ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 42
 • 50-58
  УСВІДОМЛЕНІСТЬ ЗНАНЬ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Authors: Л. М. Калашнікова, В. В. Петрова
  Number of views: 34
 • 59-68
  МЕТОДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ТРАНСПОРТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
  Authors: Л. М. Кісіль
  Number of views: 33
 • 69-77
  СУТЬ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ У КОЛЕДЖАХ
  Authors: А. В. Маклакова
  Number of views: 31
 • 78-85
  КОМПОНЕНТИ РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 32
 • 86-99
  ТЕОРІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВІД ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЗНАНЬ ПРО ПРИРОДУ ДО СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  Authors: О. Л. Свистак-Яроцька
  Number of views: 30
 • 100-109
  АВТОРСЬКІ ПІДРУЧНИКИ ЯК ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ РИТОРИКИ В УКРАЇНСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У XVII – XVIII СТ.СТ.
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 33
 • 110-118
  МОТИВАЦІЙНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
  Authors: Н. А. Хміль
  Number of views: 48
 • 119-128
  ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОСАМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. Л. Шумський
  Number of views: 34
 • 129-135
  ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ ГАЛУЗІ
  Authors: В. Ю. Бугаєва
  Number of views: 46
 • 136-148
  ВИХОВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ МОТИВІВ ДОШКІЛЬНИКІВ
  Authors: Л. В. Зімакова
  Number of views: 49
 • 149-157
  ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  Authors: О. Г. Олексієнко
  Number of views: 40
 • 158-166
  УНИКНЕННЯ ПОМИЛОК ПРИ ВИБОРІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ПРОФЕСІЇ ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
  Authors: О. М. Пильтяй
  Number of views: 33
 • 167-174
  УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  Authors: Ю. Г. Барабаш
  Number of views: 29
 • 175-185
  ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: Н. І. Вересоцька
  Number of views: 25
 • 186-194
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ
  Authors: В. В. Гаргін
  Number of views: 34
 • 195-203
  ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
  Authors: С. І. Горденко
  Number of views: 30
 • 204-214
  ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ЯК ЗАСІБ САМООЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВЛАСНОГО РІВНЯ ІК-КОМПЕТЕНТНОСТІ
  Authors: Г. А. Дегтярьова
  Number of views: 25
 • 215-226
  ПРОФЕСІЙНИЙ САМОМЕНДЖМЕНТ ЯК КОМПЕТЕНЦІЯ ЛІКАРЯ
  Authors: О. О. Долгопол
  Number of views: 28
 • 227-234
  ФУНКЦІОНАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
  Authors: І. С. Каменська, О. М. Бокшиц
  Number of views: 27
 • 235-247
  ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ
  Authors: В. В. Костіна
  Number of views: 28
 • 248-256
  РОЛЬ ТВОРЧОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 28
 • 257-265
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: СУБ’ЄКТНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД
  Authors: С. Ю. Масич
  Number of views: 25
 • 266-273
  ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  Authors: І. А. Небитова
  Number of views: 30
 • 274-284
  ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: О. О. Осова
  Number of views: 31
 • 285-293
  НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
  Authors: А. В. Пасічніченко
  Number of views: 29
 • 294-301
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВНЗ: ЇЇ ОЗНАКИ ТА ЯКІСТЬ
  Authors: Т. В. Рогова
  Number of views: 29
 • 302-312
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
  Authors: А. С. Бондаренко
  Number of views: 27
 • 313-321
  КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ ХІХ СТОРІЧЧЯ
  Authors: О. П. Кальнік
  Number of views: 31
 • 322-330
  ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.СТ.
  Authors: Ю. В. Кузьменко
  Number of views: 23
 • 331-342
  .ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ НАУКОВЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ
  Authors: Т. В. Лутаєва
  Number of views: 25
 • 343-353
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УРСР В АУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У 50-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 21
 • 354-361
  РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ
  Authors: А. В. Сергієнко
  Number of views: 28
 • 362-372
  РОЛЬ САМООСВІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ГАЛИЧИНІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ СТ.
  Authors: О. М. Царик
  Number of views: 25
 • 373-383
  ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
  Authors: С. В. Черкашин
  Number of views: 28

Number 55, 2016

 • 3-13
  ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ
  Authors: О. М. Василенко
  Number of views: 76
 • 14-26
  НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Authors: О. П. Демченко
  Number of views: 74
 • 27-35
  ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЇХ ДОМІНУЮЧІ ОЗНАКИ
  Authors: Л. В. Кохан
  Number of views: 74
 • 36-42
  ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТА «КОМПЕТЕНЦІЯ»
  Authors: А. С. Ткачов
  Number of views: 63
 • 43-51
  ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ДЕМОНСТРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
  Authors: Г. В. Джевага
  Number of views: 61
 • 52-63
  РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
  Authors: С. О. Доценко
  Number of views: 133
 • 64-73
  ОСНОВНІ УМІННЯ ВИКЛАДАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ УСПІШНІЙ ОРГАНИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: О. В. Рязанцева
  Number of views: 73
 • 74-80
  ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТІ
  Authors: К. Ф. Чуб, А. О. Борисенко
  Number of views: 64
 • 81-89
  ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
  Authors: Т. М. Цимбал
  Number of views: 59
 • 90-98
  ГУМАННІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
  Authors: В. М. Тихонович
  Number of views: 71
 • 99-107
  ТВОРЧИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: Ю. С. Стасевський
  Number of views: 60
 • 108-116
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ УЯВЛЕНЬ ПРО ЩАСТЯ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
  Authors: Т. Ю. Уварова
  Number of views: 57
 • 117-128
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Л. О. Байбекова
  Number of views: 69
 • 129-138
  ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
  Authors: Т. В. Батієвська
  Number of views: 75
 • 139-147
  СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
  Authors: О. І. Вдовенко
  Number of views: 58
 • 148-154
  РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
  Authors: Ю. І. Завалевський
  Number of views: 122
 • 155-163
  ПЕДАГОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
  Authors: О. Л. Ільєнко
  Number of views: 65
 • 164-170
  ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
  Authors: М. О. Князян
  Number of views: 70
 • 171-182
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Authors: О. О. Кондратенко
  Number of views: 68
 • 183-192
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖУ
  Authors: С. Г. Міщенко
  Number of views: 170
 • 193-201
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ЗАСОБАМИ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ
  Authors: C. О. Моргунова
  Number of views: 74
 • 202-210
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
  Authors: Н. А. Перхайло
  Number of views: 108
 • 211-220
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В ІНОЗЕМНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧИХ ВІДДІЛЕНЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
  Authors: Л. В. Пономаренко
  Number of views: 51
 • 221-232
  ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
  Authors: О. І. Гришко, Л. П. Клевака
  Number of views: 71
 • 233-243
  ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.
  Authors: О. М. Кін
  Number of views: 68
 • 244-253
  ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
  Authors: Н. М. Кушнарьова
  Number of views: 77
 • 254-265
  ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ВХОДЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ У ПРОФЕСІЮ В ЯПОНІЇ
  Authors: О. О. Лученко
  Number of views: 63
 • 266-275
  ОСОБЛИВОСТІ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Authors: Л. М. Макар
  Number of views: 93
 • 276-283
  МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ ОЗНАКИ
  Authors: Н. В. Сулаєва
  Number of views: 51
 • 284-294
  ВИЩА ФІНАНСОВА ОСВІТА У ХОРВАТІЇ ТА ЧОРНОГОРІЇ
  Authors: І. О. Яблочнікова
  Number of views: 60
 • 295-304
  ТЛУМАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В ГУМАНІСТИЧНОМУ НАПРЯМІ ЗАРУБІЖНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  Authors: М. Е. Пісоцька
  Number of views: 64

Number 54, 2016

 • 3-12
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  Authors: Ж. В. Давидова
  Number of views: 63
 • 13-23
  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
  Authors: Н. Д. Кабусь
  Number of views: 68
 • 24-33
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
  Authors: В. В. Масич
  Number of views: 70
 • 34-41
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУТЬ, ОЗНАКИ, ОСОБЛИВОСТІ
  Authors: В. М. Ребенок
  Number of views: 61
 • 42-49
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
  Authors: Н. В. Юхно
  Number of views: 46
 • 50-58
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ВІЙСЬКОВОМУ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
  Authors: І. М. Березнева, Н. В. Яковенко, О. Є. Гутнік
  Number of views: 66
 • 59-66
  РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ
  Authors: І. П. Гук
  Number of views: 71
 • 67-75
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ЛІНГВОМЕТОДИЧНОГО ТРЕНАЖЕРА У ВИВЧЕННІ ПОЧАТКОВОГО ФОНЕТИЧНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
  Authors: Н. С. Моргунова
  Number of views: 57
 • 76-83
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ МАРШРУТІВ У НАВЧАННІ
  Authors: І. Є. Семененко
  Number of views: 55
 • 84-96
  СУЧАСНА ДИТЯЧА КНИГА У КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
  Authors: Л. В. Зімакова
  Number of views: 55
 • 97-106
  ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: В. Д. Попов
  Number of views: 59
 • 107-118
  РОЛЬ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА КНР
  Authors: Т. О. Разуменко
  Number of views: 59
 • 119-126
  РЕФЛЕКСИВНЕ ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  Authors: Н. О. Ткачова, С. С. Махновський
  Number of views: 52
 • 127-133
  РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Authors: Т. Г. Белан
  Number of views: 52
 • 134-145
  М. М. Білянська (Скиба), О. О. Пінський
  Authors: МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Number of views: 57
 • 146-153
  ВИКОРИСТАННЯ САПР У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИКЛАДНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
  Authors: І. С. Вдовенко
  Number of views: 65
 • 154-160
  МЕТОД ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ НЕМОВНОГО ПРОФІЛЮ
  Authors: І. В. Грачова
  Number of views: 65
 • 161-169
  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
  Authors: В. Г. Дем’янова
  Number of views: 61
 • 170-178
  ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ, АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХОДИ – МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
  Authors: Л. М. Зубкова
  Number of views: 55
 • 179-186
  ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  Authors: А. В. Ковінько
  Number of views: 64
 • 187-195
  ОСНОВНІ СФЕРИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА ЯК СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Authors: С. Ю. Масич
  Number of views: 65
 • 196-203
  ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ
  Authors: Л. П. Ткаченко
  Number of views: 51
 • 204-211
  ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ
  Authors: О. О. Резван
  Number of views: 51
 • 212-222
  САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  Authors: С. М. Хатунцева
  Number of views: 74
 • 223-235
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ СОЦІОНІЧНОГО ПІДХОДУ
  Authors: Н. П. Шаповалова
  Number of views: 61
 • 236-245
  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
  Authors: Г. Х. Яворська
  Number of views: 58
 • 246-257
  НАУКОВІ ШКОЛИ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
  Authors: О. А. Гнізділова
  Number of views: 66
 • 258-270
  ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ Й ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (ІСТОРИКО-ПЕДАГOГІЧНИЙ АСПЕКТ)
  Authors: О. М. Друганова, І. І. Мартиненко
  Number of views: 50
 • 271-277
  ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТРАДИЦІЇ» У НАУКОВІЙ ДУМЦІ ФРАНЦІЇ
  Authors: О. Г. Конопельцева
  Number of views: 64
 • 278-286
  ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ
  Authors: Н. М. Смолянюк, Т. М. Собченко
  Number of views: 57
 • 287-299
  ВПЛИВ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯПОНІЇ ТА УКРАЇНІ
  Authors: О. Л. Свистак-Яроцька, В. І. Слюзко
  Number of views: 61
 • 300-309
  ВНЕСОК ВИКЛАДАЧІВ ХАРКІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО ЖІНОЧОГО УЧИЛИЩА У РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
  Authors: Т. С. Твердохліб
  Number of views: 37
 • 310-317
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСОБЛИВОСТЯМИ УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ ПРИЧИН СВОЄЇ ПОВЕДІНКИ ТА РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
  Authors: О. Г. Видра
  Number of views: 50


1 2 3  Следующая страница  В конец
© 2013-2017, Open Academic Journals Index. All rights reserved.
Privacy PolicyTerms and ConditionsContact Us